Sloga collection

Mahalakshmi temple sloga book part 1

Mahalakshmi temple sloga book part 2

Mahalakshmi temple sloga book part 3

Mahalakshmi temple sloga book part 4

Mahalakshmi temple sloga book part 5

Advertisements

Lalitha sahrasranamavali

Tamil Version:

pdf version: Sree_Lalita_Sahasra_Namavali_Tamil

॥ ஶ்ரீலலிதாஸஹஸ்ரநாமாவலீ ॥

॥ த்⁴யானம் ॥

ஸிந்தூ³ராருணவிக்³ரஹாம் த்ரினயநாம் மாணிக்யமௌலிஸ்பு²ரத்
தாரானாயகஶேக²ராம் ஸ்மிதமுகீ²மாபீனவக்ஷோருஹாம் ।
பாணிப்⁴யாமலிபூர்ணரத்னசஷகம் ரக்தோத்பலம் பி³ப்⁴ரதீம்
ஸௌம்யாம் ரத்னக⁴டஸ்த²ரக்தசரணாம் த்⁴யாயேத்பராமம்பி³காம் ॥

அருணாம் கருணாதரங்கி³தாக்ஷீம் த்⁴ருʼதபாஶாங்குஶபுஷ்பபா³ணசாபாம் ।
அணிமாதி³பி⁴ராவ்ருʼதாம் மயூகை²ரஹமித்யேவ விபா⁴வயே ப⁴வானீம் ॥

த்⁴யாயேத் பத்³மாஸனஸ்தா²ம் விகஸிதவத³நாம் பத்³மபத்ராயதாக்ஷீம்
ஹேமாபா⁴ம் பீதவஸ்த்ராம் கரகலிதலஸத்³தே⁴மபத்³மாம் வராங்கீ³ம் ।
ஸர்வாலங்காரயுக்தாம் ஸததமப⁴யதா³ம் ப⁴க்தனம்ராம் ப⁴வானீம்
ஶ்ரீவித்³யாம் ஶாந்தமூர்திம் ஸகலஸுரனுதாம் ஸர்வஸம்பத்ப்ரதா³த்ரீம் ॥

ஸகுங்குமவிலேபநாமலிகசும்பி³கஸ்தூரிகாம்
ஸமந்த³ஹஸிதேக்ஷணாம் ஸஶரசாபபாஶாங்குஶாம் ।
அஶேஷஜனமோஹினீமருணமால்யபூ⁴ஷாம்ப³ராம்
ஜபாகுஸுமபா⁴ஸுராம் ஜபவிதௌ⁴ ஸ்மரேத³ம்பி³காம் ॥

॥ அத² ஶ்ரீ லலிதா ஸஹஸ்ரநாமாவலீ ॥

ௐ ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் ஶ்ரீமாத்ரே நம: ।
ௐ ஶ்ரீமஹாராஜ்ஞை நம: ।
ௐ ஶ்ரீமத்ஸிம்ஹாஸனேஶ்வர்யை நம: ।
ௐ சித³க்³னிகுண்ட³ஸம்பூ⁴தாயை நம: ।
ௐ தே³வகார்யஸமுத்³யதாயை நம: ।
ௐ உத்³யத்³பா⁴னுஸஹஸ்ராபா⁴யை நம: ।
ௐ சதுர்பா³ஹுஸமன்விதாயை நம: ।
ௐ ராக³ஸ்வரூபபாஶாட்⁴யாயை நம: ।
ௐ க்ரோதா⁴காராங்குஶோஜ்ஜ்வலாயை நம: ।
ௐ மனோரூபேக்ஷுகோத³ண்டா³யை நம: । 10
ௐ பஞ்சதன்மாத்ரஸாயகாயை நம: ।
ௐ நிஜாருணப்ரபா⁴பூரமஜ்ஜத்³ ப்³ரஹ்மாண்ட³மண்ட³லாயை நம: ।
ௐ சம்பகாஶோகபுன்னாக³ஸௌக³ந்தி⁴க-லஸத்கசாயை நம: ।
ௐ குருவிந்த³மணிஶ்ரேணீகனத்கோடீரமண்டி³தாயை நம: ।
ௐ அஷ்டமீசந்த்³ரவிப்⁴ராஜத³லிகஸ்த²லஶோபி⁴தாயை நம: ।
ௐ முக²சந்த்³ரகலங்காப⁴ம்ருʼக³னாபி⁴விஶேஷகாயை நம: ।
ௐ வத³னஸ்மரமாங்க³ல்யக்³ருʼஹதோரணசில்லிகாயை நம: ।
ௐ வக்த்ரலக்ஷ்மீபரீவாஹசலன்மீனாப⁴லோசனாயை நம: ।
ௐ நவசம்பகபுஷ்பாப⁴னாஸாத³ண்ட³விராஜிதாயை நம: ।
ௐ தாராகாந்திதிரஸ்காரினாஸாப⁴ரணபா⁴ஸுராயை நம: । 20
ௐ கத³ம்ப³மஞ்ஜரீக்லுʼப்தகர்ணபூரமனோஹராயை நம: ।
ௐ தாடங்கயுக³லீபூ⁴ததபனோடு³பமண்ட³லாயை நம: ।
ௐ பத்³மராக³ஶிலாத³ர்ஶபரிபா⁴விகபோலபு⁴வே நம: ।
ௐ நவவித்³ருமபி³ம்ப³ஶ்ரீன்யக்காரிரத³னச்ச²தா³யை நம: ।
ௐ ஶுத்³த⁴வித்³யாங்குராகாரத்³விஜபங்க்தித்³வயோஜ்ஜ்வலாயை நம: ।
ௐ கர்பூரவீடிகாமோத³ஸமாகர்ஷி தி³க³ந்தராயை நம: ।
ௐ நிஜஸல்லாபமாது⁴ர்ய வினிர்ப⁴த்ஸிதகச்ச²ப்யை நம: ।
ௐ மந்த³ஸ்மிதப்ரபா⁴பூரமஜ்ஜத்காமேஶமானஸாயை நம: ।
ௐ அனாகலிதஸாத்³ருʼஶ்யசிபு³கஶ்ரீவிராஜிதாயை நம: ।
ௐ காமேஶப³த்³த⁴மாங்க³ல்யஸூத்ரஶோபி⁴தகந்த⁴ராயை நம: । 30
ௐ கனகாங்க³த³கேயூரகமனீயமுஜான்விதாயை நம: ।
ௐ ரத்னக்³ரைவேய சிந்தாகலோலமுக்தாப²லான்விதாயை நம: ।
ௐ காமேஶ்வாரப்ரேமரத்னமணிப்ரதிபணஸ்தன்யை நம: ।
ௐ நாப்⁴யாலவாலரோமாலிலதாப²லகுசத்³வய்யை நம: ।
ௐ லக்ஷ்யரோமலதாதா⁴ரதாஸமுன்னேயமத்⁴யமாயை நம: ।
ௐ ஸ்தனபா⁴ரத³லன்மத்⁴யபட்டப³ந்த⁴வலித்ரயாயை நம: ।
ௐ அருணாருணகௌஸும்ப⁴வஸ்த்ரபா⁴ஸ்வத்கடீதட்யை நம: ।
ௐ ரத்னகிங்கிணிகாரம்யரஶனாதா³மபூ⁴ஷிதாயை நம: ।
ௐ காமேஶஜ்ஞாதஸௌபா⁴க்³யமார்த³வோருத்³வயான்விதாயை நம: ।
ௐ மாணிக்யமுகுடாகாரஜானுத்³வயவிராஜிதாயை நம: । 40
ௐ இந்த்³ரகோ³பபரிக்ஷிப்தஸ்மரதூணாப⁴ஜங்கி⁴காயை நம: ।
ௐ கூ³ட⁴கூ³ல்பா²யை நம: ।
ௐ கூர்ம ப்ருʼஷ்ட²ஜயிஷ்ணுப்ரபதா³ன்விதாயை நம: ।
ௐ நக²தீ³தி⁴திஸஞ்ச²ன்னனமஜ்ஜனதமோகு³ணாயை நம: ।
ௐ பத³த்³வயப்ரபா⁴ஜாலபராக்ருʼதஸரோருஹாயை நம: ।
ௐ ஶிஞ்ஜானமணிமஞ்ஜீரமண்டி³தஶ்ரீபதா³ம்பு³ஜாயை நம: ।
ௐ மராலீமந்த³க³மனாயை நம: ।
ௐ மஹாலாவண்யஶேவத⁴யே நம: ।
ௐ ஸர்வாருணாயை நம: ।
ௐ அனவத்³யாங்க்³யை நம: । 50
ௐ ஸர்வாப⁴ரணபூ⁴ஷிதாயை நம: ।
ௐ ஶிவகாமேஶ்வராங்கஸ்தா²யை நம: ।
ௐ ஶிவாயை நம: ।
ௐ ஸ்வாதீ⁴னவல்லபா⁴யை நம: ।
ௐ ஸுமேருமத்⁴யஶ்ருʼங்க³ஸ்தா²யை நம: ।
ௐ ஶ்ரீமன்னக³ரனாயிகாயை நம: ।
ௐ சிந்தாமணிக்³ருʼஹாந்தஸ்தா²யை நம: ।
ௐ பஞ்சப்³ரஹ்மாஸனஸ்தி²தாயை நம: ।
ௐ மஹாபத்³மாடவீஸம்ஸ்தா²யை நம: ।
ௐ கத³ம்ப³வனவாஸின்யை நம: । 60
ௐ ஸுதா⁴ஸாக³ரமத்⁴யஸ்தா²யை நம: ।
ௐ காமாக்ஷ்யை நம: ।
ௐ காமதா³யின்யை நம: ।
ௐ தே³வர்ஷிக³ணஸங்கா⁴தஸ்தூயமானாத்மவைபா⁴யை நம: ।
ௐ ப⁴ண்டா³ஸுரவதோ⁴த்³யுக்தஶக்திஸேனாஸமன்விதாயை நம: ।
ௐ ஸம்பத்கரீஸமாரூட⁴ஸிந்து³ரவ்ரஜஸேவிதாயை நம: ।
ௐ அஶ்வாரூடா⁴தி⁴ஷ்டி²தாஶ்வகோடிகோடிபி⁴ராவ்ருʼதாயை நம: ।
ௐ சக்ரராஜரதா²ரூட⁴ஸர்வாயுத⁴பரிஷ்க்ருʼதாயை நம: ।
ௐ கே³யசக்ரரதா²ரூட⁴மந்த்ரிணீபரிஸேவிதாயை நம: ।
ௐ கிரிசக்ரரதா²ரூட⁴த³ண்ட³னாதா²புரஸ்க்ருʼதாயை நம: । 70
ௐ ஜ்வாலாமாலினிகாக்ஷிப்தவஹ்னிப்ராகாரமத்⁴யகா³யை நம: ।
ௐ ப⁴ண்ட³ஸைன்யவதோ⁴த்³யுக்தஶக்திவிக்ரமஹர்ஷிதாயை நம: ।
ௐ நித்யாபராக்ரமாடோபனிரீக்ஷணஸமுத்ஸுகாயை நம: ।
ௐ ப⁴ண்ட³புத்ரவதோ⁴த்³யுக்தபா³லாவிக்ரமனந்தி³தாயை நம: ।
ௐ மந்த்ரிண்யம்பா³விரசிதவிஷங்க³வத⁴தோஷிதாயை நம: ।
ௐ விஶுக்ரப்ராணஹரணவாராஹீவீர்யனந்தி³தாயை நம: ।
ௐ காமேஶ்வரமுகா²லோககல்பிதஶ்ரீக³ணேஶ்வராயை நம: ।
ௐ மஹாக³ணேஶனிர்பி⁴ன்னவிக்⁴னயந்த்ரப்ரஹர்ஷிதாயை நம: ।
ௐ ப⁴ண்டா³ஸுரேந்த்³ரனிர்முக்தஶஸ்த்ரப்ரத்யஸ்த்ரவர்ஷிண்யை நம: ।
ௐ கராங்கு³லினகோ²த்பன்னநாராயணத³ஶாக்ருʼத்யை நம: । 80
ௐ மஹாபாஶுபதாஸ்த்ராக்³னினிர்த³க்³தா⁴ஸுரஸைனிகாயை நம: ।
ௐ காமேஶ்வராஸ்த்ரனிர்த³க்³த⁴ஸபா⁴ண்டா³ஸுரஶூன்யகாயை நம: ।
ௐ ப்³ரஹ்மோபேந்த்³ரமஹேந்த்³ராதி³தே³வஸம்ஸ்துதவைப⁴வாயை நம: ।
ௐ ஹரனேத்ராக்³னிஸந்த³க்³த⁴காமஸஞ்ஜீவனௌஷத்⁴யை நம: ।
ௐ ஶ்ரீமத்³வாக்³ப⁴வகூடைகஸ்வரூபமுக²பங்கஜாயை நம: ।
ௐ கண்டா²த:⁴ கடிபர்யந்தமத்⁴யகூடஸ்வரூபிண்யை நம: ।
ௐ ஶக்திகூடைகதாபன்னகட்யதோ⁴பா⁴க³தா⁴ரிண்யை நம: ।
ௐ மூலமந்த்ராத்மிகாயை நம: ।
ௐ மூலகூடத்ரயகலேப³ராயை நம: ।
ௐ குலாம்ருʼதைகரஸிகாயை நம: । 90
ௐ குலஸங்கேதபாலின்யை நம: ।
ௐ குலாங்க³னாயை நம: ।
ௐ குலாந்த:ஸ்தா²யை நம: ।
ௐ கௌலின்யை நம: ।
ௐ குலயோகி³ன்யை நம: ।
ௐ அகுலாயை நம: ।
ௐ ஸமயாந்தஸ்தா²யை நம: ।
ௐ ஸமயாசாரதத்பராயை நம: ।
ௐ மூலாதா⁴ரைகனிலயாயை நம: ।
ௐ ப்³ரஹ்மக்³ரந்தி²விபே⁴தி³ன்யை நம: । 100
ௐ மணிபூராந்தருதி³தாயை நம: ।
ௐ விஷ்ணுக்³ரந்தி²விபே⁴தி³ன்யை நம: ।
ௐ ஆஜ்ஞாசக்ராந்தராலஸ்தா²யை நம: ।
ௐ ருத்³ரக்³ரந்தி²விபே⁴தி³ன்யை நம: ।
ௐ ஸஹஸ்ராராம்பு³ஜாரூடா⁴யை நம: ।
ௐ ஸுதா⁴ஸாராபி⁴வர்ஷிண்யை நம: ।
ௐ தடில்லதாஸமருச்யை நம: ।
ௐ ஷட்சக்ரோபரிஸம்ஸ்தி²தாயை நம: ।
ௐ மஹாஸக்த்யை நம: ।
ௐ குண்ட³லின்யை நம: । 110
ௐ பி³ஸதந்துதனீயஸ்யை நம: ।
ௐ ப⁴வான்யை நம: ।
ௐ பா⁴வனாக³ம்யாயை நம: ।
ௐ ப⁴வாரண்யகுடா²ரிகாயை நம: ।
ௐ ப⁴த்³ரப்ரியாயை நம: ।
ௐ ப⁴த்³ரமூர்த்யை நம: ।
ௐ ப⁴க்தஸௌபா⁴க்³யதா³யின்யை நம: ।
ௐ ப⁴க்திப்ரியாயை நம: ।
ௐ ப⁴க்திக³ம்யாயை நம: ।
ௐ ப⁴க்திவஶ்யாயை நம: । 120
ௐ ப⁴யாபஹாயை நம: ।
ௐ ஶாம்ப⁴வ்யை நம: ।
ௐ ஶாரதா³ராத்⁴யாயை நம: ।
ௐ ஶர்வாண்யை நம: ।
ௐ ஶர்மதா³யின்யை நம: ।
ௐ ஶாங்கர்யை நம: ।
ௐ ஶ்ரீகர்யை நம: ।
ௐ ஸாத்⁴வ்யை நம: ।
ௐ ஶரச்சந்த்³ரனிபா⁴னனாயை நம: ।
ௐ ஶாதோத³ர்யை நம: । 130
ௐ ஶாந்திமத்யை நம: ।
ௐ நிராதா⁴ராயை நம: ।
ௐ நிரஞ்ஜனாயை நம: ।
ௐ நிர்லேபாயை நம: ।
ௐ நிர்மலாயை நம: ।
ௐ நித்யாயை நம: ।
ௐ நிராகாராயை நம: ।
ௐ நிராகுலாயை நம: ।
ௐ நிர்கு³ணாயை நம: ।
ௐ நிஷ்கலாயை நம: । 140
ௐ ஶாந்தாயை நம: ।
ௐ நிஷ்காமாயை நம: ।
ௐ நிருபப்லவாயை நம: ।
ௐ நித்யமுக்தாயை நம: ।
ௐ நிர்விகாராயை நம: ।
ௐ நிஷ்ப்ரபஞ்சாயை நம: ।
ௐ நிராஶ்ரயாயை நம: ।
ௐ நித்யஶுத்³தா⁴யை நம: ।
ௐ நித்யபு³த்³தா⁴யை நம: ।
ௐ நிரவத்³யாயை நம: । 150
ௐ நிரந்தராயை நம: ।
ௐ நிஷ்காரணாயை நம: ।
ௐ நிஷ்கலங்காயை நம: ।
ௐ நிருபாத⁴யே நம: ।
ௐ நிரீஶ்வராயை நம: ।
ௐ நீராக³யை நம: ।
ௐ ராக³மத²ன்யை நம: ।
ௐ நிர்மதா³யை நம: ।
ௐ மத³னாஶின்யை நம: ।
ௐ நிஶ்சிந்தாயை நம: । 160
ௐ நிரஹங்காராயை நம: ।
ௐ நிர்மோஹாயை நம: ।
ௐ மோஹனாஶின்யை நம: ।
ௐ நிர்மமாயை நம: ।
ௐ மமதாஹந்த்ர்யை நம: ।
ௐ நிஷ்பாபாயை நம: ।
ௐ பாபனாஶின்யை நம: ।
ௐ நிஷ்க்ரோதா⁴யை நம: ।
ௐ க்ரோத⁴ஶமன்யை நம: ।
ௐ நிர்லோபா⁴யை நம: । 170
ௐ லோப⁴னாஶின்யை நம: ।
ௐ நி:ஸம்ஶயாயை நம: ।
ௐ ஸம்ஶயக்⁴ன்யை நம: ।
ௐ நிர்ப⁴வாயை நம: ।
ௐ ப⁴வனாஶின்யை நம: ।
ௐ நிர்விகல்பாயை நம: ।
ௐ நிராபா³தா⁴யை நம: ।
ௐ நிர்பே⁴தா³யை நம: ।
ௐ பே⁴த³னாஶின்யை நம: ।
ௐ நிர்னாஶாயை நம: । 180
ௐ ம்ருʼத்யுமத²ன்யை நம: ।
ௐ நிஷ்க்ரியாயை நம: ।
ௐ நிஷ்பரிக்³ரஹாயை நம: ।
ௐ நிஸ்துலாயை நம: ।
ௐ நீலசிகுராயை நம: ।
ௐ நிரபாயாயை நம: ।
ௐ நிரத்யயாயை நம: ।
ௐ து³ர்லபா⁴யை நம: ।
ௐ து³ர்க³மாயை நம: ।
ௐ து³ர்கா³யை நம: । 190
ௐ து:³க²ஹந்த்ர்யை நம: ।
ௐ ஸுக²ப்ரதா³யை நம: ।
ௐ து³ஷ்டதூ³ராயை நம: ।
ௐ து³ராசாரஶமன்யை நம: ।
ௐ தோ³ஷவர்ஜிதாயை நம: ।
ௐ ஸர்வஜ்ஞாயை நம: ।
ௐ ஸாந்த்³ரகருணாயை நம: ।
ௐ ஸமானாதி⁴கவர்ஜிதாயை நம: ।
ௐ ஸர்வஶக்திமய்யை நம: ।
ௐ ஸர்வமங்க³லாயை நம: । 200
ௐ ஸத்³க³திப்ரதா³யை நம: ।
ௐ ஸர்வேஶ்வயை நம: ।
ௐ ஸர்வமய்யை நம: ।
ௐ ஸர்வமந்த்ரஸ்வரூபிண்யை நம: ।
ௐ ஸர்வயந்த்ராத்மிகாயை நம: ।
ௐ ஸர்வதந்த்ரரூபாயை நம: ।
ௐ மனோன்மன்யை நம: ।
ௐ மாஹேஶ்வர்யை நம: ।
ௐ மஹாதே³வ்யை நம: ।
ௐ மஹாலக்ஷ்ம்யை நம: । 210
ௐ ம்ருʼட³ப்ரியாயை நம: ।
ௐ மஹாரூபாயை நம: ।
ௐ மஹாபூஜ்யாயை நம: ।
ௐ மஹாபாதகனாஶின்யை நம: ।
ௐ மஹாமாயாயை நம: ।
ௐ மஹாஸத்வாயை நம: ।
ௐ மஹாஶக்த்யை நம: ।
ௐ மஹாரத்யை நம: ।
ௐ மஹாபோ⁴கா³யை நம: ।
ௐ மஹைஶ்வர்யாயை நம: । 220
ௐ மஹாவீர்யாயை நம: ।
ௐ மஹாப³லாயை நம: ।
ௐ மஹாபு³த்³த்⁴யை நம: ।
ௐ மஹாஸித்³த்⁴யை நம: ।
ௐ மஹாயோகே³ஶ்வரேஶ்வர்யை நம: ।
ௐ மஹாதந்த்ராயை நம: ।
ௐ மஹாமந்த்ராயை நம: ।
ௐ மஹாயந்த்ராயை நம: ।
ௐ மஹாஸனாயை நம: ।
ௐ மஹாயாக³க்ரமாராத்⁴யாயை நம: । 230
ௐ மஹாபை⁴ரவபூஜிதாயை நம: ।
ௐ மஹேஶ்வரமஹாகல்பமஹா தாண்ட³வஸாக்ஷிண்யை நம: ।
ௐ மஹாகாமேஶமஹிஷ்யை நம: ।
ௐ மஹாத்ரிபுரஸுந்த³ர்யை நம: ।
ௐ சது:ஷஷ்ட்யுபசாராட்⁴யாயை நம: ।
ௐ சது:ஷஷ்டிகலாமய்யை நம: ।
ௐ மஹாசது:ஷஷ்டிகோடி யோகி³னீக³ணஸேவிதாயை நம: ।
ௐ மனுவித்³யாயை நம: ।
ௐ சந்த்³ரவித்³யாயை நம: ।
ௐ சந்த்³ரமண்ட³லமத்⁴யகா³யை நம: । 240
ௐ சாருரூபாயை நம: ।
ௐ சாருஹாஸாயை நம: ।
ௐ சாருசந்த்³ரகலாத⁴ராயை நம: ।
ௐ சராசரஜக³ன்னாதா²யை நம: ।
ௐ சக்ரராஜனிகேதனாயை நம: ।
ௐ பார்வத்யை நம: ।
ௐ பத்³மனயனாயை நம: ।
ௐ பத்³மராக³ஸமப்ரபா⁴யை நம: ।
ௐ பஞ்சப்ரேதாஸனாஸீனாயை நம: ।
ௐ பஞ்சப்³ரஹ்மஸ்பரூபிண்யை நம: । 250
ௐ சின்மய்யை நம: ।
ௐ பரமானந்தா³யை நம: ।
ௐ விஜ்ஞானக⁴னரூபிண்யை நம: ।
ௐ த்⁴யானத்⁴யாத்ருʼத்⁴யேயரூபாயை நம: ।
ௐ ர்த்⁴மாத⁴ர்மவிவர்ஜிதாயை நம: ।
ௐ விஶ்வரூபாயை நம: ।
ௐ ஜாக³ரிண்யை நம: ।
ௐ ஸ்வபத்ன்யை நம: ।
ௐ தைஜஸாத்மிகாயை நம: ।
ௐ ஸுப்தாயை நம: । 260
ௐ ப்ராஜ்ஞாத்மிகாயை நம: ।
ௐ துர்யாயை நம: ।
ௐ ஸர்வாவஸ்தா²விவர்ஜிதாயை நம: ।
ௐ ஸ்ருʼஷ்டிகர்த்ர்யை நம: ।
ௐ ப்³ரஹ்மரூபாயை நம: ।
ௐ கோ³ப்த்ர்யை நம: ।
ௐ கோ³விந்த³ரூபிண்யை நம: ।
ௐ ஸம்ஹாரிண்யை நம: ।
ௐ ருத்³ரரூபாயை நம: ।
ௐ திரோதா⁴னகர்யை நம: । 270
ௐ ஈஶ்வர்யை நம: ।
ௐ ஸதா³ஶிவாயை நம: ।
ௐ அனுக்³ரஹதா³யை நம: ।
ௐ பஞ்சக்ருʼத்யபராயணாயை நம: ।
ௐ பா⁴னுமண்ட³லமத்⁴யஸ்தா²யை நம: ।
ௐ பை⁴ரவ்யை நம: ।
ௐ ப⁴க³மாலின்யை நம: ।
ௐ பத்³மாஸனாயை நம: ।
ௐ ப⁴க³வத்யை நம: ।
ௐ பத்³மனாப⁴ஸஹோத³ர்யை நம: । 280
ௐ உன்மேஷனிமிஷோத்பன்னவிபன்னபு⁴வனாவல்யை நம: ।
ௐ ஸஹஸ்ரஶீர்ஷவத³னாயை நம: ।
ௐ ஸஹஸ்ராக்ஷ்யை நம: ।
ௐ ஸஹஸ்ரபதே³ நம: ।
ௐ ஆப்³ரஹ்மகீடஜனன்யை நம: ।
ௐ வர்ணாஶ்ரமவிதா⁴யின்யை நம: ।
ௐ நிஜாஜ்ஞாரூபனிக³மாயை நம: ।
ௐ புண்யாபுண்யப²லப்ரதா³யை நம: ।
ௐ ஶ்ருதிஸீமந்தஸிந்தூ³ரீக்ருʼத பாதா³ப்³ஜதூ⁴லிகாயை நம: ।
ௐ ஸகலாக³மஸந்தோ³ஹஶுக்திஸம்புடமௌக்திகாயை நம: । 290
ௐ புருஷார்த²ப்ரதா³யை நம: ।
ௐ பூர்ணாயை நம: ।
ௐ போ⁴கி³ன்யை நம: ।
ௐ பு⁴வனேஶ்வர்யை நம: ।
ௐ அம்பி³காயை நம: ।
ௐ அனாதி³னித⁴னாயை நம: ।
ௐ ஹரிப்³ரஹ்மேந்த்³ரஸேவிதாயை நம: ।
ௐ நாராயண்யை நம: ।
ௐ நாத³ரூபாயை நம: ।
ௐ நாமரூபவிவர்ஜிதாயை நம: । 300
ௐ ஹ்ரீங்கார்யை நம: ।
ௐ ஹ்ரீமத்யை நம: ।
ௐ ஹ்ருʼத்³யாயை நம: ।
ௐ ஹேயோபாதே³யவர்ஜிதாயை நம: ।
ௐ ராஜராஜார்சிதாயை நம: ।
ௐ ராஜ்ஞை நம: ।
ௐ ரம்யாயை நம: ।
ௐ ராஜீவலோசனாயை நம: ।
ௐ ரஞ்ஜன்யை நம: ।
ௐ ரமண்யை நம: । 310
ௐ ரஸ்யாயை நம: ।
ௐ ரணத்கிங்கிணிமேக²லாயை நம: ।
ௐ ரமாயை நம: ।
ௐ ராகேந்து³வத³னாயை நம: ।
ௐ ரதிரூபாயை நம: ।
ௐ ரதிப்ரியாயை நம: ।
ௐ ரக்ஷாகர்யை நம: ।
ௐ ராக்ஷஸக்⁴ன்யை நம: ।
ௐ ராமாயை நம: ।
ௐ ரமணலம்படாயை நம: । 320
ௐ காம்யாயை நம: ।
ௐ காமகலாரூபாயை நம: ।
ௐ கத³ம்ப³குஸுமப்ரியாயை நம: ।
ௐ கல்யாண்யை நம: ।
ௐ ஜக³தீகந்தா³யை நம: ।
ௐ கருணாரஸஸாக³ராயை நம: ।
ௐ கலாவத்யை நம: ।
ௐ கலாலாபாயை நம: ।
ௐ காந்தாயை நம: ।
ௐ காத³ம்ப³ரீப்ரியாயை நம: । 330
ௐ வரதா³யை நம: ।
ௐ வாமனயனாயை நம: ।
ௐ வாருணீமத³விஹ்வலாயை நம: ।
ௐ விஶ்வாதி⁴காயை நம: ।
ௐ வேத³வேத்³யாயை நம: ।
ௐ விந்த்⁴யாசலனிவாஸின்யை நம: ।
ௐ விதா⁴த்ர்யை நம: ।
ௐ வேத³ஜனன்யை நம: ।
ௐ விஷ்ணுமாயாயை நம: ।
ௐ விலாஸின்யை நம: । 340
ௐ க்ஷேத்ரஸ்வரூபாயை நம: ।
ௐ க்ஷேத்ரேஶ்யை நம: ।
ௐ க்ஷேத்ரக்ஷேத்ரஜ்ஞபாலின்யை நம: ।
ௐ க்ஷயவ்ருʼத்³தி⁴வினிர்முக்தாயை நம: ।
ௐ க்ஷேத்ரபாலஸமர்சிதாயை நம: ।
ௐ விஜயாயை நம: ।
ௐ விமலாயை நம: ।
ௐ வந்த்³யாயை நம: ।
ௐ வந்தா³ருஜனவத்ஸலாயை நம: ।
ௐ வாக்³வாதி³ன்யை நம: । 350
ௐ வாமகேஶ்யை நம: ।
ௐ வஹ்னிமண்ட³லவாஸின்யை நம: ।
ௐ ப⁴க்திமத்கல்பலதிகாயை நம: ।
ௐ பஶுபாஶவிமோசின்யை நம: ।
ௐ ஸம்ஹ்ருʼதாஶேஷபாஷண்டா³யை நம: ।
ௐ ஸதா³சாரப்ரவர்திகாயை நம: ।
ௐ தாபத்ரயாக்³னிஸந்தப்தஸமாஹ்லாத³னசந்த்³ரிகாயை நம: ।
ௐ தருண்யை நம: ।
ௐ தாபஸாராத்⁴யாயை நம: ।
ௐ தனுமத்⁴யாயை நம: । 360
ௐ தமோபஹாயை நம: ।
ௐ சித்யை நம: ।
ௐ தத்பத³லக்ஷ்யார்தா²யை நம: ।
ௐ சிதே³கரஸரூபிண்யை நம: ।
ௐ ஸ்வாத்மானந்த³லவீபூ⁴த-ப்³ரஹ்மாத்³யானந்த³ஸந்தத்யை நம: ।
ௐ பராயை நம: ।
ௐ ப்ரத்யக் சிதீரூபாயை நம: ।
ௐ பஶ்யந்த்யை நம: ।
ௐ பரதே³வதாயை நம: ।
ௐ மத்⁴யமாயை நம: । 370
ௐ வைக²ரீரூபாயை நம: ।
ௐ ப⁴க்தமானஸஹம்ஸிகாயை நம: ।
ௐ காமேஶ்வரப்ராணனாட்³யை நம: ।
ௐ க்ருʼதஜ்ஞாயை நம: ।
ௐ காமபூஜிதாயை நம: ।
ௐ ஶ்ர்ருʼங்கா³ரரஸஸம்பூர்ணாயை நம: ।
ௐ ஜயாயை நம: ।
ௐ ஜாலந்த⁴ரஸ்தி²தாயை நம: ।
ௐ ஓட்³யாணபீட²னிலயாயை நம: ।
ௐ பி³ந்து³மண்ட³லவாஸின்யை நம: । 380
ௐ ரஹோயாக³க்ரமாராத்⁴யாயை நம: ।
ௐ ரஹஸ்தர்பணதர்பிதாயை நம: ।
ௐ ஸத்³ய: ப்ரஸாதி³ன்யை நம: ।
ௐ விஶ்வஸாக்ஷிண்யை நம: ।
ௐ ஸாக்ஷிவர்ஜிதாயை நம: ।
ௐ ஷட³ங்க³தே³வதாயுக்தாயை நம: ।
ௐ ஷாட்³கு³ண்யபரிபூரிதாயை நம: ।
ௐ நித்யக்லின்னாயை நம: ।
ௐ நிருபமாயை நம: ।
ௐ நிர்வாணஸுக²தா³யின்யை நம: । 390
ௐ நித்யாஷோட³ஶிகாரூபாயை நம: ।
ௐ ஶ்ரீகண்டா²ர்த⁴ஶரீரிண்யை நம: ।
ௐ ப்ரபா⁴வத்யை நம: ।
ௐ ப்ரபா⁴ரூபாயை நம: ।
ௐ ப்ரஸித்³தா⁴யை நம: ।
ௐ பரமேஶ்வர்யை நம: ।
ௐ மூலப்ரக்ருʼத்யை நம: ।
ௐ அவ்யக்தாயை நம: ।
ௐ வ்க்தாவ்யக்தஸ்வரூபிண்யை நம: ।
ௐ வ்யாபின்யை நம: । 400
ௐ விவிதா⁴காராயை நம: ।
ௐ வித்³யாவித்³யாஸ்வரூபிண்யை நம: ।
ௐ மஹாகாமேஶனயனகுமுதா³ஹ்லாத³கௌமுத்³யை நம: ।
ௐ ப⁴க்தாஹார்த³தமோபே⁴த³பா⁴னுமத்³பா⁴னுஸந்தத்யை நம: ।
ௐ ஶிவதூ³த்யை நம: ।
ௐ ஶிவாராத்⁴யாயை நம: ।
ௐ ஶிவமூர்த்யை நம: ।
ௐ ஶிவங்கர்யை நம: ।
ௐ ஶிவப்ரியாயை நம: ।
ௐ ஶிவபராயை நம: । 410
ௐ ஶிஷ்டேஷ்டாயை நம: ।
ௐ ஶிஷ்டபூஜிதாயை நம: ।
ௐ அப்ரமேயாயை நம: ।
ௐ ஸ்வப்ரகாஶாயை நம: ।
ௐ மனோவாசாமகோ³சராயை நம: ।
ௐ சிச்ச²க்த்யை நம: ।
ௐ சேதனாரூபாயை நம: ।
ௐ ஜட³ஶக்த்யை நம: ।
ௐ ஜடா³த்மிகாயை நம: ।
ௐ கா³யத்ர்யை நம: । 420
ௐ வ்யாஹ்ருʼத்யை நம: ।
ௐ ஸந்த்⁴யாயை நம: ।
ௐ த்³விஜவ்ருʼந்த³னிஷேவிதாயை நம: ।
ௐ தத்த்வாஸனாயை நம: ।
ௐ தஸ்மை நம: ।
ௐ துப்⁴யம் நம: ।
ௐ அய்யை நம: ।
ௐ பஞ்சகோஶாந்தரஸ்தி²தாயை நம: ।
ௐ நி:ஸீமமஹிம்னே நம: ।
ௐ நித்யயௌவனாயை நம: । 430
ௐ மத³ஶாலின்யை நம: ।
ௐ மத³கூ⁴ர்ணிதரக்தாக்ஷ்யை நம: ।
ௐ மத³பாடலக³ண்ட³பு⁴வே நம: ।
ௐ சந்த³னத்³ரவதி³க்³தா⁴ங்க்³யை நம: ।
ௐ சாம்பேயகுஸுமப்ரியாயை நம: ।
ௐ குஶலாயை நம: ।
ௐ கோமலாகாராயை நம: ।
ௐ குருகுல்லாயை நம: ।
ௐ குலேஶ்வர்யை நம: ।
ௐ குலகுண்டா³லயாயை நம: । 440
ௐ கௌலமார்க³தத்பரஸேவிதாயை நம: ।
ௐ குமாரக³ணனாதா²ம்பா³யை நம: ।
ௐ துஷ்ட்யை நம: ।
ௐ புஷ்ட்யை நம: ।
ௐ மத்யை நம: ।
ௐ த்⁴ருʼத்யை நம: ।
ௐ ஶாந்த்யை நம: ।
ௐ ஸ்வஸ்திமத்யை நம: ।
ௐ காந்த்யை நம: ।
ௐ நந்தி³ன்யை நம: । 450
ௐ விக்⁴னனாஶின்யை நம: ।
ௐ தேஜோவத்யை நம: ।
ௐ த்ரினயனாயை நம: ।
ௐ லோலாக்ஷீகாமரூபிண்யை நம: ।
ௐ மாலின்யை நம: ।
ௐ ஹம்ஸின்யை நம: ।
ௐ மாத்ரே நம: ।
ௐ மலயாசலவாஸின்யை நம: ।
ௐ ஸுமுக்²யை நம: ।
ௐ நலின்யை நம: । 460
ௐ ஸுப்⁴ருவே நம: ।
ௐ ஶோப⁴னாயை நம: ।
ௐ ஸுரனாயிகாயை நம: ।
ௐ காலகண்ட்²யை நம: ।
ௐ காந்திமத்யை நம: ।
ௐ க்ஷோபி⁴ண்யை நம: ।
ௐ ஸூக்ஷ்மரூபிண்யை நம: ।
ௐ வஜ்ரேஶ்வர்யை நம: ।
ௐ வாமதே³வ்யை நம: ।
ௐ வயோঽவஸ்தா²விவர்ஜிதாயை நம: । 470
ௐ ஸித்³தே⁴ஶ்வர்யை நம: ।
ௐ ஸித்³த⁴வித்³யாயை நம: ।
ௐ ஸித்³த⁴மாத்ரே நம: ।
ௐ யஶஸ்வின்யை நம: ।
ௐ விஶுத்³தி⁴சக்ரனிலயாயை நம: ।
ௐ ஆரக்தவர்ணாயை நம: ।
ௐ த்ரிலோசனாயை நம: ।
ௐ க²ட்வாங்கா³தி³ப்ரஹரணாயை நம: ।
ௐ வத³னைகஸமன்விதாயை நம: ।
ௐ பாயஸான்னப்ரியாயை நம: । 480
ௐ த்வக்ஸ்தா²யை நம: ।
ௐ பஶுலோகப⁴யங்கர்யை நம: ।
ௐ அம்ருʼதாதி³மஹாஶக்திஸம்வ்ருʼதாயை நம: ।
ௐ டா³கினீஶ்வர்யை நம: ।
ௐ அனாஹதாப்³ஜனிலயாயை நம: ।
ௐ ஶ்யாமாபா⁴யை நம: ।
ௐ வத³னத்³வயாயை நம: ।
ௐ த³ம்ஷ்ட்ரோஜ்வலாயை நம: ।
ௐ அக்ஷமாலாதி³த⁴ராயை நம: ।
ௐ ருதி⁴ரஸம்ஸ்தி²தாயை நம: । 490
ௐ காலராத்ர்யாதி³ஶக்த்யௌக⁴வ்ருʼதாயை நம: ।
ௐ ஸ்னிக்³தௌ⁴த³னப்ரியாயை நம: ।
ௐ மஹாவீரேந்த்³ரவரதா³யை நம: ।
ௐ ராகிண்யம்பா³ஸ்வரூபிண்யை நம: ।
ௐ மணிபூராப்³ஜனிலயாயை நம: ।
ௐ வத³னத்ரயஸம்யுதாயை நம: ।
ௐ வஜ்ராதி⁴காயுதோ⁴பேதாயை நம: ।
ௐ டா³மர்யாதி³பி⁴ராவ்ருʼதாயை நம: ।
ௐ ரக்தவர்ணாயை நம: ।
ௐ மாம்ஸனிஷ்டா²யை நம: । 500
ௐ கு³டா³ன்னப்ரீதமானஸாயை நம: ।
ௐ ஸமஸ்தப⁴க்தஸுக²தா³யை நம: ।
ௐ லாகின்யம்பா³ஸ்வரூபிண்யை நம: ।
ௐ ஸ்வாதி⁴ஷ்டாநாம்பு³ஜக³தாயை நம: ।
ௐ சதுர்வக்த்ரமனோஹராயை நம: ।
ௐ ஶூலாத்³யாயுத⁴ஸம்பன்னாயை நம: ।
ௐ பீதவர்ணாயை நம: ।
ௐ அதிக³ர்விதாயை நம: ।
ௐ மேதோ³னிஷ்டா²யை நம: ।
ௐ மது⁴ப்ரீதாயை நம: । 510
ௐ ப³ந்தி³ன்யாதி³ஸமன்விதாயை நம: ।
ௐ த³த்⁴யன்னாஸக்தஹ்ருʼத³யாயை நம: ।
ௐ காகினீரூபதா⁴ரிண்யை நம: ।
ௐ மூலாதா⁴ராம்பு³ஜாரூடா⁴யை நம: ।
ௐ பஞ்சவக்த்ராயை நம: ।
ௐ அஸ்தி²ஸம்ஸ்தி²தாயை நம: ।
ௐ அங்குஶாதி³ப்ரஹரணாயை நம: ।
ௐ வரதா³தி³ நிஷேவிதாயை நம: ।
ௐ முத்³கௌ³த³னாஸக்தசித்தாயை நம: ।
ௐ ஸாகின்யம்பா³ஸ்வரூபிண்யை நம: । 520
ௐ ஆஜ்ஞாசக்ராப்³ஜனிலாயை நம: ।
ௐ ஶுக்லவர்ணாயை நம: ।
ௐ ஷடா³னனாயை நம: ।
ௐ மஜ்ஜாஸம்ஸ்தா²யை நம: ।
ௐ ஹம்ஸவதீமுக்²யஶக்திஸமன்விதாயை நம: ।
ௐ ஹரித்³ரான்னைகரஸிகாயை நம: ।
ௐ ஹாகினீரூபதா⁴ரிண்யை நம: ।
ௐ ஸஹஸ்ரத³லபத்³மஸ்தா²யை நம: ।
ௐ ஸர்வவர்ணோபஶோபி⁴தாயை நம: ।
ௐ ஸர்வாயுத⁴த⁴ராயை நம: । 530
ௐ ஶுக்லஸம்ஸ்தி²தாயை நம: ।
ௐ ஸர்வதோமுக்²யை நம: ।
ௐ ஸர்வௌத³னப்ரீதசித்தாயை நம: ।
ௐ யாகின்யம்பா³ஸ்வரூபிண்யை நம: ।
ௐ ஸ்வாஹாயை நம: ।
ௐ ஸ்வதா⁴யை நம: ।
ௐ அமத்யை நம: ।
ௐ மேதா⁴யை நம: ।
ௐ ஶ்ருத்யை நம: ।
ௐ ஸ்ம்ருʼத்யை நம: । 540
ௐ அனுத்தமாயை நம: ।
ௐ புண்யகீர்த்யை நம: ।
ௐ புண்யலப்⁴யாயை நம: ।
ௐ புண்யஶ்ரவணகீர்தனாயை நம: ।
ௐ புலோமஜார்சிதாயை நம: ।
ௐ ப³ந்த⁴மோசன்யை நம: ।
ௐ ப³ர்ப³ராலகாயை நம: ।
ௐ விமர்ஶரூபிண்யை நம: ।
ௐ வித்³யாயை நம: ।
ௐ வியதா³தி³ஜக³த்ப்ரஸுவே நம: । 550
ௐ ஸர்வ வ்யாதி⁴ப்ரஶமன்யை நம: ।
ௐ ஸர்வ ம்ருʼத்யுனிவாரிண்யை நம: ।
ௐ அக்³ரக³ண்யாயை நம: ।
ௐ அசிந்த்யரூபாயை நம: ।
ௐ கலிகல்மஷனாஶின்யை நம: ।
ௐ காத்யாயன்யை நம: ।
ௐ காலஹந்த்ர்யை நம: ।
ௐ கமலாக்ஷனிஷேவிதாயை நம: ।
ௐ தாம்பூ³லபூரிதமுக்²யை நம: ।
ௐ தா³டி³மீகுஸுமப்ரபா⁴யை நம: । 560
ௐ ம்ருʼகா³க்ஷ்யை நம: ।
ௐ மோஹின்யை நம: ।
ௐ முக்²யாயை நம: ।
ௐ ம்ருʼடா³ன்யை நம: ।
ௐ மித்ரரூபிண்யை நம: ।
ௐ நித்யத்ருʼப்தாயை நம: ।
ௐ ப⁴க்தனித⁴யே நம: ।
ௐ நியந்த்ர்யை நம: ।
ௐ நிகி²லேஶ்வர்யை நம: ।
ௐ மைத்ர்யாதி³வாஸனாலப்⁴யாயை நம: । 570
ௐ மஹாப்ரலயஸாக்ஷிண்யை நம: ।
ௐ பராஶக்த்யை நம: ।
ௐ பரானிஷ்டா²யை நம: ।
ௐ ப்ரஜ்ஞானக⁴னரூபிண்யை நம: ।
ௐ மாத்⁴வீபானாலஸாயை நம: ।
ௐ மத்தாயை நம: ।
ௐ மாத்ருʼகாவர்ண ரூபிண்யை நம: ।
ௐ மஹாகைலாஸனிலயாயை நம: ।
ௐ ம்ருʼணாலம்ருʼது³தோ³ர்லதாயை நம: ।
ௐ மஹனீயாயை நம: । 580
ௐ த³யாமூர்த்யை நம: ।
ௐ மஹாஸாம்ராஜ்யஶாலின்யை நம: ।
ௐ ஆத்மவித்³யாயை நம: ।
ௐ மஹாவித்³யாயை நம: ।
ௐ ஶ்ரீவித்³யாயை நம: ।
ௐ காமஸேவிதாயை நம: ।
ௐ ஶ்ரீஷோட³ஶாக்ஷரீவித்³யாயை நம: ।
ௐ த்ரிகூடாயை நம: ।
ௐ காமகோடிகாயை நம: ।
ௐ கடாக்ஷகிங்கரீபூ⁴தகமலாகோடிஸேவிதாயை நம: । 590
ௐ ஶிர:ஸ்தி²தாயை நம: ।
ௐ சந்த்³ரனிபா⁴யை நம: ।
ௐ பா⁴லஸ்தா²யைஐ நம: ।
ௐ இந்த்³ரத⁴னு:ப்ரபா⁴யை நம: ।
ௐ ஹ்ருʼத³யஸ்தா²யை நம: ।
ௐ ரவிப்ரக்²யாயை நம: ।
ௐ த்ரிகோணாந்தரதீ³பிகாயை நம: ।
ௐ தா³க்ஷாயண்யை நம: ।
ௐ தை³த்யஹந்த்ர்யை நம: ।
ௐ த³க்ஷயஜ்ஞவினாஶின்யை நம: । 600
ௐ த³ராந்தோ³லிததீ³ர்கா⁴க்ஷ்யை நம: ।
ௐ த³ரஹாஸோஜ்ஜ்வலன்முக்²யை நம: ।
ௐ கு³ரூமூர்த்யை நம: ।
ௐ கு³ணனித⁴யே நம: ।
ௐ கோ³மாத்ரே நம: ।
ௐ கு³ஹஜன்மபு⁴வே நம: ।
ௐ தே³வேஶ்யை நம: ।
ௐ த³ண்ட³னீதிஸ்தா²யை நம: ।
ௐ த³ஹராகாஶரூபிண்யை நம: ।
ௐ ப்ரதிபன்முக்²யராகாந்ததிதி²மண்ட³லபூஜிதாயை நம: । 610
ௐ கலாத்மிகாயை நம: ।
ௐ கலானாதா²யை நம: ।
ௐ காவ்யாலாபவிமோதி³ன்யை நம: ।
ௐ ஸசாமரரமாவாணீஸவ்யத³க்ஷிணஸேவிதாயை நம: ।
ௐ ஆதி³ஶக்தயை நம: ।
ௐ அமேயாயை நம: ।
ௐ ஆத்மனே நம: ।
ௐ பரமாயை நம: ।
ௐ பாவனாக்ருʼதயே நம: ।
ௐ அனேககோடிப்³ரஹ்மாண்ட³ஜனன்யை நம: । 620
ௐ தி³வ்யவிக்³ரஹாயை நம: ।
ௐ க்லீங்கார்யை நம: ।
ௐ கேவலாயை நம: ।
ௐ கு³ஹ்யாயை நம: ।
ௐ கைவல்யபத³தா³யின்யை நம: ।
ௐ த்ரிபுராயை நம: ।
ௐ த்ரிஜக³த்³வந்த்³யாயை நம: ।
ௐ த்ரிமூர்த்யை நம: ।
ௐ த்ரித³ஶேஶ்வர்யை நம: ।
ௐ த்ர்யக்ஷர்யை நம: । 630
ௐ தி³வ்யக³ந்தா⁴ட்⁴யாயை நம: ।
ௐ ஸிந்தூ³ரதிலகாஞ்சிதாயை நம: ।
ௐ உமாயை நம: ।
ௐ ஶைலேந்த்³ரதனயாயை நம: ।
ௐ கௌ³ர்யை நம: ।
ௐ க³ந்த⁴ர்வஸேவிதாயை நம: ।
ௐ விஶ்வக³ர்பா⁴யை நம: ।
ௐ ஸ்வர்ணக³ர்பா⁴யை நம: ।
ௐ அவரதா³யை நம: ।
ௐ வாக³தீ⁴ஶ்வர்யை நம: । 640
ௐ த்⁴யானக³ம்யாயை நம: ।
ௐ அபரிச்சே²த்³யாயை நம: ।
ௐ ஜ்ஞானதா³யை நம: ।
ௐ ஜ்ஞானவிக்³ரஹாயை நம: ।
ௐ ஸர்வவேதா³ந்தஸம்வேத்³யாயை நம: ।
ௐ ஸத்யானந்த³ஸ்வரூபிண்யை நம: ।
ௐ லோபாமுத்³ரார்சிதாயை நம: ।
ௐ லீலாக்ல்ருʼப்தப்³ரஹ்மாண்ட³மண்ட³லாயை நம: ।
ௐ அத்³ருʼஶ்யாயை நம: ।
ௐ த்³ருʼஶ்யரஹிதாயை நம: । 650
ௐ விஜ்ஞாத்ர்யை நம: ।
ௐ வேத்³யவர்ஜிதாயை நம: ।
ௐ யோகி³ன்யை நம: ।
ௐ யோக³தா³யை நம: ।
ௐ யோக்³யாயை நம: ।
ௐ யோகா³னந்தா³யை நம: ।
ௐ யுக³ந்த⁴ராயை நம: ।
ௐ இச்சா²ஶக்திஜ்ஞானஶக்திக்ரியாஶக்திஸ்வரூபிண்யை நம: ।
ௐ ஸர்வாதா⁴ராயை நம: ।
ௐ ஸுப்ரதிஷ்டா²யை நம: । 660
ௐ ஸத³ஸத்³ரூபதா⁴ரிண்யை நம: ।
ௐ அஷ்டமூர்த்யை நம: ।
ௐ அஜாஜைத்ர்யை நம: ।
ௐ லோகயாத்ராவிதா⁴யின்யை நம: ।
ௐ ஏகாகின்யை நம: ।
ௐ பூ⁴மரூபாயை நம: ।
ௐ நித்³வைதாயை நம: ।
ௐ த்³வைதவர்ஜிதாயை நம: ।
ௐ அன்னதா³யை நம: ।
ௐ வஸுதா³யை நம: । 670
ௐ வ்ருʼத்³தா⁴யை நம: ।
ௐ ப்³ரஹ்மாத்மைக்யஸ்வரூபிண்யை நம: ।
ௐ ப்³ருʼஹத்யை நம: ।
ௐ ப்³ராஹ்மண்யை நம: ।
ௐ ப்³ராஹ்மயை நம: ।
ௐ ப்³ரஹ்மானந்தா³யை நம: ।
ௐ ப³லிப்ரியாயை நம: ।
ௐ பா⁴ஷாரூபாயை நம: ।
ௐ ப்³ருʼஹத்ஸேனாயை நம: ।
ௐ பா⁴வாபா⁴வவிர்ஜிதாயை நம: । 680
ௐ ஸுகா²ராத்⁴யாயை நம: ।
ௐ ஶுப⁴கர்யை நம: ।
ௐ ஶோப⁴னாஸுலபா⁴க³த்யை நம: ।
ௐ ராஜராஜேஶ்வர்யை நம: ।
ௐ ராஜ்யதா³யின்யை நம: ।
ௐ ராஜ்யவல்லபா⁴யை நம: ।
ௐ ராஜத்க்ருʼபாயை நம: ।
ௐ ராஜபீட²னிவேஶிதனிஜாஶ்ரிதாயை நம: ।
ௐ ராஜ்யலக்ஷ்ம்யை நம: ।
ௐ கோஶனாதா²யை நம: । 690
ௐ சதுரங்க³ப³லேஶ்வர்யை நம: ।
ௐ ஸாம்ராஜ்யதா³யின்யை நம: ।
ௐ ஸத்யஸந்தா⁴யை நம: ।
ௐ ஸாக³ரமேக²லாயை நம: ।
ௐ தீ³க்ஷிதாயை நம: ।
ௐ தை³த்யஶமன்யை நம: ।
ௐ ஸர்வலோகவம்ஶகர்யை நம: ।
ௐ ஸர்வார்த²தா³த்ர்யை நம: ।
ௐ ஸாவித்ர்யை நம: ।
ௐ ஸச்சிதா³னந்த³ரூபிண்யை நம: । 700
ௐ தே³ஶகாலாபரிச்சி²ன்னாயை நம: ।
ௐ ஸர்வகா³யை நம: ।
ௐ ஸர்வமோஹின்யை நம: ।
ௐ ஸரஸ்வத்யை நம: ।
ௐ ஶாஸ்த்ரமய்யை நம: ।
ௐ கு³ஹாம்பா³யை நம: ।
ௐ கு³ஹ்யரூபிண்யை நம: ।
ௐ ஸர்வோபாதி⁴வினிர்முக்தாயை நம: ।
ௐ ஸதா³ஶிவபதிவ்ரதாயை நம: ।
ௐ ஸம்ப்ரதா³யேஶ்வர்யை நம: । 710
ௐ ஸாது⁴னே நம: ।
ௐ யை நம: ।
ௐ கு³ரூமண்ட³லரூபிண்யை நம: ।
ௐ குலோத்தீர்ணாயை நம: ।
ௐ ப⁴கா³ராத்⁴யாயை நம: ।
ௐ மாயாயை நம: ।
ௐ மது⁴மத்யை நம: ।
ௐ மஹ்யை நம: ।
ௐ க³ணாம்பா³யை நம: ।
ௐ கு³ஹ்யகாராத்⁴யாயை நம: । 720
ௐ கோமலாங்க்³யை நம: ।
ௐ கு³ருப்ரியாயை நம: ।
ௐ ஸ்வதந்த்ராயை நம: ।
ௐ ஸர்வதந்த்ரேஶ்யை நம: ।
ௐ த³க்ஷிணாமூர்திரூபிண்யை நம: ।
ௐ ஸனகாதி³ஸமாராத்⁴யாயை நம: ।
ௐ ஶிவஜ்ஞானப்ரதா³யின்யை நம: ।
ௐ சித்கலாயை நம: ।
ௐ ஆனந்த³கலிகாயை நம: ।
ௐ ப்ரேமரூபாயை நம: । 730
ௐ ப்ரியங்கர்யை நம: ।
ௐ நாமபாராயணப்ரீதாயை நம: ।
ௐ நந்தி³வித்³யாயை நம: ।
ௐ நடேஶ்வர்யை நம: ।
ௐ மித்²யாஜக³த³தி⁴ஷ்டா²னாயை நம: ।
ௐ முக்திதா³யை நம: ।
ௐ முக்திரூபிண்யை நம: ।
ௐ லாஸ்யப்ரியாயை நம: ।
ௐ லயகர்யை நம: ।
ௐ லஜ்ஜாயை நம: । 740
ௐ ரம்பா⁴தி³வந்தி³தாயை நம: ।
ௐ ப⁴வதா³வஸுதா⁴வ்ருʼஷ்ட்யை நம: ।
ௐ பாபாரண்யத³வானலாயை நம: ।
ௐ தௌ³ர்பா⁴க்³யதூலவாதூலாயை நம: ।
ௐ ஜராத்⁴வாந்தரவிப்ரபா⁴யை நம: ।
ௐ பா⁴க்³யாப்³தி⁴சந்த்³ரிகாயை நம: ।
ௐ ப⁴க்தசித்தகேகிக⁴னாக⁴னாயை நம: ।
ௐ ரோக³பர்வதத³ம்போ⁴லயே நம: ।
ௐ ம்ருʼத்யுதா³ருகுடா²ரிகாயை நம: ।
ௐ மஹேஶ்வர்யை நம: । 750
ௐ மஹாகால்யை நம: ।
ௐ மஹாக்³ராஸாயை நம: ।
ௐ மஹாஶனாயை நம: ।
ௐ அபர்ணாயை நம: ।
ௐ சண்டி³காயை நம: ।
ௐ சண்ட³முண்டா³ஸுரனிஷூதி³ன்யை நம: ।
ௐ க்ஷராக்ஷராத்மிகாயை நம: ।
ௐ ஸர்வலோகேஶ்யை நம: ।
ௐ விஶ்வதா⁴ரிண்யை நம: ।
ௐ த்ரிவர்க³தா³த்ர்யை நம: । 760
ௐ ஸுப⁴கா³யை நம: ।
ௐ த்ர்யம்ப³காயை நம: ।
ௐ த்ரிகு³ணாத்மிகாயை நம: ।
ௐ ஸ்வர்கா³பவர்க³தா³யை நம: ।
ௐ ஶுத்³தா⁴யை நம: ।
ௐ ஜபாபுஷ்பனிபா⁴க்ருʼதயே நம: ।
ௐ ஓஜோவத்யை நம: ।
ௐ த்³யுதித⁴ராயை நம: ।
ௐ யஜ்ஞரூபாயை நம: ।
ௐ ப்ரியவ்ரதாயை நம: । 770
ௐ து³ராராத்⁴யாயை நம: ।
ௐ து³ராத⁴ர்ஷாயை நம: ।
ௐ பாடலீகுஸுமப்ரியாயை நம: ।
ௐ மஹத்யை நம: ।
ௐ மேருனிலயாயை நம: ।
ௐ மந்தா³ரகுஸுமப்ரியாயை நம: ।
ௐ வீராராத்⁴யாயை நம: ।
ௐ விராட்³ரூபாயை நம: ।
ௐ விரஜஸே நம: ।
ௐ விஶ்வதோமுக்²யை நம: । 780
ௐ ப்ரத்யக்³ரூபாயை நம: ।
ௐ பராகாஶாயை நம: ।
ௐ ப்ராணதா³யை நம: ।
ௐ ப்ராணரூபிண்யை நம: ।
ௐ மார்தாண்ட³பை⁴ரவாராத்⁴யாயை நம: ।
ௐ மந்த்ரிணீன்யஸ்தராஜ்யது⁴ரே நம: ।
ௐ த்ரிபுரேஶ்யை நம: ।
ௐ ஜயத்ஸேனாயை நம: ।
ௐ நிஸ்த்ரைகு³ண்யாயை நம: ।
ௐ பராபராயை நம: । 790
ௐ ஸத்யஜ்ஞானானந்த³ரூபாயை நம: ।
ௐ ஸாமரஸ்யபராயணாயை நம: ।
ௐ கபர்தி³ன்யை நம: ।
ௐ கலாமாலாயை நம: ।
ௐ காமது³கே⁴ நம: ।
ௐ காமரூபிண்யை நம: ।
ௐ கலானித⁴யே நம: ।
ௐ காவ்யகலாயை நம: ।
ௐ ரஸஜ்ஞாயை நம: ।
ௐ ரஸஶேவத⁴யே நம: । 800
ௐ புஷ்டாயை நம: ।
ௐ புராதனாயை நம: ।
ௐ பூஜ்யாயை நம: ।
ௐ புஷ்கராயை நம: ।
ௐ புஷ்கரேக்ஷணாயை நம: ।
ௐ பரஸ்மை ஜ்யோதிஷே நம: ।
ௐ பரஸ்மை தா⁴ம்னே நம: ।
ௐ பரமாணவே நம: ।
ௐ பராத்பராயை நம: ।
ௐ பாஶஹஸ்தாயை நம: । 810
ௐ பாஶஹந்த்ர்யை நம: ।
ௐ பரமந்த்ரவிபே⁴தி³ன்யை நம: ।
ௐ மூர்தாயை நம: ।
ௐ அமூர்தாயை நம: ।
ௐ அனித்யத்ருʼப்தாயை நம: ।
ௐ முனிமானஸஹம்ஸிகாயை நம: ।
ௐ ஸத்யவ்ரதாயை நம: ।
ௐ ஸத்யரூபாயை நம: ।
ௐ ஸர்வாந்தர்யாமிண்யை நம: ।
ௐ ஸத்யை நம: । 820
ௐ ப்³ரஹ்மாண்யை நம: ।
ௐ ப்³ரஹ்மணே நம: ।
ௐ ஜனன்யை நம: ।
ௐ ப³ஹுரூபாயை நம: ।
ௐ பு³தா⁴ர்சிதாயை நம: ।
ௐ ப்ரஸவித்ர்யை நம: ।
ௐ ப்ரசண்டா³யை நம: ।
ௐ ஆஜ்ஞாயை நம: ।
ௐ ப்ரதிஷ்டா²யை நம: ।
ௐ ப்ரகடாக்ருʼதயே நம: । 830
ௐ ப்ராணேஶ்வர்யை நம: ।
ௐ ப்ராணதா³த்ர்யை நம: ।
ௐ பஞ்சாஶத்பீட²ரூபிண்யை நம: ।
ௐ விஶ்ர்ருʼங்க²லாயை நம: ।
ௐ விவிக்தஸ்தா²யை நம: ।
ௐ வீரமாத்ரே நம: ।
ௐ வியத்ப்ரஸுவே நம: ।
ௐ முகுந்தா³யை நம: ।
ௐ முக்தினிலயாயை நம: ।
ௐ மூலவிக்³ரஹரூபிண்யை நம: । 840
ௐ பா⁴வஜ்ஞாயை நம: ।
ௐ ப⁴வரோக³த்⁴ன்யை நம: ।
ௐ ப⁴வசக்ரப்ரவர்தின்யை நம: ।
ௐ ச²ந்த:³ஸாராயை நம: ।
ௐ ஶாஸ்த்ரஸாராயை நம: ।
ௐ மந்த்ரஸாராயை நம: ।
ௐ தலோத³ர்யை நம: ।
ௐ உதா³ரகீர்தயே நம: ।
ௐ உத்³தா³மவைப⁴வாயை நம: ।
ௐ வர்ணரூபிண்யை நம: । 850
ௐ ஜன்மம்ருʼத்யுஜராதப்தஜன
விஶ்ராந்திதா³யின்யை நம: ।
ௐ ஸர்வோபனிஷது³த்³ கு⁴ஷ்டாயை நம: ।
ௐ ஶாந்த்யதீதகலாத்மிகாயை நம: ।
ௐ க³ம்பீ⁴ராயை நம: ।
ௐ க³க³னாந்த:ஸ்தா²யை நம: ।
ௐ க³ர்விதாயை நம: ।
ௐ கா³னலோலுபாயை நம: ।
ௐ கல்பனாரஹிதாயை நம: ।
ௐ காஷ்டா²யை நம: ।
ௐ அகாந்தாயை நம: । 860
ௐ காந்தார்த⁴விக்³ரஹாயை நம: ।
ௐ கார்யகாரணனிர்முக்தாயை நம: ।
ௐ காமகேலிதரங்கி³தாயை நம: ।
ௐ கனத்கனகதாடங்காயை நம: ।
ௐ லீலாவிக்³ரஹதா⁴ரிண்யை நம: ।
ௐ அஜாயை நம: ।
ௐ க்ஷயவினிர்முக்தாயை நம: ।
ௐ முக்³தா⁴யை நம: ।
ௐ க்ஷிப்ரப்ரஸாதி³ன்யை நம: ।
ௐ அந்தர்முக²ஸமாராத்⁴யாயை நம: । 870
ௐ ப³ஹிர்முக²ஸுது³ர்லபா⁴யை நம: ।
ௐ த்ரய்யை நம: ।
ௐ த்ரிவர்க³னிலயாயை நம: ।
ௐ த்ரிஸ்தா²யை நம: ।
ௐ த்ரிபுரமாலின்யை நம: ।
ௐ நிராமயாயை நம: ।
ௐ நிராலம்பா³யை நம: ।
ௐ ஸ்வாத்மாராமாயை நம: ।
ௐ ஸுதா⁴ஸ்ருʼத்யை நம: ।
ௐ ஸம்ஸாரபங்கனிர்மக்³ன
ஸமுத்³த⁴ரணபண்டி³தாயை நம: । 880
ௐ யஜ்ஞப்ரியாயை நம: ।
ௐ யஜ்ஞகர்த்ர்யை நம: ।
ௐ யஜமானஸ்வரூபிண்யை நம: ।
ௐ த⁴ர்மாதா⁴ராயை நம: ।
ௐ த⁴னாத்⁴யக்ஷாயை நம: ।
ௐ த⁴னதா⁴ன்யவிவர்தி⁴ன்யை நம: ।
ௐ விப்ரப்ரியாயை நம: ।
ௐ விப்ரரூபாயை நம: ।
ௐ விஶ்வப்⁴ரமணகாரிண்யை நம: ।
ௐ விஶ்வக்³ராஸாயை நம: । 890
ௐ வித்³ருமாபா⁴யை நம: ।
ௐ வைஷ்ணவ்யை நம: ।
ௐ விஷ்ணுரூபிண்யை நம: ।
ௐ அயோன்யை நம: var அயோனயே
ௐ யோனினிலயாயை நம: ।
ௐ கூடஸ்தா²யை நம: ।
ௐ குலரூபிண்யை நம: ।
ௐ வீரகோ³ஷ்டீ²ப்ரியாயை நம: ।
ௐ வீராயை நம: ।
ௐ நைஷ்கர்ம்யாயை நம: । 900
ௐ நாத³ரூபிண்யை நம: ।
ௐ விஜ்ஞானகலனாயை நம: ।
ௐ கல்யாயை நம: ।
ௐ வித³க்³தா⁴யை நம: ।
ௐ பை³ந்த³வாஸனாயை நம: ।
ௐ தத்வாதி⁴காயை நம: ।
ௐ தத்வமய்யை நம: ।
ௐ தத்வமர்த²ஸ்வரூபிண்யை நம: ।
ௐ ஸாமகா³னப்ரியாயை நம: ।
ௐ ஸௌம்யாயை நம: । 910
ௐ ஸதா³ஶிவகுடும்பி³ன்யை நம: ।
ௐ ஸவ்யாபஸவ்யமார்க³ஸ்தா²யை நம: ।
ௐ ஸர்வாபத்³வினிவாரிண்யை நம: ।
ௐ ஸ்வஸ்தா²யை நம: ।
ௐ ஸ்வபா⁴வமது⁴ராயை நம: ।
ௐ தீ⁴ராயை நம: ।
ௐ தீ⁴ரஸமர்சிதாயை நம: ।
ௐ சைதன்யார்க்⁴யஸமாராத்⁴யாயை நம: ।
ௐ சைதன்யகுஸுமப்ரியாயை நம: ।
ௐ ஸதோ³தி³தாயை நம: । 920
ௐ ஸதா³துஷ்டாயை நம: ।
ௐ தருணாதி³த்யபாடலாயை நம: ।
ௐ த³க்ஷிணாத³க்ஷிணாராத்⁴யாயை நம: ।
ௐ த³ரஸ்மேரமுகா²ம்பு³ஜாயை நம: ।
ௐ கௌலினீகேவலாயை நம: ।
ௐ அனர்த்⁴ய கைவல்யபத³தா³யின்யை நம: ।
ௐ ஸ்தோத்ரப்ரியாயை நம: ।
ௐ ஸ்துதிமத்யை நம: ।
ௐ ஶ்ருதிஸம்ஸ்துதவைப⁴வாயை நம: ।
ௐ மனஸ்வின்யை நம: । 930
ௐ மானவத்யை நம: ।
ௐ மஹேஶ்யை நம: ।
ௐ மங்க³லாக்ருʼத்யே நம: ।
ௐ விஶ்வமாத்ரே நம: ।
ௐ ஜக³த்³தா⁴த்ர்யை நம: ।
ௐ விஶாலாக்ஷ்யை நம: ।
ௐ விராகி³ண்யை நம: ।
ௐ ப்ரக³ல்பா⁴யை நம: ।
ௐ பரமோதா³ராயை நம: ।
ௐ பராமோதா³யை நம: । 940
ௐ மனோமய்யை நம: ।
ௐ வ்யோமகேஶ்யை நம: ।
ௐ விமானஸ்தா²யை நம: ।
ௐ வஜ்ரிண்யை நம: ।
ௐ வாமகேஶ்வர்யை நம: ।
ௐ பஞ்சயஜ்ஞப்ரியாயை நம: ।
ௐ பஞ்சப்ரேதமஞ்சாதி⁴ஶாயின்யை நம: ।
ௐ பஞ்சம்யை நம: ।
ௐ பஞ்சபூ⁴தேஶ்யை நம: ।
ௐ பஞ்சஸங்க்²யோபசாரிண்யை நம: । 950
ௐ ஶாஶ்வத்யை நம: ।
ௐ ஶாஶ்வதைஶ்வர்யாயை நம: ।
ௐ ஶர்மதா³யை நம: ।
ௐ ஶம்பு⁴மோஹின்யை நம: ।
ௐ த⁴ராயை நம: ।
ௐ த⁴ரஸுதாயை நம: ।
ௐ த⁴ன்யாயை நம: ।
ௐ த⁴ர்மிண்யை நம: ।
ௐ த⁴ர்மவர்தி⁴ன்யை நம: ।
ௐ லோகாதீதாயை நம: । 960
ௐ கு³ணாதீதாயை நம: ।
ௐ ஸர்வாதீதாயை நம: ।
ௐ ஶாமாத்மிகாயை நம: ।
ௐ ப³ந்தூ⁴ககுஸுமப்ரக்²யாயை நம: ।
ௐ பா³லாயை நம: ।
ௐ லீலாவினோதி³ன்யை நம: ।
ௐ ஸுமங்க³ல்யை நம: ।
ௐ ஸுக²கர்யை நம: ।
ௐ ஸுவேஷாட்⁴யாயை நம: ।
ௐ ஸுவாஸின்யை நம: । 970
ௐ ஸுவாஸின்யர்சனப்ரீதாயை நம: ।
ௐ ஆஶோப⁴னாயை நம: ।
ௐ ஶுத்³த⁴மானஸாயை நம
ௐ பி³ந்து³தர்பணஸந்துஷ்டாயை நம: ।
ௐ பூர்வஜாயை நம: ।
ௐ த்ரிபுராம்பி³காயை நம: ।
ௐ த³ஶமுத்³ராஸமாராத்⁴யாயை நம: ।
ௐ த்ரிபுராஶ்ரீவஶங்கர்யை நம: ।
ௐ ஜ்ஞானமுத்³ராயை நம: ।
ௐ ஜ்ஞானக³ம்யாயை நம: । 980
ௐ ஜ்ஞானஜ்ஞேயஸ்வரூபிண்யை நம: ।
ௐ யோனிமுத்³ராயை நம: ।
ௐ த்ரிக²ண்டே³ஶ்யை நம: ।
ௐ த்ரிகு³ணாயை நம: ।
ௐ அம்பா³யை நம: ।
ௐ த்ரிகோணகா³யை நம: ।
ௐ அனகா⁴யை நம: ।
ௐ அத்³பு⁴தசாரித்ராயை நம: ।
ௐ வாஞ்சி²தார்த²ப்ரதா³யின்யை நம: ।
ௐ அப்⁴யாஸாதிஶயஜ்ஞாதாயை நம: । 990
ௐ ஷட³த்⁴வாதீதரூபிண்யை நம: ।
ௐ அவ்யாஜகருணாமூர்தயே நம: ।
ௐ அஜ்ஞானத்⁴வாந்ததீ³பிகாயை நம: ।
ௐ ஆபா³லகோ³பவிதி³தாயை நம: ।
ௐ ஸர்வானுல்லங்க்⁴யஶாஸனாயை நம: ।
ௐ ஶ்ரீசக்ரராஜனிலயாயை நம: ।
ௐ ஶ்ரீமத்த்ரிபுரஸுந்த³ர்யை நம: ।
ௐ ஶ்ரீஶிவாயை நம: ।
ௐ ஶிவஶக்த்யைக்யரூபிண்யை நம: ।
ௐ லலிதாம்பி³காயை நம: । 1000
॥ ௐ தத்ஸத் ப்³ரஹ்மார்பணமஸ்து ॥

॥ இதி ஶ்ரீலலிதாஸஹஸ்ரநாமாவலி: ஸம்பூர்ணா ॥

English Version:

|| dhyānam ||
sindūrāruṇavigrahāṃ trinayanāṃ māṇikyamaulisphurat
tārānāyakaśekharāṃ smitamukhīmāpīnavakṣoruhām |
pāṇibhyāmalipūrṇaratnacaṣakaṃ raktotpalaṃ bibhratīṃ
saumyāṃ ratnaghaṭastharaktacaraṇāṃ dhyāyetparāmambikām ||

aruṇāṃ karuṇātaraṅgitākṣīṃ dhṛtapāśāṅkuśapuṣpabāṇacāpām |
aṇimādibhirāvṛtāṃ mayūkhairahamityeva vibhāvaye bhavānīm ||

dhyāyet padmāsanasthāṃ vikasitavadanāṃ padmapatrāyatākṣīṃ
hemābhāṃ pītavastrāṃ karakalitalasaddhemapadmāṃ varāṅgīm |
sarvālaṅkārayuktāṃ satatamabhayadāṃ bhaktanamrāṃ bhavānīṃ
śrīvidyāṃ śāntamūrtiṃ sakalasuranutāṃ sarvasampatpradātrīm ||

sakuṅkumavilepanāmalikacumbikastūrikāṃ
samandahasitekṣaṇāṃ saśaracāpapāśāṅkuśām |
aśeṣajanamohinīmaruṇamālyabhūṣāmbarāṃ
japākusumabhāsurāṃ japavidhau smaredambikām ||

||atha śrī lalitā sahasranāmāvalī ||
oṃ oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ śrīmātre namaḥ |
oṃ śrīmahārāṅñai namaḥ |
oṃ śrīmatsiṃhāsaneśvaryai namaḥ |
oṃ cidagnikuṇḍasambhūtāyai namaḥ |
oṃ devakāryasamudyatāyai namaḥ |
oṃ oṃ udyadbhānusahasrābhāyai namaḥ |
oṃ caturbāhusamanvitāyai namaḥ |
oṃ rāgasvarūpapāśāḍhyāyai namaḥ |
oṃ krodhākārāṅkuśojjvalāyai namaḥ |
oṃ manorūpekṣukodaṇḍāyai namaḥ | 10
oṃ pañcatanmātrasāyakāyai namaḥ |
oṃ nijāruṇaprabhāpūramajjad brahmāṇḍamaṇḍalāyai namaḥ |
oṃ campakāśokapunnāgasaugandhika-lasatkacāyai namaḥ |
oṃ kuruvindamaṇiśreṇīkanatkoṭīramaṇḍitāyai namaḥ |
oṃ oṃ aṣṭamīcandravibhrājadalikasthalaśobhitāyai namaḥ |
oṃ mukhacandrakalaṅkābhamṛganābhiviśeṣakāyai namaḥ |
oṃ vadanasmaramāṅgalyagṛhatoraṇacillikāyai namaḥ |
oṃ vaktralakṣmīparīvāhacalanmīnābhalocanāyai namaḥ |
oṃ navacampakapuṣpābhanāsādaṇḍavirājitāyai namaḥ |
oṃ tārākāntitiraskārināsābharaṇabhāsurāyai namaḥ | 20
oṃ kadambamañjarīkl̥ptakarṇapūramanoharāyai namaḥ |
oṃ tāṭaṅkayugalībhūtatapanoḍupamaṇḍalāyai namaḥ |
oṃ padmarāgaśilādarśaparibhāvikapolabhuve namaḥ |
oṃ navavidrumabimbaśrīnyakkāriradanacchadāyai namaḥ |
oṃ śuddhavidyāṅkurākāradvijapaṅktidvayojjvalāyai namaḥ |
oṃ karpūravīṭikāmodasamākarṣi digantarāyai namaḥ |
oṃ nijasallāpamādhurya vinirbhatsitakacchapyai namaḥ |
oṃ mandasmitaprabhāpūramajjatkāmeśamānasāyai namaḥ |
oṃ anākalitasādṛśyacibukaśrīvirājitāyai namaḥ |
oṃ kāmeśabaddhamāṅgalyasūtraśobhitakandharāyai namaḥ | 30
oṃ kanakāṅgadakeyūrakamanīyamujānvitāyai namaḥ |
oṃ ratnagraiveya cintākalolamuktāphalānvitāyai namaḥ |
oṃ kāmeśvārapremaratnamaṇipratipaṇastanyai namaḥ |
oṃ nābhyālavālaromālilatāphalakucadvayyai namaḥ |
oṃ lakṣyaromalatādhāratāsamunneyamadhyamāyai namaḥ |
oṃ stanabhāradalanmadhyapaṭṭabandhavalitrayāyai namaḥ |
oṃ oṃ aruṇāruṇakausumbhavastrabhāsvatkaṭītaṭyai namaḥ |
oṃ ratnakiṅkiṇikāramyaraśanādāmabhūṣitāyai namaḥ |
oṃ kāmeśaṅñātasaubhāgyamārdavorudvayānvitāyai namaḥ |
oṃ māṇikyamukuṭākārajānudvayavirājitāyai namaḥ | 40
oṃ indragopaparikṣiptasmaratūṇābhajaṅghikāyai namaḥ |
oṃ gūḍhagūlphāyai namaḥ |
oṃ kūrma pṛṣṭhajayiṣṇuprapadānvitāyai namaḥ |
oṃ nakhadīdhitisañchannanamajjanatamoguṇāyai namaḥ |
oṃ padadvayaprabhājālaparākṛtasaroruhāyai namaḥ |
oṃ śiñjānamaṇimañjīramaṇḍitaśrīpadāmbujāyai namaḥ |
oṃ marālīmandagamanāyai namaḥ |
oṃ mahālāvaṇyaśevadhaye namaḥ |
oṃ sarvāruṇāyai namaḥ |
oṃ anavadyāṅgyai namaḥ | 50
oṃ sarvābharaṇabhūṣitāyai namaḥ |
oṃ śivakāmeśvarāṅkasthāyai namaḥ |
oṃ śivāyai namaḥ |
oṃ svādhīnavallabhāyai namaḥ |
oṃ sumerumadhyaśṛṅgasthāyai namaḥ |
oṃ śrīmannagaranāyikāyai namaḥ |
oṃ cintāmaṇigṛhāntasthāyai namaḥ |
oṃ pañcabrahmāsanasthitāyai namaḥ |
oṃ mahāpadmāṭavīsaṃsthāyai namaḥ |
oṃ kadambavanavāsinyai namaḥ | 60
oṃ sudhāsāgaramadhyasthāyai namaḥ |
oṃ kāmākṣyai namaḥ |
oṃ kāmadāyinyai namaḥ |
oṃ devarṣigaṇasaṅghātastūyamānātmavaibhāyai namaḥ |
oṃ bhaṇḍāsuravadhodyuktaśaktisenāsamanvitāyai namaḥ |
oṃ sampatkarīsamārūḍhasinduravrajasevitāyai namaḥ |
oṃ oṃ aśvārūḍhādhiṣṭhitāśvakoṭikoṭibhirāvṛtāyai namaḥ |
oṃ cakrarājarathārūḍhasarvāyudhapariṣkṛtāyai namaḥ |
oṃ geyacakrarathārūḍhamantriṇīparisevitāyai namaḥ |
oṃ kiricakrarathārūḍhadaṇḍanāthāpuraskṛtāyai namaḥ | 70
oṃ jvālāmālinikākṣiptavahniprākāramadhyagāyai namaḥ |
oṃ bhaṇḍasainyavadhodyuktaśaktivikramaharṣitāyai namaḥ |
oṃ nityāparākramāṭopanirīkṣaṇasamutsukāyai namaḥ |
oṃ bhaṇḍaputravadhodyuktabālāvikramananditāyai namaḥ |
oṃ mantriṇyambāviracitaviṣaṅgavadhatoṣitāyai namaḥ |
oṃ viśukraprāṇaharaṇavārāhīvīryananditāyai namaḥ |
oṃ kāmeśvaramukhālokakalpitaśrīgaṇeśvarāyai namaḥ |
oṃ mahāgaṇeśanirbhinnavighnayantrapraharṣitāyai namaḥ |
oṃ bhaṇḍāsurendranirmuktaśastrapratyastravarṣiṇyai namaḥ |
oṃ karāṅgulinakhotpannanārāyaṇadaśākṛtyai namaḥ | 80
oṃ mahāpāśupatāstrāgninirdagdhāsurasainikāyai namaḥ |
oṃ kāmeśvarāstranirdagdhasabhāṇḍāsuraśūnyakāyai namaḥ |
oṃ brahmopendramahendrādidevasaṃstutavaibhavāyai namaḥ |
oṃ haranetrāgnisandagdhakāmasañjīvanauṣadhyai namaḥ |
oṃ śrīmadvāgbhavakūṭaikasvarūpamukhapaṅkajāyai namaḥ |
oṃ kaṇṭhādhaḥ kaṭiparyantamadhyakūṭasvarūpiṇyai namaḥ |
oṃ śaktikūṭaikatāpannakaṭyadhobhāgadhāriṇyai namaḥ |
oṃ oṃ mūlamantrātmikāyai namaḥ |
oṃ mūlakūṭatrayakalebarāyai namaḥ |
oṃ kulāmṛtaikarasikāyai namaḥ | 90
oṃ kulasaṅketapālinyai namaḥ |
oṃ kulāṅganāyai namaḥ |
oṃ kulāntaḥsthāyai namaḥ |
oṃ kaulinyai namaḥ |
oṃ kulayoginyai namaḥ |
oṃ akulāyai namaḥ |
oṃ samayāntasthāyai namaḥ |
oṃ samayācāratatparāyai namaḥ |
oṃ mūlādhāraikanilayāyai namaḥ |
oṃ brahmagranthivibhedinyai namaḥ | 100
oṃ maṇipūrāntaruditāyai namaḥ |
oṃ viṣṇugranthivibhedinyai namaḥ |
oṃ āṅñācakrāntarālasthāyai namaḥ |
oṃ rudragranthivibhedinyai namaḥ |
oṃ sahasrārāmbujārūḍhāyai namaḥ |
oṃ sudhāsārābhivarṣiṇyai namaḥ |
oṃ taṭillatāsamarucyai namaḥ |
oṃ ṣaṭcakroparisaṃsthitāyai namaḥ |
oṃ mahāsaktyai namaḥ |
oṃ oṃ kuṇḍalinyai namaḥ | 110
oṃ bisatantutanīyasyai namaḥ |
oṃ bhavānyai namaḥ |
oṃ bhāvanāgamyāyai namaḥ |
oṃ bhavāraṇyakuṭhārikāyai namaḥ |
oṃ bhadrapriyāyai namaḥ |
oṃ bhadramūrtyai namaḥ |
oṃ bhaktasaubhāgyadāyinyai namaḥ |
oṃ bhaktipriyāyai namaḥ |
oṃ bhaktigamyāyai namaḥ |
oṃ bhaktivaśyāyai namaḥ | 120
oṃ bhayāpahāyai namaḥ |
oṃ śāmbhavyai namaḥ |
oṃ śāradārādhyāyai namaḥ |
oṃ śarvāṇyai namaḥ |
oṃ śarmadāyinyai namaḥ |
oṃ śāṅkaryai namaḥ |
oṃ śrīkaryai namaḥ |
oṃ sādhvyai namaḥ |
oṃ śaraccandranibhānanāyai namaḥ |
oṃ śātodaryai namaḥ | 130
oṃ śāntimatyai namaḥ |
oṃ oṃ nirādhārāyai namaḥ |
oṃ nirañjanāyai namaḥ |
oṃ nirlepāyai namaḥ |
oṃ nirmalāyai namaḥ |
oṃ nityāyai namaḥ |
oṃ nirākārāyai namaḥ |
oṃ nirākulāyai namaḥ |
oṃ nirguṇāyai namaḥ |
oṃ niṣkalāyai namaḥ | 140
oṃ śāntāyai namaḥ |
oṃ niṣkāmāyai namaḥ |
oṃ nirupaplavāyai namaḥ |
oṃ nityamuktāyai namaḥ |
oṃ nirvikārāyai namaḥ |
oṃ niṣprapañcāyai namaḥ |
oṃ nirāśrayāyai namaḥ |
oṃ nityaśuddhāyai namaḥ |
oṃ nityabuddhāyai namaḥ |
oṃ niravadyāyai namaḥ | 150
oṃ nirantarāyai namaḥ |
oṃ niṣkāraṇāyai namaḥ |
oṃ niṣkalaṅkāyai namaḥ |
oṃ oṃ nirupādhaye namaḥ |
oṃ nirīśvarāyai namaḥ |
oṃ nīrāgayai namaḥ |
oṃ rāgamathanyai namaḥ |
oṃ nirmadāyai namaḥ |
oṃ madanāśinyai namaḥ |
oṃ niścintāyai namaḥ | 160
oṃ nirahaṅkārāyai namaḥ |
oṃ nirmohāyai namaḥ |
oṃ mohanāśinyai namaḥ |
oṃ nirmamāyai namaḥ |
oṃ mamatāhantryai namaḥ |
oṃ niṣpāpāyai namaḥ |
oṃ pāpanāśinyai namaḥ |
oṃ niṣkrodhāyai namaḥ |
oṃ krodhaśamanyai namaḥ |
oṃ nirlobhāyai namaḥ | 170
oṃ lobhanāśinyai namaḥ |
oṃ niḥsaṃśayāyai namaḥ |
oṃ saṃśayaghnyai namaḥ |
oṃ nirbhavāyai namaḥ |
oṃ bhavanāśinyai namaḥ |
oṃ oṃ nirvikalpāyai namaḥ |
oṃ nirābādhāyai namaḥ |
oṃ nirbhedāyai namaḥ |
oṃ bhedanāśinyai namaḥ |
oṃ nirnāśāyai namaḥ | 180
oṃ mṛtyumathanyai namaḥ |
oṃ niṣkriyāyai namaḥ |
oṃ niṣparigrahāyai namaḥ |
oṃ nistulāyai namaḥ |
oṃ nīlacikurāyai namaḥ |
oṃ nirapāyāyai namaḥ |
oṃ niratyayāyai namaḥ |
oṃ durlabhāyai namaḥ |
oṃ durgamāyai namaḥ |
oṃ durgāyai namaḥ | 190
oṃ duḥkhahantryai namaḥ |
oṃ sukhapradāyai namaḥ |
oṃ duṣṭadūrāyai namaḥ |
oṃ durācāraśamanyai namaḥ |
oṃ doṣavarjitāyai namaḥ |
oṃ sarvaṅñāyai namaḥ |
oṃ sāndrakaruṇāyai namaḥ |
oṃ oṃ samānādhikavarjitāyai namaḥ |
oṃ sarvaśaktimayyai namaḥ |
oṃ sarvamaṅgalāyai namaḥ | 200
oṃ sadgatipradāyai namaḥ |
oṃ sarveśvayai namaḥ |
oṃ sarvamayyai namaḥ |
oṃ sarvamantrasvarūpiṇyai namaḥ |
oṃ sarvayantrātmikāyai namaḥ |
oṃ sarvatantrarūpāyai namaḥ |
oṃ manonmanyai namaḥ |
oṃ māheśvaryai namaḥ |
oṃ mahādevyai namaḥ |
oṃ mahālakṣmyai namaḥ | 210
oṃ mṛḍapriyāyai namaḥ |
oṃ mahārūpāyai namaḥ |
oṃ mahāpūjyāyai namaḥ |
oṃ mahāpātakanāśinyai namaḥ |
oṃ mahāmāyāyai namaḥ |
oṃ mahāsatvāyai namaḥ |
oṃ mahāśaktyai namaḥ |
oṃ mahāratyai namaḥ |
oṃ mahābhogāyai namaḥ |
oṃ oṃ mahaiśvaryāyai namaḥ | 220
oṃ mahāvīryāyai namaḥ |
oṃ mahābalāyai namaḥ |
oṃ mahābuddhyai namaḥ |
oṃ mahāsiddhyai namaḥ |
oṃ mahāyogeśvareśvaryai namaḥ |
oṃ mahātantrāyai namaḥ |
oṃ mahāmantrāyai namaḥ |
oṃ mahāyantrāyai namaḥ |
oṃ mahāsanāyai namaḥ |
oṃ mahāyāgakramārādhyāyai namaḥ | 230
oṃ mahābhairavapūjitāyai namaḥ |
oṃ maheśvaramahākalpamahā tāṇḍavasākṣiṇyai namaḥ |
oṃ mahākāmeśamahiṣyai namaḥ |
oṃ mahātripurasundaryai namaḥ |
oṃ catuḥṣaṣṭyupacārāḍhyāyai namaḥ |
oṃ catuḥṣaṣṭikalāmayyai namaḥ |
oṃ mahācatuḥṣaṣṭikoṭi yoginīgaṇasevitāyai namaḥ |
oṃ manuvidyāyai namaḥ |
oṃ candravidyāyai namaḥ |
oṃ oṃ candramaṇḍalamadhyagāyai namaḥ | 240
oṃ cārurūpāyai namaḥ |
oṃ cāruhāsāyai namaḥ |
oṃ cārucandrakalādharāyai namaḥ |
oṃ carācarajagannāthāyai namaḥ |
oṃ cakrarājaniketanāyai namaḥ |
oṃ pārvatyai namaḥ |
oṃ padmanayanāyai namaḥ |
oṃ padmarāgasamaprabhāyai namaḥ |
oṃ pañcapretāsanāsīnāyai namaḥ |
oṃ pañcabrahmasparūpiṇyai namaḥ | 250
oṃ cinmayyai namaḥ |
oṃ paramānandāyai namaḥ |
oṃ viṅñānaghanarūpiṇyai namaḥ |
oṃ dhyānadhyātṛdhyeyarūpāyai namaḥ |
oṃ rdhmādharmavivarjitāyai namaḥ |
oṃ viśvarūpāyai namaḥ |
oṃ jāgariṇyai namaḥ |
oṃ svapatnyai namaḥ |
oṃ taijasātmikāyai namaḥ |
oṃ suptāyai namaḥ | 260
oṃ prāṅñātmikāyai namaḥ |
oṃ oṃ turyāyai namaḥ |
oṃ sarvāvasthāvivarjitāyai namaḥ |
oṃ sṛṣṭhikartryai namaḥ |
oṃ brahmarūpāyai namaḥ |
oṃ goptryai namaḥ |
oṃ govindarūpiṇyai namaḥ |
oṃ saṃhāriṇyai namaḥ |
oṃ rudrarūpāyai namaḥ |
oṃ tirodhānakaryai namaḥ | 270
oṃ īśvaryai namaḥ |
oṃ sadāśivāyai namaḥ |
oṃ anugrahadāyai namaḥ |
oṃ pañcakṛtyaparāyaṇāyai namaḥ |
oṃ bhānumaṇḍalamadhyasthāyai namaḥ |
oṃ bhairavyai namaḥ |
oṃ bhagamālinyai namaḥ |
oṃ padmāsanāyai namaḥ |
oṃ bhagavatyai namaḥ |
oṃ padmanābhasahodaryai namaḥ | 280
oṃ unmeṣanimiṣotpannavipannabhuvanāvalyai namaḥ |
oṃ sahasraśīrṣavadanāyai namaḥ |
oṃ oṃ sahasrākṣyai namaḥ |
oṃ sahasrapade namaḥ |
oṃ ābrahmakīṭajananyai namaḥ |
oṃ varṇāśramavidhāyinyai namaḥ |
oṃ nijāṅñārūpanigamāyai namaḥ |
oṃ puṇyāpuṇyaphalapradāyai namaḥ |
oṃ śrutisīmantasindūrīkṛta pādābjadhūlikāyai namaḥ |
oṃ sakalāgamasandohaśuktisampuṭamauktikāyai namaḥ | 290
oṃ puruṣārthapradāyai namaḥ |
oṃ pūrṇāyai namaḥ |
oṃ bhoginyai namaḥ |
oṃ bhuvaneśvaryai namaḥ |
oṃ ambikāyai namaḥ |
oṃ anādinidhanāyai namaḥ |
oṃ haribrahmendrasevitāyai namaḥ |
oṃ nārāyaṇyai namaḥ |
oṃ nādarūpāyai namaḥ |
oṃ nāmarūpavivarjitāyai namaḥ | 300
oṃ hrīṅkāryai namaḥ |
oṃ hrīmatyai namaḥ |
oṃ oṃ hṛdyāyai namaḥ |
oṃ heyopādeyavarjitāyai namaḥ |
oṃ rājarājārcitāyai namaḥ |
oṃ rāṅñai namaḥ |
oṃ ramyāyai namaḥ |
oṃ rājīvalocanāyai namaḥ |
oṃ rañjanyai namaḥ |
oṃ ramaṇyai namaḥ | 310
oṃ rasyāyai namaḥ |
oṃ raṇatkiṅkiṇimekhalāyai namaḥ |
oṃ ramāyai namaḥ |
oṃ rākenduvadanāyai namaḥ |
oṃ ratirūpāyai namaḥ |
oṃ ratipriyāyai namaḥ |
oṃ rakṣākaryai namaḥ |
oṃ rākṣasaghnyai namaḥ |
oṃ rāmāyai namaḥ |
oṃ ramaṇalampaṭāyai namaḥ | 320
oṃ kāmyāyai namaḥ |
oṃ kāmakalārūpāyai namaḥ |
oṃ kadambakusumapriyāyai namaḥ |
oṃ kalyāṇyai namaḥ |
oṃ oṃ jagatīkandāyai namaḥ |
oṃ karuṇārasasāgarāyai namaḥ |
oṃ kalāvatyai namaḥ |
oṃ kalālāpāyai namaḥ |
oṃ kāntāyai namaḥ |
oṃ kādambarīpriyāyai namaḥ | 330
oṃ varadāyai namaḥ |
oṃ vāmanayanāyai namaḥ |
oṃ vāruṇīmadavihvalāyai namaḥ |
oṃ viśvādhikāyai namaḥ |
oṃ vedavedyāyai namaḥ |
oṃ vindhyācalanivāsinyai namaḥ |
oṃ vidhātryai namaḥ |
oṃ vedajananyai namaḥ |
oṃ viṣṇumāyāyai namaḥ |
oṃ vilāsinyai namaḥ | 340
oṃ kṣetrasvarūpāyai namaḥ |
oṃ kṣetreśyai namaḥ |
oṃ kṣetrakṣetraṅñapālinyai namaḥ |
oṃ kṣayavṛddhivinirmuktāyai namaḥ |
oṃ kṣetrapālasamarcitāyai namaḥ |
oṃ vijayāyai namaḥ |
oṃ oṃ vimalāyai namaḥ |
oṃ vandyāyai namaḥ |
oṃ vandārujanavatsalāyai namaḥ |
oṃ vāgvādinyai namaḥ | 350
oṃ vāmakeśyai namaḥ |
oṃ vahnimaṇḍalavāsinyai namaḥ |
oṃ bhaktimatkalpalatikāyai namaḥ |
oṃ paśupāśavimocinyai namaḥ |
oṃ saṃhṛtāśeṣapāṣaṇḍāyai namaḥ |
oṃ sadācārapravartikāyai namaḥ |
oṃ tāpatrayāgnisantaptasamāhlādanacandrikāyai namaḥ |
oṃ taruṇyai namaḥ |
oṃ tāpasārādhyāyai namaḥ |
oṃ tanumadhyāyai namaḥ | 360
oṃ tamopahāyai namaḥ |
oṃ cityai namaḥ |
oṃ tatpadalakṣyārthāyai namaḥ |
oṃ cidekarasarūpiṇyai namaḥ |
oṃ svātmānandalavībhūta-brahmādyānandasantatyai namaḥ |
oṃ parāyai namaḥ |
oṃ oṃ pratyak citīrūpāyai namaḥ |
oṃ paśyantyai namaḥ |
oṃ paradevatāyai namaḥ |
oṃ madhyamāyai namaḥ | 370
oṃ vaikharīrūpāyai namaḥ |
oṃ bhaktamānasahaṃsikāyai namaḥ |
oṃ kāmeśvaraprāṇanāḍyai namaḥ |
oṃ kṛtaṅñāyai namaḥ |
oṃ kāmapūjitāyai namaḥ |
oṃ śrṛṅgārarasasampūrṇāyai namaḥ |
oṃ jayāyai namaḥ |
oṃ jālandharasthitāyai namaḥ |
oṃ oḍyāṇapīṭhanilayāyai namaḥ |
oṃ bindumaṇḍalavāsinyai namaḥ | 380
oṃ rahoyāgakramārādhyāyai namaḥ |
oṃ rahastarpaṇatarpitāyai namaḥ |
oṃ sadyaḥ prasādinyai namaḥ |
oṃ viśvasākṣiṇyai namaḥ |
oṃ sākṣivarjitāyai namaḥ |
oṃ ṣaḍaṅgadevatāyuktāyai namaḥ |
oṃ ṣāḍguṇyaparipūritāyai namaḥ |
oṃ nityaklinnāyai namaḥ |
oṃ oṃ nirupamāyai namaḥ |
oṃ nirvāṇasukhadāyinyai namaḥ | 390
oṃ nityāṣoḍaśikārūpāyai namaḥ |
oṃ śrīkaṇṭhārdhaśarīriṇyai namaḥ |
oṃ prabhāvatyai namaḥ |
oṃ prabhārūpāyai namaḥ |
oṃ prasiddhāyai namaḥ |
oṃ parameśvaryai namaḥ |
oṃ mūlaprakṛtyai namaḥ |
oṃ avyaktāyai namaḥ |
oṃ vktāvyaktasvarūpiṇyai namaḥ |
oṃ vyāpinyai namaḥ | 400
oṃ vividhākārāyai namaḥ |
oṃ vidyāvidyāsvarūpiṇyai namaḥ |
oṃ mahākāmeśanayanakumudāhlādakaumudyai namaḥ |
oṃ bhaktāhārdatamobhedabhānumadbhānusantatyai namaḥ |
oṃ śivadūtyai namaḥ |
oṃ śivārādhyāyai namaḥ |
oṃ śivamūrtyai namaḥ |
oṃ śivaṅkaryai namaḥ |
oṃ oṃ śivapriyāyai namaḥ |
oṃ śivaparāyai namaḥ | 410
oṃ śiṣṭeṣṭāyai namaḥ |
oṃ śiṣṭapūjitāyai namaḥ |
oṃ aprameyāyai namaḥ |
oṃ svaprakāśāyai namaḥ |
oṃ manovācāmagocarāyai namaḥ |
oṃ cicchaktyai namaḥ |
oṃ cetanārūpāyai namaḥ |
oṃ jaḍaśaktyai namaḥ |
oṃ jaḍātmikāyai namaḥ |
oṃ gāyatryai namaḥ | 420
oṃ vyāhṛtyai namaḥ |
oṃ sandhyāyai namaḥ |
oṃ dvijavṛndaniṣevitāyai namaḥ |
oṃ tattvāsanāyai namaḥ |
oṃ tasmai namaḥ |
oṃ tubhyaṃ namaḥ |
oṃ ayyai namaḥ |
oṃ pañcakośāntarasthitāyai namaḥ |
oṃ niḥsīmamahimne namaḥ |
oṃ nityayauvanāyai namaḥ | 430
oṃ oṃ madaśālinyai namaḥ |
oṃ madaghūrṇitaraktākṣyai namaḥ |
oṃ madapāṭalagaṇḍabhuve namaḥ |
oṃ candanadravadigdhāṅgyai namaḥ |
oṃ cāmpeyakusumapriyāyai namaḥ |
oṃ kuśalāyai namaḥ |
oṃ komalākārāyai namaḥ |
oṃ kurukullāyai namaḥ |
oṃ kuleśvaryai namaḥ |
oṃ kulakuṇḍālayāyai namaḥ | 440
oṃ kaulamārgatatparasevitāyai namaḥ |
oṃ kumāragaṇanāthāmbāyai namaḥ |
oṃ tuṣṭyai namaḥ |
oṃ puṣṭyai namaḥ |
oṃ matyai namaḥ |
oṃ dhṛtyai namaḥ |
oṃ śāntyai namaḥ |
oṃ svastimatyai namaḥ |
oṃ kāntyai namaḥ |
oṃ nandinyai namaḥ | 450
oṃ vighnanāśinyai namaḥ |
oṃ tejovatyai namaḥ |
oṃ oṃ trinayanāyai namaḥ |
oṃ lolākṣīkāmarūpiṇyai namaḥ |
oṃ mālinyai namaḥ |
oṃ haṃsinyai namaḥ |
oṃ mātre namaḥ |
oṃ malayācalavāsinyai namaḥ |
oṃ sumukhyai namaḥ |
oṃ nalinyai namaḥ | 460
oṃ subhruve namaḥ |
oṃ śobhanāyai namaḥ |
oṃ suranāyikāyai namaḥ |
oṃ kālakaṇṭhyai namaḥ |
oṃ kāntimatyai namaḥ |
oṃ kṣobhiṇyai namaḥ |
oṃ sūkṣmarūpiṇyai namaḥ |
oṃ vajreśvaryai namaḥ |
oṃ vāmadevyai namaḥ |
oṃ vayo‌உvasthāvivarjitāyai namaḥ | 470
oṃ siddheśvaryai namaḥ |
oṃ siddhavidyāyai namaḥ |
oṃ siddhamātre namaḥ |
oṃ yaśasvinyai namaḥ |
oṃ oṃ viśuddhicakranilayāyai namaḥ |
oṃ āraktavarṇāyai namaḥ |
oṃ trilocanāyai namaḥ |
oṃ khaṭvāṅgādipraharaṇāyai namaḥ |
oṃ vadanaikasamanvitāyai namaḥ |
oṃ pāyasānnapriyāyai namaḥ | 480
oṃ tvaksthāyai namaḥ |
oṃ paśulokabhayaṅkaryai namaḥ |
oṃ amṛtādimahāśaktisaṃvṛtāyai namaḥ |
oṃ ḍākinīśvaryai namaḥ |
oṃ anāhatābjanilayāyai namaḥ |
oṃ śyāmābhāyai namaḥ |
oṃ vadanadvayāyai namaḥ |
oṃ daṃṣṭrojvalāyai namaḥ |
oṃ akṣamālādidharāyai namaḥ |
oṃ rudhirasaṃsthitāyai namaḥ | 490
oṃ kālarātryādiśaktyaughavṛtāyai namaḥ |
oṃ snigdhaudanapriyāyai namaḥ |
oṃ mahāvīrendravaradāyai namaḥ |
oṃ rākiṇyambāsvarūpiṇyai namaḥ |
oṃ maṇipūrābjanilayāyai namaḥ |
oṃ oṃ vadanatrayasaṃyutāyai namaḥ |
oṃ vajrādhikāyudhopetāyai namaḥ |
oṃ ḍāmaryādibhirāvṛtāyai namaḥ |
oṃ raktavarṇāyai namaḥ |
oṃ māṃsaniṣṭhāyai namaḥ | 500
501. guḍānnaprītamānasāyai namaḥ |
oṃ samastabhaktasukhadāyai namaḥ |
oṃ lākinyambāsvarūpiṇyai namaḥ |
oṃ svādhiṣṭānāmbujagatāyai namaḥ |
oṃ caturvaktramanoharāyai namaḥ |
oṃ śūlādyāyudhasampannāyai namaḥ |
oṃ pītavarṇāyai namaḥ |
oṃ atigarvitāyai namaḥ |
oṃ medoniṣṭhāyai namaḥ |
oṃ madhuprītāyai namaḥ | 510
oṃ bandinyādisamanvitāyai namaḥ |
oṃ dadhyannāsaktahṛdayāyai namaḥ |
oṃ kākinīrūpadhāriṇyai namaḥ |
oṃ mūlādhārāmbujārūḍhāyai namaḥ |
oṃ pañcavaktrāyai namaḥ |
oṃ asthisaṃsthitāyai namaḥ |
oṃ aṅkuśādipraharaṇāyai namaḥ |
oṃ oṃ varadādi niṣevitāyai namaḥ |
oṃ mudgaudanāsaktacittāyai namaḥ |
oṃ sākinyambāsvarūpiṇyai namaḥ | 520
oṃ āṅñācakrābjanilāyai namaḥ |
oṃ śuklavarṇāyai namaḥ |
oṃ ṣaḍānanāyai namaḥ |
oṃ majjāsaṃsthāyai namaḥ |
oṃ haṃsavatīmukhyaśaktisamanvitāyai namaḥ |
oṃ haridrānnaikarasikāyai namaḥ |
oṃ hākinīrūpadhāriṇyai namaḥ |
oṃ sahasradalapadmasthāyai namaḥ |
oṃ sarvavarṇopaśobhitāyai namaḥ |
oṃ sarvāyudhadharāyai namaḥ | 530
oṃ śuklasaṃsthitāyai namaḥ |
oṃ sarvatomukhyai namaḥ |
oṃ sarvaudanaprītacittāyai namaḥ |
oṃ yākinyambāsvarūpiṇyai namaḥ |
oṃ svāhāyai namaḥ |
oṃ svadhāyai namaḥ |
oṃ amatyai namaḥ |
oṃ medhāyai namaḥ |
oṃ oṃ śrutyai namaḥ |
oṃ smṛtyai namaḥ | 540
oṃ anuttamāyai namaḥ |
oṃ puṇyakīrtyai namaḥ |
oṃ puṇyalabhyāyai namaḥ |
oṃ puṇyaśravaṇakīrtanāyai namaḥ |
oṃ pulomajārcitāyai namaḥ |
oṃ bandhamocanyai namaḥ |
oṃ barbarālakāyai namaḥ |
oṃ vimarśarūpiṇyai namaḥ |
oṃ vidyāyai namaḥ |
oṃ viyadādijagatprasuve namaḥ | 550
oṃ sarva vyādhipraśamanyai namaḥ |
oṃ sarva mṛtyunivāriṇyai namaḥ |
oṃ agragaṇyāyai namaḥ |
oṃ acintyarūpāyai namaḥ |
oṃ kalikalmaṣanāśinyai namaḥ |
oṃ kātyāyanyai namaḥ |
oṃ kālahantryai namaḥ |
oṃ kamalākṣaniṣevitāyai namaḥ |
oṃ tāmbūlapūritamukhyai namaḥ |
oṃ dāḍimīkusumaprabhāyai namaḥ | 560
oṃ oṃ mṛgākṣyai namaḥ |
oṃ mohinyai namaḥ |
oṃ mukhyāyai namaḥ |
oṃ mṛḍānyai namaḥ |
oṃ mitrarūpiṇyai namaḥ |
oṃ nityatṛptāyai namaḥ |
oṃ bhaktanidhaye namaḥ |
oṃ niyantryai namaḥ |
oṃ nikhileśvaryai namaḥ |
oṃ maitryādivāsanālabhyāyai namaḥ | 570
oṃ mahāpralayasākṣiṇyai namaḥ |
oṃ parāśaktyai namaḥ |
oṃ parāniṣṭhāyai namaḥ |
oṃ praṅñānaghanarūpiṇyai namaḥ |
oṃ mādhvīpānālasāyai namaḥ |
oṃ mattāyai namaḥ |
oṃ mātṛkāvarṇa rūpiṇyai namaḥ |
oṃ mahākailāsanilayāyai namaḥ |
oṃ mṛṇālamṛdudorlatāyai namaḥ |
oṃ mahanīyāyai namaḥ | 580
oṃ dayāmūrtyai namaḥ |
oṃ mahāsāmrājyaśālinyai namaḥ |
oṃ oṃ ātmavidyāyai namaḥ |
oṃ mahāvidyāyai namaḥ |
oṃ śrīvidyāyai namaḥ |
oṃ kāmasevitāyai namaḥ |
oṃ śrīṣoḍaśākṣarīvidyāyai namaḥ |
oṃ trikūṭāyai namaḥ |
oṃ kāmakoṭikāyai namaḥ |
oṃ kaṭākṣakiṅkarībhūtakamalākoṭisevitāyai namaḥ | 590
oṃ śiraḥsthitāyai namaḥ |
oṃ candranibhāyai namaḥ |
oṃ bhālasthāyai–ai namaḥ |
oṃ indradhanuḥprabhāyai namaḥ |
oṃ hṛdayasthāyai namaḥ |
oṃ raviprakhyāyai namaḥ |
oṃ trikoṇāntaradīpikāyai namaḥ |
oṃ dākṣāyaṇyai namaḥ |
oṃ daityahantryai namaḥ |
oṃ dakṣayaṅñavināśinyai namaḥ | 600
oṃ darāndolitadīrghākṣyai namaḥ |
oṃ darahāsojjvalanmukhyai namaḥ |
oṃ gurūmūrtyai namaḥ |
oṃ oṃ guṇanidhaye namaḥ |
oṃ gomātre namaḥ |
oṃ guhajanmabhuve namaḥ |
oṃ deveśyai namaḥ |
oṃ daṇḍanītisthāyai namaḥ |
oṃ daharākāśarūpiṇyai namaḥ |
oṃ pratipanmukhyarākāntatithimaṇḍalapūjitāyai namaḥ | 610
oṃ kalātmikāyai namaḥ |
oṃ kalānāthāyai namaḥ |
oṃ kāvyālāpavimodinyai namaḥ |
oṃ sacāmararamāvāṇīsavyadakṣiṇasevitāyai namaḥ |
oṃ ādiśaktayai namaḥ |
oṃ ameyāyai namaḥ |
oṃ ātmane namaḥ |
oṃ paramāyai namaḥ |
oṃ pāvanākṛtaye namaḥ |
oṃ anekakoṭibrahmāṇḍajananyai namaḥ | 620
oṃ divyavigrahāyai namaḥ |
oṃ klīṅkāryai namaḥ |
oṃ kevalāyai namaḥ |
oṃ oṃ guhyāyai namaḥ |
oṃ kaivalyapadadāyinyai namaḥ |
oṃ tripurāyai namaḥ |
oṃ trijagadvandyāyai namaḥ |
oṃ trimūrtyai namaḥ |
oṃ tridaśeśvaryai namaḥ |
oṃ tryakṣaryai namaḥ | 630
oṃ divyagandhāḍhyāyai namaḥ |
oṃ sindūratilakāñcitāyai namaḥ |
oṃ umāyai namaḥ |
oṃ śailendratanayāyai namaḥ |
oṃ gauryai namaḥ |
oṃ gandharvasevitāyai namaḥ |
oṃ viśvagarbhāyai namaḥ |
oṃ svarṇagarbhāyai namaḥ |
oṃ avaradāyai namaḥ |
oṃ vāgadhīśvaryai namaḥ | 640
oṃ dhyānagamyāyai namaḥ |
oṃ aparicchedyāyai namaḥ |
oṃ ṅñānadāyai namaḥ |
oṃ ṅñānavigrahāyai namaḥ |
oṃ sarvavedāntasaṃvedyāyai namaḥ |
oṃ oṃ satyānandasvarūpiṇyai namaḥ |
oṃ lopāmudrārcitāyai namaḥ |
oṃ līlāklṛptabrahmāṇḍamaṇḍalāyai namaḥ |
oṃ adṛśyāyai namaḥ |
oṃ dṛśyarahitāyai namaḥ | 650
oṃ viṅñātryai namaḥ |
oṃ vedyavarjitāyai namaḥ |
oṃ yoginyai namaḥ |
oṃ yogadāyai namaḥ |
oṃ yogyāyai namaḥ |
oṃ yogānandāyai namaḥ |
oṃ yugandharāyai namaḥ |
oṃ icchāśaktiṅñānaśaktikriyāśaktisvarūpiṇyai namaḥ |
oṃ sarvādhārāyai namaḥ |
oṃ supratiṣṭhāyai namaḥ | 660
oṃ sadasadrūpadhāriṇyai namaḥ |
oṃ aṣṭamūrtyai namaḥ |
oṃ ajājaitryai namaḥ |
oṃ lokayātrāvidhāyinyai namaḥ |
oṃ ekākinyai namaḥ |
oṃ oṃ bhūmarūpāyai namaḥ |
oṃ nidvaitāyai namaḥ |
oṃ dvaitavarjitāyai namaḥ |
oṃ annadāyai namaḥ |
oṃ vasudāyai namaḥ | 670
oṃ vṛddhāyai namaḥ |
oṃ brahmātmaikyasvarūpiṇyai namaḥ |
oṃ bṛhatyai namaḥ |
oṃ brāhmaṇyai namaḥ |
oṃ brāhmayai namaḥ |
oṃ brahmānandāyai namaḥ |
oṃ balipriyāyai namaḥ |
oṃ bhāṣārūpāyai namaḥ |
oṃ bṛhatsenāyai namaḥ |
oṃ bhāvābhāvavirjitāyai namaḥ | 680
oṃ sukhārādhyāyai namaḥ |
oṃ śubhakaryai namaḥ |
oṃ śobhanāsulabhāgatyai namaḥ |
oṃ rājarājeśvaryai namaḥ |
oṃ rājyadāyinyai namaḥ |
oṃ rājyavallabhāyai namaḥ |
oṃ rājatkṛpāyai namaḥ |
oṃ oṃ rājapīṭhaniveśitanijāśritāyai namaḥ |
oṃ rājyalakṣmyai namaḥ |
oṃ kośanāthāyai namaḥ | 690
oṃ caturaṅgabaleśvaryai namaḥ |
oṃ sāmrājyadāyinyai namaḥ |
oṃ satyasandhāyai namaḥ |
oṃ sāgaramekhalāyai namaḥ |
oṃ dīkṣitāyai namaḥ |
oṃ daityaśamanyai namaḥ |
oṃ sarvalokavaṃśakaryai namaḥ |
oṃ sarvārthadātryai namaḥ |
oṃ sāvitryai namaḥ |
oṃ saccidānandarūpiṇyai namaḥ | 700
oṃ deśakālāparicchinnāyai namaḥ |
oṃ sarvagāyai namaḥ |
oṃ sarvamohinyai namaḥ |
oṃ sarasvatyai namaḥ |
oṃ śāstramayyai namaḥ |
oṃ guhāmbāyai namaḥ |
oṃ guhyarūpiṇyai namaḥ |
oṃ sarvopādhivinirmuktāyai namaḥ |
oṃ oṃ sadāśivapativratāyai namaḥ |
oṃ sampradāyeśvaryai namaḥ | 710
oṃ sādhune namaḥ |
oṃ yai namaḥ |
oṃ gurūmaṇḍalarūpiṇyai namaḥ |
oṃ kulottīrṇāyai namaḥ |
oṃ bhagārādhyāyai namaḥ |
oṃ māyāyai namaḥ |
oṃ madhumatyai namaḥ |
oṃ mahyai namaḥ |
oṃ gaṇāmbāyai namaḥ |
oṃ guhyakārādhyāyai namaḥ | 720
oṃ komalāṅgyai namaḥ |
oṃ gurupriyāyai namaḥ |
oṃ svatantrāyai namaḥ |
oṃ sarvatantreśyai namaḥ |
oṃ dakṣiṇāmūrtirūpiṇyai namaḥ |
oṃ sanakādisamārādhyāyai namaḥ |
oṃ śivaṅñānapradāyinyai namaḥ |
oṃ citkalāyai namaḥ |
oṃ ānandakalikāyai namaḥ |
oṃ premarūpāyai namaḥ | 730
oṃ oṃ priyaṅkaryai namaḥ |
oṃ nāmapārāyaṇaprītāyai namaḥ |
oṃ nandividyāyai namaḥ |
oṃ naṭeśvaryai namaḥ |
oṃ mithyājagadadhiṣṭhānāyai namaḥ |
oṃ muktidāyai namaḥ |
oṃ muktirūpiṇyai namaḥ |
oṃ lāsyapriyāyai namaḥ |
oṃ layakaryai namaḥ |
oṃ lajjāyai namaḥ | 740
oṃ rambhādivanditāyai namaḥ |
oṃ bhavadāvasudhāvṛṣṭyai namaḥ |
oṃ pāpāraṇyadavānalāyai namaḥ |
oṃ daurbhāgyatūlavātūlāyai namaḥ |
oṃ jarādhvāntaraviprabhāyai namaḥ |
oṃ bhāgyābdhicandrikāyai namaḥ |
oṃ bhaktacittakekighanāghanāyai namaḥ |
oṃ rogaparvatadambholaye namaḥ |
oṃ mṛtyudārukuṭhārikāyai namaḥ |
oṃ maheśvaryai namaḥ | 750
oṃ mahākālyai namaḥ |
oṃ mahāgrāsāyai namaḥ |
oṃ mahāśanāyai namaḥ |
oṃ aparṇāyai namaḥ |
oṃ oṃ caṇḍikāyai namaḥ |
oṃ caṇḍamuṇḍāsuraniṣūdinyai namaḥ |
oṃ kṣarākṣarātmikāyai namaḥ |
oṃ sarvalokeśyai namaḥ |
oṃ viśvadhāriṇyai namaḥ |
oṃ trivargadātryai namaḥ | 760
oṃ subhagāyai namaḥ |
oṃ tryambakāyai namaḥ |
oṃ triguṇātmikāyai namaḥ |
oṃ svargāpavargadāyai namaḥ |
oṃ śuddhāyai namaḥ |
oṃ japāpuṣpanibhākṛtaye namaḥ |
oṃ ojovatyai namaḥ |
oṃ dyutidharāyai namaḥ |
oṃ yaṅñarūpāyai namaḥ |
oṃ priyavratāyai namaḥ | 770
oṃ durārādhyāyai namaḥ |
oṃ durādharṣāyai namaḥ |
oṃ pāṭalīkusumapriyāyai namaḥ |
oṃ mahatyai namaḥ |
oṃ merunilayāyai namaḥ |
oṃ mandārakusumapriyāyai namaḥ |
oṃ oṃ vīrārādhyāyai namaḥ |
oṃ virāḍrūpāyai namaḥ |
oṃ virajase namaḥ |
oṃ viśvatomukhyai namaḥ | 780
oṃ pratyagrūpāyai namaḥ |
oṃ parākāśāyai namaḥ |
oṃ prāṇadāyai namaḥ |
oṃ prāṇarūpiṇyai namaḥ |
oṃ mārtāṇḍabhairavārādhyāyai namaḥ |
oṃ mantriṇīnyastarājyadhure namaḥ |
oṃ tripureśyai namaḥ |
oṃ jayatsenāyai namaḥ |
oṃ nistraiguṇyāyai namaḥ |
oṃ parāparāyai namaḥ | 790
oṃ satyaṅñānānandarūpāyai namaḥ |
oṃ sāmarasyaparāyaṇāyai namaḥ |
oṃ kapardinyai namaḥ |
oṃ kalāmālāyai namaḥ |
oṃ kāmadughe namaḥ |
oṃ kāmarūpiṇyai namaḥ |
oṃ kalānidhaye namaḥ |
oṃ kāvyakalāyai namaḥ |
oṃ oṃ rasaṅñāyai namaḥ |
oṃ rasaśevadhaye namaḥ | 800
oṃ puṣṭāyai namaḥ |
oṃ purātanāyai namaḥ |
oṃ pūjyāyai namaḥ |
oṃ puṣkarāyai namaḥ |
oṃ puṣkarekṣaṇāyai namaḥ |
oṃ parasmai jyotiṣe namaḥ |
oṃ parasmai dhāmne namaḥ |
oṃ paramāṇave namaḥ |
oṃ parātparāyai namaḥ |
oṃ pāśahastāyai namaḥ | 810
oṃ pāśahantryai namaḥ |
oṃ paramantravibhedinyai namaḥ |
oṃ mūrtāyai namaḥ |
oṃ amūrtāyai namaḥ |
oṃ anityatṛptāyai namaḥ |
oṃ munimānasahaṃsikāyai namaḥ |
oṃ satyavratāyai namaḥ |
oṃ satyarūpāyai namaḥ |
oṃ sarvāntaryāmiṇyai namaḥ |
oṃ satyai namaḥ | 820
oṃ oṃ brahmāṇyai namaḥ |
oṃ brahmaṇe namaḥ |
oṃ jananyai namaḥ |
oṃ bahurūpāyai namaḥ |
oṃ budhārcitāyai namaḥ |
oṃ prasavitryai namaḥ |
oṃ pracaṇḍāyai namaḥ |
oṃ āṅñāyai namaḥ |
oṃ pratiṣṭhāyai namaḥ |
oṃ prakaṭākṛtaye namaḥ | 830
oṃ prāṇeśvaryai namaḥ |
oṃ prāṇadātryai namaḥ |
oṃ pañcāśatpīṭharūpiṇyai namaḥ |
oṃ viśrṛṅkhalāyai namaḥ |
oṃ viviktasthāyai namaḥ |
oṃ vīramātre namaḥ |
oṃ viyatprasuve namaḥ |
oṃ mukundāyai namaḥ |
oṃ muktinilayāyai namaḥ |
oṃ mūlavigraharūpiṇyai namaḥ | 840
oṃ bhāvaṅñāyai namaḥ |
oṃ bhavarogadhnyai namaḥ |
oṃ oṃ bhavacakrapravartinyai namaḥ |
oṃ chandaḥsārāyai namaḥ |
oṃ śāstrasārāyai namaḥ |
oṃ mantrasārāyai namaḥ |
oṃ talodaryai namaḥ |
oṃ udārakīrtaye namaḥ |
oṃ uddāmavaibhavāyai namaḥ |
oṃ varṇarūpiṇyai namaḥ | 850
oṃ janmamṛtyujarātaptajana
viśrāntidāyinyai namaḥ |
oṃ sarvopaniṣadud ghuṣṭāyai namaḥ |
oṃ śāntyatītakalātmikāyai namaḥ |
oṃ gambhīrāyai namaḥ |
oṃ gaganāntaḥsthāyai namaḥ |
oṃ garvitāyai namaḥ |
oṃ gānalolupāyai namaḥ |
oṃ kalpanārahitāyai namaḥ |
oṃ kāṣṭhāyai namaḥ |
oṃ akāntāyai namaḥ | 860
oṃ kāntārdhavigrahāyai namaḥ |
oṃ kāryakāraṇanirmuktāyai namaḥ |
oṃ kāmakelitaraṅgitāyai namaḥ |
oṃ kanatkanakatāṭaṅkāyai namaḥ |
oṃ līlāvigrahadhāriṇyai namaḥ |
oṃ ajāyai namaḥ |
oṃ kṣayavinirmuktāyai namaḥ |
oṃ mugdhāyai namaḥ |
oṃ kṣipraprasādinyai namaḥ |
oṃ antarmukhasamārādhyāyai namaḥ | 870
oṃ bahirmukhasudurlabhāyai namaḥ |
oṃ trayyai namaḥ |
oṃ trivarganilayāyai namaḥ |
oṃ tristhāyai namaḥ |
oṃ tripuramālinyai namaḥ |
oṃ nirāmayāyai namaḥ |
oṃ nirālambāyai namaḥ |
oṃ svātmārāmāyai namaḥ |
oṃ sudhāsṛtyai namaḥ |
oṃ saṃsārapaṅkanirmagna
samuddharaṇapaṇḍitāyai namaḥ | 880
oṃ yaṅñapriyāyai namaḥ |
oṃ yaṅñakartryai namaḥ |
oṃ yajamānasvarūpiṇyai namaḥ |
oṃ dharmādhārāyai namaḥ |
oṃ oṃ dhanādhyakṣāyai namaḥ |
oṃ dhanadhānyavivardhinyai namaḥ |
oṃ viprapriyāyai namaḥ |
oṃ viprarūpāyai namaḥ |
oṃ viśvabhramaṇakāriṇyai namaḥ |
oṃ viśvagrāsāyai namaḥ | 890
oṃ vidrumābhāyai namaḥ |
oṃ vaiṣṇavyai namaḥ |
oṃ viṣṇurūpiṇyai namaḥ |
oṃ ayonyai namaḥ var ayonaye
oṃ yoninilayāyai namaḥ |
oṃ kūṭasthāyai namaḥ |
oṃ kularūpiṇyai namaḥ |
oṃ vīragoṣṭhīpriyāyai namaḥ |
oṃ vīrāyai namaḥ |
oṃ naiṣkarmyāyai namaḥ | 900
oṃ nādarūpiṇyai namaḥ |
oṃ viṅñānakalanāyai namaḥ |
oṃ kalyāyai namaḥ |
oṃ vidagdhāyai namaḥ |
oṃ baindavāsanāyai namaḥ |
oṃ tatvādhikāyai namaḥ |
oṃ oṃ tatvamayyai namaḥ |
oṃ tatvamarthasvarūpiṇyai namaḥ |
oṃ sāmagānapriyāyai namaḥ |
oṃ saumyāyai namaḥ | 910
oṃ sadāśivakuṭumbinyai namaḥ |
oṃ savyāpasavyamārgasthāyai namaḥ |
oṃ sarvāpadvinivāriṇyai namaḥ |
oṃ svasthāyai namaḥ |
oṃ svabhāvamadhurāyai namaḥ |
oṃ dhīrāyai namaḥ |
oṃ dhīrasamarcitāyai namaḥ |
oṃ caitanyārghyasamārādhyāyai namaḥ |
oṃ caitanyakusumapriyāyai namaḥ |
oṃ sadoditāyai namaḥ | 920
oṃ sadātuṣṭhāyai namaḥ |
oṃ taruṇādityapāṭalāyai namaḥ |
oṃ dakṣiṇādakṣiṇārādhyāyai namaḥ |
oṃ darasmeramukhāmbujāyai namaḥ |
oṃ kaulinīkevalāyai namaḥ |
oṃ anardhya kaivalyapadadāyinyai namaḥ |
oṃ stotrapriyāyai namaḥ |
oṃ stutimatyai namaḥ |
oṃ oṃ śrutisaṃstutavaibhavāyai namaḥ |
oṃ manasvinyai namaḥ | 930
oṃ mānavatyai namaḥ |
oṃ maheśyai namaḥ |
oṃ maṅgalākṛtye namaḥ |
oṃ viśvamātre namaḥ |
oṃ jagaddhātryai namaḥ |
oṃ viśālākṣyai namaḥ |
oṃ virāgiṇyai namaḥ |
oṃ pragalbhāyai namaḥ |
oṃ paramodārāyai namaḥ |
oṃ parāmodāyai namaḥ | 940
oṃ manomayyai namaḥ |
oṃ vyomakeśyai namaḥ |
oṃ vimānasthāyai namaḥ |
oṃ vajriṇyai namaḥ |
oṃ vāmakeśvaryai namaḥ |
oṃ pañcayaṅñapriyāyai namaḥ |
oṃ pañcapretamañcādhiśāyinyai namaḥ |
oṃ pañcamyai namaḥ |
oṃ pañcabhūteśyai namaḥ |
oṃ pañcasaṅkhyopacāriṇyai namaḥ | 950
oṃ oṃ śāśvatyai namaḥ |
oṃ śāśvataiśvaryāyai namaḥ |
oṃ śarmadāyai namaḥ |
oṃ śambhumohinyai namaḥ |
oṃ dharāyai namaḥ |
oṃ dharasutāyai namaḥ |
oṃ dhanyāyai namaḥ |
oṃ dharmiṇyai namaḥ |
oṃ dharmavardhinyai namaḥ |
oṃ lokātītāyai namaḥ | 960
oṃ guṇātītāyai namaḥ |
oṃ sarvātītāyai namaḥ |
oṃ śāmātmikāyai namaḥ |
oṃ bandhūkakusumaprakhyāyai namaḥ |
oṃ bālāyai namaḥ |
oṃ līlāvinodinyai namaḥ |
oṃ sumaṅgalyai namaḥ |
oṃ sukhakaryai namaḥ |
oṃ suveṣāḍhyāyai namaḥ |
oṃ suvāsinyai namaḥ | 970
oṃ suvāsinyarcanaprītāyai namaḥ |
oṃ āśobhanāyai namaḥ |
oṃ oṃ śuddhamānasāyai nama
oṃ bindutarpaṇasantuṣṭāyai namaḥ |
oṃ pūrvajāyai namaḥ |
oṃ tripurāmbikāyai namaḥ |
oṃ daśamudrāsamārādhyāyai namaḥ |
oṃ tripurāśrīvaśaṅkaryai namaḥ |
oṃ ṅñānamudrāyai namaḥ |
oṃ ṅñānagamyāyai namaḥ | 980
oṃ ṅñānaṅñeyasvarūpiṇyai namaḥ |
oṃ yonimudrāyai namaḥ |
oṃ trikhaṇḍeśyai namaḥ |
oṃ triguṇāyai namaḥ |
oṃ ambāyai namaḥ |
oṃ trikoṇagāyai namaḥ |
oṃ anaghāyai namaḥ |
oṃ adbhutacāritrāyai namaḥ |
oṃ vāñchitārthapradāyinyai namaḥ |
oṃ abhyāsātiśayaṅñātāyai namaḥ | 990
oṃ ṣaḍadhvātītarūpiṇyai namaḥ |
oṃ avyājakaruṇāmūrtaye namaḥ |
oṃ aṅñānadhvāntadīpikāyai namaḥ |
oṃ ābālagopaviditāyai namaḥ |
oṃ oṃ sarvānullaṅghyaśāsanāyai namaḥ |
oṃ śrīcakrarājanilayāyai namaḥ |
oṃ śrīmattripurasundaryai namaḥ |
oṃ oṃ śrīśivāyai namaḥ |
oṃ śivaśaktyaikyarūpiṇyai namaḥ |
oṃ lalitāmbikāyai namaḥ | 1000
||oṃ tatsat brahmārpaṇamastu ||
||iti śrīlalitasahasranāmāvaliḥ sampūrṇā ||

Lalitha sahasranamam strotham

Tamil Version:

pdf doc:  Lalitha_Sahasranamam_Tamil

॥ ந்யாஸ: ॥

அஸ்ய ஶ்ரீலலிதாஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரமாலா மந்த்ரஸ்ய ।
வஶின்யாதி³வாக்³தே³வதா ருʼஷய: ।
அனுஷ்டுப் ச²ந்த:³ ।
ஶ்ரீலலிதாபரமேஶ்வரீ தே³வதா ।
ஶ்ரீமத்³வாக்³ப⁴வகூடேதி பீ³ஜம் ।
மத்⁴யகூடேதி ஶக்தி: ।
ஶக்திகூடேதி கீலகம் ।
ஶ்ரீலலிதாமஹாத்ரிபுரஸுந்த³ரீ-ப்ரஸாத³ஸித்³தி⁴த்³வாரா
சிந்திதப²லாவாப்த்யர்தே² ஜபே வினியோக:³ ।

॥ த்⁴யானம் ॥

ஸிந்தூ³ராருண விக்³ரஹாம் த்ரினயநாம் மாணிக்யமௌலி ஸ்பு²ரத்
தாரா நாயக ஶேக²ராம் ஸ்மிதமுகீ² மாபீன வக்ஷோருஹாம் ।
பாணிப்⁴யாமலிபூர்ண ரத்ன சஷகம் ரக்தோத்பலம் பி³ப்⁴ரதீம்
ஸௌம்யாம் ரத்ன க⁴டஸ்த² ரக்தசரணாம் த்⁴யாயேத் பராமம்பி³காம் ॥
அருணாம் கருணா தரங்கி³தாக்ஷீம்
த்⁴ருʼத பாஶாங்குஶ புஷ்ப பா³ணசாபாம் ।
அணிமாதி³பி⁴ ராவ்ருʼதாம் மயூகை²-
ரஹமித்யேவ விபா⁴வயே ப⁴வானீம் ॥

த்⁴யாயேத் பத்³மாஸனஸ்தா²ம் விகஸிதவத³நாம் பத்³மபத்ராயதாக்ஷீம்
ஹேமாபா⁴ம் பீதவஸ்த்ராம் கரகலிதலஸத்³தே⁴மபத்³மாம் வராங்கீ³ம் ।
ஸர்வாலங்கார யுக்தாம் ஸதத மப⁴யதா³ம் ப⁴க்தனம்ராம் ப⁴வானீம்
ஶ்ரீவித்³யாம் ஶாந்த மூர்திம் ஸகல ஸுரனுதாம் ஸர்வ ஸம்பத்ப்ரதா³த்ரீம் ॥

ஸகுங்கும விலேபநாமலிகசும்பி³ கஸ்தூரிகாம்
ஸமந்த³ ஹஸிதேக்ஷணாம் ஸஶர சாப பாஶாங்குஶாம் ।
அஶேஷஜன மோஹினீம் அருண மால்ய பூ⁴ஷாம்ப³ராம்
ஜபாகுஸும பா⁴ஸுராம் ஜபவிதௌ⁴ ஸ்மரே த³ம்பி³காம் ॥

॥ அத² ஶ்ரீலலிதாஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ॥

ௐ ஶ்ரீமாதா ஶ்ரீமஹாராஜ்ஞீ ஶ்ரீமத்-ஸிம்ஹாஸனேஶ்வரீ ।
சித³க்³னி-குண்ட³-ஸம்பூ⁴தா தே³வகார்ய-ஸமுத்³யதா ॥ 1॥

உத்³யத்³பா⁴னு-ஸஹஸ்ராபா⁴ சதுர்பா³ஹு-ஸமன்விதா ।
ராக³ஸ்வரூப-பாஶாட்⁴யா க்ரோதா⁴காராங்குஶோஜ்ஜ்வலா ॥ 2॥

மனோரூபேக்ஷு-கோத³ண்டா³ பஞ்சதன்மாத்ர-ஸாயகா ।
நிஜாருண-ப்ரபா⁴பூர-மஜ்ஜத்³ப்³ரஹ்மாண்ட³-மண்ட³லா ॥ 3॥

சம்பகாஶோக-புன்னாக³-ஸௌக³ந்தி⁴க-லஸத்கசா ।
குருவிந்த³மணி-ஶ்ரேணீ-கனத்கோடீர-மண்டி³தா ॥ 4॥

அஷ்டமீசந்த்³ர-விப்⁴ராஜ-த³லிகஸ்த²ல-ஶோபி⁴தா ।
முக²சந்த்³ர-கலங்காப⁴-ம்ருʼக³னாபி⁴-விஶேஷகா ॥ 5॥

வத³னஸ்மர-மாங்க³ல்ய-க்³ருʼஹதோரண-சில்லிகா ।
வக்த்ரலக்ஷ்மீ-பரீவாஹ-சலன்மீனாப⁴-லோசனா ॥ 6॥

நவசம்பக-புஷ்பாப⁴-னாஸாத³ண்ட³-விராஜிதா ।
தாராகாந்தி-திரஸ்காரி-னாஸாப⁴ரண-பா⁴ஸுரா ॥ 7॥

கத³ம்ப³மஞ்ஜரீ-க்லுʼப்த-கர்ணபூர-மனோஹரா ।
தாடங்க-யுக³லீ-பூ⁴த-தபனோடு³ப-மண்ட³லா ॥ 8॥

பத்³மராக³-ஶிலாத³ர்ஶ-பரிபா⁴வி-கபோலபூ:⁴ ।
நவவித்³ரும-பி³ம்ப³ஶ்ரீ-ன்யக்காரி-ரத³னச்ச²தா³ ॥ 9॥ or த³ஶனச்ச²தா³

ஶுத்³த⁴-வித்³யாங்குராகார-த்³விஜபங்க்தி-த்³வயோஜ்ஜ்வலா ।
கர்பூர-வீடிகாமோத³-ஸமாகர்ஷி-தி³க³ந்தரா ॥ 10॥

நிஜ-ஸல்லாப-மாது⁴ர்ய-வினிர்ப⁴ர்த்ஸித-கச்ச²பீ । or நிஜ-ஸம்லாப
மந்த³ஸ்மித-ப்ரபா⁴பூர-மஜ்ஜத்காமேஶ-மானஸா ॥ 11॥

அனாகலித-ஸாத்³ருʼஶ்ய-சிபு³கஶ்ரீ-விராஜிதா । or சுபு³கஶ்ரீ
காமேஶ-ப³த்³த⁴-மாங்க³ல்ய-ஸூத்ர-ஶோபி⁴த-கந்த⁴ரா ॥ 12॥

கனகாங்க³த³-கேயூர-கமனீய-பு⁴ஜான்விதா ।
ரத்னக்³ரைவேய-சிந்தாக-லோல-முக்தா-ப²லான்விதா ॥ 13॥

காமேஶ்வர-ப்ரேமரத்ன-மணி-ப்ரதிபண-ஸ்தனீ ।
நாப்⁴யாலவால-ரோமாலி-லதா-ப²ல-குசத்³வயீ ॥ 14॥

லக்ஷ்யரோம-லதாதா⁴ரதா-ஸமுன்னேய-மத்⁴யமா ।
ஸ்தனபா⁴ர-த³லன்மத்⁴ய-பட்டப³ந்த⁴-வலித்ரயா ॥ 15॥

அருணாருண-கௌஸும்ப⁴-வஸ்த்ர-பா⁴ஸ்வத்-கடீதடீ ।
ரத்ன-கிங்கிணிகா-ரம்ய-ரஶனா-தா³ம-பூ⁴ஷிதா ॥ 16॥

காமேஶ-ஜ்ஞாத-ஸௌபா⁴க்³ய-மார்த³வோரு-த்³வயான்விதா ।
மாணிக்ய-முகுடாகார-ஜானுத்³வய-விராஜிதா ॥ 17॥

இந்த்³ரகோ³ப-பரிக்ஷிப்த-ஸ்மரதூணாப⁴-ஜங்கி⁴கா ।
கூ³ட⁴கு³ல்பா² கூர்மப்ருʼஷ்ட²-ஜயிஷ்ணு-ப்ரபதா³ன்விதா ॥ 18॥

நக²-தீ³தி⁴தி-ஸஞ்ச²ன்ன-னமஜ்ஜன-தமோகு³ணா ।
பத³த்³வய-ப்ரபா⁴ஜால-பராக்ருʼத-ஸரோருஹா ॥ 19॥

ஸிஞ்ஜான-மணிமஞ்ஜீர-மண்டி³த-ஶ்ரீ-பதா³ம்பு³ஜா । or ஶிஞ்ஜான
மராலீ-மந்த³க³மனா மஹாலாவண்ய-ஶேவதி:⁴ ॥ 20॥

ஸர்வாருணாঽனவத்³யாங்கீ³ ஸர்வாப⁴ரண-பூ⁴ஷிதா ।
ஶிவ-காமேஶ்வராங்கஸ்தா² ஶிவா ஸ்வாதீ⁴ன-வல்லபா⁴ ॥ 21॥

ஸுமேரு-மத்⁴ய-ஶ்ருʼங்க³ஸ்தா² ஶ்ரீமன்னக³ர-னாயிகா ।
சிந்தாமணி-க்³ருʼஹாந்தஸ்தா² பஞ்ச-ப்³ரஹ்மாஸன-ஸ்தி²தா ॥ 22॥

மஹாபத்³மாடவீ-ஸம்ஸ்தா² கத³ம்ப³வன-வாஸினீ ।
ஸுதா⁴ஸாக³ர-மத்⁴யஸ்தா² காமாக்ஷீ காமதா³யினீ ॥ 23॥

தே³வர்ஷி-க³ண-ஸங்கா⁴த-ஸ்தூயமானாத்ம-வைப⁴வா ।
ப⁴ண்டா³ஸுர-வதோ⁴த்³யுக்த-ஶக்திஸேனா-ஸமன்விதா ॥ 24॥

ஸம்பத்கரீ-ஸமாரூட⁴-ஸிந்து⁴ர-வ்ரஜ-ஸேவிதா ।
அஶ்வாரூடா⁴தி⁴ஷ்டி²தாஶ்வ-கோடி-கோடிபி⁴ராவ்ருʼதா ॥ 25॥

சக்ரராஜ-ரதா²ரூட⁴-ஸர்வாயுத⁴-பரிஷ்க்ருʼதா ।
கே³யசக்ர-ரதா²ரூட⁴-மந்த்ரிணீ-பரிஸேவிதா ॥ 26॥

கிரிசக்ர-ரதா²ரூட⁴-த³ண்ட³னாதா²-புரஸ்க்ருʼதா ।
ஜ்வாலா-மாலினிகாக்ஷிப்த-வஹ்னிப்ராகார-மத்⁴யகா³ ॥ 27॥

ப⁴ண்ட³ஸைன்ய-வதோ⁴த்³யுக்த-ஶக்தி-விக்ரம-ஹர்ஷிதா ।
நித்யா-பராக்ரமாடோப-னிரீக்ஷண-ஸமுத்ஸுகா ॥ 28॥

ப⁴ண்ட³புத்ர-வதோ⁴த்³யுக்த-பா³லா-விக்ரம-னந்தி³தா ।
மந்த்ரிண்யம்பா³-விரசித-விஷங்க³-வத⁴-தோஷிதா ॥ 29॥

விஶுக்ர-ப்ராணஹரண-வாராஹீ-வீர்ய-னந்தி³தா ।
காமேஶ்வர-முகா²லோக-கல்பித-ஶ்ரீக³ணேஶ்வரா ॥ 30॥

மஹாக³ணேஶ-னிர்பி⁴ன்ன-விக்⁴னயந்த்ர-ப்ரஹர்ஷிதா ।
ப⁴ண்டா³ஸுரேந்த்³ர-னிர்முக்த-ஶஸ்த்ர-ப்ரத்யஸ்த்ர-வர்ஷிணீ ॥ 31॥

கராங்கு³லி-னகோ²த்பன்ன-நாராயண-த³ஶாக்ருʼதி: ।
மஹா-பாஶுபதாஸ்த்ராக்³னி-னிர்த³க்³தா⁴ஸுர-ஸைனிகா ॥ 32॥

காமேஶ்வராஸ்த்ர-னிர்த³க்³த⁴-ஸப⁴ண்டா³ஸுர-ஶூன்யகா ।
ப்³ரஹ்மோபேந்த்³ர-மஹேந்த்³ராதி³-தே³வ-ஸம்ஸ்துத-வைப⁴வா ॥ 33॥

ஹர-னேத்ராக்³னி-ஸந்த³க்³த⁴-காம-ஸஞ்ஜீவனௌஷதி:⁴ ।
ஶ்ரீமத்³வாக்³ப⁴வ-கூடைக-ஸ்வரூப-முக²-பங்கஜா ॥ 34॥

கண்டா²த:⁴-கடி-பர்யந்த-மத்⁴யகூட-ஸ்வரூபிணீ ।
ஶக்தி-கூடைகதாபன்ன-கட்யதோ⁴பா⁴க³-தா⁴ரிணீ ॥ 35॥

மூல-மந்த்ராத்மிகா மூலகூடத்ரய-கலேப³ரா ।
குலாம்ருʼதைக-ரஸிகா குலஸங்கேத-பாலினீ ॥ 36॥

குலாங்க³னா குலாந்தஸ்தா² கௌலினீ குலயோகி³னீ ।
அகுலா ஸமயாந்தஸ்தா² ஸமயாசார-தத்பரா ॥ 37॥

மூலாதா⁴ரைக-னிலயா ப்³ரஹ்மக்³ரந்தி²-விபே⁴தி³னீ ।
மணி-பூராந்தருதி³தா விஷ்ணுக்³ரந்தி²-விபே⁴தி³னீ ॥ 38॥

ஆஜ்ஞா-சக்ராந்தராலஸ்தா² ருத்³ரக்³ரந்தி²-விபே⁴தி³னீ ।
ஸஹஸ்ராராம்பு³ஜாரூடா⁴ ஸுதா⁴-ஸாராபி⁴வர்ஷிணீ ॥ 39॥

தடி³ல்லதா-ஸமருசி: ஷட்சக்ரோபரி-ஸம்ஸ்தி²தா ।
மஹாஸக்தி: குண்ட³லினீ பி³ஸதந்து-தனீயஸீ ॥ 40॥

ப⁴வானீ பா⁴வனாக³ம்யா ப⁴வாரண்ய-குடா²ரிகா ।
ப⁴த்³ரப்ரியா ப⁴த்³ரமூர்திர் ப⁴க்த-ஸௌபா⁴க்³யதா³யினீ ॥ 41॥

ப⁴க்திப்ரியா ப⁴க்திக³ம்யா ப⁴க்திவஶ்யா ப⁴யாபஹா ।
ஶாம்ப⁴வீ ஶாரதா³ராத்⁴யா ஶர்வாணீ ஶர்மதா³யினீ ॥ 42॥

ஶாங்கரீ ஶ்ரீகரீ ஸாத்⁴வீ ஶரச்சந்த்³ர-னிபா⁴னனா ।
ஶாதோத³ரீ ஶாந்திமதீ நிராதா⁴ரா நிரஞ்ஜனா ॥ 43॥

நிர்லேபா நிர்மலா நித்யா நிராகாரா நிராகுலா ।
நிர்கு³ணா நிஷ்கலா ஶாந்தா நிஷ்காமா நிருபப்லவா ॥ 44॥

நித்யமுக்தா நிர்விகாரா நிஷ்ப்ரபஞ்சா நிராஶ்ரயா ।
நித்யஶுத்³தா⁴ நித்யபு³த்³தா⁴ நிரவத்³யா நிரந்தரா ॥ 45॥

நிஷ்காரணா நிஷ்கலங்கா நிருபாதி⁴ர் நிரீஶ்வரா ।
நீராகா³ ராக³மத²னீ நிர்மதா³ மத³னாஶினீ ॥ 46॥

நிஶ்சிந்தா நிரஹங்காரா நிர்மோஹா மோஹனாஶினீ ।
நிர்மமா மமதாஹந்த்ரீ நிஷ்பாபா பாபனாஶினீ ॥ 47॥

நிஷ்க்ரோதா⁴ க்ரோத⁴ஶமனீ நிர்லோபா⁴ லோப⁴னாஶினீ ।
நி:ஸம்ஶயா ஸம்ஶயக்⁴னீ நிர்ப⁴வா ப⁴வனாஶினீ ॥ 48॥ or நிஸ்ஸம்ஶயா

நிர்விகல்பா நிராபா³தா⁴ நிர்பே⁴தா³ பே⁴த³னாஶினீ ।
நிர்னாஶா ம்ருʼத்யுமத²னீ நிஷ்க்ரியா நிஷ்பரிக்³ரஹா ॥ 49॥

நிஸ்துலா நீலசிகுரா நிரபாயா நிரத்யயா ।
து³ர்லபா⁴ து³ர்க³மா து³ர்கா³ து:³க²ஹந்த்ரீ ஸுக²ப்ரதா³ ॥ 50॥

து³ஷ்டதூ³ரா து³ராசார-ஶமனீ தோ³ஷவர்ஜிதா ।
ஸர்வஜ்ஞா ஸாந்த்³ரகருணா ஸமானாதி⁴க-வர்ஜிதா ॥ 51॥

ஸர்வஶக்திமயீ ஸர்வ-மங்க³லா ஸத்³க³திப்ரதா³ ।
ஸர்வேஶ்வரீ ஸர்வமயீ ஸர்வமந்த்ர-ஸ்வரூபிணீ ॥ 52॥

ஸர்வ-யந்த்ராத்மிகா ஸர்வ-தந்த்ரரூபா மனோன்மனீ ।
மாஹேஶ்வரீ மஹாதே³வீ மஹாலக்ஷ்மீர் ம்ருʼட³ப்ரியா ॥ 53॥

மஹாரூபா மஹாபூஜ்யா மஹாபாதக-னாஶினீ ।
மஹாமாயா மஹாஸத்த்வா மஹாஶக்திர் மஹாரதி: ॥ 54॥

மஹாபோ⁴கா³ மஹைஶ்வர்யா மஹாவீர்யா மஹாப³லா ।
மஹாபு³த்³தி⁴ர் மஹாஸித்³தி⁴ர் மஹாயோகே³ஶ்வரேஶ்வரீ ॥ 55॥

மஹாதந்த்ரா மஹாமந்த்ரா மஹாயந்த்ரா மஹாஸனா ।
மஹாயாக³-க்ரமாராத்⁴யா மஹாபை⁴ரவ-பூஜிதா ॥ 56॥

மஹேஶ்வர-மஹாகல்ப-மஹாதாண்ட³வ-ஸாக்ஷிணீ ।
மஹாகாமேஶ-மஹிஷீ மஹாத்ரிபுர-ஸுந்த³ரீ ॥ 57॥

சது:ஷஷ்ட்யுபசாராட்⁴யா சது:ஷஷ்டிகலாமயீ ।
மஹாசது:-ஷஷ்டிகோடி-யோகி³னீ-க³ணஸேவிதா ॥ 58॥

மனுவித்³யா சந்த்³ரவித்³யா சந்த்³ரமண்ட³ல-மத்⁴யகா³ ।
சாருரூபா சாருஹாஸா சாருசந்த்³ர-கலாத⁴ரா ॥ 59॥

சராசர-ஜக³ன்னாதா² சக்ரராஜ-னிகேதனா ।
பார்வதீ பத்³மனயனா பத்³மராக³-ஸமப்ரபா⁴ ॥ 60॥

பஞ்ச-ப்ரேதாஸனாஸீனா பஞ்சப்³ரஹ்ம-ஸ்வரூபிணீ ।
சின்மயீ பரமானந்தா³ விஜ்ஞான-க⁴னரூபிணீ ॥ 61॥

த்⁴யான-த்⁴யாத்ருʼ-த்⁴யேயரூபா த⁴ர்மாத⁴ர்ம-விவர்ஜிதா ।
விஶ்வரூபா ஜாக³ரிணீ ஸ்வபந்தீ தைஜஸாத்மிகா ॥ 62॥

ஸுப்தா ப்ராஜ்ஞாத்மிகா துர்யா ஸர்வாவஸ்தா²-விவர்ஜிதா ।
ஸ்ருʼஷ்டிகர்த்ரீ ப்³ரஹ்மரூபா கோ³ப்த்ரீ கோ³விந்த³ரூபிணீ ॥ 63॥

ஸம்ஹாரிணீ ருத்³ரரூபா திரோதா⁴ன-கரீஶ்வரீ ।
ஸதா³ஶிவாঽனுக்³ரஹதா³ பஞ்சக்ருʼத்ய-பராயணா ॥ 64॥

பா⁴னுமண்ட³ல-மத்⁴யஸ்தா² பை⁴ரவீ ப⁴க³மாலினீ ।
பத்³மாஸனா ப⁴க³வதீ பத்³மனாப⁴-ஸஹோத³ரீ ॥ 65॥

உன்மேஷ-னிமிஷோத்பன்ன-விபன்ன-பு⁴வனாவலீ ।
ஸஹஸ்ர-ஶீர்ஷவத³னா ஸஹஸ்ராக்ஷீ ஸஹஸ்ரபாத் ॥ 66॥

ஆப்³ரஹ்ம-கீட-ஜனனீ வர்ணாஶ்ரம-விதா⁴யினீ ।
நிஜாஜ்ஞாரூப-னிக³மா புண்யாபுண்ய-ப²லப்ரதா³ ॥ 67॥

ஶ்ருதி-ஸீமந்த-ஸிந்தூ³ரீ-க்ருʼத-பாதா³ப்³ஜ-தூ⁴லிகா ।
ஸகலாக³ம-ஸந்தோ³ஹ-ஶுக்தி-ஸம்புட-மௌக்திகா ॥ 68॥

புருஷார்த²ப்ரதா³ பூர்ணா போ⁴கி³னீ பு⁴வனேஶ்வரீ ।
அம்பி³காঽனாதி³-னித⁴னா ஹரிப்³ரஹ்மேந்த்³ர-ஸேவிதா ॥ 69॥

நாராயணீ நாத³ரூபா நாமரூப-விவர்ஜிதா ।
ஹ்ரீங்காரீ ஹ்ரீமதீ ஹ்ருʼத்³யா ஹேயோபாதே³ய-வர்ஜிதா ॥ 70॥

ராஜராஜார்சிதா ராஜ்ஞீ ரம்யா ராஜீவலோசனா ।
ரஞ்ஜனீ ரமணீ ரஸ்யா ரணத்கிங்கிணி-மேக²லா ॥ 71॥

ரமா ராகேந்து³வத³னா ரதிரூபா ரதிப்ரியா ।
ரக்ஷாகரீ ராக்ஷஸக்⁴னீ ராமா ரமணலம்படா ॥ 72॥

காம்யா காமகலாரூபா கத³ம்ப³-குஸும-ப்ரியா ।
கல்யாணீ ஜக³தீகந்தா³ கருணா-ரஸ-ஸாக³ரா ॥ 73॥

கலாவதீ கலாலாபா காந்தா காத³ம்ப³ரீப்ரியா ।
வரதா³ வாமனயனா வாருணீ-மத³-விஹ்வலா ॥ 74॥

விஶ்வாதி⁴கா வேத³வேத்³யா விந்த்⁴யாசல-னிவாஸினீ ।
விதா⁴த்ரீ வேத³ஜனனீ விஷ்ணுமாயா விலாஸினீ ॥ 75॥

க்ஷேத்ரஸ்வரூபா க்ஷேத்ரேஶீ க்ஷேத்ர-க்ஷேத்ரஜ்ஞ-பாலினீ ।
க்ஷயவ்ருʼத்³தி⁴-வினிர்முக்தா க்ஷேத்ரபால-ஸமர்சிதா ॥ 76॥

விஜயா விமலா வந்த்³யா வந்தா³ரு-ஜன-வத்ஸலா ।
வாக்³வாதி³னீ வாமகேஶீ வஹ்னிமண்ட³ல-வாஸினீ ॥ 77॥

ப⁴க்திமத்-கல்பலதிகா பஶுபாஶ-விமோசினீ ।
ஸம்ஹ்ருʼதாஶேஷ-பாஷண்டா³ ஸதா³சார-ப்ரவர்திகா ॥ 78॥ or பாக²ண்டா³

தாபத்ரயாக்³னி-ஸந்தப்த-ஸமாஹ்லாத³ன-சந்த்³ரிகா ।
தருணீ தாபஸாராத்⁴யா தனுமத்⁴யா தமோঽபஹா ॥ 79॥

சிதிஸ்தத்பத³-லக்ஷ்யார்தா² சிதே³கரஸ-ரூபிணீ ।
ஸ்வாத்மானந்த³-லவீபூ⁴த-ப்³ரஹ்மாத்³யானந்த³-ஸந்ததி: ॥ 80॥

பரா ப்ரத்யக்சிதீரூபா பஶ்யந்தீ பரதே³வதா ।
மத்⁴யமா வைக²ரீரூபா ப⁴க்த-மானஸ-ஹம்ஸிகா ॥ 81॥

காமேஶ்வர-ப்ராணனாடீ³ க்ருʼதஜ்ஞா காமபூஜிதா ।
ஶ்ருʼங்கா³ர-ரஸ-ஸம்பூர்ணா ஜயா ஜாலந்த⁴ர-ஸ்தி²தா ॥ 82॥

ஓட்³யாணபீட²-னிலயா பி³ந்து³-மண்ட³லவாஸினீ ।
ரஹோயாக³-க்ரமாராத்⁴யா ரஹஸ்தர்பண-தர்பிதா ॥ 83॥

ஸத்³ய:ப்ரஸாதி³னீ விஶ்வ-ஸாக்ஷிணீ ஸாக்ஷிவர்ஜிதா ।
ஷட³ங்க³தே³வதா-யுக்தா ஷாட்³கு³ண்ய-பரிபூரிதா ॥ 84॥

நித்யக்லின்னா நிருபமா நிர்வாண-ஸுக²-தா³யினீ ।
நித்யா-ஷோட³ஶிகா-ரூபா ஶ்ரீகண்டா²ர்த⁴-ஶரீரிணீ ॥ 85॥

ப்ரபா⁴வதீ ப்ரபா⁴ரூபா ப்ரஸித்³தா⁴ பரமேஶ்வரீ ।
மூலப்ரக்ருʼதிர் அவ்யக்தா வ்யக்தாவ்யக்த-ஸ்வரூபிணீ ॥ 86॥

வ்யாபினீ விவிதா⁴காரா வித்³யாவித்³யா-ஸ்வரூபிணீ ।
மஹாகாமேஶ-னயன-குமுதா³ஹ்லாத³-கௌமுதீ³ ॥ 87॥

ப⁴க்த-ஹார்த³-தமோபே⁴த³-பா⁴னுமத்³பா⁴னு-ஸந்ததி: ।
ஶிவதூ³தீ ஶிவாராத்⁴யா ஶிவமூர்தி: ஶிவங்கரீ ॥ 88॥

ஶிவப்ரியா ஶிவபரா ஶிஷ்டேஷ்டா ஶிஷ்டபூஜிதா ।
அப்ரமேயா ஸ்வப்ரகாஶா மனோவாசாமகோ³சரா ॥ 89॥

சிச்ச²க்திஶ் சேதனாரூபா ஜட³ஶக்திர் ஜடா³த்மிகா ।
கா³யத்ரீ வ்யாஹ்ருʼதி: ஸந்த்⁴யா த்³விஜப்³ருʼந்த³-னிஷேவிதா ॥ 90॥

தத்த்வாஸனா தத்த்வமயீ பஞ்ச-கோஶாந்தர-ஸ்தி²தா ।
நி:ஸீம-மஹிமா நித்ய-யௌவனா மத³ஶாலினீ ॥ 91॥ or நிஸ்ஸீம

மத³கூ⁴ர்ணித-ரக்தாக்ஷீ மத³பாடல-க³ண்ட³பூ:⁴ ।
சந்த³ன-த்³ரவ-தி³க்³தா⁴ங்கீ³ சாம்பேய-குஸும-ப்ரியா ॥ 92॥

குஶலா கோமலாகாரா குருகுல்லா குலேஶ்வரீ ।
குலகுண்டா³லயா கௌல-மார்க³-தத்பர-ஸேவிதா ॥ 93॥

குமார-க³ணனாதா²ம்பா³ துஷ்டி: புஷ்டிர் மதிர் த்⁴ருʼதி: ।
ஶாந்தி: ஸ்வஸ்திமதீ காந்திர் நந்தி³னீ விக்⁴னனாஶினீ ॥ 94॥

தேஜோவதீ த்ரினயனா லோலாக்ஷீ-காமரூபிணீ ।
மாலினீ ஹம்ஸினீ மாதா மலயாசல-வாஸினீ ॥ 95॥

ஸுமுகீ² நலினீ ஸுப்⁴ரூ: ஶோப⁴னா ஸுரனாயிகா ।
காலகண்டீ² காந்திமதீ க்ஷோபி⁴ணீ ஸூக்ஷ்மரூபிணீ ॥ 96॥

வஜ்ரேஶ்வரீ வாமதே³வீ வயோঽவஸ்தா²-விவர்ஜிதா ।
ஸித்³தே⁴ஶ்வரீ ஸித்³த⁴வித்³யா ஸித்³த⁴மாதா யஶஸ்வினீ ॥ 97॥

விஶுத்³தி⁴சக்ர-னிலயாঽঽரக்தவர்ணா த்ரிலோசனா ।
க²ட்வாங்கா³தி³-ப்ரஹரணா வத³னைக-ஸமன்விதா ॥ 98॥

பாயஸான்னப்ரியா த்வக்ஸ்தா² பஶுலோக-ப⁴யங்கரீ ।
அம்ருʼதாதி³-மஹாஶக்தி-ஸம்வ்ருʼதா டா³கினீஶ்வரீ ॥ 99॥

அனாஹதாப்³ஜ-னிலயா ஶ்யாமாபா⁴ வத³னத்³வயா ।
த³ம்ஷ்ட்ரோஜ்ஜ்வலாঽக்ஷ-மாலாதி³-த⁴ரா ருதி⁴ரஸம்ஸ்தி²தா ॥ 100॥

காலராத்ர்யாதி³-ஶக்த்யௌக⁴-வ்ருʼதா ஸ்னிக்³தௌ⁴த³னப்ரியா ।
மஹாவீரேந்த்³ர-வரதா³ ராகிண்யம்பா³-ஸ்வரூபிணீ ॥ 101॥

மணிபூராப்³ஜ-னிலயா வத³னத்ரய-ஸம்யுதா ।
வஜ்ராதி³காயுதோ⁴பேதா டா³மர்யாதி³பி⁴ராவ்ருʼதா ॥ 102॥

ரக்தவர்ணா மாம்ஸனிஷ்டா² கு³டா³ன்ன-ப்ரீத-மானஸா ।
ஸமஸ்தப⁴க்த-ஸுக²தா³ லாகின்யம்பா³-ஸ்வரூபிணீ ॥ 103॥

ஸ்வாதி⁴ஷ்டா²நாம்பு³ஜ-க³தா சதுர்வக்த்ர-மனோஹரா ।
ஶூலாத்³யாயுத⁴-ஸம்பன்னா பீதவர்ணாঽதிக³ர்விதா ॥ 104॥

மேதோ³னிஷ்டா² மது⁴ப்ரீதா ப³ந்தி⁴ன்யாதி³-ஸமன்விதா ।
த³த்⁴யன்னாஸக்த-ஹ்ருʼத³யா காகினீ-ரூப-தா⁴ரிணீ ॥ 105॥

மூலாதா⁴ராம்பு³ஜாரூடா⁴ பஞ்ச-வக்த்ராঽஸ்தி²-ஸம்ஸ்தி²தா ।
அங்குஶாதி³-ப்ரஹரணா வரதா³தி³-னிஷேவிதா ॥ 106॥

முத்³கௌ³த³னாஸக்த-சித்தா ஸாகின்யம்பா³-ஸ்வரூபிணீ ।
ஆஜ்ஞா-சக்ராப்³ஜ-னிலயா ஶுக்லவர்ணா ஷடா³னனா ॥ 107॥

மஜ்ஜாஸம்ஸ்தா² ஹம்ஸவதீ-முக்²ய-ஶக்தி-ஸமன்விதா ।
ஹரித்³ரான்னைக-ரஸிகா ஹாகினீ-ரூப-தா⁴ரிணீ ॥ 108॥

ஸஹஸ்ரத³ல-பத்³மஸ்தா² ஸர்வ-வர்ணோப-ஶோபி⁴தா ।
ஸர்வாயுத⁴த⁴ரா ஶுக்ல-ஸம்ஸ்தி²தா ஸர்வதோமுகீ² ॥ 109॥

ஸர்வௌத³ன-ப்ரீதசித்தா யாகின்யம்பா³-ஸ்வரூபிணீ ।
ஸ்வாஹா ஸ்வதா⁴ঽமதிர் மேதா⁴ ஶ்ருதி: ஸ்ம்ருʼதிர் அனுத்தமா ॥ 110॥

புண்யகீர்தி: புண்யலப்⁴யா புண்யஶ்ரவண-கீர்தனா ।
புலோமஜார்சிதா ப³ந்த⁴-மோசனீ ப³ந்து⁴ராலகா ॥ 111॥ or மோசனீ ப³ர்ப³ராலகா

விமர்ஶரூபிணீ வித்³யா வியதா³தி³-ஜக³த்ப்ரஸூ: ।
ஸர்வவ்யாதி⁴-ப்ரஶமனீ ஸர்வம்ருʼத்யு-னிவாரிணீ ॥ 112॥

அக்³ரக³ண்யாঽசிந்த்யரூபா கலிகல்மஷ-னாஶினீ ।
காத்யாயனீ காலஹந்த்ரீ கமலாக்ஷ-னிஷேவிதா ॥ 113॥

தாம்பூ³ல-பூரித-முகீ² தா³டி³மீ-குஸும-ப்ரபா⁴ ।
ம்ருʼகா³க்ஷீ மோஹினீ முக்²யா ம்ருʼடா³னீ மித்ரரூபிணீ ॥ 114॥

நித்யத்ருʼப்தா ப⁴க்தனிதி⁴ர் நியந்த்ரீ நிகி²லேஶ்வரீ ।
மைத்ர்யாதி³-வாஸனாலப்⁴யா மஹாப்ரலய-ஸாக்ஷிணீ ॥ 115॥

பரா ஶக்தி: பரா நிஷ்டா² ப்ரஜ்ஞானக⁴ன-ரூபிணீ ।
மாத்⁴வீபானாலஸா மத்தா மாத்ருʼகா-வர்ண-ரூபிணீ ॥ 116॥

மஹாகைலாஸ-னிலயா ம்ருʼணால-ம்ருʼது³-தோ³ர்லதா ।
மஹனீயா த³யாமூர்திர் மஹாஸாம்ராஜ்ய-ஶாலினீ ॥ 117॥

ஆத்மவித்³யா மஹாவித்³யா ஶ்ரீவித்³யா காமஸேவிதா ।
ஶ்ரீ-ஷோட³ஶாக்ஷரீ-வித்³யா த்ரிகூடா காமகோடிகா ॥ 118॥

கடாக்ஷ-கிங்கரீ-பூ⁴த-கமலா-கோடி-ஸேவிதா ।
ஶிர:ஸ்தி²தா சந்த்³ரனிபா⁴ பா⁴லஸ்தே²ந்த்³ர-த⁴னு:ப்ரபா⁴ ॥ 119॥

ஹ்ருʼத³யஸ்தா² ரவிப்ரக்²யா த்ரிகோணாந்தர-தீ³பிகா ।
தா³க்ஷாயணீ தை³த்யஹந்த்ரீ த³க்ஷயஜ்ஞ-வினாஶினீ ॥ 120॥

த³ராந்தோ³லித-தீ³ர்கா⁴க்ஷீ த³ர-ஹாஸோஜ்ஜ்வலன்-முகீ² ।
கு³ருமூர்திர் கு³ணனிதி⁴ர் கோ³மாதா கு³ஹஜன்மபூ:⁴ ॥ 121॥

தே³வேஶீ த³ண்ட³னீதிஸ்தா² த³ஹராகாஶ-ரூபிணீ ।
ப்ரதிபன்முக்²ய-ராகாந்த-திதி²-மண்ட³ல-பூஜிதா ॥ 122॥

கலாத்மிகா கலானாதா² காவ்யாலாப-வினோதி³னீ । or விமோதி³னீ
ஸசாமர-ரமா-வாணீ-ஸவ்ய-த³க்ஷிண-ஸேவிதா ॥ 123॥

ஆதி³ஶக்திர் அமேயாঽঽத்மா பரமா பாவனாக்ருʼதி: ।
அனேககோடி-ப்³ரஹ்மாண்ட³-ஜனனீ தி³வ்யவிக்³ரஹா ॥ 124॥

க்லீங்காரீ கேவலா கு³ஹ்யா கைவல்ய-பத³தா³யினீ ।
த்ரிபுரா த்ரிஜக³த்³வந்த்³யா த்ரிமூர்திஸ் த்ரித³ஶேஶ்வரீ ॥ 125॥

த்ர்யக்ஷரீ தி³வ்ய-க³ந்தா⁴ட்⁴யா ஸிந்தூ³ர-திலகாஞ்சிதா ।
உமா ஶைலேந்த்³ரதனயா கௌ³ரீ க³ந்த⁴ர்வ-ஸேவிதா ॥ 126॥

விஶ்வக³ர்பா⁴ ஸ்வர்ணக³ர்பா⁴ঽவரதா³ வாக³தீ⁴ஶ்வரீ ।
த்⁴யானக³ம்யாঽபரிச்சே²த்³யா ஜ்ஞானதா³ ஜ்ஞானவிக்³ரஹா ॥ 127॥

ஸர்வவேதா³ந்த-ஸம்வேத்³யா ஸத்யானந்த³-ஸ்வரூபிணீ ।
லோபாமுத்³ரார்சிதா லீலா-க்லுʼப்த-ப்³ரஹ்மாண்ட³-மண்ட³லா ॥ 128॥

அத்³ருʼஶ்யா த்³ருʼஶ்யரஹிதா விஜ்ஞாத்ரீ வேத்³யவர்ஜிதா ।
யோகி³னீ யோக³தா³ யோக்³யா யோகா³னந்தா³ யுக³ந்த⁴ரா ॥ 129॥

இச்சா²ஶக்தி-ஜ்ஞானஶக்தி-க்ரியாஶக்தி-ஸ்வரூபிணீ ।
ஸர்வாதா⁴ரா ஸுப்ரதிஷ்டா² ஸத³ஸத்³ரூப-தா⁴ரிணீ ॥ 130॥

அஷ்டமூர்திர் அஜாஜைத்ரீ லோகயாத்ரா-விதா⁴யினீ । or அஜாஜேத்ரீ
ஏகாகினீ பூ⁴மரூபா நிர்த்³வைதா த்³வைதவர்ஜிதா ॥ 131॥

அன்னதா³ வஸுதா³ வ்ருʼத்³தா⁴ ப்³ரஹ்மாத்மைக்ய-ஸ்வரூபிணீ ।
ப்³ருʼஹதீ ப்³ராஹ்மணீ ப்³ராஹ்மீ ப்³ரஹ்மானந்தா³ ப³லிப்ரியா ॥ 132॥

பா⁴ஷாரூபா ப்³ருʼஹத்ஸேனா பா⁴வாபா⁴வ-விவர்ஜிதா ।
ஸுகா²ராத்⁴யா ஶுப⁴கரீ ஶோப⁴னா ஸுலபா⁴ க³தி: ॥ 133॥

ராஜ-ராஜேஶ்வரீ ராஜ்ய-தா³யினீ ராஜ்ய-வல்லபா⁴ ।
ராஜத்க்ருʼபா ராஜபீட²-னிவேஶித-னிஜாஶ்ரிதா ॥ 134॥

ராஜ்யலக்ஷ்மீ: கோஶனாதா² சதுரங்க³-ப³லேஶ்வரீ ।
ஸாம்ராஜ்ய-தா³யினீ ஸத்யஸந்தா⁴ ஸாக³ரமேக²லா ॥ 135॥

தீ³க்ஷிதா தை³த்யஶமனீ ஸர்வலோக-வஶங்கரீ ।
ஸர்வார்த²தா³த்ரீ ஸாவித்ரீ ஸச்சிதா³னந்த³-ரூபிணீ ॥ 136॥

தே³ஶ-காலாபரிச்சி²ன்னா ஸர்வகா³ ஸர்வமோஹினீ ।
ஸரஸ்வதீ ஶாஸ்த்ரமயீ கு³ஹாம்பா³ கு³ஹ்யரூபிணீ ॥ 137॥

ஸர்வோபாதி⁴-வினிர்முக்தா ஸதா³ஶிவ-பதிவ்ரதா ।
ஸம்ப்ரதா³யேஶ்வரீ ஸாத்⁴வீ கு³ருமண்ட³ல-ரூபிணீ ॥ 138॥

குலோத்தீர்ணா ப⁴கா³ராத்⁴யா மாயா மது⁴மதீ மஹீ ।
க³ணாம்பா³ கு³ஹ்யகாராத்⁴யா கோமலாங்கீ³ கு³ருப்ரியா ॥ 139॥

ஸ்வதந்த்ரா ஸர்வதந்த்ரேஶீ த³க்ஷிணாமூர்தி-ரூபிணீ ।
ஸனகாதி³-ஸமாராத்⁴யா ஶிவஜ்ஞான-ப்ரதா³யினீ ॥ 140॥

சித்கலாঽঽனந்த³-கலிகா ப்ரேமரூபா ப்ரியங்கரீ ।
நாமபாராயண-ப்ரீதா நந்தி³வித்³யா நடேஶ்வரீ ॥ 141॥

மித்²யா-ஜக³த³தி⁴ஷ்டா²னா முக்திதா³ முக்திரூபிணீ ।
லாஸ்யப்ரியா லயகரீ லஜ்ஜா ரம்பா⁴தி³வந்தி³தா ॥ 142॥

ப⁴வதா³வ-ஸுதா⁴வ்ருʼஷ்டி: பாபாரண்ய-த³வானலா ।
தௌ³ர்பா⁴க்³ய-தூலவாதூலா ஜராத்⁴வாந்த-ரவிப்ரபா⁴ ॥ 143॥

பா⁴க்³யாப்³தி⁴-சந்த்³ரிகா ப⁴க்த-சித்தகேகி-க⁴னாக⁴னா ।
ரோக³பர்வத-த³ம்போ⁴லிர் ம்ருʼத்யுதா³ரு-குடா²ரிகா ॥ 144॥

மஹேஶ்வரீ மஹாகாலீ மஹாக்³ராஸா மஹாஶனா ।
அபர்ணா சண்டி³கா சண்ட³முண்டா³ஸுர-னிஷூதி³னீ ॥ 145॥

க்ஷராக்ஷராத்மிகா ஸர்வ-லோகேஶீ விஶ்வதா⁴ரிணீ ।
த்ரிவர்க³தா³த்ரீ ஸுப⁴கா³ த்ர்யம்ப³கா த்ரிகு³ணாத்மிகா ॥ 146॥

ஸ்வர்கா³பவர்க³தா³ ஶுத்³தா⁴ ஜபாபுஷ்ப-னிபா⁴க்ருʼதி: ।
ஓஜோவதீ த்³யுதித⁴ரா யஜ்ஞரூபா ப்ரியவ்ரதா ॥ 147॥

து³ராராத்⁴யா து³ராத⁴ர்ஷா பாடலீ-குஸும-ப்ரியா ।
மஹதீ மேருனிலயா மந்தா³ர-குஸும-ப்ரியா ॥ 148॥

வீராராத்⁴யா விராட்³ரூபா விரஜா விஶ்வதோமுகீ² ।
ப்ரத்யக்³ரூபா பராகாஶா ப்ராணதா³ ப்ராணரூபிணீ ॥ 149॥

மார்தாண்ட³-பை⁴ரவாராத்⁴யா மந்த்ரிணீன்யஸ்த-ராஜ்யதூ:⁴ । or மார்தண்ட³
த்ரிபுரேஶீ ஜயத்ஸேனா நிஸ்த்ரைகு³ண்யா பராபரா ॥ 150॥

ஸத்ய-ஜ்ஞானானந்த³-ரூபா ஸாமரஸ்ய-பராயணா ।
கபர்தி³னீ கலாமாலா காமது⁴க் காமரூபிணீ ॥ 151॥

கலானிதி:⁴ காவ்யகலா ரஸஜ்ஞா ரஸஶேவதி:⁴ ।
புஷ்டா புராதனா பூஜ்யா புஷ்கரா புஷ்கரேக்ஷணா ॥ 152॥

பரஞ்ஜ்யோதி: பரந்தா⁴ம பரமாணு: பராத்பரா ।
பாஶஹஸ்தா பாஶஹந்த்ரீ பரமந்த்ர-விபே⁴தி³னீ ॥ 153॥

மூர்தாঽமூர்தாঽனித்யத்ருʼப்தா முனிமானஸ-ஹம்ஸிகா ।
ஸத்யவ்ரதா ஸத்யரூபா ஸர்வாந்தர்யாமினீ ஸதீ ॥ 154॥

ப்³ரஹ்மாணீ ப்³ரஹ்மஜனனீ ப³ஹுரூபா பு³தா⁴ர்சிதா ।
ப்ரஸவித்ரீ ப்ரசண்டா³ঽঽஜ்ஞா ப்ரதிஷ்டா² ப்ரகடாக்ருʼதி: ॥ 155॥

ப்ராணேஶ்வரீ ப்ராணதா³த்ரீ பஞ்சாஶத்பீட²-ரூபிணீ ।
விஶ்ருʼங்க²லா விவிக்தஸ்தா² வீரமாதா வியத்ப்ரஸூ: ॥ 156॥

முகுந்தா³ முக்தினிலயா மூலவிக்³ரஹ-ரூபிணீ ।
பா⁴வஜ்ஞா ப⁴வரோக³க்⁴னீ ப⁴வசக்ர-ப்ரவர்தினீ ॥ 157॥

ச²ந்த:³ஸாரா ஶாஸ்த்ரஸாரா மந்த்ரஸாரா தலோத³ரீ ।
உதா³ரகீர்திர் உத்³தா³மவைப⁴வா வர்ணரூபிணீ ॥ 158॥

ஜன்மம்ருʼத்யு-ஜராதப்த-ஜனவிஶ்ராந்தி-தா³யினீ ।
ஸர்வோபனிஷ-து³த்³-கு⁴ஷ்டா ஶாந்த்யதீத-கலாத்மிகா ॥ 159॥

க³ம்பீ⁴ரா க³க³னாந்தஸ்தா² க³ர்விதா கா³னலோலுபா ।
கல்பனா-ரஹிதா காஷ்டா²ঽகாந்தா காந்தார்த⁴-விக்³ரஹா ॥ 160॥

கார்யகாரண-னிர்முக்தா காமகேலி-தரங்கி³தா ।
கனத்கனகதா-டங்கா லீலா-விக்³ரஹ-தா⁴ரிணீ ॥ 161॥

அஜா க்ஷயவினிர்முக்தா முக்³தா⁴ க்ஷிப்ர-ப்ரஸாதி³னீ ।
அந்தர்முக²-ஸமாராத்⁴யா ப³ஹிர்முக²-ஸுது³ர்லபா⁴ ॥ 162॥

த்ரயீ த்ரிவர்க³னிலயா த்ரிஸ்தா² த்ரிபுரமாலினீ ।
நிராமயா நிராலம்பா³ ஸ்வாத்மாராமா ஸுதா⁴ஸ்ருʼதி: ॥ 163॥ or ஸுதா⁴ஸ்ருதி:

ஸம்ஸாரபங்க-னிர்மக்³ன-ஸமுத்³த⁴ரண-பண்டி³தா ।
யஜ்ஞப்ரியா யஜ்ஞகர்த்ரீ யஜமான-ஸ்வரூபிணீ ॥ 164॥

த⁴ர்மாதா⁴ரா த⁴னாத்⁴யக்ஷா த⁴னதா⁴ன்ய-விவர்தி⁴னீ ।
விப்ரப்ரியா விப்ரரூபா விஶ்வப்⁴ரமண-காரிணீ ॥ 165॥

விஶ்வக்³ராஸா வித்³ருமாபா⁴ வைஷ்ணவீ விஷ்ணுரூபிணீ ।
அயோனிர் யோனினிலயா கூடஸ்தா² குலரூபிணீ ॥ 166॥

வீரகோ³ஷ்டீ²ப்ரியா வீரா நைஷ்கர்ம்யா நாத³ரூபிணீ ।
விஜ்ஞானகலனா கல்யா வித³க்³தா⁴ பை³ந்த³வாஸனா ॥ 167॥

தத்த்வாதி⁴கா தத்த்வமயீ தத்த்வமர்த²-ஸ்வரூபிணீ ।
ஸாமகா³னப்ரியா ஸௌம்யா ஸதா³ஶிவ-குடும்பி³னீ ॥ 168॥ or ஸோம்யா

ஸவ்யாபஸவ்ய-மார்க³ஸ்தா² ஸர்வாபத்³வினிவாரிணீ ।
ஸ்வஸ்தா² ஸ்வபா⁴வமது⁴ரா தீ⁴ரா தீ⁴ரஸமர்சிதா ॥ 169॥

சைதன்யார்க்⁴ய-ஸமாராத்⁴யா சைதன்ய-குஸுமப்ரியா ।
ஸதோ³தி³தா ஸதா³துஷ்டா தருணாதி³த்ய-பாடலா ॥ 170॥

த³க்ஷிணா-த³க்ஷிணாராத்⁴யா த³ரஸ்மேர-முகா²ம்பு³ஜா ।
கௌலினீ-கேவலாঽனர்க்⁴ய-கைவல்ய-பத³தா³யினீ ॥ 171॥

ஸ்தோத்ரப்ரியா ஸ்துதிமதீ ஶ்ருதி-ஸம்ஸ்துத-வைப⁴வா ।
மனஸ்வினீ மானவதீ மஹேஶீ மங்க³லாக்ருʼதி: ॥ 172॥

விஶ்வமாதா ஜக³த்³தா⁴த்ரீ விஶாலாக்ஷீ விராகி³ணீ ।
ப்ரக³ல்பா⁴ பரமோதா³ரா பராமோதா³ மனோமயீ ॥ 173॥

வ்யோமகேஶீ விமானஸ்தா² வஜ்ரிணீ வாமகேஶ்வரீ ।
பஞ்சயஜ்ஞ-ப்ரியா பஞ்ச-ப்ரேத-மஞ்சாதி⁴ஶாயினீ ॥ 174॥

பஞ்சமீ பஞ்சபூ⁴தேஶீ பஞ்ச-ஸங்க்²யோபசாரிணீ ।
ஶாஶ்வதீ ஶாஶ்வதைஶ்வர்யா ஶர்மதா³ ஶம்பு⁴மோஹினீ ॥ 175॥

த⁴ரா த⁴ரஸுதா த⁴ன்யா த⁴ர்மிணீ த⁴ர்மவர்தி⁴னீ ।
லோகாதீதா கு³ணாதீதா ஸர்வாதீதா ஶமாத்மிகா ॥ 176॥

ப³ந்தூ⁴க-குஸுமப்ரக்²யா பா³லா லீலாவினோதி³னீ ।
ஸுமங்க³லீ ஸுக²கரீ ஸுவேஷாட்⁴யா ஸுவாஸினீ ॥ 177॥

ஸுவாஸின்யர்சன-ப்ரீதாঽঽஶோப⁴னா ஶுத்³த⁴மானஸா ।
பி³ந்து³-தர்பண-ஸந்துஷ்டா பூர்வஜா த்ரிபுராம்பி³கா ॥ 178॥

த³ஶமுத்³ரா-ஸமாராத்⁴யா த்ரிபுராஶ்ரீ-வஶங்கரீ ।
ஜ்ஞானமுத்³ரா ஜ்ஞானக³ம்யா ஜ்ஞானஜ்ஞேய-ஸ்வரூபிணீ ॥ 179॥

யோனிமுத்³ரா த்ரிக²ண்டே³ஶீ த்ரிகு³ணாம்பா³ த்ரிகோணகா³ ।
அனகா⁴ঽத்³பு⁴த-சாரித்ரா வாஞ்சி²தார்த²-ப்ரதா³யினீ ॥ 180॥

அப்⁴யாஸாதிஶய-ஜ்ஞாதா ஷட³த்⁴வாதீத-ரூபிணீ ।
அவ்யாஜ-கருணா-மூர்திர் அஜ்ஞான-த்⁴வாந்த-தீ³பிகா ॥ 181॥

ஆபா³ல-கோ³ப-விதி³தா ஸர்வானுல்லங்க்⁴ய-ஶாஸனா ।
ஶ்ரீசக்ரராஜ-னிலயா ஶ்ரீமத்-த்ரிபுரஸுந்த³ரீ ॥ 182॥

ஶ்ரீஶிவா ஶிவ-ஶக்த்யைக்ய-ரூபிணீ லலிதாம்பி³கா ।
ஏவம் ஶ்ரீலலிதா தே³வ்யா நாம்நாம் ஸாஹஸ்ரகம் ஜகு:³ ॥

॥ இதி ஶ்ரீப்³ரஹ்மாண்ட³புராணே உத்தரக²ண்டே³ ஶ்ரீஹயக்³ரீவாக³ஸ்த்யஸம்வாதே³
ஶ்ரீலலிதா ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ர கத²னம் ஸம்பூர்ணம் ॥

English version:
Dhyanam

Sindhuraruna vigraham trinayanam manikya mouli spurath
Thara Nayaga sekaram smitha mukhi mapina vakshoruham,
Panibhayam alipoorna ratna chashakam rakthothpalam vibhrathim,
Soumyam ratna gatastha raktha charanam, dhyayeth paramambikam.

Arunam Karuna Tarangitaksim Dhrta Pasankusa Puspa banacapam
Animadibhiravrtam Mayukhairahamityeva Vibhavaye bhavanim

Dyayeth padmasanastham vikasitha vadanam padma pathrayathakshim,
Hemabham peethavasthram karakalitha-lasadhema padmam varangim,
Sarvalangara yuktham sathatham abhayadam bhaktha namram bhavanim.
Srividyam santhamuthim sakala suranutham sarva sampat pradhatrim.

Sakunkumavilepanamalikacumbikasturikam
Samandahasiteksanam Sasaracapapasankusam
Asesajanamohinim arunamalyabhusambaram
Japakusumabhasuram japavidhau smaredambikam

Lalitha Sahasranamam Stotram Lyrics

Srimatha Sri Maharajni Sri Math Simasaneshwari
Chidagni Kunda Sambootha Deva Karya Samudhyatha
Udyath Bhanu Sahasrabha Chadur Bahu Samanvidha
Ragha Swaroopa Pasadya Krodhakarankusojwala
Mano Rupeshu Kodanda Pancha than mathra sayaka
Nijaruna prabha poora majjath brahmanda mandala

Champakasoka – punnaga-sowgandhika-lasath kacha
Kuru vinda mani – sreni-kanath kotira manditha
Ashtami Chandra vibhraja – dhalika sthala shobhitha
Muka Chandra kalankabha mriganabhi viseshaka
Vadana smara mangalya griha thorana chillaka
Vakthra lakshmi –parivaha-chalan meenabha lochana

Nava champaka –pushpabha-nasa dhanda virajitha
Thara kanthi thiraskari nasabharana bhasura
Kadambha manjari kluptha karna poora manohara
Thadanga yugali bhootha thapanodupa mandala
Padma raga sila darsha paribhavika polabhu
Nava vidhruma bimbha sri nyakkari rathna chhadha

Shuddha vidyangurakara dwija pangthi dwayojjala
Karpoora Veedi Kamodha Samakarsha digandara
Nija Sallabha Madhurya Vinirbhardista Kacchabhi
Mandasmitha prabha poora majjat Kamesha manasa
Anakalidha Sadrushya Chibuka sri virajitha
Kamesha baddha mangalya sutra shobitha kandhara

Kankangadha Keyura Kamaniya Bujanvidha
Rathna graiveya chinthaka lola muktha phalanvitha
Kameswara prema rathna mani prathi pana sthani
Nabhyala vala Romali latha phala kucha dwayi
Lakshya Roma Latha Dharatha Samunneya Madhyama
Sthana bhara dalan Madhya patta bhandha valithraya

Arunaruna kausumba vasthra bhaswat kati thati
Rathna kinkinika ramya rasana dhama bhooshitha
Kamesha gnatha sowbhagya mardworu dwayanvitha
Manikhya mukuta kara janu dwaya virajitha
Indra kopa parikshiptha smarathunabha jangika
Kooda Gulpha Koorma prashta jayishnu prapadanvidha

Nakadhi dhithi samchanna namajjana thamoguna
Pada dwaya Prabha jala parakrutha saroruha
Sinchana mani manjira manditha sri pamambuja
Marali Mandha Gamana Maha Lavanya Sewadhi
Sarvaruna Anavadhyangi Srvabharana Bhooshita
Shivakameswarangastha Shiva Swadheena Vallabha

Summeru Madhya sringastha Sriman nagara nayika
Chinthamani grihanthastha Pancha brahmasana sthitha
Maha padma davi samstha Kadambha vana vasini
Sudha sagara madhyastha Kamakshi Kamadhayini
Devarshi Gana-sangatha-stuyamanathma-vaibhava
Bhandasura vadodyuktha shakthi sena samavitha

Sampathkari samarooda sindhoora vrija sevitha
Aswaroodadishidaswa kodi kodi biravrutha
Chakra raja ratha rooda sarvayudha parishkridha
Geya chakra ratha rooda manthrini pari sevitha
Giri chakra ratharooda dhanda natha puraskrutha
Jwalimalika ksiptha vanhi prakara madhyaka

Bhanda sainya vadodyuktha shakthi vikrama harshitha
Nithya parakamatopa nireekshana samutsuka
Banda puthra vadodyuktha bala vikrama nandhita
Manthrinyamba virachitha vishangavatha Doshitha
Vishuka prana harana varahi veeerya nandhitha
Kameshwara mukaloka kalpitha sri Ganeshwara

Mahaganesha nirbhinna vignayanthra praharshitha
Banda surendra nirmuktha sashtra prathyasthra varshani
Karanguli nakhothpanna narayana dasakrithi
Maha pasupathasthragni nirdagdhasura sainika
Kameshwarasthra nirdhagdha sabandasura sunyaka
Brhmopendra mahendradhi deva samsthutha vaibhava

Hara nethragni sandhagdha kama sanjeevanoushadhi
Sri vagbhave koodaiga swaroopa mukha pankaja
Kantatha kadi paryantha Madhya koodaiga swaroopini
Sakthi koodaiga thapanna Kadyatho bhaga dharini
Moola manthrathmikha Moola kooda thraya kalebhara
Kulamruthaika rasika Kula sanketha palini

Kulangana Kulanthastha Kaulini Kula yogini
Akula Samayanthastha Samayachara that para
Moladharaika nilaya Brhama Grandhi Vibhedini
Mani poorantharudhitha Vishnu grandhi vibedhini
Agna chakarantharalastha Rudra grandhi vibhedini
Sahararambhujarooda Sudha sarabhi varshini

Thadillatha samaruchya Shad chakropari samshitha
Maha ssakthya Kundalini Bisa thanthu thaniyasi
Bhavani Bhavana gamya Bhavarany kudariga
Bhadra priya Bhadra moorthy Bhaktha sowbhagya dhayini
Bhakthi priya Bhakthi gamya Bhakthi vasya Bhayapaha
Sambhavya Saradharadya Sarvani Sarmadhayini

Sankari Sreekari Sadhwi Sarat chandra nibhanana
Satho dhari Santhimathi Niradhara Niranjana
Nirlepa Nirmala Nithya Nirakara Nirakula
Nirguna Nishkala Santha Nishkama Niruppallava
Nithya muktha Nirvikara Nishprapancha Nirasraya

Nithya shuddha Nithya bhuddha Niravadhya Niranthara
Nishkarana Nishkalanka Nirupadhi Nireeswara
Neeraga Ragha madhani Nirmadha Madhanasini
Nischintha Nirahankara Nirmoha Mohanasini
Nirmama Mamatha hanthri Nishpapa Papa nashini
Nishkrodha Krodha–samani Nir Lobha Lobha nasini

Nissamsaya Samsayagni Nirbhava Bhava nasini
Nirvikalpa Nirabhadha Nirbhedha Bhedha nasini
Nirnasa Mrityu madhani Nishkriya Nishparigraha
Nisthula Neela chikura Nirapaya Nirathyaya
Dhurlabha Dhurgama Dhurga
Dhuka hanthri Sukha prada
Dushta doora Durachara samani Dosha varjitha

Sarvangna Saandra karuna Samanadhika varjitha
Sarva shakthi mayi Sarva mangala Sadgathi prada
Sarveshwari Sarva mayi
Sarva manthra swaroopini

Sarva yanthrathmika Sarva thanthra roopa Manonmani
Maaheswari Mahaa devi Maha lakshmi Mrida priya
Maha roopa Maha poojya Maha pathaka nasini
Maha maya Maha sathva Maha sakthi Maha rathi

Maha bhoga Mahaiswarya Maha veerya Maha bala
Maha bhudhi Maha sidhi Maha Yogeswareswari
Mahathanthra Mahamanthra Mahayanthra Mahasana

Maha yaga kramaradhya Maha bhairava poojitha
Maheswara Mahakalpa Maha thandava sakshini
Maha kamesha mahishi Maha tripura sundari

Chatustatyupacharadya Chathu sashti kala mayi
Maha Chathusashti kodi yogini gana sevitha
Manu Vidya Chandra Vidya Chandra mandala Madhyaga
Charu Roopa Charu Hasa Charu Chandra Kaladhara
Charachara Jagannatha Chakra Raja Nikethana

Parvathi Padma nayana Padma raga samaprabha
Pancha prethasana seena Pancha brahma swaroopini
Chinmayi Paramananda Vignana Gana Roopini
Dhyana Dhyathru dhyeya roopa Dharmadhrama vivarjitha
Viswa roopa Jagarini Swapanthi Thaijasathmika

Suptha Prangnathmika Thurya Sarvavastha vivarjitha
Srishti karthri Brahma roopa Gopthri Govinda roopini
Samharini Rudhra roopa Thirodhana kari Eeswari
Sadashivaa Anugrahada Pancha krithya parayana
Bhanu mandala madhyastha Bhairavi Bhaga malini
Padmasana Bhagavathi Padmanabha sahodari
Unmesha Nimishotpanna Vipanna Bhuvanavali
Sahasra seersha vadana Saharakshi Sahasra path

Aabrahma keeda janani Varnashrama vidhayini
Nijangna roopa nigama Punyapunya phala pradha
Sruthi seemantha kula sindhoori kritha padabjha dhooliga
Sakalagama sandoha shukthi samputa maukthika
Purashartha pradha Poorna Bhogini Bhuvaneshwari
Ambika Anadhi nidhana Hari brahmendra sevitha

Naarayani Naada roopa Nama roopa vivarjitha
Hrim kari Harimathi Hrudya Heyopadeya varjitha
Raja rajarchitha Rakhini Ramya Rajeeva lochana
Ranjani Ramani Rasya Ranath kinkini mekhala
Ramaa Raakendu vadana Rathi roopa Rathi priya

Rakshaa kari Rakshasagni Raamaa Ramana lampata
Kaamya Kamakala roopa Kadambha kusuma priya
Kalyani Jagathi kandha Karuna rasa sagara
Kalavathi Kalaalapa Kaantha Kadambari priya
Varadha Vama nayana Vaaruni madha vihwala
Viswadhika Veda vedya Vindhyachala nivasini
Vidhatri Veda janani Vishnu maya Vilasini

Kshetra swaroopa Kshetresi Kshethra kshethragna palini
Kshaya vridhi nirmuktha Kshetra pala samarchitha
Vijaya Vimala Vandhya Vandharu jana vatsala
Vaag vadhini Vama kesi Vahni mandala vaasini
Bhakthi mat kalpa lathika Pasu pasa vimochani

Samhrutha sesha pashanda Sadachara pravarthika
Thapatryagni santhaptha samahladahna chandrika
Tharuni Thapasa aradhya Thanu Madhya Thamopaha
Chithi Thatpada lakshyartha Chidekara swaroopini
Swathmananda lavi bhootha brahmadyanantha santhathi

Paraa Prathyak chidi roopa Pasyanthi Para devatha
Madhyama Vaikhari roopa Bhaktha manasa hamsikha
Kameshwara prana nadi Kruthagna Kama poojitha
Srungara rasa sampoorna Jayaa Jalandhara sthitha
Odyana peeda nilaya Bindu mandala vaasini
Raho yoga kramaradhya Rahas tarpana tarpitha

Sadya prasadini Viswa sakshini Sakshi varjitha
Shadanga devatha yuktha Shadgunya paripooritha
Nithya klinna Nirupama Nirvanasukha dayini
Nithya Shodasika Roopa Sri Kandartha Sareerini
Prabhavathi Prabha roopa Prasiddha Parameshwari
Moola prakrithi Avyaktha Vyktha Avyaktha swaroopini
Vyapini Vividhakara Vidhya avidhya swaroopini
Maha kamesha nayana kumudahladha kaumudhi
Bhaktha hardha thamo bedha bhanu mat bhanu santhathi

Shivadhoothi Shivaradhya Shiva moorthi Shivangari
Shiva priya Shivapara Shishteshta Shishta poojitha
Aprameya Swaprakasha Mano vachama gochara
Chitsakthi Chethana roopa Jada shakthi Jadathmikha
Gayathri Vyahruthi Sandhya Dwija brinda nishewitha

Tatwasana Tat Twam Ayee Pancha kosandara sthitha
Nissema mahima Nithya youawana Madha shalini
Madha goornitha rakthakshi Madha patala khandaboo

Chandana drava dhigdhangi Champeya kusuma priya
Kusala Komalakara Kuru kulla Kuleshwari
Kula kundalaya Kaula marga that para sevitha
Kumara gana nadambha
Thushti Pushti Mathi Dhrithi
Santhi Swasthimathi Kanthi Nandhini Vigna nasini

Tejowathi Trinayana Lolakshi-Kamaroopini
Malini Hamsini Matha Malayachala vasini
Sumukhi Nalini Subru Shobhana Sura Nayika
Kala kanti Kanthi mathi Kshobhini Sukshma Roopini

Vajreshwari Vamadevi Vayovastha vivarjitha
Sidheswari Sidha vidya Sidha matha Yasawini
Vishudhichakra Nilaya Aarakthavarni Trilochana
Khadwangadhi prakarana Vadanaika samavidha
Payasanna priya Twakstha Pasu loka Bhayamkari
Amruthathi maha sakthi samvrutha Dakineeswari

Anahathabja nilaya Syamabha Vadanadwaya
Dhamshtrojwala Aksha maladhi dhara Rudhira samsthida
Kala rathryadhi Shakthi youga vrudha Sniggdowdhana priya

Maha veerendra varadha Rakinyambha swaroopini
Mani poorabja nilaya Vadana thraya samyudha
Vajradhikayudhopetha Damaryadhibhi ravrutha
Raktha varna Mamsa nishta Gudanna preetha manasa

Samastha bhaktha sukhadha Lakinyambha swaroopini
Swadhishtanambujagatha Chathur vakthra manohara
Sulayudha sampanna Peetha varna Adhi garvitha

Medho nishta Madhu preetha Bhandinyadhi samanvidha
Dhadyanna saktha hridhaya Kakini roopa dharini
Mooladrambujarooda Pancha vakthra Sthithi samsthitha
Ankusathi praharana Varadadhi nishevitha
Mudgou danasaktha chittha Sakinyambha swaroopini

Agna chakrabja nilaya Shukla varna Shadanana
Majja samstha Hamsavathi mukhya shakthi samanvitha
Hardrannaika rasika Hakini roopa dharini
Sahasra dhala padhmastha Sarva varnopi shobitha
Sarvayudha dhara Shukla samsthitha Sarvathomukhi
Sarvou dhana preetha chittha Yakinyambha swaroopini

Swaha Swadha Amathi Medha Sruthi Smrithi Anuthama
Punya keerthi Punya labhya Punya sravana keerthana
Pulomajarchidha Bandha mochini Barbharalaka

Vimarsa roopini Vidhya Viyadhadhi jagat prasu
Sarva vyadhi prasamani Sarva mrutyu nivarini
Agraganya Achintya roopa Kali kalmasha nasini
Kathyayini Kala hanthri Kamalaksha nishevitha
Thamboola pooritha mukhi Dhadimi kusuma prabha

Mrgakshi Mohini Mukhya Mridani Mithra roopini
Nithya Truptha Bhaktha Nidhi Niyanthri Nikhileswari
Maitryadhi vasana Labhya Maha pralaya sakshini
Para Shakthi Para Nishta Prgnana Gana Roopini

Madhvi pana lasaa Matha Mathruka Varna roopini
Maha Kailasa nilaya Mrinala mrudhu dhorllatha
Mahaneeya Dhaya moorthi Maha samrajya shalini
Atma vidhya Maha Vidhya Srividhya Kama sevitha
Sri Shodasakshari vidhya Trikoota Kama Kotika

Kataksha kimkari bhootha kamala koti sevitha
Shira sthitha Chandra nibha Bhalastha Indra Dhanu Prabha
Hridayastha Ravi pragya Tri konanthara deepika
Dakshayani Dhithya hanthri Daksha yagna vinasini
Dharandholitha deergakshi Dharahasojwalanmukhi
Guru Moorthi Guna nidhi Gomatha Guhajanma bhoo

Deveshi Dhanda neethistha Dhaharakasa roopini
Prathi panmukhya rakantha thidhi mandala poojitha
Kalathmika Kala nadha Kavya labha vimodhini
Sachamara Rama vani Savya dhakshina sevitha Adishakthi
Ameya Atma Parama Pavana krithi
Aneka koti Bramanda janani Divya Vigraha
Klim karee Kevalaa Guhya Kaivalya Padha dhayini
Tripura Trijagat vandhya Trimurthi Tri daseswari

Tryakshya Divya Gandhadya Sindhura thila kanchidha
Uma Sailendra Thanaya Gowri Gandharwa Sevitha
Viswa Grabha Swarna Garbha Avaradha Vagadeeswaree
Dhyanagamya Aparichedya Gnadha Gnana Vigraha
Sarva Vedhantha Samvedya Satyananda Swaroopini
Lopa mudrarchitha Leela kluptha brahmanda mandala
Adurshya Drusya rahitha Vignathree Vedhya varjitha

Yogini Yogadha Yogya Yogananda Yugandhara
Iccha shakthi-Gnana shakthi-Kriya Shakthi Swaroopini
Sarvaadhara Suprathishta Sada Sadroopa Dharini
Ashta moorthy Aja jethree Loka yathra vidahyini
Ekakini Bhooma roopa Nirdwaitha Dwaitha varjitha
Annadha Vasudha Vriddha Brhmatmykya Swaroopini

Brihathi Brahmani Brahmi Brahmananda Bali priya
Bhasha roopa Brihat sena Bhavabhava vivarjitha
Sukharadhya Shubhakaree Shobhana sulabha gathi
Raja Rajeswari Rajya Dhayini Rajya vallabha
Rajat krupa Raja peetha nivesitha nijasritha
Rajya lakshmi Kosa natha Chathuranga baleswai

Samrajya Dhayini Sathya Sandha Sagara Mekhala
Deekshitha Dhaitya Shamani Sarva loka vasam kari
Sarvartha Dhatri Savithri Sachidananda Roopini
Desa kala parischinna Sarvaga Sarva mohini

Saraswathi Sasthra mayi Guhamba Guhya roopini
Sarvo padhi vinirmuktha Sada Shiva pathi vritha
Sampradhayeshwari Sadhu Ee Guru mandala roopini
Kulotheerna Bhagaradhya Maya Madhumathi Mahee
Ganamba Guhyakaradhya Komalangi Guru Priya
Swathanthra Sarwa thanthresi Dakshina Moorthi Roopini

Sanakadhi Samaradhya Siva Gnana Pradhayini
Chid kala Ananda Kalika Prema roopa Priyamkaree
Nama parayana preetha Nandhi Vidhya Nateshwaree
Mithya Jagat athishtana Mukthida Mukthi roopini
Lasya priya Laya karee Lajja Rambha adhi vandhitha
Bhava dhava sudha vrishti Paparanya dhavanala
Daurbhagya thoolavathoola Jaradwanthara viprabha
Bhagyabdhi chandrika Bhaktha Chitta Keki Ganagana

Roga parvatha Dhambola Mrutyu Dharu Kudarika
Maheswaree Maha kali Maha grasa Mahasana
Aparna Chandika Chanda mundasura nishoodhini
Ksharaksharathmika Sarva lokesi Viswa Dharini
Thrivarga Dhathri Subhaga Thryambhaga Trigunathmika
Swargapavargadha Shuddha Japapushpa nibhakrithi
Ojovathi Dhyuthidhara Yagna roopa Priyavrudha
Dhuraradhya Dhuradharsha Patali kusuma priya
Mahathi Meru nilaya Mandhara kusuma priya

Veeraradhya Virad Roopa Viraja Viswathomukhi
Prathyg roopa Parakasa Pranadha Prana roopini
Marthanda Bhairavaradhya Manthrini nyashtha rajyadhoo
Tripuresi Jayatsena Nistrai gunya Parapara
Satya gnananda roopa Samarasya parayana
Kapardhini Kalamala Kamadhukh Kama roopini
Kala nidhi Kavya kala Rasagna Rasa sevadhi

Pushta Purathana Poojya Pushkara Pushkarekshana
Paramjyothi Param dhama Paramanu Parath para
Pasa Hastha Pasa Hanthri Para manthra Vibhedini
Moortha Amoortha Anithya thriptha Muni manasa hamsika
Satya vritha Sathya roopa Sarvantharyamini Sathee
Brahmani Brahmaa Janani Bahu roopa Budharchitha
Prasavithri Prachanda Aagna Prathishta Prakata Krithi
Praneshwari Prana Dhatri Panchast Peeta Roopini
Vishungala Vivikthastha Veera matha Viyat prasoo

Mukundaa Mukthi Nilaya Moola Vigraha Roopini
Bavagna Bhava rokagni Bhava Chakra Pravarthani
Chanda sara Sasthra sara Manthra sara Thalodharee
Udara keerthi Uddhhama vaibhava Varna roopini
Janma mrutyu jara thaptha Jana Vishranthi dhayini
Sarvopanisha dhudh gushta Shantyathheetha kalathmika

Gambheera Gagananthastha Garvitha Gana lolupa
Kalpana rahitha Kashta Akantha Kanthatha vigraha
Karya karana nirmuktha Kama keli tharangitha
Kanath kanaka thadanga Leela vigraha dharini
Ajha Kshaya nirmuktha Gubdha Ksipra prasadhini
Anthar mukha samaradhya Bahir mukha sudurlabha

Thrayee Trivarga nilaya Thristha Tripura malini
Niramaya Niralamba Swatma rama Sudha sruthi
Samsara panga nirmagna samuddharana panditha
Yagna priya Yagna karthree Yajamana swaroopini
Dharma dhara Dhanadyaksha Dhanadhanya vivardhani

Vipra priya Vipra roopa Viswa brhamana karini
Viswa grasa Vidhrumabha Vaishnavi Vishnu roopini
Ayoni Yoni nilaya Kootastha Kula roopini
Veera goshti priya Veera Naish karmya Nadha roopini
Vignana kalana Kalya Vidhagdha Baindavasana
Tathwadhika Tatwa mayee Tatwa Martha Swaroopini

Sama gana priya Soumya Sada Shiva kutumbini
Savyapa savya margastha Sarva apadvi nivarini
Swastha Swabhava madura Dheera Dheera samarchida
Chaithnyarkya samaradhya Chaitanya kusuma priya
Saddothitha Sadha thushta Tharunadithya patala
Dakshina Daksinaradhya Dharasmera mukhambuja

Kaulini kevala Anargya kaivalya pada dhayini
Stotra priya Sthuthi mathi Sthuthi samsthutha vaibhava
Manaswaini Manavathi Mahesi Mangala kruthi
Viswa Matha Jagat Dhathri Visalakshi Viragini
Pragalbha Paramodhara Paramodha Manomayi
Vyoma kesi Vimanastha Vajrini Vamakeshwaree

Pancha yagna priya Pancha pretha manchadhi sayini
Panchami Pancha bhoothesi Pancha sankhyopacharini
Saswathi Saswathaiswarya Sarmadha Sambhu mohini
Dhara Dharasutha Dhanya Dharmini Dharma vardhini
Loka theetha Guna theetha Sarvatheetha Samathmika
Bhandhooka kusuma prakhya Bala Leela Vinodhini
Sumangali Sukha kari Suveshadya Suvasini
Suvasinyarchana preetha AAshobhana Shuddha manasa

Bindhu tharpana santhushta Poorvaja Tripurambika
Dasa mudhra samaradhya Thrpura sree vasankari
Gnana mudhra Gnana gamya Gnana gneya swaroopini
Yoni mudhra Trikhandesi Triguna AmbaTrikonaga
Anaga Adbutha charithra Vanchithartha pradayini
Abhyasathisaya gnatha Shaddwatheetha roopini

Avyaja karuna moorhy Agnana dwantha deepika
Abala gopa vidhitha Sarvan Ullangya Sasana
Sri Chakra raja nilaya Sri Math Thripura Sundari
Sri Shivaa Shiva Shakthaikya Roopini Lalithambika
Evam Srilalita devya Namnam Sahasrakam Jaguh

Vishnu Sahasranamam

 

ரசனவேத வ்யாஸ

ஶுக்லாம்பரதரம் விஷ்ணும் ஶஶிவர்ணம் சதுர்புஜம் |
ப்ரஸன்னவதனம் த்யாயேத் ஸர்வ விக்னோபஶாம்தயே || 1 ||

யஸ்யத்விரதவக்த்ராத்யாஃ பாரிஷத்யாஃ பரஶ்ஶதம் |
விக்னம் னிக்னம்தி ஸததம் விஷ்வக்ஸேனம் தமாஶ்ரயே || 2 ||

வ்யாஸம் வஸிஷ்ட னப்தாரம் ஶக்தேஃ பௌத்ரமகல்மஷம் |
பராஶராத்மஜம் வம்தே ஶுகதாதம் தபோனிதிம் || 4 ||

வ்யாஸாய விஷ்ணு ரூபாய வ்யாஸரூபாய விஷ்ணவே |
னமோ வை ப்ரஹ்மனிதயே வாஸிஷ்டாய னமோ னமஃ || 5 ||

அவிகாராய ஶுத்தாய னித்யாய பரமாத்மனே |
ஸதைக ரூப ரூபாய விஷ்ணவே ஸர்வஜிஷ்ணவே || 6 ||

யஸ்ய ஸ்மரணமாத்ரேண ஜன்ம ஸம்ஸார பம்தனாத் |
விமுச்யதே னமஸ்தஸ்மை விஷ்ணவே ப்ரபவிஷ்ணவே || 7 ||

ஓம் னமோ விஷ்ணவே ப்ரபவிஷ்ணவே |

ஶ்ரீ வைஶம்பாயன உவாச
ஶ்ருத்வா தர்மா னஶேஷேண பாவனானி ச ஸர்வஶஃ |
யுதிஷ்டிரஃ ஶாம்தனவம் புனரேவாப்ய பாஷத || 8 ||

யுதிஷ்டிர உவாச
கிமேகம் தைவதம் லோகே கிம் வா‌உப்யேகம் பராயணம்
ஸ்துவம்தஃ கம் கமர்சம்தஃ ப்ராப்னுயுர்–மானவாஃ ஶுபம் || 9 ||

கோ தர்மஃ ஸர்வதர்மாணாம் பவதஃ பரமோ மதஃ |
கிம் ஜபன்–முச்யதே ஜன்துர்–ஜன்மஸம்ஸார பம்தனாத் || 10 ||

ஶ்ரீ பீஷ்ம உவாச
ஜகத்ப்ரபும் தேவதேவ மனம்தம் புருஷோத்தமம் |
ஸ்துவன்னாம ஸஹஸ்ரேண புருஷஃ ஸததோத்திதஃ || 11 ||

தமேவ சார்சயன்னித்யம் பக்த்யா புருஷமவ்யயம் |
த்யாயன் ஸ்துவன்னமஸ்யம்ஶ்ச யஜமானஸ்தமேவ ச || 12 ||

அனாதி னிதனம் விஷ்ணும் ஸர்வலோக மஹேஶ்வரம் |
லோகாத்யக்ஷம் ஸ்துவன்னித்யம் ஸர்வ துஃகாதிகோ பவேத் || 13 ||

ப்ரஹ்மண்யம் ஸர்வ தர்மஜ்ஞம் லோகானாம் கீர்தி வர்தனம் |
லோகனாதம் மஹத்பூதம் ஸர்வபூத பவோத்பவம்|| 14 ||

ஏஷ மே ஸர்வ தர்மாணாம் தர்மோ‌உதிக தமோமதஃ |
யத்பக்த்யா பும்டரீகாக்ஷம் ஸ்தவைரர்சேன்னரஃ ஸதா || 15 ||

பரமம் யோ மஹத்தேஜஃ பரமம் யோ மஹத்தபஃ |
பரமம் யோ மஹத்–ப்ரஹ்ம பரமம் யஃ பராயணம் | 16 ||

பவித்ராணாம் பவித்ரம் யோ மம்களானாம் ச மம்களம் |
தைவதம் தேவதானாம் ச பூதானாம் யோ‌உவ்யயஃ பிதா || 17 ||

யதஃ ஸர்வாணி பூதானி பவன்த்யாதி யுகாகமே |
யஸ்மிம்ஶ்ச ப்ரலயம் யாம்தி புனரேவ யுகக்ஷயே || 18 ||

தஸ்ய லோக ப்ரதானஸ்ய ஜகன்னாதஸ்ய பூபதே |
விஷ்ணோர்னாம ஸஹஸ்ரம் மே ஶ்ருணு பாப பயாபஹம் || 19 ||

யானி னாமானி கௌணானி விக்யாதானி மஹாத்மனஃ |
றுஷிபிஃ பறுகீதானி தானி வக்ஷ்யாமி பூதயே || 20 ||

றுஷிர்னாம்னாம் ஸஹஸ்ரஸ்ய வேதவ்யாஸோ மஹாமுனிஃ ||
சம்தோ‌உனுஷ்டுப் ததா தேவோ பகவான் தேவகீஸுதஃ || 21 ||

அம்றுதாம் ஶூத்பவோ பீஜம் ஶக்திர்–தேவகி னம்தனஃ |
த்ரிஸாமா ஹ்றுதயம் தஸ்ய ஶாம்த்யர்தே வினியுஜ்யதே || 22 ||

விஷ்ணும் ஜிஷ்ணும் மஹாவிஷ்ணும் ப்ரபவிஷ்ணும் மஹேஶ்வரம் ||
அனேகரூப தைத்யாம்தம் னமாமி புருஷோத்தமம் || 23 ||

பூர்வன்யாஸஃ
அஸ்ய ஶ்ரீ விஷ்ணோர்திவ்ய ஸஹஸ்ரனாம ஸ்தோத்ர மஹாமன்த்ரஸ்ய ||
ஶ்ரீ வேத வ்யாஸோ பகவான் றுஷிஃ |
அனுஷ்டுப் சம்தஃ |
ஶ்ரீ மஹாவிஷ்ணுஃ பரமாத்மா ஶ்ரீமன்னாராயணோ தேவதா |
அம்றுதாம் ஶூத்பவோ பானுரிதி பீஜம் |
தேவகீ னம்தனஃ ஸ்ரஷ்டேதி ஶக்திஃ |
உத்பவஃ, க்ஷோபணோ தேவ இதி பரமோமம்த்ரஃ |
ஶம்கப்றுன்னம்தகீ சக்ரீதி கீலகம் |
ஶாங்க தன்வா கதாதர இத்யஸ்த்ரம் |
ரதாம்க பாணி ரக்ஷோப்ய இதி னேத்ரம் |
த்ரிஸாமா ஸாமகஃ ஸாமேதி கவசம் |
ஆனம்தம் பரப்ரஹ்மேதி யோனிஃ |
றுதுஃ ஸுதர்ஶனஃ கால இதி திக்பம்தஃ ||
ஶ்ரீ விஶ்வரூப இதி த்யானம் |
ஶ்ரீ மஹாவிஷ்ணு ப்ரீத்யர்தே ஸஹஸ்ர னாம ஜபே வினியோகஃ |

கரன்யாஸஃ
விஶ்வம் விஷ்ணுர்–வஷட்கார இத்யம்குஷ்டாப்யாம் னமஃ
அம்றுதாம் ஶூத்பவோ பானுரிதி தர்ஜனீப்யாம் னமஃ
ப்ரஹ்மண்யோ ப்ரஹ்மக்றுத் ப்ரஹ்மேதி மத்யமாப்யாம் னமஃ
ஸுவர்ணபிம்து ரக்ஷோப்ய இதி அனாமிகாப்யாம் னமஃ
னிமிஷோ‌உனிமிஷஃ ஸ்ரக்வீதி கனிஷ்டிகாப்யாம் னமஃ
ரதாம்கபாணி ரக்ஷோப்ய இதி கரதல கரப்றுஷ்டாப்யாம் னமஃ

அம்கன்யாஸஃ
ஸுவ்ரதஃ ஸுமுகஃ ஸூக்ஷ்ம இதி ஜ்ஞானாய ஹ்றுதயாய னமஃ
ஸஹஸ்ரமூர்திஃ விஶ்வாத்மா இதி ஐஶ்வர்யாய ஶிரஸே ஸ்வாஹா
ஸஹஸ்ரார்சிஃ ஸப்தஜிஹ்வ இதி ஶக்த்யை ஶிகாயை வஷட்
த்ரிஸாமா ஸாமகஸ்ஸாமேதி பலாய கவசாய ஹும்
ரதாம்கபாணி ரக்ஷோப்ய இதி னேத்ராப்யாம் வௌஷட்
ஶாங்கதன்வா கதாதர இதி வீர்யாய அஸ்த்ராயபட்
றுதுஃ ஸுதர்ஶனஃ கால இதி திக்பம்தஃ

த்யானம்
க்ஷீரோதன்வத் ப்ரதேஶே ஶுசிமணி விலஸத் ஸைகதே மௌக்திகானாம் |
மாலாக்லுப்தா ஸனஸ்தஃ ஸ்படிகமணி னிபைர்–மௌக்திகைர்–மம்டிதாம்கஃ |
ஶுப்ரைரப்ரை ரதப்ரை ருபரிவிரசிதைர்–முக்த பீயூஷ வர்ஷைஃ
ஆனம்தீ னஃ புனீயா தரினலின கதா ஶம்கபாணிர்–முகும்தஃ || 1 ||

பூஃ பாதௌ யஸ்ய னாபிர்–வியதஸுர னிலஶ்சம்த்ர ஸூர்யௌ ச னேத்ரே |
கர்ணாவாஶாஃ ஶிரோத்யௌர்–முகமபி தஹனோ யஸ்ய வாஸ்தேய மப்திஃ |
அம்தஸ்தம் யஸ்ய விஶ்வம் ஸுர னரகககோ போகி கம்தர்வ தைத்யைஃ |
சித்ரம் ரம் ரம்யதே தம் த்ரிபுவன வபுஶம் விஷ்ணுமீஶம் னமாமி || 2 ||

ஓம் னமோ பகவதே வாஸுதேவாய !

ஶான்தாகாரம் புஜகஶயனம் பத்மனாபம் ஸுரேஶம் |
விஶ்வாதாரம் ககன ஸத்றுஶம் மேகவர்ணம் ஶுபாம்கம் |
லக்ஷ்மீகாம்தம் கமலனயனம் யோகி ஹ்றுத்த்யான கம்யம் |
வம்தே விஷ்ணும் பவ பய ஹரம் ஸர்வ லோகைக னாதம் || 3 ||

மேக ஶ்யாமம் பீத கௌஶேய வாஸம் ஶ்ரீவத்ஸாகம் கௌஸ்துபோத்பாஸிதாம்கம் |
புண்யோபேதம் பும்டரீகாயதாக்ஷம் விஷ்ணும் வம்தே ஸர்வலோகைக னாதம்|| 4 ||

னமஃ ஸமஸ்த பூதானாம் ஆதி பூதாய பூப்றுதே |
அனேகரூப ரூபாய விஷ்ணவே ப்ரபவிஷ்ணவே || 5||

ஸஶம்கசக்ரம் ஸகிரீட கும்டலம் ஸபீதவஸ்த்ரம் ஸரஸீருஹேக்ஷணம் |
ஸஹார வக்ஷஃஸ்தல ஶோபி கௌஸ்துபம் னமாமி விஷ்ணும் ஶிரஸா சதுர்புஜம் | 6||

சாயாயாம் பாரிஜாதஸ்ய ஹேமஸிம்ஹாஸனோபரி
ஆஸீனமம்புதஶ்யாம மாயதாக்ஷ மலம்க்றுதம் || 7 ||

சம்த்ரானனம் சதுர்பாஹும் ஶ்ரீவத்ஸாம்கித வக்ஷஸம்
ருக்மிணீ ஸத்யபாமாப்யாம் ஸஹிதம் க்றுஷ்ணமாஶ்ரயே || 8 ||

பம்சபூஜ
லம் – ப்றுதிவ்யாத்மனே கம்தம் ஸமர்பயாமி
ஹம் – ஆகாஶாத்மனே புஷ்பைஃ பூஜயாமி
யம் – வாய்வாத்மனே தூபமாக்ராபயாமி
ரம் – அக்ன்யாத்மனே தீபம் தர்ஶயாமி
வம் – அம்றுதாத்மனே னைவேத்யம் னிவேதயாமி
ஸம் – ஸர்வாத்மனே ஸர்வோபசார பூஜா னமஸ்காரான் ஸமர்பயாமி

ஸ்தோத்ரம்

ஹரிஃ ஓம்

விஶ்வம் விஷ்ணுர்–வஶட்காரோ பூதபவ்ய பவத் ப்ரபுஃ |
பூதக்றுத் பூதப்றுத்–பாவோ பூதாத்மா பூத பாவனஃ || 1 ||

பூதாத்மா பரமாத்மா ச முக்தானாம் பரமாகதிஃ |
அவ்யயஃ புருஷஃ ஸாக்ஷீ க்ஶேத்ரஜ்ஞோ‌உக்ஷர ஏவ ச || 2 ||

யோகோ யோக விதாம் னேதா ப்ரதான புருஷேஶ்வரஃ |
னாரஸிம்ஹவபுஃ ஶ்ரீமான் கேஶவஃ புருஷோத்தமஃ || 3 ||

ஸர்வஃ ஶர்வஃ ஶிவஃ ஸ்த்ராணுர்–பூதாதிர்–னிதிரவ்யயஃ |
ஸம்பவோ பாவனோ பர்தா ப்ரபவஃ ப்ரபுரீஶ்வரஃ || 4 ||

ஸ்வயம்பூஃ ஶம்புராதித்யஃ புஷ்கராக்ஷோ மஹாஸ்வனஃ |
அனாதி னிதனோ தாதா விதாதா தாதுருத்தமஃ || 5 ||

அப்ரமேயோ ஹ்றுஷீகேஶஃ பத்மனாபோ‌உமரப்ரபுஃ |
விஶ்வகர்மா மனுஸ்த்வஷ்டா ஸ்தவிஷ்டஃ ஸ்தவிரோ த்ருவஃ || 6 ||

அக்ராஹ்யஃ ஶாஶ்வதோ க்றுஷ்ணோ லோஹிதாக்ஷஃ ப்ரதர்தனஃ |
ப்ரபூத–ஸ்த்ரிககுப்தாம பவித்ரம் மம்கலம் பரம் || 7 ||

ஈஶானஃ ப்ராணதஃ ப்ராணோ ஜ்யேஷ்டஃ ஶ்ரேஷ்டஃ ப்ரஜாபதிஃ |
ஹிரண்யகர்போ பூகர்போ மாதவோ மதுஸூதனஃ || 8 ||

ஈஶ்வரோ விக்ரமீதன்வீ மேதாவீ விக்ரமஃ க்ரமஃ |
அனுத்தமோ துராதர்ஷஃ க்றுதஜ்ஞஃ க்றுதிராத்மவான்|| 9 ||

ஸுரேஶஃ ஶரணம் ஶர்ம விஶ்வரேதாஃ ப்ரஜாபவஃ |
அஹ–ஸ்ஸம்வத்ஸரோ வ்யாளஃ ப்ரத்யயஃ ஸர்வ தர்ஶனஃ || 10 ||

அஜ–ஸ்ஸர்வேஶ்வரஃ ஸித்தஃ ஸித்திஃ ஸர்வாதிரச்யுதஃ |
வ்றுஷா கபிரமேயாத்மா ஸர்வயோக வினிஸ்றுதஃ || 11 ||

வஸுர்–வஸுமனாஃ ஸத்யஃ ஸமாத்மா–ஸ்ஸம்மிதஃ ஸமஃ |
அமோகஃ பும்டரீகாக்ஷோ வ்றுஷகர்மா வ்றுஷாக்றுதிஃ || 12 ||

ருத்ரோ பஹுஶிரா பப்ருர்–விஶ்வயோனிஃ ஶுசிஶ்ரவாஃ |
அம்றுதஃ ஶாஶ்வத ஸ்தாணுர்–வராரோஹோ மஹாதபாஃ || 13 ||

ஸர்வகஃ ஸர்வ வித்பானுர்–விஷ்வக்ஸேனோ ஜனார்தனஃ |
வேதோ வேத விதவ்யம்கோ வேதாம்கோ வேதவித்–கவிஃ || 14 ||

லோகாத்யக்ஷஃ ஸுராத்யக்ஷோ தர்மாத்யக்ஷஃ க்றுதாக்றுதஃ |
சதுராத்மா சதுர்–வ்யூஹஃ சதுர்தம்ஷ்ட்ரஃ சதுர்புஜஃ || 15 ||

ப்ராஜிஷ்னுர்–போஜனம் போக்தா ஸஹிஷ்னுர்–ஜகதாதிஜஃ |
அனகோ விஜயோ ஜேதா விஶ்வயோனிஃ புனர்வஸுஃ || 16 ||

உபேம்த்ரோ வாமனஃ ப்ராம்ஶுரமோகஃ ஶுசிரூர்ஜிதஃ |
அதீம்த்ரஃ ஸம்க்ரஹஃ ஸர்கோ த்றுதாத்மா னியமோ யமஃ || 17 ||

வேத்யோ வைத்யஃ ஸதாயோகீ வீரஹா மாதவோ மதுஃ |
அதீம்த்ரியோ மஹாமாயோ மஹோத்ஸாஹோ மஹாபலஃ || 18 ||

மஹாபுத்திர்–மஹாவீர்யோ மஹாஶக்திர்–மஹாத்யுதிஃ |
அனிர்–தேஶ்யவபுஃ ஶ்ரீமானமேயாத்மா மஹாத்ரி த்றுக்ஃ || 19 ||

மஹேஶ்வாஸோ மஹீபர்தா ஶ்ரீனிவாஸஃ ஸதாம்கதிஃ |
அனிருத்தஃ ஸுரானம்தோ கோவிம்தோ கோவிதாம் பதிஃ || 20 ||

மரீசிர்–தமனோ ஹம்ஸஃ ஸுபர்னோ புஜகோத்தமஃ |
ஹிரண்யனாபஃ ஸுதபாஃ பத்மனாபஃ ப்ரஜாபதிஃ || 21 ||

அம்றுத்யுஃ ஸர்வத்றுக்–ஸிம்ஹஃ ஸம்தாதா ஸம்திமான் ஸ்திரஃ |
அஜோ துர்மர்ஷணஃ ஶாஸ்தா விஶ்ருதாத்மா ஸுராரிஹா || 22 ||

குருர்–குருதமோ தாமஃ ஸத்ய–ஸ்ஸத்ய பராக்ரமஃ |
னிமிஷோ‌உனிமிஷஃ ஸ்ரக்வீ வாசஸ்பதி ருதாரதீஃ || 23 ||

அக்ரணீஃ க்ராமணீஃ ஶ்ரீமான் ன்யாயோனேதா ஸமீரணஃ
ஸஹஸ்ரமூர்தா விஶ்வாத்மா ஸஹஸ்ராக்ஷஃ ஸஹஸ்ரபாத் || 24 ||

ஆவர்தனோ னிவ்றுத்தாத்மா ஸம்வ்றுதஃ ஸம்ப்ரமர்தனஃ |
அஹஃ ஸம்வர்தகோ வஹ்னி–ரனிலோ தரணீதரஃ || 25 ||

ஸுப்ரஸாதஃ ப்ரஸன்னாத்மா விஶ்வத்றுக்–விஶ்வபுக்–விபுஃ |
ஸத்கர்தா ஸத்க்றுதஃ ஸாதுர்–ஜஹ்னுர்–னாராயணோ னரஃ || 26 ||

அஸம்க்யேயோ‌உப்ரமேயாத்மா விஶிஷ்டஃ ஶிஷ்ட க்றுச்சுசிஃ |
ஸித்தார்தஃ ஸித்த ஸம்கல்பஃ ஸித்திதஃ ஸித்தி ஸாதனஃ || 27 ||

வ்றுஷாஹீ வ்றுஷபோ விஷ்ணுர்–வ்றுஷபர்வா வ்றுஷோதரஃ |
வர்தனோ வர்தமானஶ்ச விவிக்தஃ ஶ்ருதிஸாகரஃ || 28 ||

ஸுபுஜோ துர்தரோ வாக்மீ மஹேம்த்ரோ வஸுதோ வஸுஃ |
னைகரூபோ ப்றுஹத்–ரூபஃ ஶிபிவிஷ்டஃ ப்ரகாஶனஃ || 29 ||

ஓஜஸ்தேஜோ த்யுதிதரஃ ப்ரகாஶாத்மா ப்ரதாபனஃ |
றுத்தஃ ஸ்பஷ்டாக்ஷரோ மம்த்ர–ஶ்சம்த்ராம்ஶுர்–பாஸ்கரத்யுதிஃ || 30 ||

அம்றுதாம் ஶூத்பவோ பானுஃ ஶஶபிம்துஃ ஸுரேஶ்வரஃ |
ஔஷதம் ஜகதஃ ஸேதுஃ ஸத்யதர்ம பராக்ரமஃ || 31 ||

பூதபவ்ய பவன்னாதஃ பவனஃ பாவனோ‌உனலஃ |
காமஹா காமக்றுத்–காம்தஃ காமஃ காமப்ரதஃ ப்ரபுஃ || 32 ||

யுகாதி க்றுத்யுகாவர்தோ னைகமாயோ மஹாஶனஃ |
அத்றுஶ்யோ வ்யக்தரூபஶ்ச ஸஹஸ்ரஜிதனம்தஜித் || 33 ||

இஷ்டோ‌உவிஶிஷ்டஃ ஶிஷ்டேஷ்டஃ ஶிகம்டீ னஹுஷோ வ்றுஷஃ |
க்ரோதஹா க்ரோத க்றுத்கர்தா விஶ்வபாஹுர்–மஹீதரஃ || 34 ||

அச்யுதஃ ப்ரதிதஃ ப்ராணஃ ப்ராணதோ வாஸவானுஜஃ |
அபாம் னிதிரதிஷ்டான மப்ரமத்தஃ ப்ரதிஷ்டிதஃ || 35 ||

ஸ்கம்தஃ ஸ்கம்ததரோ துர்யோ வரதோ வாயுவாஹனஃ |
வாஸுதேவோ ப்றுஹத்–பானுராதிதேவஃ புரம்தரஃ || 36 ||

அஶோகஸ்தாரண ஸ்தாரஃ ஶூரஃ ஶௌரிர்–ஜனேஶ்வரஃ |
அனுகூலஃ ஶதாவர்தஃ பத்மீ பத்ம னிபேக்ஷணஃ || 37 ||

பத்மனாபோ‌உரவிம்தாக்ஷஃ பத்மகர்பஃ ஶரீரப்றுத் |
மஹர்திர்–றுத்தோ வ்றுத்தாத்மா மஹாக்ஷோ கருடத்வஜஃ || 38 ||

அதுலஃ ஶரபோ பீமஃ ஸமயஜ்ஞோ ஹவிர்ஹரிஃ |
ஸர்வலக்ஷண லக்ஷண்யோ லக்ஷ்மீவான் ஸமிதிம்ஜயஃ || 39 ||

விக்ஷரோ ரோஹிதோ மார்கோ ஹேதுர்–தாமோதரஃ ஸஹஃ |
மஹீதரோ மஹாபாகோ வேகவான மிதாஶனஃ || 40 ||

உத்பவஃ, க்ஷோபணோ தேவஃ ஶ்ரீகர்பஃ பரமேஶ்வரஃ |
கரணம் காரணம் கர்தா விகர்தா கஹனோ குஹஃ || 41 ||

வ்யவஸாயோ வ்யவஸ்தானஃ ஸம்ஸ்தானஃ ஸ்தானதோ த்ருவஃ |
பர்திஃ பரமஸ்பஷ்டஃ துஷ்டஃ புஷ்டஃ ஶுபேக்ஷணஃ || 42 ||

ராமோ விராமோ விரஜோ மார்கோனேயோ னயோ‌உனயஃ |
வீரஃ ஶக்திமதாம் ஶ்ரேஷ்டோ தர்மோதர்ம விதுத்தமஃ || 43 ||

வைகும்டஃ புருஷஃ ப்ராணஃ ப்ராணதஃ ப்ரணவஃ ப்றுதுஃ |
ஹிரண்யகர்பஃ ஶத்ருக்னோ வ்யாப்தோ வாயுரதோக்ஷஜஃ || 44 ||

றுதுஃ ஸுதர்ஶனஃ காலஃ பரமேஷ்டீ பரிக்ரஹஃ |
உக்ரஃ ஸம்வத்ஸரோ தக்ஷோ விஶ்ராமோ விஶ்வதக்ஷிணஃ || 45 ||

விஸ்தாரஃ ஸ்தாவர ஸ்தாணுஃ ப்ரமாணம் பீஜமவ்யயம் |
அர்தோ‌உனர்தோ மஹாகோஶோ மஹாபோகோ மஹாதனஃ || 46 ||

அனிர்விண்ணஃ ஸ்தவிஷ்டோ பூத்தர்மயூபோ மஹாமகஃ |
னக்ஷத்ரனேமிர்–னக்ஷத்ரீ க்ஷமஃ, க்ஷாமஃ ஸமீஹனஃ || 47 ||

யஜ்ஞ இஜ்யோ மஹேஜ்யஶ்ச க்ரது–ஸ்ஸத்ரம் ஸதாம்கதிஃ |
ஸர்வதர்ஶீ விமுக்தாத்மா ஸர்வஜ்ஞோ ஜ்ஞானமுத்தமம் || 48 ||

ஸுவ்ரதஃ ஸுமுகஃ ஸூக்ஷ்மஃ ஸுகோஷஃ ஸுகதஃ ஸுஹ்றுத் |
மனோஹரோ ஜிதக்ரோதோ வீர பாஹுர்–விதாரணஃ || 49 ||

ஸ்வாபனஃ ஸ்வவஶோ வ்யாபீ னைகாத்மா னைககர்மக்றுத்| |
வத்ஸரோ வத்ஸலோ வத்ஸீ ரத்னகர்போ தனேஶ்வரஃ || 50 ||

தர்மகுப்–தர்மக்றுத்–தர்மீ ஸதஸத்–க்ஷரமக்ஷரம்||
அவிஜ்ஞாதா ஸஹஸ்த்ராம்ஶுர்–விதாதா க்றுதலக்ஷணஃ || 51 ||

கபஸ்தினேமிஃ ஸத்த்வஸ்தஃ ஸிம்ஹோ பூத மஹேஶ்வரஃ |
ஆதிதேவோ மஹாதேவோ தேவேஶோ தேவப்றுத்–குருஃ || 52 ||

உத்தரோ கோபதிர்–கோப்தா ஜ்ஞானகம்யஃ புராதனஃ |
ஶரீர பூதப்றுத் போக்தா கபீம்த்ரோ பூரிதக்ஷிணஃ || 53 ||

ஸோமபோ‌உம்றுதபஃ ஸோமஃ புருஜித் புருஸத்தமஃ |
வினயோ ஜயஃ ஸத்யஸம்தோ தாஶார்ஹஃ ஸாத்வதாம் பதிஃ || 54 ||

ஜீவோ வினயிதா ஸாக்ஷீ முகும்தோ‌உமித விக்ரமஃ |
அம்போனிதிரனம்தாத்மா மஹோததி ஶயோம்தகஃ || 55 ||

அஜோ மஹார்ஹஃ ஸ்வாபாவ்யோ ஜிதாமித்ரஃ ப்ரமோதனஃ |
ஆனம்தோ னம்தனோனம்தஃ ஸத்யதர்மா த்ரிவிக்ரமஃ || 56 ||

மஹர்ஷிஃ கபிலாசார்யஃ க்றுதஜ்ஞோ மேதினீபதிஃ |
த்ரிபதஸ்–த்ரிதஶாத்யக்ஷோ மஹாஶ்றும்கஃ க்றுதான்தக்றுத் || 57 ||

மஹாவராஹோ கோவிம்தஃ ஸுஷேணஃ கனகாம்கதீ |
குஹ்யோ கபீரோ கஹனோ குப்தஶ்சக்ர கதாதரஃ || 58 ||

வேதாஃ ஸ்வாம்கோ‌உஜிதஃ க்றுஷ்ணோ த்றுடஃ ஸம்கர்ஷணோ‌உச்யுதஃ |
வருணோ வாருணோ வ்றுக்ஷஃ புஷ்கராக்ஷோ மஹாமனாஃ || 59 ||

பகவான் பகஹா‌உ‌உனம்தீ வனமாலீ ஹலாயுதஃ |
ஆதித்யோ ஜ்யோதிராதித்யஃ ஸஹிஷ்னுர்–கதிஸத்தமஃ || 60 ||

ஸுதன்வா கம்டபரஶுர்–தாருணோ த்ரவிணப்ரதஃ |
திவஸ்ப்றுக்–ஸர்வ த்றுக்வாஸோ வாசஸ்பதிரயோனிஜஃ || 61 ||

த்ரிஸாமா ஸாமகஃ ஸாம னிர்வாணம் பேஷஜம் பிஷக் |
ஸன்யாஸ க்றுச்சமஃ ஶாம்தோ னிஷ்டா ஶாம்திஃ பராயணம்| 62 ||

ஶுபாம்கஃ ஶாம்திதஃ ஸ்ரஷ்டா குமுதஃ குவலேஶயஃ |
கோஹிதோ கோபதிர்–கோப்தா வ்றுஷபாக்ஷோ வ்றுஷப்ரியஃ || 63 ||

அனிவர்தீ னிவ்றுத்தாத்மா ஸம்க்ஷேப்தா க்ஷேமக்றுச்சிவஃ |
ஶ்ரீவத்ஸவக்ஷாஃ ஶ்ரீவாஸஃ ஶ்ரீபதிஃ ஶ்ரீமதாம்வரஃ || 64 ||

ஶ்ரீதஃ ஶ்ரீஶஃ ஶ்ரீனிவாஸஃ ஶ்ரீனிதிஃ ஶ்ரீவிபாவனஃ |
ஶ்ரீதரஃ ஶ்ரீகரஃ ஶ்ரேயஃ ஶ்ரீமான் லோகத்ரயாஶ்ரயஃ || 65 ||

ஸ்வக்ஷஃ ஸ்வம்கஃ ஶதானம்தோ னம்திர்–ஜ்யோதிர்–கணேஶ்வரஃ |
விஜிதாத்மா விதேயாத்மா ஸத்கீர்தி–ச்சின்ன ஸம்ஶயஃ || 66 ||

உதீர்ணஃ ஸர்வதஶ்சக்ஷு ரனீஶஃ ஶாஶ்வதஸ்திரஃ |
பூஶயோ பூஷணோ பூதிர்–விஶோகஃ ஶோகனாஶனஃ || 67 ||

அர்சிஷ்மா னர்சிதஃ கும்போ விஶுத்தாத்மா விஶோதனஃ |
அனிருத்தோ‌உப்ரதிரதஃ ப்ரத்யும்னோ‌உமித விக்ரமஃ || 68 ||

காலனேமினிஹா வீரஃ ஶௌரிஃ ஶூரஃ ஜனேஶ்வரஃ |
த்ரிலோகாத்மா த்ரிலோகேஶஃ கேஶவஃ கேஶிஹா ஹரிஃ || 69 ||

காமதேவஃ காமபாலஃ காமீ காம்தஃ க்றுதாகமஃ |
அனிர்தேஶ்யவபுர்–விஷ்ணுர்–விரோ‌உனம்தோ தனம்ஜயஃ || 70 ||

ப்ரஹ்மண்யோ ப்ரஹ்மக்றுத் ப்ரஹ்மா ப்ரஹ்ம ப்ரஹ்மவிவர்தனஃ |
ப்ரஹ்மவித்–ப்ராஹ்மணோ ப்ரஹ்மீ ப்ரஹ்மஜ்ஞோ ப்ராஹ்மணப்ரியஃ || 71 ||

மஹாக்ரமோ மஹாகர்மா மஹாதேஜா மஹோரகஃ |
மஹாக்ரதுர்–மஹாயஜ்வா மஹாயஜ்ஞோ மஹாஹவிஃ || 72 ||

ஸ்தவ்யஃ ஸ்தவப்ரியஃ ஸ்தோத்ரம் ஸ்துதிஃ ஸ்தோதா ரணப்ரியஃ |
பூர்ணஃ பூரயிதா புண்யஃ புண்ய கீர்தி ரனாமயஃ || 73 ||

மனோஜவ–ஸ்தீர்தகரோ வஸுரேதா வஸுப்ரதஃ |
வஸுப்ரதோ வாஸுதேவோ வஸுர்–வஸுமனா ஹவிஃ || 74 ||

ஸத்கதிஃ ஸத்க்றுதிஃ ஸத்தா ஸத்பூதிஃ ஸத்பராயணஃ |
ஶூரஸேனோ யதுஶ்ரேஷ்டஃ ஸன்னிவாஸஃ ஸுயாமுனஃ || 75 ||

பூதாவாஸோ வாஸுதேவஃ ஸர்வாஸு னிலயோ‌உனலஃ |
தர்பஹா தர்பதோ த்றுப்தோ துர்தரோ‌உதாபராஜிதஃ || 76 ||

விஶ்வமூர்திர்–மஹாமூர்திர்–தீப்தமூர்தி ரமூர்திமான் |
அனேக மூர்திரவ்யக்தஃ ஶதமூர்திஃ ஶதானனஃ || 77 ||

ஏகோ னைகஃ ஸவஃ கஃ கிம் யத்தத்–பதம னுத்தமம் |
லோகபம்துர்–லோகனாதோ மாதவோ பக்தவத்ஸலஃ || 78 ||

ஸுவர்ணவர்ணோ ஹேமாம்கோ வராம்கஶ்சம்தனாம்கதீ |
வீரஹா விஷமஃ ஶூன்யோ க்றுதா ஶீரசலஶ்சலஃ || 79 ||

அமானீ மானதோ மான்யோ லோகஸ்வாமீ த்ரிலோகத்றுத்|
ஸுமேதா மேதஜோ தன்யஃ ஸத்யமேதா தராதரஃ || 80 ||

தேஜோவ்றுஷோ த்யுதிதரஃ ஸர்வஶஸ்த்ர ப்றுதாம்வரஃ |
ப்ரக்ரஹோ னிக்ரஹோ வ்யக்ரோ னைகஶ்றும்கோ கதாக்ரஜஃ || 81 ||

சதுர்மூர்தி ஶ்சதுர்பாஹு ஶ்சதுர்வ்யூஹ ஶ்சதுர்கதிஃ |
சதுராத்மா சதுர்பாவஃ சதுர்வேத விதேகபாத் || 82 ||

ஸமாவர்தோ‌உனிவ்றுத்தாத்மா துர்ஜயோ துரதிக்ரமஃ |
துர்லபோ துர்கமோ துர்கோ துராவாஸோ துராரிஹா || 83 ||

ஶுபாம்கோ லோகஸாரம்கஃ ஸுதம்துஃ தம்துவர்தனஃ |
இம்த்ரகர்மா மஹாகர்மா க்றுதகர்மா க்றுதாகமஃ || 84 ||

உத்பவஃ ஸும்தரஃ ஸும்தோ ரத்னனாபஃ ஸுலோசனஃ |
அர்கோ வாஜஸனஃ ஶ்றும்கீ ஜயம்தஃ ஸர்வவிஜ்ஜயீ || 85 ||

ஸுவர்ணபிம்து ரக்ஷோப்யஃ ஸர்வவாகீ ஶ்வரேஶ்வரஃ |
மஹாஹ்றுதோ மஹாகர்தோ மஹாபூதோ மஹானிதிஃ || 86 ||

குமுதஃ கும்தரஃ கும்தஃ பர்ஜன்யஃ பாவனோ‌உனிலஃ |
அம்றுதாஶோ‌உம்றுதவபுஃ ஸர்வஜ்ஞஃ ஸர்வதோமுகஃ || 87 ||

ஸுலபஃ ஸுவ்ரதஃ ஸித்தஃ ஶத்ருஜிச்சத்ருதாபனஃ |
ன்யக்ரோதோ தும்பரோ‌உஶ்வத்தஃ சாணூராம்த்ர னிஷூதனஃ || 88 ||

ஸஹஸ்ரார்சிஃ ஸப்தஜிஹ்வஃ ஸப்தைதாஃ ஸப்தவாஹனஃ |
அமூர்தி ரனகோ‌உசிம்த்யோ பயக்றுத்–பயனாஶனஃ || 89 ||

அணுர்–ப்றுஹத்–க்றுஶஃ ஸ்தூலோ குணப்றுன்னிர்குணோ மஹான் |
அத்றுதஃ ஸ்வத்றுதஃ ஸ்வாஸ்யஃ ப்ராக்வம்ஶோ வம்ஶவர்தனஃ || 90 ||

பாரப்றுத்–கதிதோ யோகீ யோகீஶஃ ஸர்வகாமதஃ |
ஆஶ்ரமஃ ஶ்ரமணஃ, க்ஷாமஃ ஸுபர்ணோ வாயுவாஹனஃ || 91 ||

தனுர்தரோ தனுர்வேதோ தம்டோ தமயிதா தமஃ |
அபராஜிதஃ ஸர்வஸஹோ னியம்தா‌உனியமோ‌உயமஃ || 92 ||

ஸத்த்வவான் ஸாத்த்விகஃ ஸத்யஃ ஸத்ய தர்ம பராயணஃ |
அபிப்ராயஃ ப்ரியார்ஹோ‌உர்ஹஃ ப்ரியக்றுத்–ப்ரீதிவர்தனஃ || 93 ||

விஹாய ஸகதிர்–ஜ்யோதிஃ ஸுருசிர்–ஹுதபுக்விபுஃ |
ரவிர்–விரோசனஃ ஸூர்யஃ ஸவிதா ரவிலோசனஃ || 94 ||

அனம்தோ ஹுதபுக் போக்தா ஸுகதோ னைகஜோ‌உக்ரஜஃ |
அனிர்விண்ணஃ ஸதாமர்ஷீ லோகதிஷ்டான மத்புதஃ || 95 ||

ஸனாத் ஸனாதனதமஃ கபிலஃ கபிரவ்யயஃ |
ஸ்வஸ்திதஃ ஸ்வஸ்திக்றுத்–ஸ்வஸ்திஃ ஸ்வஸ்திபுக் ஸ்வஸ்திதக்ஷிணஃ || 96 ||

அரௌத்ரஃ கும்டலீ சக்ரீ விக்ரம்யூர்ஜிதஶாஶனஃ |
ஶப்தாதிகஃ ஶப்தஸஹஃ ஶிஶிரஃ ஶர்வரீகரஃ || 97 ||

அக்ரூரஃ பேஶலோ தக்ஷோ தக்ஷிணஃ, க்ஷமிணாம் வரஃ |
வித்வத்தமோ வீதபயஃ புண்யஶ்ரவண கீர்தனஃ || 98 ||

உத்தாரணோ துஷ்க்றுதிஹா புண்யோ துஃஸ்வப்னனாஶனஃ |
வீரஹா ரக்ஷணஃ ஸம்தோ ஜீவனஃ பர்யவஸ்திதஃ || 99 ||

அனம்தரூப‌உனம்த ஶ்ரீர்–ஜிதமன்யுர்–பயாபஹஃ |
சதுரஶ்ரோ கபீராத்மா விதிஶோ வ்யாதிஶோ திஶஃ || 100 ||

அனாதிர்–பூர்புவோ லக்ஷ்மீஃ ஸுவீரோ ருசிராம்கதஃ |
ஜனனோ ஜனஜன்மாதிர்–பீமோ பீம பராக்ரமஃ || 101 ||

ஆதார னிலயோ‌உதாதா புஷ்பஹாஸஃ ப்ரஜாகரஃ |
ஊர்த்வகஃ ஸத்பதாசாரஃ ப்ராணதஃ ப்ரணவஃ பணஃ || 102 ||

ப்ரமாணம் ப்ராணனிலயஃ ப்ராணப்றுத் ப்ராணஜீவனஃ |
தத்த்வம் தத்த்வ விதேகாத்மா ஜன்மம்றுத்யு ஜராதிகஃ || 103 ||

பூர்புவஃ ஸ்வஸ்தருஸ்தாரஃ ஸவிதா ப்ரபிதாமஹஃ |
யஜ்ஞோ யஜ்ஞபதிர்–யஜ்வா யஜ்ஞாம்கோ யஜ்ஞவாஹனஃ || 104 ||

யஜ்ஞப்றுத் யஜ்ஞக்றுத் யஜ்ஞீ யஜ்ஞபுக் யஜ்ஞஸாதனஃ |
யஜ்ஞான்தக்றுத் யஜ்ஞ குஹ்ய மன்னமன்னாத ஏவ ச || 105 ||

ஆத்மயோனிஃ ஸ்வயம்ஜாதோ வைகானஃ ஸாமகாயனஃ |
தேவகீனம்தனஃ ஸ்ரஷ்டா க்ஷிதீஶஃ பாபனாஶனஃ || 106 ||

ஶம்கப்றுன்னம்தகீ சக்ரீ ஶாங்க தன்வா கதாதரஃ |
ரதாம்கபாணி ரக்ஷோப்யஃ ஸர்வப்ரஹரணாயுதஃ || 107 ||

ஶ்ரீ ஸர்வப்ரஹரணாயுத ஓம் னம இதி |

வனமாலீ கதீ ஶாங்கீ ஶம்கீ சக்ரீ ச னம்தகீ |
ஶ்ரீமான்னாராயணோ விஷ்ணுர்–வாஸுதேவோ‌உபிரக்ஷது || 108 ||

உத்தர பாகம்

பலஶ்ருதிஃ
இதீதம் கீர்தனீயஸ்ய கேஶவஸ்ய மஹாத்மனஃ |
னாம்னாம் ஸஹஸ்ரம் திவ்யானா மஶேஷேண ப்ரகீர்திதம்| || 1 ||

ய இதம் ஶ்றுணுயான்னித்யம் யஶ்சாபி பரிகீர்தயேத்||
னாஶுபம் ப்ராப்னுயாத் கிம்சித்–ஸோ‌உமுத்ரேஹ ச மானவஃ || 2 ||

வேதாம்தகோ ப்ராஹ்மணஃ ஸ்யாத் க்ஷத்ரியோ விஜயீ பவேத் |
வைஶ்யோ தனஸம்றுத்தஃ ஸ்யாத் ஶூத்ரஃ ஸுக மவாப்னுயாத் || 3 ||

தர்மார்தீ ப்ராப்னுயாத்தர்ம மர்தார்தீ சார்த மாப்னுயாத் |
காமான வாப்னுயாத் காமீ ப்ரஜார்தீ சாப்னுயாத் ப்ரஜாம்| || 4 ||

பக்திமான் யஃ ஸதோத்தாய ஶுசிஃ ஸத்கதமானஸஃ |
ஸஹஸ்ரம் வாஸுதேவஸ்ய னாம்னாமேதத் ப்ரகீர்தயேத் || 5 ||

யஶஃ ப்ராப்னோதி விபுலம் யாதி ப்ராதான்யமேவ ச |
அசலாம் ஶ்ரியமாப்னோதி ஶ்ரேயஃ ப்ராப்னோத்ய னுத்தமம்| || 6 ||

ன பயம் க்வசிதாப்னோதி வீர்யம் தேஜஶ்ச விம்ததி |
பவத்யரோகோ த்யுதிமான் பலரூப குணான்விதஃ || 7 ||

ரோகார்தோ முச்யதே ரோகாத்–பத்தோ முச்யேத பம்தனாத் |
பயான்–முச்யேத பீதஸ்து முச்யேதாபன்ன ஆபதஃ || 8 ||

துர்காண்யதிதர த்யாஶு புருஷஃ புருஷோத்தமம்| |
ஸ்துவன்னாம ஸஹஸ்ரேண னித்யம் பக்தி ஸமன்விதஃ || 9 ||

வாஸுதேவாஶ்ரயோ மர்த்யோ வாஸுதேவ பராயணஃ |
ஸர்வபாப விஶுத்தாத்மா யாதி ப்ரஹ்ம ஸனாதனம்| || 10 ||

ன வாஸுதேவ பக்தானா மஶுபம் வித்யதே க்வசித் |
ஜன்ம ம்றுத்யு ஜராவ்யாதி பயம் னைவோபஜாயதே || 11 ||

இமம் ஸ்தவமதீயானஃ ஶ்ரத்தாபக்தி ஸமன்விதஃ |
யுஜ்யேதாத்ம ஸுகக்ஷாம்தி ஶ்ரீத்றுதி ஸ்ம்றுதி கீர்திபிஃ || 12 ||

ன க்ரோதோ ன ச மாத்ஸர்யம் ன லோபோ னாஶுபாமதிஃ |
பவம்தி க்றுதபுண்யானாம் பக்தானாம் புருஷோத்தமே || 13 ||

த்வௌஃ ஸ சம்த்ரார்க னக்ஷத்ரா கம் திஶோ பூர்மஹோததிஃ |
வாஸுதேவஸ்ய வீர்யேண வித்றுதானி மஹாத்மனஃ || 14 ||

ஸஸுராஸுர கம்தர்வம் ஸயக்ஷோரக ராக்ஷஸம் |
ஜகத்வஶே வர்ததேதம் க்றுஷ்ணஸ்ய ஸ சராசரம்| || 15 ||

இம்த்ரியாணி மனோபுத்திஃ ஸத்த்வம் தேஜோ பலம் த்றுதிஃ |
வாஸுதேவாத்ம கான்யாஹுஃ, க்ஷேத்ரம் க்ஷேத்ரஜ்ஞ ஏவ ச || 16 ||

ஸர்வாகமானா மாசாரஃ ப்ரதமம் பரிகல்பதே |
ஆசர ப்ரபவோ தர்மோ தர்மஸ்ய ப்ரபுரச்யுதிஃ || 17 ||

றுஷயஃ பிதரோ தேவா மஹாபூதானி தாதவஃ |
ஜம்கமா ஜம்கமம் சேதம் ஜகன்னாராயணோத்பவம் || 18 ||

யோகோஜ்ஞானம் ததா ஸாம்க்யம் வித்யாஃ ஶில்பாதிகர்ம ச |
வேதாஃ ஶாஸ்த்ராணி விஜ்ஞானமேதத் ஸர்வம் ஜனார்தனாத் || 19 ||

ஏகோ விஷ்ணுர்–மஹத்–பூதம் ப்றுதக்பூதா ன்யனேகஶஃ |
த்ரீன்லோகான் வ்யாப்ய பூதாத்மா பும்க்தே விஶ்வபுகவ்யயஃ || 20 ||

இமம் ஸ்தவம் பகவதோ விஷ்ணோர்–வ்யாஸேன கீர்திதம் |
படேத்ய இச்சேத்–புருஷஃ ஶ்ரேயஃ ப்ராப்தும் ஸுகானி ச || 21 ||

விஶ்வேஶ்வரமஜம் தேவம் ஜகதஃ ப்ரபுமவ்யயம்|
பஜம்தி யே புஷ்கராக்ஷம் ன தே யாம்தி பராபவம் || 22 ||

ன தே யாம்தி பராபவம் ஓம் னம இதி |

அர்ஜுன உவாச
பத்மபத்ர விஶாலாக்ஷ பத்மனாப ஸுரோத்தம |
பக்தானா மனுரக்தானாம் த்ராதாபவ ஜனார்தன || 23 ||

ஶ்ரீபகவான் உவாச
யோ மாம் னாம ஸஹஸ்ரேண ஸ்தோதுமிச்சதி பாம்டவ |
ஸோ‌உஹமேகேன ஶ்லோகேன ஸ்துத ஏவ ன ஸம்ஶயஃ || 24 ||

ஸ்துத ஏவ ன ஸம்ஶய ஓம் னம இதி |

வ்யாஸ உவாச
வாஸனாத்–வாஸுதேவஸ்ய வாஸிதம் புவனத்ரயம் |
ஸர்வபூத னிவாஸோ‌உஸி வாஸுதேவ னமோஸ்துதே || 25 ||

ஶ்ரீவாஸுதேவ னமோஸ்துத ஓம் னம இதி |

பார்வத்யுவாச
கேனோபாயேன லகுனா விஷ்ணோர்–னாம ஸஹஸ்ரகம் |
பட்யதே பம்டிதைர்–னித்யம் ஶ்ரோது மிச்சாம்யஹம் ப்ரபோ || 26 ||

ஈஶ்வர உவாச
ஶ்ரீராம ராம ராமேதி ரமே ராமே மனோரமே |
ஸஹஸ்ரனாம தத்துல்யம் ராமனாம வரானனே || 27 ||

ஶ்ரீராம னாம வரானன ஓம் னம இதி |

ப்ரஹ்மோவாச
னமோ‌உஸ்த்வனம்தாய ஸஹஸ்ரமூர்தயே ஸஹஸ்ர பாதாக்ஷி ஶிரோரு பாஹவே |
ஸஹஸ்ர னாம்னே புருஷாய ஶாஶ்வதே ஸஹஸ்ரகோடீ யுக தாரிணே னமஃ || 28 ||

ஸஹஸ்ர கோடீ யுகதாரிணே னம ஓம் னம இதி |

ஸம்ஜய உவாச
யத்ர யோகேஶ்வரஃ க்றுஷ்ணோ யத்ர பார்தோ தனுர்தரஃ |
தத்ர ஶ்ரீர்–விஜயோ பூதிர்–த்ருவா னீதிர்–மதிர்–மம || 29 ||

ஶ்ரீ பகவான் உவாச
அனன்யாஶ்சிம்த யம்தோ மாம் யே ஜனாஃ பர்யுபாஸதே |
தேஷாம் னித்யாபியுக்தானாம் யோகக்ஷேமம் வஹாம்யஹம்| || 30 ||

பரித்ராணாய ஸாதூனாம் வினாஶாய ச துஷ்க்றுதாம்| |
தர்ம ஸம்ஸ்தாபனார்தாய ஸம்பவாமி யுகே யுகே || 31 ||

ஆர்தாஃ விஷண்ணாஃ ஶிதிலாஶ்ச பீதாஃ கோரேஷு ச வ்யாதிஷு வர்தமானாஃ |
ஸம்கீர்த்ய னாராயண ஶப்தமாத்ரம் விமுக்த துஃகாஃ ஸுகினோ பவம்தி || 32 ||

காயேன வாசா மனஸேம்த்ரி யைர்வா புத்த்யாத்மனா வா ப்ரக்றுதேஃ ஸ்வபாவாத்
கரோமி யத்யத்–ஸகலம் பரஸ்மை னாராயணாயேதி ஸமர்பயாமி || 33 ||

pdf version: vishnu-sahasranama-stotram

vinayagar chathurthi

Ganesha is the Lord who is first worshipped before any holy occasion or puja.Ganesh Chaturthi also known as ‘Vinayak Chaturthi’ or ‘Vinayaka Chavithi’ is celebrated by Hindus all around the world as the birthday of Lord Ganesha. It is observed during the Hindu month of Bhadra in Hindi /Avani in Tamil (mid-August to mid-September). He is revered as the preserver of all good things and prevents Vigna (meaning obstruction/bad omen). His motto is Shubh-Laabh (good prospect and good prosperity).Generally Ganesh Chaturthi preparations commence from almost a month before the festival. The celebrations last for around ten days (from Bhadrapad Shudh Chaturthi to Ananta Chaturdashi).On the 11th day, the idol is taken through the streets in a procession and immersed in a river or the sea symbolizing a ritual see-off of the Lord in his journey towards his abode in Kailash while taking away with him the misfortunes of all the people.

At home, Ganesha pooja starts from bringing or making a clay idol of Lord Ganesha. Various special food items are cooked for offering/Neivedyam (bhog). Although there are a large number of sweets offered to Lord Ganesha during the pooja, Modak is known to be the lord`s favorite sweet and is therefore one of the main dishes made on this day. Other dishes include Karanji, laddu, barfi, peda, vada, sundal and appam. The idol is given a bath(Abishek) with scented water and then decorated with flowers. Jyoti is lit and then the aarti begins. People read Ganesh Chaturthi story after pooja. Various bhajans and mantras are chanted at this time. It is believed that chanting the mantras with complete devotion brings life to the idol. It is also believed that during this period, Ganesha visits the home of his devotees and bring prosperity and good fortune with him.  He removes all the obstacles that you experience on the spiritual path.Along with Ganesha, Gouri idol is also placed in South Indian families and worshipped. Gouri Vrata is performed as “Mangala Gauri” by women for good life and prosperity.

Below images tells about the Pooja Procedure

Here is our idol with his  prasads.

Ganesha Pancharatnam Stotram

Lyrics of Ganesha Pancharatnam Stotram By Adi Sankaracharya. Ganesa Pancha Rathnam Stotra is a highly revered devotional prayer song of Lord Ganapathi, the destroyer of obstacles. Here is the Ganesha Pancharathnam Stotra Lyrics with English Translation and English Meaning. The English Translation of Ganesha Pancharantnam stotra by Sri PR Ramachander.
Ganesha Pancharatnam Stotram Lyrics – Ganesha Pancha Rathnam Mantra

Mudakaraatha Modakam Sada Vimukti Saadhakam
Kalaadharaavatamsakam Vilasiloka Rakshakam
Anaaya Kaika Naayakam Vinasitebha Daityakam
Nataasubhasu Naashakam Namaami Tham Vinaayakam.

I salute that remover of obstacles,
Who has modakas in his hand
Who always bestows salvation
Who wears a part of moon on his head
Who protects this world which is varied,
Who is the leader of those who cannot be lead,
Who is the cause of destruction of asuras,
And who destroys all things which are not good.

Natetaraati Bheekaram Navoditaarka Bhaasvaram
Namat Suraari Nirjanam Nataadhi Kaapa Duddharam
Suresvaram Nidheesvaram Gajesvaram Ganeshvaram
Mahesvaram Samaasraye Paraatparam Nirantaram.

I bow before that great Lord permanently,
Who creates fear in the enemies of his devotees,
Who sparkles like the just risen Sun,
Who is saluted by Gods and Asuras
Who destroys obstacles of his devotees,
Who is the God of all devas,
Who is the God of all wealth,
Who is the God of all elephants,
And who is the leader of the army of Lord Shiva.

Samasta Loka Samkaram Nirasta Daitya Kunjaram
Daredarodaram Varam Vare Bhavaktra Maksharam
Krupaakaram Kshamaakaram Mudaakaram Yasaskaram
Manaskaram Namaskrutaam Namaskaromi Bhaasvaram.

I bow to that Ganapati who shines like the Sun,
Who bestows peace to all the worlds,
Who removed the Gajamukhasura from this world,
Who has a very big paunch,
Who has an elephant-face which blesses,
And who is the one who shows kindness
Who is tolerant
Who is full of blessing,
And who showers great fame,
To those who salute Him.

Akimchanaarti Marjanam Chirantanokti Bhaajanam
Puraari Poorva Nandanam Suraari Garva Charvanam
Prapancha Naasha Bheeshanam Dhananjayaadi Bhushanam
Kapola Daana Vaaranam Bhajaey Puraana Vaaranam.

I salute the very ancient elephant-god
Who destroys the wants of the have nots,
Who has been worshipped since ancient times,
Who is the eldest son of the lord who destroyed cities,
Who eats away the pride of the enemies of the gods,
Who is awesome at the time of final deluge,
Who wears serpents like Dananjaya as ornaments,
And who is fierce like the elephant in rut.

Nitaantikaanta Dantakaanti Mantakaanta Kaatmajam
Achintya Rupa Mantaheena Mantaraaya Krintanam
Hrudantarey Nirantaram Vasantameva Yoginam
Tameka Danta Meva Tam Vichintayaami Santatam.

I always meditate only on that God with single tusk,,
Who is ever lustrous tusk is very pretty,
Who is the son of Lord who killed the god of death,
Who has a form beyond ones imagination,
Who is endless,
Who tears asunder all obstacles,
And who dwells forever in the heart of Yogis ,
Like the season of spring.

Phalasruthi

Maha Ganesa Pancha Rathna Maadharena Yo Anvaham,
Prajalpathi Prabhathake Hrudhi Smaran Ganeswaram,
Arogadhamadhosadham Susahitheem Suputhratham,
Samahithayurshta Bhoothi Mapyupaithi Sochiraath.

The resultant benefit of Chanting Ganesha Pancharatnam

He, who remembers with respect every morning,
These five gems of the great Lord Ganapati,
And who meditates in his heart the leader of ganas,
Will soon be blessed with a healthy life,
Free of all problems, endowed with great peace
Great sons, longevity and spiritual and physical wealth.

Ganesha Pancharatnam Stotram

Tamil :
முதா கராத்த மோதகம் ஸதா விமுக்தி ஸாதகம் |
களாதராவதம்ஸகம் விலாஸிலோக ரக்ஷகம் |
அனாயகைக னாயகம் வினாஶிதேப தைத்யகம் |
னதாஶுபாஶு னாஶகம் னமாமி தம் வினாயகம் || 1 ||

னதேதராதி பீகரம் னவோதிதார்க பாஸ்வரம் |
னமத்ஸுராரி னிர்ஜரம் னதாதிகாபதுத்டரம் |
ஸுரேஶ்வரம் னிதீஶ்வரம் கஜேஶ்வரம் கணேஶ்வரம் |
மஹேஶ்வரம் தமாஶ்ரயே பராத்பரம் னிரன்தரம் || 2 ||

ஸமஸ்த லோக ஶங்கரம் னிரஸ்த தைத்ய குஞ்ஜரம் |
தரேதரோதரம் வரம் வரேப வக்த்ரமக்ஷரம் |
க்றுபாகரம் க்ஷமாகரம் முதாகரம் யஶஸ்கரம் |
மனஸ்கரம் னமஸ்க்றுதாம் னமஸ்கரோமி பாஸ்வரம் || 3 ||

அகிஞ்சனார்தி மார்ஜனம் சிரன்தனோக்தி பாஜனம் |
புராரி பூர்வ னன்தனம் ஸுராரி கர்வ சர்வணம் |
ப்ரபஞ்ச னாஶ பீஷணம் தனஞ்ஜயாதி பூஷணம் |
கபோல தானவாரணம் பஜே புராண வாரணம் || 4 ||

னிதான்த கான்தி தன்த கான்தி மன்த கான்தி காத்மஜம் |
அசின்த்ய ரூபமன்த ஹீன மன்தராய க்றுன்தனம் |
ஹ்றுதன்தரே னிரன்தரம் வஸன்தமேவ யோகினாம் |
தமேகதன்தமேவ தம் விசின்தயாமி ஸன்ததம் || 5 ||

மஹாகணேஶ பஞ்சரத்னமாதரேண யோ‌உன்வஹம் |
ப்ரஜல்பதி ப்ரபாதகே ஹ்றுதி ஸ்மரன் கணேஶ்வரம் |
அரோகதாமதோஷதாம் ஸுஸாஹிதீம் ஸுபுத்ரதாம் |
ஸமாஹிதாயு ரஷ்டபூதி மப்யுபைதி ஸோ‌உசிராத் ||

Hanuman chalisa

 

The authorship of the Hanuman Chalisa is attributed to Tulsidas, a poet-saint who lived in the 16th century CE. He says in the last stanza of the Chalisa that whoever chants it with full devotion to Hanuman, will have Hanuman’s grace. Chanting the Hanuman Chalisa invokes Hanuman’s divine intervention in grave problems, including those concerning evil spirits.

The qualities of Hanuman – his strength, courage, wisdom, celibacy, devotion to Rama and the many names by which he was known – are detailed in the 40 verses of Hanuman Chalisa.

Sri Hanuman Chalisa

Shri Guru Charan Sarooja-raj Nija manu Mukura Sudhaari
Baranau Rahubhara Bimala Yasha Jo Dayaka Phala Chari
Budhee-Heen Thanu Jannikay Sumirow Pavana Kumara
Bala-Budhee Vidya Dehoo Mohee Harahu Kalesha Vikaara

Jai Hanuman gyan gun sagar
Jai Kapis tihun lok ujagar

Ram doot atulit bal dhama
Anjaani-putra Pavan sut nama

Mahabir Bikram Bajrangi
Kumati nivar sumati Ke sangi

Kanchan varan viraj subesa
Kanan Kundal Kunchit Kesha

Hath Vajra Aur Dhuvaje Viraje
Kaandhe moonj janehu sajai

Sankar suvan kesri Nandan
Tej prataap maha jag vandan

Vidyavaan guni ati chatur
Ram kaj karibe ko aatur

Prabu charitra sunibe-ko rasiya
Ram Lakhan Sita man Basiya

Sukshma roop dhari Siyahi dikhava
Vikat roop dhari lank jarava

Bhima roop dhari asur sanghare
Ramachandra ke kaj sanvare

Laye Sanjivan Lakhan Jiyaye
Shri Raghuvir Harashi ur laye

Raghupati Kinhi bahut badai
Tum mam priye Bharat-hi-sam bhai

Sahas badan tumharo yash gaave
Asa-kahi Shripati kanth lagaave

Sankadhik Brahmaadi Muneesa
Narad-Sarad sahit Aheesa

Yam Kuber Digpaal Jahan te
Kavi kovid kahi sake kahan te

Tum upkar Sugreevahin keenha
Ram milaye rajpad deenha

Tumharo mantra Vibheeshan maana
Lankeshwar Bhaye Sub jag jana

Yug sahastra jojan par Bhanu
Leelyo tahi madhur phal janu

Prabhu mudrika meli mukh mahee
Jaladhi langhi gaye achraj nahee

Durgaam kaj jagath ke jete
Sugam anugraha tumhre tete

Ram dwaare tum rakhvare
Hoat na agya binu paisare

Sub sukh lahae tumhari sar na
Tum rakshak kahu ko dar naa

Aapan tej samharo aapai
Teenhon lok hank te kanpai

Bhoot pisaach Nikat nahin aavai
Mahavir jab naam sunavae

Nase rog harae sab peera
Japat nirantar Hanumant beera

Sankat se Hanuman chudavae
Man Karam Vachan dyan jo lavai

Sab par Ram tapasvee raja
Tin ke kaj sakal Tum saja

Aur manorath jo koi lavai
Sohi amit jeevan phal pavai

Charon Yug partap tumhara
Hai persidh jagat ujiyara

Sadhu Sant ke tum Rakhware
Asur nikandan Ram dulhare

Ashta-sidhi nav nidhi ke dhata
As-var deen Janki mata

Ram rasayan tumhare pasa
Sada raho Raghupati ke dasa

Tumhare bhajan Ram ko pavai
Janam-janam ke dukh bisraavai

Anth-kaal Raghuvir pur jayee
Jahan janam Hari-Bakht Kahayee

Aur Devta Chit na dharehi
Hanumanth se hi sarve sukh karehi

Sankat kate-mite sab peera
Jo sumirai Hanumat Balbeera

Jai Jai Jai Hanuman Gosahin
Kripa Karahu Gurudev ki nyahin

Jo sat bar path kare kohi
Chutehi bandhi maha sukh hohi

Jo yah padhe Hanuman Chalisa
Hoye siddhi sakhi Gaureesa

Tulsidas sada hari chera
Keejai Nath Hridaye mein dera

Pavan Tanay Sankat Harana
Mangala Murati Roop
Ram Lakhana Sita Sahita
Hriday Basahu Soor Bhoop

Goddess – Raja rajeshwari ashtakam

Shri Raja Rajeshwari Ashtakam Lyrics and Video Song. Rajarajeshwari Ashtakam is the devotional song addressed to Goddess Rajarajeshwari, the supreme Lady of the Universe. Below is the English lyrics of Rajarajeshwari Ashtakam and the devotional video song.

Rajarajeshwari Ashtakam Lyrics

Ambha Sambhavi Chandramouli Rabhala Aparna Uma Parvathi
Kaali Haimavathi Shiva Thrinayanaa Kaathyayani Bhairavi
Savithri Navayowvana Subhaghari Saam Rajya Lakshmi Pradha
Chitrubhi Paradevatha Bhagavathi Sri Rajarajeshwari 1

Ambha Mohini Devathaa Thribhuvanani Aanandhasandhayini
Vaani Pallava Bhaani Venu Murali Ghanapriya Lolinii
Kalyanee Uduraaja Bhimbhavadana Dhoomratcha Samharinii
Chitrubhi Paradevatha Bhagavathi Sri Rajarajeshwari 2

Ambha Noopura Rathna Kankanadhari Keyoora Haaraavali
Jaadhi Shambhagha Vyjayanthi Laharii Kryveyagai Raajithaa
Veena Venu Vinodha Manditha Karaa Veeraasaney Samsthithaa
Chitrubhi Paradevatha Bhagavathi Sri Rajarajeshwari 3

Ambha Routhrini Bhadrakaali Pagalaa Jwaalaamukhi Vaishnavi
Brahmaani Thripuraandhaki Suranudhaa Dedeepya Manojwala
Chaamundaachridha Ratcha Bhosha Janani Daatchayani Vallavi
Chitrubhi Paradevatha Bhagavathi Sri Rajarajeshwari 4

Ambha Kula Dhanuhu Kasaangusadhari Arthendhu Bhimbhaadari
Varaahi Madhu Kaidhabha Prasamani Vaani Ramaa Sevithaa
Mallaathyaasuraha Mughadaithya Mdani Maaheshwari Shambhiga
Chitrubhi Paradevatha Bhagavathi Sri Rajarajeshwari 5

Ambha Srishti Vinaasa Paalanakari Aarya Visam Sobhithaa
Gaayathri Pranvaatcharaamrudharasa: Pooranaanu Sandhi Kridha
Omkaari Vinadhasudaarchidapadaa Uththanda Daithyabhahaa
Chitrubhi Paradevatha Bhagavathi Sri Rajarajeshwari 6

Ambha Saasvadha Aagamaadi Vinudhaa Aarya Mahadevathaa
Ya Brahmaadi, Bibeelikaan Janadadhi Yaavai Jagan Mohini
Ya Panjapranavaadhi Repaajanani Ya Chithkala Maalini
Chitrubhi Paradevatha Bhagavathi Sri Rajarajeshwari 7

Ambha Paalitha Bhaktha Raaja Danisam Ambaastagam Yaha Padeth
Ambha Lolaa Kadatcha Veetcha Lalithanjaiswarya Mavyahadam
Ambha Pavana Manthra Raaja Padana Thandesa Motcha Pradha
Chitrubhi Paradevatha Bhagavathi Sri Rajarajeshwari

8

Picture of Goddess Rajarajeshwari Devi

Muruga – Thirupugazh – in praise of Lord muruga

Thiruppugazh (Tamil: திருப்புகழ், Tiruppukaḻ, IPA for Tamil: [t̪iɾ̪upːʉɡəɻ] , meaning “Holy Praise” or “Divine Glory”) is a 15th-century anthology of Tamil religious songs dedicated to Lord Murugan, the son of Lord Shivan, written by the poet-saint Arunagirinaadhar (Tamil: அருணகிரிநாதர், Aruṇakirinātar, [aɾ̪uɳəɡɨɾɨn̪aːd̪ər̪]) . The anthology is considered one of the central works of medieval Tamil literature, both for its poetical and musical qualities, and for its religious, moral and philosophical content.

Well known thirupugazh are as follows:

நீலங்கொள் மேகத்தின் ...... மயில்மீதே
நீவந்த வாழ்வைக்கண் ...... டதனாலே
மால்கொண்ட பேதைக்குன் ...... மணநாறும்
மார்தங்கு தாரைத்தந் ...... தருள்வாயே

வேல்கொண்டு வேலைப்பண் ...... டெறிவோனே
வீரங்கொள் சூரர்க்குங் ...... குலகாலா
நாலந்த வேதத்தின் ...... பொருளோனே
நானென்று மார்தட்டும் ...... பெருமாளே

முத்தைத்தரு பத்தித் திருநகை
அத்திக்கிறை சத்திச் சரவண
முத்திக்கொரு வித்துக் குருபர ...... எனவோதும்

முக்கட்பர மற்குச் சுருதியின்
முற்பட்டது கற்பித் திருவரும்
முப்பத்துமு வர்க்கத் தமரரும் ...... அடிபேணப்

பத்துத்தலை தத்தக் கணைதொடு
ஒற்றைக்கிரி மத்தைப் பொருதொரு
பட்டப்பகல் வட்டத் திகிரியில் ...... இரவாகப்

பத்தற்கிர தத்தைக் கடவிய
பச்சைப்புயல் மெச்சத் தகுபொருள்
பட்சத்தொடு ரட்சித் தருள்வதும் ...... ஒருநாளே

தித்தித்தெய ஒத்தப் பரிபுர
நிர்த்தப்பதம் வைத்துப் பயிரவி
திக்கொட்கந டிக்கக் கழுகொடு ...... கழுதாடத்

திக்குப்பரி அட்டப் பயிரவர்
தொக்குத்தொகு தொக்குத் தொகுதொகு
சித்ரப்பவு ரிக்குத் த்ரிகடக ...... எனவோதக்

கொத்துப்பறை கொட்டக் களமிசை
குக்குக்குகு குக்குக் குகுகுகு
குத்திப்புதை புக்குப் பிடியென ...... முதுகூகை

கொட்புற்றெழ நட்பற் றவுணரை
வெட்டிப்பலி யிட்டுக் குலகிரி
குத்துப்பட ஒத்துப் பொரவல ...... பெருமாளே.

முத்தைத்தரு பத்தித் திருநகை
   அத்திக்கிறை சத்திச் சரவண
     முத்திக்கொரு வித்துக் குருபர ...... எனவோதும்

முக்கட்பர மற்குச் சுருதியின்
   முற்பட்டது கற்பித் திருவரும்
     முப்பத்துமு வர்க்கத் தமரரும் ...... அடிபேணப்

பத்துத்தலை தத்தக் கணைதொடு
   ஒற்றைக்கிரி மத்தைப் பொருதொரு
     பட்டப்பகல் வட்டத் திகிரியில் ...... இரவாகப்

பத்தற்கிர தத்தைக் கடவிய
   பச்சைப்புயல் மெச்சத் தகுபொருள்
     பட்சத்தொடு ரட்சித் தருள்வதும் ...... ஒருநாளே

தித்தித்தெய ஒத்தப் பரிபுர
   நிர்த்தப்பதம் வைத்துப் பயிரவி
     திக்கொட்கந டிக்கக் கழுகொடு ...... கழுதாடத்

திக்குப்பரி அட்டப் பயிரவர்
   தொக்குத்தொகு தொக்குத் தொகுதொகு
     சித்ரப்பவு ரிக்குத் த்ரிகடக ...... எனவோதக்

கொத்துப்பறை கொட்டக் களமிசை
   குக்குக்குகு குக்குக் குகுகுகு
     குத்திப்புதை புக்குப் பிடியென ...... முதுகூகை

கொட்புற்றெழ நட்பற் றவுணரை
   வெட்டிப்பலி யிட்டுக் குலகிரி
     குத்துப்பட ஒத்துப் பொரவல ...... பெருமாளே.

கைத்தல நிறைகனி யப்பமொ டவல்பொரி
கப்பிய கரிமுக ...... னடிபேணிக்

கற்றிடு மடியவர் புத்தியி லுறைபவ
கற்பக மெனவினை ...... கடிதேகும்

மத்தமு மதியமும் வைத்திடு மரன்மகன்
மற்பொரு திரள்புய ...... மதயானை

மத்தள வயிறனை உத்தமி புதல்வனை
மட்டவிழ் மலர்கொடு ...... பணிவேனே

முத்தமி ழடைவினை முற்படு கிரிதனில்
முற்பட எழுதிய ...... முதல்வோனே

முப்புர மெரிசெய்த அச்சிவ னுறைரதம்
அச்சது பொடிசெய்த ...... அதிதீரா

அத்துய ரதுகொடு சுப்பிர மணிபடும்
அப்புன மதனிடை ...... இபமாகி

அக்குற மகளுட னச்சிறு முருகனை
அக்கண மணமருள் ...... பெருமாளே.