Category Archives: Poojas

Lalitha sahrasranamavali

Tamil Version:

pdf version: Sree_Lalita_Sahasra_Namavali_Tamil

॥ ஶ்ரீலலிதாஸஹஸ்ரநாமாவலீ ॥

॥ த்⁴யானம் ॥

ஸிந்தூ³ராருணவிக்³ரஹாம் த்ரினயநாம் மாணிக்யமௌலிஸ்பு²ரத்
தாரானாயகஶேக²ராம் ஸ்மிதமுகீ²மாபீனவக்ஷோருஹாம் ।
பாணிப்⁴யாமலிபூர்ணரத்னசஷகம் ரக்தோத்பலம் பி³ப்⁴ரதீம்
ஸௌம்யாம் ரத்னக⁴டஸ்த²ரக்தசரணாம் த்⁴யாயேத்பராமம்பி³காம் ॥

அருணாம் கருணாதரங்கி³தாக்ஷீம் த்⁴ருʼதபாஶாங்குஶபுஷ்பபா³ணசாபாம் ।
அணிமாதி³பி⁴ராவ்ருʼதாம் மயூகை²ரஹமித்யேவ விபா⁴வயே ப⁴வானீம் ॥

த்⁴யாயேத் பத்³மாஸனஸ்தா²ம் விகஸிதவத³நாம் பத்³மபத்ராயதாக்ஷீம்
ஹேமாபா⁴ம் பீதவஸ்த்ராம் கரகலிதலஸத்³தே⁴மபத்³மாம் வராங்கீ³ம் ।
ஸர்வாலங்காரயுக்தாம் ஸததமப⁴யதா³ம் ப⁴க்தனம்ராம் ப⁴வானீம்
ஶ்ரீவித்³யாம் ஶாந்தமூர்திம் ஸகலஸுரனுதாம் ஸர்வஸம்பத்ப்ரதா³த்ரீம் ॥

ஸகுங்குமவிலேபநாமலிகசும்பி³கஸ்தூரிகாம்
ஸமந்த³ஹஸிதேக்ஷணாம் ஸஶரசாபபாஶாங்குஶாம் ।
அஶேஷஜனமோஹினீமருணமால்யபூ⁴ஷாம்ப³ராம்
ஜபாகுஸுமபா⁴ஸுராம் ஜபவிதௌ⁴ ஸ்மரேத³ம்பி³காம் ॥

॥ அத² ஶ்ரீ லலிதா ஸஹஸ்ரநாமாவலீ ॥

ௐ ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் ஶ்ரீமாத்ரே நம: ।
ௐ ஶ்ரீமஹாராஜ்ஞை நம: ।
ௐ ஶ்ரீமத்ஸிம்ஹாஸனேஶ்வர்யை நம: ।
ௐ சித³க்³னிகுண்ட³ஸம்பூ⁴தாயை நம: ।
ௐ தே³வகார்யஸமுத்³யதாயை நம: ।
ௐ உத்³யத்³பா⁴னுஸஹஸ்ராபா⁴யை நம: ।
ௐ சதுர்பா³ஹுஸமன்விதாயை நம: ।
ௐ ராக³ஸ்வரூபபாஶாட்⁴யாயை நம: ।
ௐ க்ரோதா⁴காராங்குஶோஜ்ஜ்வலாயை நம: ।
ௐ மனோரூபேக்ஷுகோத³ண்டா³யை நம: । 10
ௐ பஞ்சதன்மாத்ரஸாயகாயை நம: ।
ௐ நிஜாருணப்ரபா⁴பூரமஜ்ஜத்³ ப்³ரஹ்மாண்ட³மண்ட³லாயை நம: ।
ௐ சம்பகாஶோகபுன்னாக³ஸௌக³ந்தி⁴க-லஸத்கசாயை நம: ।
ௐ குருவிந்த³மணிஶ்ரேணீகனத்கோடீரமண்டி³தாயை நம: ।
ௐ அஷ்டமீசந்த்³ரவிப்⁴ராஜத³லிகஸ்த²லஶோபி⁴தாயை நம: ।
ௐ முக²சந்த்³ரகலங்காப⁴ம்ருʼக³னாபி⁴விஶேஷகாயை நம: ।
ௐ வத³னஸ்மரமாங்க³ல்யக்³ருʼஹதோரணசில்லிகாயை நம: ।
ௐ வக்த்ரலக்ஷ்மீபரீவாஹசலன்மீனாப⁴லோசனாயை நம: ।
ௐ நவசம்பகபுஷ்பாப⁴னாஸாத³ண்ட³விராஜிதாயை நம: ।
ௐ தாராகாந்திதிரஸ்காரினாஸாப⁴ரணபா⁴ஸுராயை நம: । 20
ௐ கத³ம்ப³மஞ்ஜரீக்லுʼப்தகர்ணபூரமனோஹராயை நம: ।
ௐ தாடங்கயுக³லீபூ⁴ததபனோடு³பமண்ட³லாயை நம: ।
ௐ பத்³மராக³ஶிலாத³ர்ஶபரிபா⁴விகபோலபு⁴வே நம: ।
ௐ நவவித்³ருமபி³ம்ப³ஶ்ரீன்யக்காரிரத³னச்ச²தா³யை நம: ।
ௐ ஶுத்³த⁴வித்³யாங்குராகாரத்³விஜபங்க்தித்³வயோஜ்ஜ்வலாயை நம: ।
ௐ கர்பூரவீடிகாமோத³ஸமாகர்ஷி தி³க³ந்தராயை நம: ।
ௐ நிஜஸல்லாபமாது⁴ர்ய வினிர்ப⁴த்ஸிதகச்ச²ப்யை நம: ।
ௐ மந்த³ஸ்மிதப்ரபா⁴பூரமஜ்ஜத்காமேஶமானஸாயை நம: ।
ௐ அனாகலிதஸாத்³ருʼஶ்யசிபு³கஶ்ரீவிராஜிதாயை நம: ।
ௐ காமேஶப³த்³த⁴மாங்க³ல்யஸூத்ரஶோபி⁴தகந்த⁴ராயை நம: । 30
ௐ கனகாங்க³த³கேயூரகமனீயமுஜான்விதாயை நம: ।
ௐ ரத்னக்³ரைவேய சிந்தாகலோலமுக்தாப²லான்விதாயை நம: ।
ௐ காமேஶ்வாரப்ரேமரத்னமணிப்ரதிபணஸ்தன்யை நம: ।
ௐ நாப்⁴யாலவாலரோமாலிலதாப²லகுசத்³வய்யை நம: ।
ௐ லக்ஷ்யரோமலதாதா⁴ரதாஸமுன்னேயமத்⁴யமாயை நம: ।
ௐ ஸ்தனபா⁴ரத³லன்மத்⁴யபட்டப³ந்த⁴வலித்ரயாயை நம: ।
ௐ அருணாருணகௌஸும்ப⁴வஸ்த்ரபா⁴ஸ்வத்கடீதட்யை நம: ।
ௐ ரத்னகிங்கிணிகாரம்யரஶனாதா³மபூ⁴ஷிதாயை நம: ।
ௐ காமேஶஜ்ஞாதஸௌபா⁴க்³யமார்த³வோருத்³வயான்விதாயை நம: ।
ௐ மாணிக்யமுகுடாகாரஜானுத்³வயவிராஜிதாயை நம: । 40
ௐ இந்த்³ரகோ³பபரிக்ஷிப்தஸ்மரதூணாப⁴ஜங்கி⁴காயை நம: ।
ௐ கூ³ட⁴கூ³ல்பா²யை நம: ।
ௐ கூர்ம ப்ருʼஷ்ட²ஜயிஷ்ணுப்ரபதா³ன்விதாயை நம: ।
ௐ நக²தீ³தி⁴திஸஞ்ச²ன்னனமஜ்ஜனதமோகு³ணாயை நம: ।
ௐ பத³த்³வயப்ரபா⁴ஜாலபராக்ருʼதஸரோருஹாயை நம: ।
ௐ ஶிஞ்ஜானமணிமஞ்ஜீரமண்டி³தஶ்ரீபதா³ம்பு³ஜாயை நம: ।
ௐ மராலீமந்த³க³மனாயை நம: ।
ௐ மஹாலாவண்யஶேவத⁴யே நம: ।
ௐ ஸர்வாருணாயை நம: ।
ௐ அனவத்³யாங்க்³யை நம: । 50
ௐ ஸர்வாப⁴ரணபூ⁴ஷிதாயை நம: ।
ௐ ஶிவகாமேஶ்வராங்கஸ்தா²யை நம: ।
ௐ ஶிவாயை நம: ।
ௐ ஸ்வாதீ⁴னவல்லபா⁴யை நம: ।
ௐ ஸுமேருமத்⁴யஶ்ருʼங்க³ஸ்தா²யை நம: ।
ௐ ஶ்ரீமன்னக³ரனாயிகாயை நம: ।
ௐ சிந்தாமணிக்³ருʼஹாந்தஸ்தா²யை நம: ।
ௐ பஞ்சப்³ரஹ்மாஸனஸ்தி²தாயை நம: ।
ௐ மஹாபத்³மாடவீஸம்ஸ்தா²யை நம: ।
ௐ கத³ம்ப³வனவாஸின்யை நம: । 60
ௐ ஸுதா⁴ஸாக³ரமத்⁴யஸ்தா²யை நம: ।
ௐ காமாக்ஷ்யை நம: ।
ௐ காமதா³யின்யை நம: ।
ௐ தே³வர்ஷிக³ணஸங்கா⁴தஸ்தூயமானாத்மவைபா⁴யை நம: ।
ௐ ப⁴ண்டா³ஸுரவதோ⁴த்³யுக்தஶக்திஸேனாஸமன்விதாயை நம: ।
ௐ ஸம்பத்கரீஸமாரூட⁴ஸிந்து³ரவ்ரஜஸேவிதாயை நம: ।
ௐ அஶ்வாரூடா⁴தி⁴ஷ்டி²தாஶ்வகோடிகோடிபி⁴ராவ்ருʼதாயை நம: ।
ௐ சக்ரராஜரதா²ரூட⁴ஸர்வாயுத⁴பரிஷ்க்ருʼதாயை நம: ।
ௐ கே³யசக்ரரதா²ரூட⁴மந்த்ரிணீபரிஸேவிதாயை நம: ।
ௐ கிரிசக்ரரதா²ரூட⁴த³ண்ட³னாதா²புரஸ்க்ருʼதாயை நம: । 70
ௐ ஜ்வாலாமாலினிகாக்ஷிப்தவஹ்னிப்ராகாரமத்⁴யகா³யை நம: ।
ௐ ப⁴ண்ட³ஸைன்யவதோ⁴த்³யுக்தஶக்திவிக்ரமஹர்ஷிதாயை நம: ।
ௐ நித்யாபராக்ரமாடோபனிரீக்ஷணஸமுத்ஸுகாயை நம: ।
ௐ ப⁴ண்ட³புத்ரவதோ⁴த்³யுக்தபா³லாவிக்ரமனந்தி³தாயை நம: ।
ௐ மந்த்ரிண்யம்பா³விரசிதவிஷங்க³வத⁴தோஷிதாயை நம: ।
ௐ விஶுக்ரப்ராணஹரணவாராஹீவீர்யனந்தி³தாயை நம: ।
ௐ காமேஶ்வரமுகா²லோககல்பிதஶ்ரீக³ணேஶ்வராயை நம: ।
ௐ மஹாக³ணேஶனிர்பி⁴ன்னவிக்⁴னயந்த்ரப்ரஹர்ஷிதாயை நம: ।
ௐ ப⁴ண்டா³ஸுரேந்த்³ரனிர்முக்தஶஸ்த்ரப்ரத்யஸ்த்ரவர்ஷிண்யை நம: ।
ௐ கராங்கு³லினகோ²த்பன்னநாராயணத³ஶாக்ருʼத்யை நம: । 80
ௐ மஹாபாஶுபதாஸ்த்ராக்³னினிர்த³க்³தா⁴ஸுரஸைனிகாயை நம: ।
ௐ காமேஶ்வராஸ்த்ரனிர்த³க்³த⁴ஸபா⁴ண்டா³ஸுரஶூன்யகாயை நம: ।
ௐ ப்³ரஹ்மோபேந்த்³ரமஹேந்த்³ராதி³தே³வஸம்ஸ்துதவைப⁴வாயை நம: ।
ௐ ஹரனேத்ராக்³னிஸந்த³க்³த⁴காமஸஞ்ஜீவனௌஷத்⁴யை நம: ।
ௐ ஶ்ரீமத்³வாக்³ப⁴வகூடைகஸ்வரூபமுக²பங்கஜாயை நம: ।
ௐ கண்டா²த:⁴ கடிபர்யந்தமத்⁴யகூடஸ்வரூபிண்யை நம: ।
ௐ ஶக்திகூடைகதாபன்னகட்யதோ⁴பா⁴க³தா⁴ரிண்யை நம: ।
ௐ மூலமந்த்ராத்மிகாயை நம: ।
ௐ மூலகூடத்ரயகலேப³ராயை நம: ।
ௐ குலாம்ருʼதைகரஸிகாயை நம: । 90
ௐ குலஸங்கேதபாலின்யை நம: ।
ௐ குலாங்க³னாயை நம: ।
ௐ குலாந்த:ஸ்தா²யை நம: ।
ௐ கௌலின்யை நம: ।
ௐ குலயோகி³ன்யை நம: ।
ௐ அகுலாயை நம: ।
ௐ ஸமயாந்தஸ்தா²யை நம: ।
ௐ ஸமயாசாரதத்பராயை நம: ।
ௐ மூலாதா⁴ரைகனிலயாயை நம: ।
ௐ ப்³ரஹ்மக்³ரந்தி²விபே⁴தி³ன்யை நம: । 100
ௐ மணிபூராந்தருதி³தாயை நம: ।
ௐ விஷ்ணுக்³ரந்தி²விபே⁴தி³ன்யை நம: ।
ௐ ஆஜ்ஞாசக்ராந்தராலஸ்தா²யை நம: ।
ௐ ருத்³ரக்³ரந்தி²விபே⁴தி³ன்யை நம: ।
ௐ ஸஹஸ்ராராம்பு³ஜாரூடா⁴யை நம: ।
ௐ ஸுதா⁴ஸாராபி⁴வர்ஷிண்யை நம: ।
ௐ தடில்லதாஸமருச்யை நம: ।
ௐ ஷட்சக்ரோபரிஸம்ஸ்தி²தாயை நம: ।
ௐ மஹாஸக்த்யை நம: ।
ௐ குண்ட³லின்யை நம: । 110
ௐ பி³ஸதந்துதனீயஸ்யை நம: ।
ௐ ப⁴வான்யை நம: ।
ௐ பா⁴வனாக³ம்யாயை நம: ।
ௐ ப⁴வாரண்யகுடா²ரிகாயை நம: ।
ௐ ப⁴த்³ரப்ரியாயை நம: ।
ௐ ப⁴த்³ரமூர்த்யை நம: ।
ௐ ப⁴க்தஸௌபா⁴க்³யதா³யின்யை நம: ।
ௐ ப⁴க்திப்ரியாயை நம: ।
ௐ ப⁴க்திக³ம்யாயை நம: ।
ௐ ப⁴க்திவஶ்யாயை நம: । 120
ௐ ப⁴யாபஹாயை நம: ।
ௐ ஶாம்ப⁴வ்யை நம: ।
ௐ ஶாரதா³ராத்⁴யாயை நம: ।
ௐ ஶர்வாண்யை நம: ।
ௐ ஶர்மதா³யின்யை நம: ।
ௐ ஶாங்கர்யை நம: ।
ௐ ஶ்ரீகர்யை நம: ।
ௐ ஸாத்⁴வ்யை நம: ।
ௐ ஶரச்சந்த்³ரனிபா⁴னனாயை நம: ।
ௐ ஶாதோத³ர்யை நம: । 130
ௐ ஶாந்திமத்யை நம: ।
ௐ நிராதா⁴ராயை நம: ।
ௐ நிரஞ்ஜனாயை நம: ।
ௐ நிர்லேபாயை நம: ।
ௐ நிர்மலாயை நம: ।
ௐ நித்யாயை நம: ।
ௐ நிராகாராயை நம: ।
ௐ நிராகுலாயை நம: ।
ௐ நிர்கு³ணாயை நம: ।
ௐ நிஷ்கலாயை நம: । 140
ௐ ஶாந்தாயை நம: ।
ௐ நிஷ்காமாயை நம: ।
ௐ நிருபப்லவாயை நம: ।
ௐ நித்யமுக்தாயை நம: ।
ௐ நிர்விகாராயை நம: ।
ௐ நிஷ்ப்ரபஞ்சாயை நம: ।
ௐ நிராஶ்ரயாயை நம: ।
ௐ நித்யஶுத்³தா⁴யை நம: ।
ௐ நித்யபு³த்³தா⁴யை நம: ।
ௐ நிரவத்³யாயை நம: । 150
ௐ நிரந்தராயை நம: ।
ௐ நிஷ்காரணாயை நம: ।
ௐ நிஷ்கலங்காயை நம: ।
ௐ நிருபாத⁴யே நம: ।
ௐ நிரீஶ்வராயை நம: ।
ௐ நீராக³யை நம: ।
ௐ ராக³மத²ன்யை நம: ।
ௐ நிர்மதா³யை நம: ।
ௐ மத³னாஶின்யை நம: ।
ௐ நிஶ்சிந்தாயை நம: । 160
ௐ நிரஹங்காராயை நம: ।
ௐ நிர்மோஹாயை நம: ।
ௐ மோஹனாஶின்யை நம: ।
ௐ நிர்மமாயை நம: ।
ௐ மமதாஹந்த்ர்யை நம: ।
ௐ நிஷ்பாபாயை நம: ।
ௐ பாபனாஶின்யை நம: ।
ௐ நிஷ்க்ரோதா⁴யை நம: ।
ௐ க்ரோத⁴ஶமன்யை நம: ।
ௐ நிர்லோபா⁴யை நம: । 170
ௐ லோப⁴னாஶின்யை நம: ।
ௐ நி:ஸம்ஶயாயை நம: ।
ௐ ஸம்ஶயக்⁴ன்யை நம: ।
ௐ நிர்ப⁴வாயை நம: ।
ௐ ப⁴வனாஶின்யை நம: ।
ௐ நிர்விகல்பாயை நம: ।
ௐ நிராபா³தா⁴யை நம: ।
ௐ நிர்பே⁴தா³யை நம: ।
ௐ பே⁴த³னாஶின்யை நம: ।
ௐ நிர்னாஶாயை நம: । 180
ௐ ம்ருʼத்யுமத²ன்யை நம: ।
ௐ நிஷ்க்ரியாயை நம: ।
ௐ நிஷ்பரிக்³ரஹாயை நம: ।
ௐ நிஸ்துலாயை நம: ।
ௐ நீலசிகுராயை நம: ।
ௐ நிரபாயாயை நம: ।
ௐ நிரத்யயாயை நம: ।
ௐ து³ர்லபா⁴யை நம: ।
ௐ து³ர்க³மாயை நம: ।
ௐ து³ர்கா³யை நம: । 190
ௐ து:³க²ஹந்த்ர்யை நம: ।
ௐ ஸுக²ப்ரதா³யை நம: ।
ௐ து³ஷ்டதூ³ராயை நம: ।
ௐ து³ராசாரஶமன்யை நம: ।
ௐ தோ³ஷவர்ஜிதாயை நம: ।
ௐ ஸர்வஜ்ஞாயை நம: ।
ௐ ஸாந்த்³ரகருணாயை நம: ।
ௐ ஸமானாதி⁴கவர்ஜிதாயை நம: ।
ௐ ஸர்வஶக்திமய்யை நம: ।
ௐ ஸர்வமங்க³லாயை நம: । 200
ௐ ஸத்³க³திப்ரதா³யை நம: ।
ௐ ஸர்வேஶ்வயை நம: ।
ௐ ஸர்வமய்யை நம: ।
ௐ ஸர்வமந்த்ரஸ்வரூபிண்யை நம: ।
ௐ ஸர்வயந்த்ராத்மிகாயை நம: ।
ௐ ஸர்வதந்த்ரரூபாயை நம: ।
ௐ மனோன்மன்யை நம: ।
ௐ மாஹேஶ்வர்யை நம: ।
ௐ மஹாதே³வ்யை நம: ।
ௐ மஹாலக்ஷ்ம்யை நம: । 210
ௐ ம்ருʼட³ப்ரியாயை நம: ।
ௐ மஹாரூபாயை நம: ।
ௐ மஹாபூஜ்யாயை நம: ।
ௐ மஹாபாதகனாஶின்யை நம: ।
ௐ மஹாமாயாயை நம: ।
ௐ மஹாஸத்வாயை நம: ।
ௐ மஹாஶக்த்யை நம: ।
ௐ மஹாரத்யை நம: ।
ௐ மஹாபோ⁴கா³யை நம: ।
ௐ மஹைஶ்வர்யாயை நம: । 220
ௐ மஹாவீர்யாயை நம: ।
ௐ மஹாப³லாயை நம: ।
ௐ மஹாபு³த்³த்⁴யை நம: ।
ௐ மஹாஸித்³த்⁴யை நம: ।
ௐ மஹாயோகே³ஶ்வரேஶ்வர்யை நம: ।
ௐ மஹாதந்த்ராயை நம: ।
ௐ மஹாமந்த்ராயை நம: ।
ௐ மஹாயந்த்ராயை நம: ।
ௐ மஹாஸனாயை நம: ।
ௐ மஹாயாக³க்ரமாராத்⁴யாயை நம: । 230
ௐ மஹாபை⁴ரவபூஜிதாயை நம: ।
ௐ மஹேஶ்வரமஹாகல்பமஹா தாண்ட³வஸாக்ஷிண்யை நம: ।
ௐ மஹாகாமேஶமஹிஷ்யை நம: ।
ௐ மஹாத்ரிபுரஸுந்த³ர்யை நம: ।
ௐ சது:ஷஷ்ட்யுபசாராட்⁴யாயை நம: ।
ௐ சது:ஷஷ்டிகலாமய்யை நம: ।
ௐ மஹாசது:ஷஷ்டிகோடி யோகி³னீக³ணஸேவிதாயை நம: ।
ௐ மனுவித்³யாயை நம: ।
ௐ சந்த்³ரவித்³யாயை நம: ।
ௐ சந்த்³ரமண்ட³லமத்⁴யகா³யை நம: । 240
ௐ சாருரூபாயை நம: ।
ௐ சாருஹாஸாயை நம: ।
ௐ சாருசந்த்³ரகலாத⁴ராயை நம: ।
ௐ சராசரஜக³ன்னாதா²யை நம: ।
ௐ சக்ரராஜனிகேதனாயை நம: ।
ௐ பார்வத்யை நம: ।
ௐ பத்³மனயனாயை நம: ।
ௐ பத்³மராக³ஸமப்ரபா⁴யை நம: ।
ௐ பஞ்சப்ரேதாஸனாஸீனாயை நம: ।
ௐ பஞ்சப்³ரஹ்மஸ்பரூபிண்யை நம: । 250
ௐ சின்மய்யை நம: ।
ௐ பரமானந்தா³யை நம: ।
ௐ விஜ்ஞானக⁴னரூபிண்யை நம: ।
ௐ த்⁴யானத்⁴யாத்ருʼத்⁴யேயரூபாயை நம: ।
ௐ ர்த்⁴மாத⁴ர்மவிவர்ஜிதாயை நம: ।
ௐ விஶ்வரூபாயை நம: ।
ௐ ஜாக³ரிண்யை நம: ।
ௐ ஸ்வபத்ன்யை நம: ।
ௐ தைஜஸாத்மிகாயை நம: ।
ௐ ஸுப்தாயை நம: । 260
ௐ ப்ராஜ்ஞாத்மிகாயை நம: ।
ௐ துர்யாயை நம: ।
ௐ ஸர்வாவஸ்தா²விவர்ஜிதாயை நம: ।
ௐ ஸ்ருʼஷ்டிகர்த்ர்யை நம: ।
ௐ ப்³ரஹ்மரூபாயை நம: ।
ௐ கோ³ப்த்ர்யை நம: ।
ௐ கோ³விந்த³ரூபிண்யை நம: ।
ௐ ஸம்ஹாரிண்யை நம: ।
ௐ ருத்³ரரூபாயை நம: ।
ௐ திரோதா⁴னகர்யை நம: । 270
ௐ ஈஶ்வர்யை நம: ।
ௐ ஸதா³ஶிவாயை நம: ।
ௐ அனுக்³ரஹதா³யை நம: ।
ௐ பஞ்சக்ருʼத்யபராயணாயை நம: ।
ௐ பா⁴னுமண்ட³லமத்⁴யஸ்தா²யை நம: ।
ௐ பை⁴ரவ்யை நம: ।
ௐ ப⁴க³மாலின்யை நம: ।
ௐ பத்³மாஸனாயை நம: ।
ௐ ப⁴க³வத்யை நம: ।
ௐ பத்³மனாப⁴ஸஹோத³ர்யை நம: । 280
ௐ உன்மேஷனிமிஷோத்பன்னவிபன்னபு⁴வனாவல்யை நம: ।
ௐ ஸஹஸ்ரஶீர்ஷவத³னாயை நம: ।
ௐ ஸஹஸ்ராக்ஷ்யை நம: ।
ௐ ஸஹஸ்ரபதே³ நம: ।
ௐ ஆப்³ரஹ்மகீடஜனன்யை நம: ।
ௐ வர்ணாஶ்ரமவிதா⁴யின்யை நம: ।
ௐ நிஜாஜ்ஞாரூபனிக³மாயை நம: ।
ௐ புண்யாபுண்யப²லப்ரதா³யை நம: ।
ௐ ஶ்ருதிஸீமந்தஸிந்தூ³ரீக்ருʼத பாதா³ப்³ஜதூ⁴லிகாயை நம: ।
ௐ ஸகலாக³மஸந்தோ³ஹஶுக்திஸம்புடமௌக்திகாயை நம: । 290
ௐ புருஷார்த²ப்ரதா³யை நம: ।
ௐ பூர்ணாயை நம: ।
ௐ போ⁴கி³ன்யை நம: ।
ௐ பு⁴வனேஶ்வர்யை நம: ।
ௐ அம்பி³காயை நம: ।
ௐ அனாதி³னித⁴னாயை நம: ।
ௐ ஹரிப்³ரஹ்மேந்த்³ரஸேவிதாயை நம: ।
ௐ நாராயண்யை நம: ।
ௐ நாத³ரூபாயை நம: ।
ௐ நாமரூபவிவர்ஜிதாயை நம: । 300
ௐ ஹ்ரீங்கார்யை நம: ।
ௐ ஹ்ரீமத்யை நம: ।
ௐ ஹ்ருʼத்³யாயை நம: ।
ௐ ஹேயோபாதே³யவர்ஜிதாயை நம: ।
ௐ ராஜராஜார்சிதாயை நம: ।
ௐ ராஜ்ஞை நம: ।
ௐ ரம்யாயை நம: ।
ௐ ராஜீவலோசனாயை நம: ।
ௐ ரஞ்ஜன்யை நம: ।
ௐ ரமண்யை நம: । 310
ௐ ரஸ்யாயை நம: ।
ௐ ரணத்கிங்கிணிமேக²லாயை நம: ।
ௐ ரமாயை நம: ।
ௐ ராகேந்து³வத³னாயை நம: ।
ௐ ரதிரூபாயை நம: ।
ௐ ரதிப்ரியாயை நம: ।
ௐ ரக்ஷாகர்யை நம: ।
ௐ ராக்ஷஸக்⁴ன்யை நம: ।
ௐ ராமாயை நம: ।
ௐ ரமணலம்படாயை நம: । 320
ௐ காம்யாயை நம: ।
ௐ காமகலாரூபாயை நம: ।
ௐ கத³ம்ப³குஸுமப்ரியாயை நம: ।
ௐ கல்யாண்யை நம: ।
ௐ ஜக³தீகந்தா³யை நம: ।
ௐ கருணாரஸஸாக³ராயை நம: ।
ௐ கலாவத்யை நம: ।
ௐ கலாலாபாயை நம: ।
ௐ காந்தாயை நம: ।
ௐ காத³ம்ப³ரீப்ரியாயை நம: । 330
ௐ வரதா³யை நம: ।
ௐ வாமனயனாயை நம: ।
ௐ வாருணீமத³விஹ்வலாயை நம: ।
ௐ விஶ்வாதி⁴காயை நம: ।
ௐ வேத³வேத்³யாயை நம: ।
ௐ விந்த்⁴யாசலனிவாஸின்யை நம: ।
ௐ விதா⁴த்ர்யை நம: ।
ௐ வேத³ஜனன்யை நம: ।
ௐ விஷ்ணுமாயாயை நம: ।
ௐ விலாஸின்யை நம: । 340
ௐ க்ஷேத்ரஸ்வரூபாயை நம: ।
ௐ க்ஷேத்ரேஶ்யை நம: ।
ௐ க்ஷேத்ரக்ஷேத்ரஜ்ஞபாலின்யை நம: ।
ௐ க்ஷயவ்ருʼத்³தி⁴வினிர்முக்தாயை நம: ।
ௐ க்ஷேத்ரபாலஸமர்சிதாயை நம: ।
ௐ விஜயாயை நம: ।
ௐ விமலாயை நம: ।
ௐ வந்த்³யாயை நம: ।
ௐ வந்தா³ருஜனவத்ஸலாயை நம: ।
ௐ வாக்³வாதி³ன்யை நம: । 350
ௐ வாமகேஶ்யை நம: ।
ௐ வஹ்னிமண்ட³லவாஸின்யை நம: ।
ௐ ப⁴க்திமத்கல்பலதிகாயை நம: ।
ௐ பஶுபாஶவிமோசின்யை நம: ।
ௐ ஸம்ஹ்ருʼதாஶேஷபாஷண்டா³யை நம: ।
ௐ ஸதா³சாரப்ரவர்திகாயை நம: ।
ௐ தாபத்ரயாக்³னிஸந்தப்தஸமாஹ்லாத³னசந்த்³ரிகாயை நம: ।
ௐ தருண்யை நம: ।
ௐ தாபஸாராத்⁴யாயை நம: ।
ௐ தனுமத்⁴யாயை நம: । 360
ௐ தமோபஹாயை நம: ।
ௐ சித்யை நம: ।
ௐ தத்பத³லக்ஷ்யார்தா²யை நம: ।
ௐ சிதே³கரஸரூபிண்யை நம: ।
ௐ ஸ்வாத்மானந்த³லவீபூ⁴த-ப்³ரஹ்மாத்³யானந்த³ஸந்தத்யை நம: ।
ௐ பராயை நம: ।
ௐ ப்ரத்யக் சிதீரூபாயை நம: ।
ௐ பஶ்யந்த்யை நம: ।
ௐ பரதே³வதாயை நம: ।
ௐ மத்⁴யமாயை நம: । 370
ௐ வைக²ரீரூபாயை நம: ।
ௐ ப⁴க்தமானஸஹம்ஸிகாயை நம: ।
ௐ காமேஶ்வரப்ராணனாட்³யை நம: ।
ௐ க்ருʼதஜ்ஞாயை நம: ।
ௐ காமபூஜிதாயை நம: ।
ௐ ஶ்ர்ருʼங்கா³ரரஸஸம்பூர்ணாயை நம: ।
ௐ ஜயாயை நம: ।
ௐ ஜாலந்த⁴ரஸ்தி²தாயை நம: ।
ௐ ஓட்³யாணபீட²னிலயாயை நம: ।
ௐ பி³ந்து³மண்ட³லவாஸின்யை நம: । 380
ௐ ரஹோயாக³க்ரமாராத்⁴யாயை நம: ।
ௐ ரஹஸ்தர்பணதர்பிதாயை நம: ।
ௐ ஸத்³ய: ப்ரஸாதி³ன்யை நம: ।
ௐ விஶ்வஸாக்ஷிண்யை நம: ।
ௐ ஸாக்ஷிவர்ஜிதாயை நம: ।
ௐ ஷட³ங்க³தே³வதாயுக்தாயை நம: ।
ௐ ஷாட்³கு³ண்யபரிபூரிதாயை நம: ।
ௐ நித்யக்லின்னாயை நம: ।
ௐ நிருபமாயை நம: ।
ௐ நிர்வாணஸுக²தா³யின்யை நம: । 390
ௐ நித்யாஷோட³ஶிகாரூபாயை நம: ।
ௐ ஶ்ரீகண்டா²ர்த⁴ஶரீரிண்யை நம: ।
ௐ ப்ரபா⁴வத்யை நம: ।
ௐ ப்ரபா⁴ரூபாயை நம: ।
ௐ ப்ரஸித்³தா⁴யை நம: ।
ௐ பரமேஶ்வர்யை நம: ।
ௐ மூலப்ரக்ருʼத்யை நம: ।
ௐ அவ்யக்தாயை நம: ।
ௐ வ்க்தாவ்யக்தஸ்வரூபிண்யை நம: ।
ௐ வ்யாபின்யை நம: । 400
ௐ விவிதா⁴காராயை நம: ।
ௐ வித்³யாவித்³யாஸ்வரூபிண்யை நம: ।
ௐ மஹாகாமேஶனயனகுமுதா³ஹ்லாத³கௌமுத்³யை நம: ।
ௐ ப⁴க்தாஹார்த³தமோபே⁴த³பா⁴னுமத்³பா⁴னுஸந்தத்யை நம: ।
ௐ ஶிவதூ³த்யை நம: ।
ௐ ஶிவாராத்⁴யாயை நம: ।
ௐ ஶிவமூர்த்யை நம: ।
ௐ ஶிவங்கர்யை நம: ।
ௐ ஶிவப்ரியாயை நம: ।
ௐ ஶிவபராயை நம: । 410
ௐ ஶிஷ்டேஷ்டாயை நம: ।
ௐ ஶிஷ்டபூஜிதாயை நம: ।
ௐ அப்ரமேயாயை நம: ।
ௐ ஸ்வப்ரகாஶாயை நம: ।
ௐ மனோவாசாமகோ³சராயை நம: ।
ௐ சிச்ச²க்த்யை நம: ।
ௐ சேதனாரூபாயை நம: ।
ௐ ஜட³ஶக்த்யை நம: ।
ௐ ஜடா³த்மிகாயை நம: ।
ௐ கா³யத்ர்யை நம: । 420
ௐ வ்யாஹ்ருʼத்யை நம: ।
ௐ ஸந்த்⁴யாயை நம: ।
ௐ த்³விஜவ்ருʼந்த³னிஷேவிதாயை நம: ।
ௐ தத்த்வாஸனாயை நம: ।
ௐ தஸ்மை நம: ।
ௐ துப்⁴யம் நம: ।
ௐ அய்யை நம: ।
ௐ பஞ்சகோஶாந்தரஸ்தி²தாயை நம: ।
ௐ நி:ஸீமமஹிம்னே நம: ।
ௐ நித்யயௌவனாயை நம: । 430
ௐ மத³ஶாலின்யை நம: ।
ௐ மத³கூ⁴ர்ணிதரக்தாக்ஷ்யை நம: ।
ௐ மத³பாடலக³ண்ட³பு⁴வே நம: ।
ௐ சந்த³னத்³ரவதி³க்³தா⁴ங்க்³யை நம: ।
ௐ சாம்பேயகுஸுமப்ரியாயை நம: ।
ௐ குஶலாயை நம: ।
ௐ கோமலாகாராயை நம: ।
ௐ குருகுல்லாயை நம: ।
ௐ குலேஶ்வர்யை நம: ।
ௐ குலகுண்டா³லயாயை நம: । 440
ௐ கௌலமார்க³தத்பரஸேவிதாயை நம: ।
ௐ குமாரக³ணனாதா²ம்பா³யை நம: ।
ௐ துஷ்ட்யை நம: ।
ௐ புஷ்ட்யை நம: ।
ௐ மத்யை நம: ।
ௐ த்⁴ருʼத்யை நம: ।
ௐ ஶாந்த்யை நம: ।
ௐ ஸ்வஸ்திமத்யை நம: ।
ௐ காந்த்யை நம: ।
ௐ நந்தி³ன்யை நம: । 450
ௐ விக்⁴னனாஶின்யை நம: ।
ௐ தேஜோவத்யை நம: ।
ௐ த்ரினயனாயை நம: ।
ௐ லோலாக்ஷீகாமரூபிண்யை நம: ।
ௐ மாலின்யை நம: ।
ௐ ஹம்ஸின்யை நம: ।
ௐ மாத்ரே நம: ।
ௐ மலயாசலவாஸின்யை நம: ।
ௐ ஸுமுக்²யை நம: ।
ௐ நலின்யை நம: । 460
ௐ ஸுப்⁴ருவே நம: ।
ௐ ஶோப⁴னாயை நம: ।
ௐ ஸுரனாயிகாயை நம: ।
ௐ காலகண்ட்²யை நம: ।
ௐ காந்திமத்யை நம: ।
ௐ க்ஷோபி⁴ண்யை நம: ।
ௐ ஸூக்ஷ்மரூபிண்யை நம: ।
ௐ வஜ்ரேஶ்வர்யை நம: ।
ௐ வாமதே³வ்யை நம: ।
ௐ வயோঽவஸ்தா²விவர்ஜிதாயை நம: । 470
ௐ ஸித்³தே⁴ஶ்வர்யை நம: ।
ௐ ஸித்³த⁴வித்³யாயை நம: ।
ௐ ஸித்³த⁴மாத்ரே நம: ।
ௐ யஶஸ்வின்யை நம: ।
ௐ விஶுத்³தி⁴சக்ரனிலயாயை நம: ।
ௐ ஆரக்தவர்ணாயை நம: ।
ௐ த்ரிலோசனாயை நம: ।
ௐ க²ட்வாங்கா³தி³ப்ரஹரணாயை நம: ।
ௐ வத³னைகஸமன்விதாயை நம: ।
ௐ பாயஸான்னப்ரியாயை நம: । 480
ௐ த்வக்ஸ்தா²யை நம: ।
ௐ பஶுலோகப⁴யங்கர்யை நம: ।
ௐ அம்ருʼதாதி³மஹாஶக்திஸம்வ்ருʼதாயை நம: ।
ௐ டா³கினீஶ்வர்யை நம: ।
ௐ அனாஹதாப்³ஜனிலயாயை நம: ।
ௐ ஶ்யாமாபா⁴யை நம: ।
ௐ வத³னத்³வயாயை நம: ।
ௐ த³ம்ஷ்ட்ரோஜ்வலாயை நம: ।
ௐ அக்ஷமாலாதி³த⁴ராயை நம: ।
ௐ ருதி⁴ரஸம்ஸ்தி²தாயை நம: । 490
ௐ காலராத்ர்யாதி³ஶக்த்யௌக⁴வ்ருʼதாயை நம: ।
ௐ ஸ்னிக்³தௌ⁴த³னப்ரியாயை நம: ।
ௐ மஹாவீரேந்த்³ரவரதா³யை நம: ।
ௐ ராகிண்யம்பா³ஸ்வரூபிண்யை நம: ।
ௐ மணிபூராப்³ஜனிலயாயை நம: ।
ௐ வத³னத்ரயஸம்யுதாயை நம: ।
ௐ வஜ்ராதி⁴காயுதோ⁴பேதாயை நம: ।
ௐ டா³மர்யாதி³பி⁴ராவ்ருʼதாயை நம: ।
ௐ ரக்தவர்ணாயை நம: ।
ௐ மாம்ஸனிஷ்டா²யை நம: । 500
ௐ கு³டா³ன்னப்ரீதமானஸாயை நம: ।
ௐ ஸமஸ்தப⁴க்தஸுக²தா³யை நம: ।
ௐ லாகின்யம்பா³ஸ்வரூபிண்யை நம: ।
ௐ ஸ்வாதி⁴ஷ்டாநாம்பு³ஜக³தாயை நம: ।
ௐ சதுர்வக்த்ரமனோஹராயை நம: ।
ௐ ஶூலாத்³யாயுத⁴ஸம்பன்னாயை நம: ।
ௐ பீதவர்ணாயை நம: ।
ௐ அதிக³ர்விதாயை நம: ।
ௐ மேதோ³னிஷ்டா²யை நம: ।
ௐ மது⁴ப்ரீதாயை நம: । 510
ௐ ப³ந்தி³ன்யாதி³ஸமன்விதாயை நம: ।
ௐ த³த்⁴யன்னாஸக்தஹ்ருʼத³யாயை நம: ।
ௐ காகினீரூபதா⁴ரிண்யை நம: ।
ௐ மூலாதா⁴ராம்பு³ஜாரூடா⁴யை நம: ।
ௐ பஞ்சவக்த்ராயை நம: ।
ௐ அஸ்தி²ஸம்ஸ்தி²தாயை நம: ।
ௐ அங்குஶாதி³ப்ரஹரணாயை நம: ।
ௐ வரதா³தி³ நிஷேவிதாயை நம: ।
ௐ முத்³கௌ³த³னாஸக்தசித்தாயை நம: ।
ௐ ஸாகின்யம்பா³ஸ்வரூபிண்யை நம: । 520
ௐ ஆஜ்ஞாசக்ராப்³ஜனிலாயை நம: ।
ௐ ஶுக்லவர்ணாயை நம: ।
ௐ ஷடா³னனாயை நம: ।
ௐ மஜ்ஜாஸம்ஸ்தா²யை நம: ।
ௐ ஹம்ஸவதீமுக்²யஶக்திஸமன்விதாயை நம: ।
ௐ ஹரித்³ரான்னைகரஸிகாயை நம: ।
ௐ ஹாகினீரூபதா⁴ரிண்யை நம: ।
ௐ ஸஹஸ்ரத³லபத்³மஸ்தா²யை நம: ।
ௐ ஸர்வவர்ணோபஶோபி⁴தாயை நம: ।
ௐ ஸர்வாயுத⁴த⁴ராயை நம: । 530
ௐ ஶுக்லஸம்ஸ்தி²தாயை நம: ।
ௐ ஸர்வதோமுக்²யை நம: ।
ௐ ஸர்வௌத³னப்ரீதசித்தாயை நம: ।
ௐ யாகின்யம்பா³ஸ்வரூபிண்யை நம: ।
ௐ ஸ்வாஹாயை நம: ।
ௐ ஸ்வதா⁴யை நம: ।
ௐ அமத்யை நம: ।
ௐ மேதா⁴யை நம: ।
ௐ ஶ்ருத்யை நம: ।
ௐ ஸ்ம்ருʼத்யை நம: । 540
ௐ அனுத்தமாயை நம: ।
ௐ புண்யகீர்த்யை நம: ।
ௐ புண்யலப்⁴யாயை நம: ।
ௐ புண்யஶ்ரவணகீர்தனாயை நம: ।
ௐ புலோமஜார்சிதாயை நம: ।
ௐ ப³ந்த⁴மோசன்யை நம: ।
ௐ ப³ர்ப³ராலகாயை நம: ।
ௐ விமர்ஶரூபிண்யை நம: ।
ௐ வித்³யாயை நம: ।
ௐ வியதா³தி³ஜக³த்ப்ரஸுவே நம: । 550
ௐ ஸர்வ வ்யாதி⁴ப்ரஶமன்யை நம: ।
ௐ ஸர்வ ம்ருʼத்யுனிவாரிண்யை நம: ।
ௐ அக்³ரக³ண்யாயை நம: ।
ௐ அசிந்த்யரூபாயை நம: ।
ௐ கலிகல்மஷனாஶின்யை நம: ।
ௐ காத்யாயன்யை நம: ।
ௐ காலஹந்த்ர்யை நம: ।
ௐ கமலாக்ஷனிஷேவிதாயை நம: ।
ௐ தாம்பூ³லபூரிதமுக்²யை நம: ।
ௐ தா³டி³மீகுஸுமப்ரபா⁴யை நம: । 560
ௐ ம்ருʼகா³க்ஷ்யை நம: ।
ௐ மோஹின்யை நம: ।
ௐ முக்²யாயை நம: ।
ௐ ம்ருʼடா³ன்யை நம: ।
ௐ மித்ரரூபிண்யை நம: ।
ௐ நித்யத்ருʼப்தாயை நம: ।
ௐ ப⁴க்தனித⁴யே நம: ।
ௐ நியந்த்ர்யை நம: ।
ௐ நிகி²லேஶ்வர்யை நம: ।
ௐ மைத்ர்யாதி³வாஸனாலப்⁴யாயை நம: । 570
ௐ மஹாப்ரலயஸாக்ஷிண்யை நம: ।
ௐ பராஶக்த்யை நம: ।
ௐ பரானிஷ்டா²யை நம: ।
ௐ ப்ரஜ்ஞானக⁴னரூபிண்யை நம: ।
ௐ மாத்⁴வீபானாலஸாயை நம: ।
ௐ மத்தாயை நம: ।
ௐ மாத்ருʼகாவர்ண ரூபிண்யை நம: ।
ௐ மஹாகைலாஸனிலயாயை நம: ।
ௐ ம்ருʼணாலம்ருʼது³தோ³ர்லதாயை நம: ।
ௐ மஹனீயாயை நம: । 580
ௐ த³யாமூர்த்யை நம: ।
ௐ மஹாஸாம்ராஜ்யஶாலின்யை நம: ।
ௐ ஆத்மவித்³யாயை நம: ।
ௐ மஹாவித்³யாயை நம: ।
ௐ ஶ்ரீவித்³யாயை நம: ।
ௐ காமஸேவிதாயை நம: ।
ௐ ஶ்ரீஷோட³ஶாக்ஷரீவித்³யாயை நம: ।
ௐ த்ரிகூடாயை நம: ।
ௐ காமகோடிகாயை நம: ।
ௐ கடாக்ஷகிங்கரீபூ⁴தகமலாகோடிஸேவிதாயை நம: । 590
ௐ ஶிர:ஸ்தி²தாயை நம: ।
ௐ சந்த்³ரனிபா⁴யை நம: ।
ௐ பா⁴லஸ்தா²யைஐ நம: ।
ௐ இந்த்³ரத⁴னு:ப்ரபா⁴யை நம: ।
ௐ ஹ்ருʼத³யஸ்தா²யை நம: ।
ௐ ரவிப்ரக்²யாயை நம: ।
ௐ த்ரிகோணாந்தரதீ³பிகாயை நம: ।
ௐ தா³க்ஷாயண்யை நம: ।
ௐ தை³த்யஹந்த்ர்யை நம: ।
ௐ த³க்ஷயஜ்ஞவினாஶின்யை நம: । 600
ௐ த³ராந்தோ³லிததீ³ர்கா⁴க்ஷ்யை நம: ।
ௐ த³ரஹாஸோஜ்ஜ்வலன்முக்²யை நம: ।
ௐ கு³ரூமூர்த்யை நம: ।
ௐ கு³ணனித⁴யே நம: ।
ௐ கோ³மாத்ரே நம: ।
ௐ கு³ஹஜன்மபு⁴வே நம: ।
ௐ தே³வேஶ்யை நம: ।
ௐ த³ண்ட³னீதிஸ்தா²யை நம: ।
ௐ த³ஹராகாஶரூபிண்யை நம: ।
ௐ ப்ரதிபன்முக்²யராகாந்ததிதி²மண்ட³லபூஜிதாயை நம: । 610
ௐ கலாத்மிகாயை நம: ।
ௐ கலானாதா²யை நம: ।
ௐ காவ்யாலாபவிமோதி³ன்யை நம: ।
ௐ ஸசாமரரமாவாணீஸவ்யத³க்ஷிணஸேவிதாயை நம: ।
ௐ ஆதி³ஶக்தயை நம: ।
ௐ அமேயாயை நம: ।
ௐ ஆத்மனே நம: ।
ௐ பரமாயை நம: ।
ௐ பாவனாக்ருʼதயே நம: ।
ௐ அனேககோடிப்³ரஹ்மாண்ட³ஜனன்யை நம: । 620
ௐ தி³வ்யவிக்³ரஹாயை நம: ।
ௐ க்லீங்கார்யை நம: ।
ௐ கேவலாயை நம: ।
ௐ கு³ஹ்யாயை நம: ।
ௐ கைவல்யபத³தா³யின்யை நம: ।
ௐ த்ரிபுராயை நம: ।
ௐ த்ரிஜக³த்³வந்த்³யாயை நம: ।
ௐ த்ரிமூர்த்யை நம: ।
ௐ த்ரித³ஶேஶ்வர்யை நம: ।
ௐ த்ர்யக்ஷர்யை நம: । 630
ௐ தி³வ்யக³ந்தா⁴ட்⁴யாயை நம: ।
ௐ ஸிந்தூ³ரதிலகாஞ்சிதாயை நம: ।
ௐ உமாயை நம: ।
ௐ ஶைலேந்த்³ரதனயாயை நம: ।
ௐ கௌ³ர்யை நம: ।
ௐ க³ந்த⁴ர்வஸேவிதாயை நம: ।
ௐ விஶ்வக³ர்பா⁴யை நம: ।
ௐ ஸ்வர்ணக³ர்பா⁴யை நம: ।
ௐ அவரதா³யை நம: ।
ௐ வாக³தீ⁴ஶ்வர்யை நம: । 640
ௐ த்⁴யானக³ம்யாயை நம: ।
ௐ அபரிச்சே²த்³யாயை நம: ।
ௐ ஜ்ஞானதா³யை நம: ।
ௐ ஜ்ஞானவிக்³ரஹாயை நம: ।
ௐ ஸர்வவேதா³ந்தஸம்வேத்³யாயை நம: ।
ௐ ஸத்யானந்த³ஸ்வரூபிண்யை நம: ।
ௐ லோபாமுத்³ரார்சிதாயை நம: ।
ௐ லீலாக்ல்ருʼப்தப்³ரஹ்மாண்ட³மண்ட³லாயை நம: ।
ௐ அத்³ருʼஶ்யாயை நம: ।
ௐ த்³ருʼஶ்யரஹிதாயை நம: । 650
ௐ விஜ்ஞாத்ர்யை நம: ।
ௐ வேத்³யவர்ஜிதாயை நம: ।
ௐ யோகி³ன்யை நம: ।
ௐ யோக³தா³யை நம: ।
ௐ யோக்³யாயை நம: ।
ௐ யோகா³னந்தா³யை நம: ।
ௐ யுக³ந்த⁴ராயை நம: ।
ௐ இச்சா²ஶக்திஜ்ஞானஶக்திக்ரியாஶக்திஸ்வரூபிண்யை நம: ।
ௐ ஸர்வாதா⁴ராயை நம: ।
ௐ ஸுப்ரதிஷ்டா²யை நம: । 660
ௐ ஸத³ஸத்³ரூபதா⁴ரிண்யை நம: ।
ௐ அஷ்டமூர்த்யை நம: ।
ௐ அஜாஜைத்ர்யை நம: ।
ௐ லோகயாத்ராவிதா⁴யின்யை நம: ।
ௐ ஏகாகின்யை நம: ।
ௐ பூ⁴மரூபாயை நம: ।
ௐ நித்³வைதாயை நம: ।
ௐ த்³வைதவர்ஜிதாயை நம: ।
ௐ அன்னதா³யை நம: ।
ௐ வஸுதா³யை நம: । 670
ௐ வ்ருʼத்³தா⁴யை நம: ।
ௐ ப்³ரஹ்மாத்மைக்யஸ்வரூபிண்யை நம: ।
ௐ ப்³ருʼஹத்யை நம: ।
ௐ ப்³ராஹ்மண்யை நம: ।
ௐ ப்³ராஹ்மயை நம: ।
ௐ ப்³ரஹ்மானந்தா³யை நம: ।
ௐ ப³லிப்ரியாயை நம: ।
ௐ பா⁴ஷாரூபாயை நம: ।
ௐ ப்³ருʼஹத்ஸேனாயை நம: ।
ௐ பா⁴வாபா⁴வவிர்ஜிதாயை நம: । 680
ௐ ஸுகா²ராத்⁴யாயை நம: ।
ௐ ஶுப⁴கர்யை நம: ।
ௐ ஶோப⁴னாஸுலபா⁴க³த்யை நம: ।
ௐ ராஜராஜேஶ்வர்யை நம: ।
ௐ ராஜ்யதா³யின்யை நம: ।
ௐ ராஜ்யவல்லபா⁴யை நம: ।
ௐ ராஜத்க்ருʼபாயை நம: ।
ௐ ராஜபீட²னிவேஶிதனிஜாஶ்ரிதாயை நம: ।
ௐ ராஜ்யலக்ஷ்ம்யை நம: ।
ௐ கோஶனாதா²யை நம: । 690
ௐ சதுரங்க³ப³லேஶ்வர்யை நம: ।
ௐ ஸாம்ராஜ்யதா³யின்யை நம: ।
ௐ ஸத்யஸந்தா⁴யை நம: ।
ௐ ஸாக³ரமேக²லாயை நம: ।
ௐ தீ³க்ஷிதாயை நம: ।
ௐ தை³த்யஶமன்யை நம: ।
ௐ ஸர்வலோகவம்ஶகர்யை நம: ।
ௐ ஸர்வார்த²தா³த்ர்யை நம: ।
ௐ ஸாவித்ர்யை நம: ।
ௐ ஸச்சிதா³னந்த³ரூபிண்யை நம: । 700
ௐ தே³ஶகாலாபரிச்சி²ன்னாயை நம: ।
ௐ ஸர்வகா³யை நம: ।
ௐ ஸர்வமோஹின்யை நம: ।
ௐ ஸரஸ்வத்யை நம: ।
ௐ ஶாஸ்த்ரமய்யை நம: ।
ௐ கு³ஹாம்பா³யை நம: ।
ௐ கு³ஹ்யரூபிண்யை நம: ।
ௐ ஸர்வோபாதி⁴வினிர்முக்தாயை நம: ।
ௐ ஸதா³ஶிவபதிவ்ரதாயை நம: ।
ௐ ஸம்ப்ரதா³யேஶ்வர்யை நம: । 710
ௐ ஸாது⁴னே நம: ।
ௐ யை நம: ।
ௐ கு³ரூமண்ட³லரூபிண்யை நம: ।
ௐ குலோத்தீர்ணாயை நம: ।
ௐ ப⁴கா³ராத்⁴யாயை நம: ।
ௐ மாயாயை நம: ।
ௐ மது⁴மத்யை நம: ।
ௐ மஹ்யை நம: ।
ௐ க³ணாம்பா³யை நம: ।
ௐ கு³ஹ்யகாராத்⁴யாயை நம: । 720
ௐ கோமலாங்க்³யை நம: ।
ௐ கு³ருப்ரியாயை நம: ।
ௐ ஸ்வதந்த்ராயை நம: ।
ௐ ஸர்வதந்த்ரேஶ்யை நம: ।
ௐ த³க்ஷிணாமூர்திரூபிண்யை நம: ।
ௐ ஸனகாதி³ஸமாராத்⁴யாயை நம: ।
ௐ ஶிவஜ்ஞானப்ரதா³யின்யை நம: ।
ௐ சித்கலாயை நம: ।
ௐ ஆனந்த³கலிகாயை நம: ।
ௐ ப்ரேமரூபாயை நம: । 730
ௐ ப்ரியங்கர்யை நம: ।
ௐ நாமபாராயணப்ரீதாயை நம: ।
ௐ நந்தி³வித்³யாயை நம: ।
ௐ நடேஶ்வர்யை நம: ।
ௐ மித்²யாஜக³த³தி⁴ஷ்டா²னாயை நம: ।
ௐ முக்திதா³யை நம: ।
ௐ முக்திரூபிண்யை நம: ।
ௐ லாஸ்யப்ரியாயை நம: ।
ௐ லயகர்யை நம: ।
ௐ லஜ்ஜாயை நம: । 740
ௐ ரம்பா⁴தி³வந்தி³தாயை நம: ।
ௐ ப⁴வதா³வஸுதா⁴வ்ருʼஷ்ட்யை நம: ।
ௐ பாபாரண்யத³வானலாயை நம: ।
ௐ தௌ³ர்பா⁴க்³யதூலவாதூலாயை நம: ।
ௐ ஜராத்⁴வாந்தரவிப்ரபா⁴யை நம: ।
ௐ பா⁴க்³யாப்³தி⁴சந்த்³ரிகாயை நம: ।
ௐ ப⁴க்தசித்தகேகிக⁴னாக⁴னாயை நம: ।
ௐ ரோக³பர்வதத³ம்போ⁴லயே நம: ।
ௐ ம்ருʼத்யுதா³ருகுடா²ரிகாயை நம: ।
ௐ மஹேஶ்வர்யை நம: । 750
ௐ மஹாகால்யை நம: ।
ௐ மஹாக்³ராஸாயை நம: ।
ௐ மஹாஶனாயை நம: ।
ௐ அபர்ணாயை நம: ।
ௐ சண்டி³காயை நம: ।
ௐ சண்ட³முண்டா³ஸுரனிஷூதி³ன்யை நம: ।
ௐ க்ஷராக்ஷராத்மிகாயை நம: ।
ௐ ஸர்வலோகேஶ்யை நம: ।
ௐ விஶ்வதா⁴ரிண்யை நம: ।
ௐ த்ரிவர்க³தா³த்ர்யை நம: । 760
ௐ ஸுப⁴கா³யை நம: ।
ௐ த்ர்யம்ப³காயை நம: ।
ௐ த்ரிகு³ணாத்மிகாயை நம: ।
ௐ ஸ்வர்கா³பவர்க³தா³யை நம: ।
ௐ ஶுத்³தா⁴யை நம: ।
ௐ ஜபாபுஷ்பனிபா⁴க்ருʼதயே நம: ।
ௐ ஓஜோவத்யை நம: ।
ௐ த்³யுதித⁴ராயை நம: ।
ௐ யஜ்ஞரூபாயை நம: ।
ௐ ப்ரியவ்ரதாயை நம: । 770
ௐ து³ராராத்⁴யாயை நம: ।
ௐ து³ராத⁴ர்ஷாயை நம: ।
ௐ பாடலீகுஸுமப்ரியாயை நம: ।
ௐ மஹத்யை நம: ।
ௐ மேருனிலயாயை நம: ।
ௐ மந்தா³ரகுஸுமப்ரியாயை நம: ।
ௐ வீராராத்⁴யாயை நம: ।
ௐ விராட்³ரூபாயை நம: ।
ௐ விரஜஸே நம: ।
ௐ விஶ்வதோமுக்²யை நம: । 780
ௐ ப்ரத்யக்³ரூபாயை நம: ।
ௐ பராகாஶாயை நம: ।
ௐ ப்ராணதா³யை நம: ।
ௐ ப்ராணரூபிண்யை நம: ।
ௐ மார்தாண்ட³பை⁴ரவாராத்⁴யாயை நம: ।
ௐ மந்த்ரிணீன்யஸ்தராஜ்யது⁴ரே நம: ।
ௐ த்ரிபுரேஶ்யை நம: ।
ௐ ஜயத்ஸேனாயை நம: ।
ௐ நிஸ்த்ரைகு³ண்யாயை நம: ।
ௐ பராபராயை நம: । 790
ௐ ஸத்யஜ்ஞானானந்த³ரூபாயை நம: ।
ௐ ஸாமரஸ்யபராயணாயை நம: ।
ௐ கபர்தி³ன்யை நம: ।
ௐ கலாமாலாயை நம: ।
ௐ காமது³கே⁴ நம: ।
ௐ காமரூபிண்யை நம: ।
ௐ கலானித⁴யே நம: ।
ௐ காவ்யகலாயை நம: ।
ௐ ரஸஜ்ஞாயை நம: ।
ௐ ரஸஶேவத⁴யே நம: । 800
ௐ புஷ்டாயை நம: ।
ௐ புராதனாயை நம: ।
ௐ பூஜ்யாயை நம: ।
ௐ புஷ்கராயை நம: ।
ௐ புஷ்கரேக்ஷணாயை நம: ।
ௐ பரஸ்மை ஜ்யோதிஷே நம: ।
ௐ பரஸ்மை தா⁴ம்னே நம: ।
ௐ பரமாணவே நம: ।
ௐ பராத்பராயை நம: ।
ௐ பாஶஹஸ்தாயை நம: । 810
ௐ பாஶஹந்த்ர்யை நம: ।
ௐ பரமந்த்ரவிபே⁴தி³ன்யை நம: ।
ௐ மூர்தாயை நம: ।
ௐ அமூர்தாயை நம: ।
ௐ அனித்யத்ருʼப்தாயை நம: ।
ௐ முனிமானஸஹம்ஸிகாயை நம: ।
ௐ ஸத்யவ்ரதாயை நம: ।
ௐ ஸத்யரூபாயை நம: ।
ௐ ஸர்வாந்தர்யாமிண்யை நம: ।
ௐ ஸத்யை நம: । 820
ௐ ப்³ரஹ்மாண்யை நம: ।
ௐ ப்³ரஹ்மணே நம: ।
ௐ ஜனன்யை நம: ।
ௐ ப³ஹுரூபாயை நம: ।
ௐ பு³தா⁴ர்சிதாயை நம: ।
ௐ ப்ரஸவித்ர்யை நம: ।
ௐ ப்ரசண்டா³யை நம: ।
ௐ ஆஜ்ஞாயை நம: ।
ௐ ப்ரதிஷ்டா²யை நம: ।
ௐ ப்ரகடாக்ருʼதயே நம: । 830
ௐ ப்ராணேஶ்வர்யை நம: ।
ௐ ப்ராணதா³த்ர்யை நம: ।
ௐ பஞ்சாஶத்பீட²ரூபிண்யை நம: ।
ௐ விஶ்ர்ருʼங்க²லாயை நம: ।
ௐ விவிக்தஸ்தா²யை நம: ।
ௐ வீரமாத்ரே நம: ।
ௐ வியத்ப்ரஸுவே நம: ।
ௐ முகுந்தா³யை நம: ।
ௐ முக்தினிலயாயை நம: ।
ௐ மூலவிக்³ரஹரூபிண்யை நம: । 840
ௐ பா⁴வஜ்ஞாயை நம: ।
ௐ ப⁴வரோக³த்⁴ன்யை நம: ।
ௐ ப⁴வசக்ரப்ரவர்தின்யை நம: ।
ௐ ச²ந்த:³ஸாராயை நம: ।
ௐ ஶாஸ்த்ரஸாராயை நம: ।
ௐ மந்த்ரஸாராயை நம: ।
ௐ தலோத³ர்யை நம: ।
ௐ உதா³ரகீர்தயே நம: ।
ௐ உத்³தா³மவைப⁴வாயை நம: ।
ௐ வர்ணரூபிண்யை நம: । 850
ௐ ஜன்மம்ருʼத்யுஜராதப்தஜன
விஶ்ராந்திதா³யின்யை நம: ।
ௐ ஸர்வோபனிஷது³த்³ கு⁴ஷ்டாயை நம: ।
ௐ ஶாந்த்யதீதகலாத்மிகாயை நம: ।
ௐ க³ம்பீ⁴ராயை நம: ।
ௐ க³க³னாந்த:ஸ்தா²யை நம: ।
ௐ க³ர்விதாயை நம: ।
ௐ கா³னலோலுபாயை நம: ।
ௐ கல்பனாரஹிதாயை நம: ।
ௐ காஷ்டா²யை நம: ।
ௐ அகாந்தாயை நம: । 860
ௐ காந்தார்த⁴விக்³ரஹாயை நம: ।
ௐ கார்யகாரணனிர்முக்தாயை நம: ।
ௐ காமகேலிதரங்கி³தாயை நம: ।
ௐ கனத்கனகதாடங்காயை நம: ।
ௐ லீலாவிக்³ரஹதா⁴ரிண்யை நம: ।
ௐ அஜாயை நம: ।
ௐ க்ஷயவினிர்முக்தாயை நம: ।
ௐ முக்³தா⁴யை நம: ।
ௐ க்ஷிப்ரப்ரஸாதி³ன்யை நம: ।
ௐ அந்தர்முக²ஸமாராத்⁴யாயை நம: । 870
ௐ ப³ஹிர்முக²ஸுது³ர்லபா⁴யை நம: ।
ௐ த்ரய்யை நம: ।
ௐ த்ரிவர்க³னிலயாயை நம: ।
ௐ த்ரிஸ்தா²யை நம: ।
ௐ த்ரிபுரமாலின்யை நம: ।
ௐ நிராமயாயை நம: ।
ௐ நிராலம்பா³யை நம: ।
ௐ ஸ்வாத்மாராமாயை நம: ।
ௐ ஸுதா⁴ஸ்ருʼத்யை நம: ।
ௐ ஸம்ஸாரபங்கனிர்மக்³ன
ஸமுத்³த⁴ரணபண்டி³தாயை நம: । 880
ௐ யஜ்ஞப்ரியாயை நம: ।
ௐ யஜ்ஞகர்த்ர்யை நம: ।
ௐ யஜமானஸ்வரூபிண்யை நம: ।
ௐ த⁴ர்மாதா⁴ராயை நம: ।
ௐ த⁴னாத்⁴யக்ஷாயை நம: ।
ௐ த⁴னதா⁴ன்யவிவர்தி⁴ன்யை நம: ।
ௐ விப்ரப்ரியாயை நம: ।
ௐ விப்ரரூபாயை நம: ।
ௐ விஶ்வப்⁴ரமணகாரிண்யை நம: ।
ௐ விஶ்வக்³ராஸாயை நம: । 890
ௐ வித்³ருமாபா⁴யை நம: ।
ௐ வைஷ்ணவ்யை நம: ।
ௐ விஷ்ணுரூபிண்யை நம: ।
ௐ அயோன்யை நம: var அயோனயே
ௐ யோனினிலயாயை நம: ।
ௐ கூடஸ்தா²யை நம: ।
ௐ குலரூபிண்யை நம: ।
ௐ வீரகோ³ஷ்டீ²ப்ரியாயை நம: ।
ௐ வீராயை நம: ।
ௐ நைஷ்கர்ம்யாயை நம: । 900
ௐ நாத³ரூபிண்யை நம: ।
ௐ விஜ்ஞானகலனாயை நம: ।
ௐ கல்யாயை நம: ।
ௐ வித³க்³தா⁴யை நம: ।
ௐ பை³ந்த³வாஸனாயை நம: ।
ௐ தத்வாதி⁴காயை நம: ।
ௐ தத்வமய்யை நம: ।
ௐ தத்வமர்த²ஸ்வரூபிண்யை நம: ।
ௐ ஸாமகா³னப்ரியாயை நம: ।
ௐ ஸௌம்யாயை நம: । 910
ௐ ஸதா³ஶிவகுடும்பி³ன்யை நம: ।
ௐ ஸவ்யாபஸவ்யமார்க³ஸ்தா²யை நம: ।
ௐ ஸர்வாபத்³வினிவாரிண்யை நம: ।
ௐ ஸ்வஸ்தா²யை நம: ।
ௐ ஸ்வபா⁴வமது⁴ராயை நம: ।
ௐ தீ⁴ராயை நம: ।
ௐ தீ⁴ரஸமர்சிதாயை நம: ।
ௐ சைதன்யார்க்⁴யஸமாராத்⁴யாயை நம: ।
ௐ சைதன்யகுஸுமப்ரியாயை நம: ।
ௐ ஸதோ³தி³தாயை நம: । 920
ௐ ஸதா³துஷ்டாயை நம: ।
ௐ தருணாதி³த்யபாடலாயை நம: ।
ௐ த³க்ஷிணாத³க்ஷிணாராத்⁴யாயை நம: ।
ௐ த³ரஸ்மேரமுகா²ம்பு³ஜாயை நம: ।
ௐ கௌலினீகேவலாயை நம: ।
ௐ அனர்த்⁴ய கைவல்யபத³தா³யின்யை நம: ।
ௐ ஸ்தோத்ரப்ரியாயை நம: ।
ௐ ஸ்துதிமத்யை நம: ।
ௐ ஶ்ருதிஸம்ஸ்துதவைப⁴வாயை நம: ।
ௐ மனஸ்வின்யை நம: । 930
ௐ மானவத்யை நம: ।
ௐ மஹேஶ்யை நம: ।
ௐ மங்க³லாக்ருʼத்யே நம: ।
ௐ விஶ்வமாத்ரே நம: ।
ௐ ஜக³த்³தா⁴த்ர்யை நம: ।
ௐ விஶாலாக்ஷ்யை நம: ।
ௐ விராகி³ண்யை நம: ।
ௐ ப்ரக³ல்பா⁴யை நம: ।
ௐ பரமோதா³ராயை நம: ।
ௐ பராமோதா³யை நம: । 940
ௐ மனோமய்யை நம: ।
ௐ வ்யோமகேஶ்யை நம: ।
ௐ விமானஸ்தா²யை நம: ।
ௐ வஜ்ரிண்யை நம: ।
ௐ வாமகேஶ்வர்யை நம: ।
ௐ பஞ்சயஜ்ஞப்ரியாயை நம: ।
ௐ பஞ்சப்ரேதமஞ்சாதி⁴ஶாயின்யை நம: ।
ௐ பஞ்சம்யை நம: ।
ௐ பஞ்சபூ⁴தேஶ்யை நம: ।
ௐ பஞ்சஸங்க்²யோபசாரிண்யை நம: । 950
ௐ ஶாஶ்வத்யை நம: ।
ௐ ஶாஶ்வதைஶ்வர்யாயை நம: ।
ௐ ஶர்மதா³யை நம: ।
ௐ ஶம்பு⁴மோஹின்யை நம: ।
ௐ த⁴ராயை நம: ।
ௐ த⁴ரஸுதாயை நம: ।
ௐ த⁴ன்யாயை நம: ।
ௐ த⁴ர்மிண்யை நம: ।
ௐ த⁴ர்மவர்தி⁴ன்யை நம: ।
ௐ லோகாதீதாயை நம: । 960
ௐ கு³ணாதீதாயை நம: ।
ௐ ஸர்வாதீதாயை நம: ।
ௐ ஶாமாத்மிகாயை நம: ।
ௐ ப³ந்தூ⁴ககுஸுமப்ரக்²யாயை நம: ।
ௐ பா³லாயை நம: ।
ௐ லீலாவினோதி³ன்யை நம: ।
ௐ ஸுமங்க³ல்யை நம: ।
ௐ ஸுக²கர்யை நம: ।
ௐ ஸுவேஷாட்⁴யாயை நம: ।
ௐ ஸுவாஸின்யை நம: । 970
ௐ ஸுவாஸின்யர்சனப்ரீதாயை நம: ।
ௐ ஆஶோப⁴னாயை நம: ।
ௐ ஶுத்³த⁴மானஸாயை நம
ௐ பி³ந்து³தர்பணஸந்துஷ்டாயை நம: ।
ௐ பூர்வஜாயை நம: ।
ௐ த்ரிபுராம்பி³காயை நம: ।
ௐ த³ஶமுத்³ராஸமாராத்⁴யாயை நம: ।
ௐ த்ரிபுராஶ்ரீவஶங்கர்யை நம: ।
ௐ ஜ்ஞானமுத்³ராயை நம: ।
ௐ ஜ்ஞானக³ம்யாயை நம: । 980
ௐ ஜ்ஞானஜ்ஞேயஸ்வரூபிண்யை நம: ।
ௐ யோனிமுத்³ராயை நம: ।
ௐ த்ரிக²ண்டே³ஶ்யை நம: ।
ௐ த்ரிகு³ணாயை நம: ।
ௐ அம்பா³யை நம: ।
ௐ த்ரிகோணகா³யை நம: ।
ௐ அனகா⁴யை நம: ।
ௐ அத்³பு⁴தசாரித்ராயை நம: ।
ௐ வாஞ்சி²தார்த²ப்ரதா³யின்யை நம: ।
ௐ அப்⁴யாஸாதிஶயஜ்ஞாதாயை நம: । 990
ௐ ஷட³த்⁴வாதீதரூபிண்யை நம: ।
ௐ அவ்யாஜகருணாமூர்தயே நம: ।
ௐ அஜ்ஞானத்⁴வாந்ததீ³பிகாயை நம: ।
ௐ ஆபா³லகோ³பவிதி³தாயை நம: ।
ௐ ஸர்வானுல்லங்க்⁴யஶாஸனாயை நம: ।
ௐ ஶ்ரீசக்ரராஜனிலயாயை நம: ।
ௐ ஶ்ரீமத்த்ரிபுரஸுந்த³ர்யை நம: ।
ௐ ஶ்ரீஶிவாயை நம: ।
ௐ ஶிவஶக்த்யைக்யரூபிண்யை நம: ।
ௐ லலிதாம்பி³காயை நம: । 1000
॥ ௐ தத்ஸத் ப்³ரஹ்மார்பணமஸ்து ॥

॥ இதி ஶ்ரீலலிதாஸஹஸ்ரநாமாவலி: ஸம்பூர்ணா ॥

English Version:

|| dhyānam ||
sindūrāruṇavigrahāṃ trinayanāṃ māṇikyamaulisphurat
tārānāyakaśekharāṃ smitamukhīmāpīnavakṣoruhām |
pāṇibhyāmalipūrṇaratnacaṣakaṃ raktotpalaṃ bibhratīṃ
saumyāṃ ratnaghaṭastharaktacaraṇāṃ dhyāyetparāmambikām ||

aruṇāṃ karuṇātaraṅgitākṣīṃ dhṛtapāśāṅkuśapuṣpabāṇacāpām |
aṇimādibhirāvṛtāṃ mayūkhairahamityeva vibhāvaye bhavānīm ||

dhyāyet padmāsanasthāṃ vikasitavadanāṃ padmapatrāyatākṣīṃ
hemābhāṃ pītavastrāṃ karakalitalasaddhemapadmāṃ varāṅgīm |
sarvālaṅkārayuktāṃ satatamabhayadāṃ bhaktanamrāṃ bhavānīṃ
śrīvidyāṃ śāntamūrtiṃ sakalasuranutāṃ sarvasampatpradātrīm ||

sakuṅkumavilepanāmalikacumbikastūrikāṃ
samandahasitekṣaṇāṃ saśaracāpapāśāṅkuśām |
aśeṣajanamohinīmaruṇamālyabhūṣāmbarāṃ
japākusumabhāsurāṃ japavidhau smaredambikām ||

||atha śrī lalitā sahasranāmāvalī ||
oṃ oṃ aiṃ hrīṃ śrīṃ śrīmātre namaḥ |
oṃ śrīmahārāṅñai namaḥ |
oṃ śrīmatsiṃhāsaneśvaryai namaḥ |
oṃ cidagnikuṇḍasambhūtāyai namaḥ |
oṃ devakāryasamudyatāyai namaḥ |
oṃ oṃ udyadbhānusahasrābhāyai namaḥ |
oṃ caturbāhusamanvitāyai namaḥ |
oṃ rāgasvarūpapāśāḍhyāyai namaḥ |
oṃ krodhākārāṅkuśojjvalāyai namaḥ |
oṃ manorūpekṣukodaṇḍāyai namaḥ | 10
oṃ pañcatanmātrasāyakāyai namaḥ |
oṃ nijāruṇaprabhāpūramajjad brahmāṇḍamaṇḍalāyai namaḥ |
oṃ campakāśokapunnāgasaugandhika-lasatkacāyai namaḥ |
oṃ kuruvindamaṇiśreṇīkanatkoṭīramaṇḍitāyai namaḥ |
oṃ oṃ aṣṭamīcandravibhrājadalikasthalaśobhitāyai namaḥ |
oṃ mukhacandrakalaṅkābhamṛganābhiviśeṣakāyai namaḥ |
oṃ vadanasmaramāṅgalyagṛhatoraṇacillikāyai namaḥ |
oṃ vaktralakṣmīparīvāhacalanmīnābhalocanāyai namaḥ |
oṃ navacampakapuṣpābhanāsādaṇḍavirājitāyai namaḥ |
oṃ tārākāntitiraskārināsābharaṇabhāsurāyai namaḥ | 20
oṃ kadambamañjarīkl̥ptakarṇapūramanoharāyai namaḥ |
oṃ tāṭaṅkayugalībhūtatapanoḍupamaṇḍalāyai namaḥ |
oṃ padmarāgaśilādarśaparibhāvikapolabhuve namaḥ |
oṃ navavidrumabimbaśrīnyakkāriradanacchadāyai namaḥ |
oṃ śuddhavidyāṅkurākāradvijapaṅktidvayojjvalāyai namaḥ |
oṃ karpūravīṭikāmodasamākarṣi digantarāyai namaḥ |
oṃ nijasallāpamādhurya vinirbhatsitakacchapyai namaḥ |
oṃ mandasmitaprabhāpūramajjatkāmeśamānasāyai namaḥ |
oṃ anākalitasādṛśyacibukaśrīvirājitāyai namaḥ |
oṃ kāmeśabaddhamāṅgalyasūtraśobhitakandharāyai namaḥ | 30
oṃ kanakāṅgadakeyūrakamanīyamujānvitāyai namaḥ |
oṃ ratnagraiveya cintākalolamuktāphalānvitāyai namaḥ |
oṃ kāmeśvārapremaratnamaṇipratipaṇastanyai namaḥ |
oṃ nābhyālavālaromālilatāphalakucadvayyai namaḥ |
oṃ lakṣyaromalatādhāratāsamunneyamadhyamāyai namaḥ |
oṃ stanabhāradalanmadhyapaṭṭabandhavalitrayāyai namaḥ |
oṃ oṃ aruṇāruṇakausumbhavastrabhāsvatkaṭītaṭyai namaḥ |
oṃ ratnakiṅkiṇikāramyaraśanādāmabhūṣitāyai namaḥ |
oṃ kāmeśaṅñātasaubhāgyamārdavorudvayānvitāyai namaḥ |
oṃ māṇikyamukuṭākārajānudvayavirājitāyai namaḥ | 40
oṃ indragopaparikṣiptasmaratūṇābhajaṅghikāyai namaḥ |
oṃ gūḍhagūlphāyai namaḥ |
oṃ kūrma pṛṣṭhajayiṣṇuprapadānvitāyai namaḥ |
oṃ nakhadīdhitisañchannanamajjanatamoguṇāyai namaḥ |
oṃ padadvayaprabhājālaparākṛtasaroruhāyai namaḥ |
oṃ śiñjānamaṇimañjīramaṇḍitaśrīpadāmbujāyai namaḥ |
oṃ marālīmandagamanāyai namaḥ |
oṃ mahālāvaṇyaśevadhaye namaḥ |
oṃ sarvāruṇāyai namaḥ |
oṃ anavadyāṅgyai namaḥ | 50
oṃ sarvābharaṇabhūṣitāyai namaḥ |
oṃ śivakāmeśvarāṅkasthāyai namaḥ |
oṃ śivāyai namaḥ |
oṃ svādhīnavallabhāyai namaḥ |
oṃ sumerumadhyaśṛṅgasthāyai namaḥ |
oṃ śrīmannagaranāyikāyai namaḥ |
oṃ cintāmaṇigṛhāntasthāyai namaḥ |
oṃ pañcabrahmāsanasthitāyai namaḥ |
oṃ mahāpadmāṭavīsaṃsthāyai namaḥ |
oṃ kadambavanavāsinyai namaḥ | 60
oṃ sudhāsāgaramadhyasthāyai namaḥ |
oṃ kāmākṣyai namaḥ |
oṃ kāmadāyinyai namaḥ |
oṃ devarṣigaṇasaṅghātastūyamānātmavaibhāyai namaḥ |
oṃ bhaṇḍāsuravadhodyuktaśaktisenāsamanvitāyai namaḥ |
oṃ sampatkarīsamārūḍhasinduravrajasevitāyai namaḥ |
oṃ oṃ aśvārūḍhādhiṣṭhitāśvakoṭikoṭibhirāvṛtāyai namaḥ |
oṃ cakrarājarathārūḍhasarvāyudhapariṣkṛtāyai namaḥ |
oṃ geyacakrarathārūḍhamantriṇīparisevitāyai namaḥ |
oṃ kiricakrarathārūḍhadaṇḍanāthāpuraskṛtāyai namaḥ | 70
oṃ jvālāmālinikākṣiptavahniprākāramadhyagāyai namaḥ |
oṃ bhaṇḍasainyavadhodyuktaśaktivikramaharṣitāyai namaḥ |
oṃ nityāparākramāṭopanirīkṣaṇasamutsukāyai namaḥ |
oṃ bhaṇḍaputravadhodyuktabālāvikramananditāyai namaḥ |
oṃ mantriṇyambāviracitaviṣaṅgavadhatoṣitāyai namaḥ |
oṃ viśukraprāṇaharaṇavārāhīvīryananditāyai namaḥ |
oṃ kāmeśvaramukhālokakalpitaśrīgaṇeśvarāyai namaḥ |
oṃ mahāgaṇeśanirbhinnavighnayantrapraharṣitāyai namaḥ |
oṃ bhaṇḍāsurendranirmuktaśastrapratyastravarṣiṇyai namaḥ |
oṃ karāṅgulinakhotpannanārāyaṇadaśākṛtyai namaḥ | 80
oṃ mahāpāśupatāstrāgninirdagdhāsurasainikāyai namaḥ |
oṃ kāmeśvarāstranirdagdhasabhāṇḍāsuraśūnyakāyai namaḥ |
oṃ brahmopendramahendrādidevasaṃstutavaibhavāyai namaḥ |
oṃ haranetrāgnisandagdhakāmasañjīvanauṣadhyai namaḥ |
oṃ śrīmadvāgbhavakūṭaikasvarūpamukhapaṅkajāyai namaḥ |
oṃ kaṇṭhādhaḥ kaṭiparyantamadhyakūṭasvarūpiṇyai namaḥ |
oṃ śaktikūṭaikatāpannakaṭyadhobhāgadhāriṇyai namaḥ |
oṃ oṃ mūlamantrātmikāyai namaḥ |
oṃ mūlakūṭatrayakalebarāyai namaḥ |
oṃ kulāmṛtaikarasikāyai namaḥ | 90
oṃ kulasaṅketapālinyai namaḥ |
oṃ kulāṅganāyai namaḥ |
oṃ kulāntaḥsthāyai namaḥ |
oṃ kaulinyai namaḥ |
oṃ kulayoginyai namaḥ |
oṃ akulāyai namaḥ |
oṃ samayāntasthāyai namaḥ |
oṃ samayācāratatparāyai namaḥ |
oṃ mūlādhāraikanilayāyai namaḥ |
oṃ brahmagranthivibhedinyai namaḥ | 100
oṃ maṇipūrāntaruditāyai namaḥ |
oṃ viṣṇugranthivibhedinyai namaḥ |
oṃ āṅñācakrāntarālasthāyai namaḥ |
oṃ rudragranthivibhedinyai namaḥ |
oṃ sahasrārāmbujārūḍhāyai namaḥ |
oṃ sudhāsārābhivarṣiṇyai namaḥ |
oṃ taṭillatāsamarucyai namaḥ |
oṃ ṣaṭcakroparisaṃsthitāyai namaḥ |
oṃ mahāsaktyai namaḥ |
oṃ oṃ kuṇḍalinyai namaḥ | 110
oṃ bisatantutanīyasyai namaḥ |
oṃ bhavānyai namaḥ |
oṃ bhāvanāgamyāyai namaḥ |
oṃ bhavāraṇyakuṭhārikāyai namaḥ |
oṃ bhadrapriyāyai namaḥ |
oṃ bhadramūrtyai namaḥ |
oṃ bhaktasaubhāgyadāyinyai namaḥ |
oṃ bhaktipriyāyai namaḥ |
oṃ bhaktigamyāyai namaḥ |
oṃ bhaktivaśyāyai namaḥ | 120
oṃ bhayāpahāyai namaḥ |
oṃ śāmbhavyai namaḥ |
oṃ śāradārādhyāyai namaḥ |
oṃ śarvāṇyai namaḥ |
oṃ śarmadāyinyai namaḥ |
oṃ śāṅkaryai namaḥ |
oṃ śrīkaryai namaḥ |
oṃ sādhvyai namaḥ |
oṃ śaraccandranibhānanāyai namaḥ |
oṃ śātodaryai namaḥ | 130
oṃ śāntimatyai namaḥ |
oṃ oṃ nirādhārāyai namaḥ |
oṃ nirañjanāyai namaḥ |
oṃ nirlepāyai namaḥ |
oṃ nirmalāyai namaḥ |
oṃ nityāyai namaḥ |
oṃ nirākārāyai namaḥ |
oṃ nirākulāyai namaḥ |
oṃ nirguṇāyai namaḥ |
oṃ niṣkalāyai namaḥ | 140
oṃ śāntāyai namaḥ |
oṃ niṣkāmāyai namaḥ |
oṃ nirupaplavāyai namaḥ |
oṃ nityamuktāyai namaḥ |
oṃ nirvikārāyai namaḥ |
oṃ niṣprapañcāyai namaḥ |
oṃ nirāśrayāyai namaḥ |
oṃ nityaśuddhāyai namaḥ |
oṃ nityabuddhāyai namaḥ |
oṃ niravadyāyai namaḥ | 150
oṃ nirantarāyai namaḥ |
oṃ niṣkāraṇāyai namaḥ |
oṃ niṣkalaṅkāyai namaḥ |
oṃ oṃ nirupādhaye namaḥ |
oṃ nirīśvarāyai namaḥ |
oṃ nīrāgayai namaḥ |
oṃ rāgamathanyai namaḥ |
oṃ nirmadāyai namaḥ |
oṃ madanāśinyai namaḥ |
oṃ niścintāyai namaḥ | 160
oṃ nirahaṅkārāyai namaḥ |
oṃ nirmohāyai namaḥ |
oṃ mohanāśinyai namaḥ |
oṃ nirmamāyai namaḥ |
oṃ mamatāhantryai namaḥ |
oṃ niṣpāpāyai namaḥ |
oṃ pāpanāśinyai namaḥ |
oṃ niṣkrodhāyai namaḥ |
oṃ krodhaśamanyai namaḥ |
oṃ nirlobhāyai namaḥ | 170
oṃ lobhanāśinyai namaḥ |
oṃ niḥsaṃśayāyai namaḥ |
oṃ saṃśayaghnyai namaḥ |
oṃ nirbhavāyai namaḥ |
oṃ bhavanāśinyai namaḥ |
oṃ oṃ nirvikalpāyai namaḥ |
oṃ nirābādhāyai namaḥ |
oṃ nirbhedāyai namaḥ |
oṃ bhedanāśinyai namaḥ |
oṃ nirnāśāyai namaḥ | 180
oṃ mṛtyumathanyai namaḥ |
oṃ niṣkriyāyai namaḥ |
oṃ niṣparigrahāyai namaḥ |
oṃ nistulāyai namaḥ |
oṃ nīlacikurāyai namaḥ |
oṃ nirapāyāyai namaḥ |
oṃ niratyayāyai namaḥ |
oṃ durlabhāyai namaḥ |
oṃ durgamāyai namaḥ |
oṃ durgāyai namaḥ | 190
oṃ duḥkhahantryai namaḥ |
oṃ sukhapradāyai namaḥ |
oṃ duṣṭadūrāyai namaḥ |
oṃ durācāraśamanyai namaḥ |
oṃ doṣavarjitāyai namaḥ |
oṃ sarvaṅñāyai namaḥ |
oṃ sāndrakaruṇāyai namaḥ |
oṃ oṃ samānādhikavarjitāyai namaḥ |
oṃ sarvaśaktimayyai namaḥ |
oṃ sarvamaṅgalāyai namaḥ | 200
oṃ sadgatipradāyai namaḥ |
oṃ sarveśvayai namaḥ |
oṃ sarvamayyai namaḥ |
oṃ sarvamantrasvarūpiṇyai namaḥ |
oṃ sarvayantrātmikāyai namaḥ |
oṃ sarvatantrarūpāyai namaḥ |
oṃ manonmanyai namaḥ |
oṃ māheśvaryai namaḥ |
oṃ mahādevyai namaḥ |
oṃ mahālakṣmyai namaḥ | 210
oṃ mṛḍapriyāyai namaḥ |
oṃ mahārūpāyai namaḥ |
oṃ mahāpūjyāyai namaḥ |
oṃ mahāpātakanāśinyai namaḥ |
oṃ mahāmāyāyai namaḥ |
oṃ mahāsatvāyai namaḥ |
oṃ mahāśaktyai namaḥ |
oṃ mahāratyai namaḥ |
oṃ mahābhogāyai namaḥ |
oṃ oṃ mahaiśvaryāyai namaḥ | 220
oṃ mahāvīryāyai namaḥ |
oṃ mahābalāyai namaḥ |
oṃ mahābuddhyai namaḥ |
oṃ mahāsiddhyai namaḥ |
oṃ mahāyogeśvareśvaryai namaḥ |
oṃ mahātantrāyai namaḥ |
oṃ mahāmantrāyai namaḥ |
oṃ mahāyantrāyai namaḥ |
oṃ mahāsanāyai namaḥ |
oṃ mahāyāgakramārādhyāyai namaḥ | 230
oṃ mahābhairavapūjitāyai namaḥ |
oṃ maheśvaramahākalpamahā tāṇḍavasākṣiṇyai namaḥ |
oṃ mahākāmeśamahiṣyai namaḥ |
oṃ mahātripurasundaryai namaḥ |
oṃ catuḥṣaṣṭyupacārāḍhyāyai namaḥ |
oṃ catuḥṣaṣṭikalāmayyai namaḥ |
oṃ mahācatuḥṣaṣṭikoṭi yoginīgaṇasevitāyai namaḥ |
oṃ manuvidyāyai namaḥ |
oṃ candravidyāyai namaḥ |
oṃ oṃ candramaṇḍalamadhyagāyai namaḥ | 240
oṃ cārurūpāyai namaḥ |
oṃ cāruhāsāyai namaḥ |
oṃ cārucandrakalādharāyai namaḥ |
oṃ carācarajagannāthāyai namaḥ |
oṃ cakrarājaniketanāyai namaḥ |
oṃ pārvatyai namaḥ |
oṃ padmanayanāyai namaḥ |
oṃ padmarāgasamaprabhāyai namaḥ |
oṃ pañcapretāsanāsīnāyai namaḥ |
oṃ pañcabrahmasparūpiṇyai namaḥ | 250
oṃ cinmayyai namaḥ |
oṃ paramānandāyai namaḥ |
oṃ viṅñānaghanarūpiṇyai namaḥ |
oṃ dhyānadhyātṛdhyeyarūpāyai namaḥ |
oṃ rdhmādharmavivarjitāyai namaḥ |
oṃ viśvarūpāyai namaḥ |
oṃ jāgariṇyai namaḥ |
oṃ svapatnyai namaḥ |
oṃ taijasātmikāyai namaḥ |
oṃ suptāyai namaḥ | 260
oṃ prāṅñātmikāyai namaḥ |
oṃ oṃ turyāyai namaḥ |
oṃ sarvāvasthāvivarjitāyai namaḥ |
oṃ sṛṣṭhikartryai namaḥ |
oṃ brahmarūpāyai namaḥ |
oṃ goptryai namaḥ |
oṃ govindarūpiṇyai namaḥ |
oṃ saṃhāriṇyai namaḥ |
oṃ rudrarūpāyai namaḥ |
oṃ tirodhānakaryai namaḥ | 270
oṃ īśvaryai namaḥ |
oṃ sadāśivāyai namaḥ |
oṃ anugrahadāyai namaḥ |
oṃ pañcakṛtyaparāyaṇāyai namaḥ |
oṃ bhānumaṇḍalamadhyasthāyai namaḥ |
oṃ bhairavyai namaḥ |
oṃ bhagamālinyai namaḥ |
oṃ padmāsanāyai namaḥ |
oṃ bhagavatyai namaḥ |
oṃ padmanābhasahodaryai namaḥ | 280
oṃ unmeṣanimiṣotpannavipannabhuvanāvalyai namaḥ |
oṃ sahasraśīrṣavadanāyai namaḥ |
oṃ oṃ sahasrākṣyai namaḥ |
oṃ sahasrapade namaḥ |
oṃ ābrahmakīṭajananyai namaḥ |
oṃ varṇāśramavidhāyinyai namaḥ |
oṃ nijāṅñārūpanigamāyai namaḥ |
oṃ puṇyāpuṇyaphalapradāyai namaḥ |
oṃ śrutisīmantasindūrīkṛta pādābjadhūlikāyai namaḥ |
oṃ sakalāgamasandohaśuktisampuṭamauktikāyai namaḥ | 290
oṃ puruṣārthapradāyai namaḥ |
oṃ pūrṇāyai namaḥ |
oṃ bhoginyai namaḥ |
oṃ bhuvaneśvaryai namaḥ |
oṃ ambikāyai namaḥ |
oṃ anādinidhanāyai namaḥ |
oṃ haribrahmendrasevitāyai namaḥ |
oṃ nārāyaṇyai namaḥ |
oṃ nādarūpāyai namaḥ |
oṃ nāmarūpavivarjitāyai namaḥ | 300
oṃ hrīṅkāryai namaḥ |
oṃ hrīmatyai namaḥ |
oṃ oṃ hṛdyāyai namaḥ |
oṃ heyopādeyavarjitāyai namaḥ |
oṃ rājarājārcitāyai namaḥ |
oṃ rāṅñai namaḥ |
oṃ ramyāyai namaḥ |
oṃ rājīvalocanāyai namaḥ |
oṃ rañjanyai namaḥ |
oṃ ramaṇyai namaḥ | 310
oṃ rasyāyai namaḥ |
oṃ raṇatkiṅkiṇimekhalāyai namaḥ |
oṃ ramāyai namaḥ |
oṃ rākenduvadanāyai namaḥ |
oṃ ratirūpāyai namaḥ |
oṃ ratipriyāyai namaḥ |
oṃ rakṣākaryai namaḥ |
oṃ rākṣasaghnyai namaḥ |
oṃ rāmāyai namaḥ |
oṃ ramaṇalampaṭāyai namaḥ | 320
oṃ kāmyāyai namaḥ |
oṃ kāmakalārūpāyai namaḥ |
oṃ kadambakusumapriyāyai namaḥ |
oṃ kalyāṇyai namaḥ |
oṃ oṃ jagatīkandāyai namaḥ |
oṃ karuṇārasasāgarāyai namaḥ |
oṃ kalāvatyai namaḥ |
oṃ kalālāpāyai namaḥ |
oṃ kāntāyai namaḥ |
oṃ kādambarīpriyāyai namaḥ | 330
oṃ varadāyai namaḥ |
oṃ vāmanayanāyai namaḥ |
oṃ vāruṇīmadavihvalāyai namaḥ |
oṃ viśvādhikāyai namaḥ |
oṃ vedavedyāyai namaḥ |
oṃ vindhyācalanivāsinyai namaḥ |
oṃ vidhātryai namaḥ |
oṃ vedajananyai namaḥ |
oṃ viṣṇumāyāyai namaḥ |
oṃ vilāsinyai namaḥ | 340
oṃ kṣetrasvarūpāyai namaḥ |
oṃ kṣetreśyai namaḥ |
oṃ kṣetrakṣetraṅñapālinyai namaḥ |
oṃ kṣayavṛddhivinirmuktāyai namaḥ |
oṃ kṣetrapālasamarcitāyai namaḥ |
oṃ vijayāyai namaḥ |
oṃ oṃ vimalāyai namaḥ |
oṃ vandyāyai namaḥ |
oṃ vandārujanavatsalāyai namaḥ |
oṃ vāgvādinyai namaḥ | 350
oṃ vāmakeśyai namaḥ |
oṃ vahnimaṇḍalavāsinyai namaḥ |
oṃ bhaktimatkalpalatikāyai namaḥ |
oṃ paśupāśavimocinyai namaḥ |
oṃ saṃhṛtāśeṣapāṣaṇḍāyai namaḥ |
oṃ sadācārapravartikāyai namaḥ |
oṃ tāpatrayāgnisantaptasamāhlādanacandrikāyai namaḥ |
oṃ taruṇyai namaḥ |
oṃ tāpasārādhyāyai namaḥ |
oṃ tanumadhyāyai namaḥ | 360
oṃ tamopahāyai namaḥ |
oṃ cityai namaḥ |
oṃ tatpadalakṣyārthāyai namaḥ |
oṃ cidekarasarūpiṇyai namaḥ |
oṃ svātmānandalavībhūta-brahmādyānandasantatyai namaḥ |
oṃ parāyai namaḥ |
oṃ oṃ pratyak citīrūpāyai namaḥ |
oṃ paśyantyai namaḥ |
oṃ paradevatāyai namaḥ |
oṃ madhyamāyai namaḥ | 370
oṃ vaikharīrūpāyai namaḥ |
oṃ bhaktamānasahaṃsikāyai namaḥ |
oṃ kāmeśvaraprāṇanāḍyai namaḥ |
oṃ kṛtaṅñāyai namaḥ |
oṃ kāmapūjitāyai namaḥ |
oṃ śrṛṅgārarasasampūrṇāyai namaḥ |
oṃ jayāyai namaḥ |
oṃ jālandharasthitāyai namaḥ |
oṃ oḍyāṇapīṭhanilayāyai namaḥ |
oṃ bindumaṇḍalavāsinyai namaḥ | 380
oṃ rahoyāgakramārādhyāyai namaḥ |
oṃ rahastarpaṇatarpitāyai namaḥ |
oṃ sadyaḥ prasādinyai namaḥ |
oṃ viśvasākṣiṇyai namaḥ |
oṃ sākṣivarjitāyai namaḥ |
oṃ ṣaḍaṅgadevatāyuktāyai namaḥ |
oṃ ṣāḍguṇyaparipūritāyai namaḥ |
oṃ nityaklinnāyai namaḥ |
oṃ oṃ nirupamāyai namaḥ |
oṃ nirvāṇasukhadāyinyai namaḥ | 390
oṃ nityāṣoḍaśikārūpāyai namaḥ |
oṃ śrīkaṇṭhārdhaśarīriṇyai namaḥ |
oṃ prabhāvatyai namaḥ |
oṃ prabhārūpāyai namaḥ |
oṃ prasiddhāyai namaḥ |
oṃ parameśvaryai namaḥ |
oṃ mūlaprakṛtyai namaḥ |
oṃ avyaktāyai namaḥ |
oṃ vktāvyaktasvarūpiṇyai namaḥ |
oṃ vyāpinyai namaḥ | 400
oṃ vividhākārāyai namaḥ |
oṃ vidyāvidyāsvarūpiṇyai namaḥ |
oṃ mahākāmeśanayanakumudāhlādakaumudyai namaḥ |
oṃ bhaktāhārdatamobhedabhānumadbhānusantatyai namaḥ |
oṃ śivadūtyai namaḥ |
oṃ śivārādhyāyai namaḥ |
oṃ śivamūrtyai namaḥ |
oṃ śivaṅkaryai namaḥ |
oṃ oṃ śivapriyāyai namaḥ |
oṃ śivaparāyai namaḥ | 410
oṃ śiṣṭeṣṭāyai namaḥ |
oṃ śiṣṭapūjitāyai namaḥ |
oṃ aprameyāyai namaḥ |
oṃ svaprakāśāyai namaḥ |
oṃ manovācāmagocarāyai namaḥ |
oṃ cicchaktyai namaḥ |
oṃ cetanārūpāyai namaḥ |
oṃ jaḍaśaktyai namaḥ |
oṃ jaḍātmikāyai namaḥ |
oṃ gāyatryai namaḥ | 420
oṃ vyāhṛtyai namaḥ |
oṃ sandhyāyai namaḥ |
oṃ dvijavṛndaniṣevitāyai namaḥ |
oṃ tattvāsanāyai namaḥ |
oṃ tasmai namaḥ |
oṃ tubhyaṃ namaḥ |
oṃ ayyai namaḥ |
oṃ pañcakośāntarasthitāyai namaḥ |
oṃ niḥsīmamahimne namaḥ |
oṃ nityayauvanāyai namaḥ | 430
oṃ oṃ madaśālinyai namaḥ |
oṃ madaghūrṇitaraktākṣyai namaḥ |
oṃ madapāṭalagaṇḍabhuve namaḥ |
oṃ candanadravadigdhāṅgyai namaḥ |
oṃ cāmpeyakusumapriyāyai namaḥ |
oṃ kuśalāyai namaḥ |
oṃ komalākārāyai namaḥ |
oṃ kurukullāyai namaḥ |
oṃ kuleśvaryai namaḥ |
oṃ kulakuṇḍālayāyai namaḥ | 440
oṃ kaulamārgatatparasevitāyai namaḥ |
oṃ kumāragaṇanāthāmbāyai namaḥ |
oṃ tuṣṭyai namaḥ |
oṃ puṣṭyai namaḥ |
oṃ matyai namaḥ |
oṃ dhṛtyai namaḥ |
oṃ śāntyai namaḥ |
oṃ svastimatyai namaḥ |
oṃ kāntyai namaḥ |
oṃ nandinyai namaḥ | 450
oṃ vighnanāśinyai namaḥ |
oṃ tejovatyai namaḥ |
oṃ oṃ trinayanāyai namaḥ |
oṃ lolākṣīkāmarūpiṇyai namaḥ |
oṃ mālinyai namaḥ |
oṃ haṃsinyai namaḥ |
oṃ mātre namaḥ |
oṃ malayācalavāsinyai namaḥ |
oṃ sumukhyai namaḥ |
oṃ nalinyai namaḥ | 460
oṃ subhruve namaḥ |
oṃ śobhanāyai namaḥ |
oṃ suranāyikāyai namaḥ |
oṃ kālakaṇṭhyai namaḥ |
oṃ kāntimatyai namaḥ |
oṃ kṣobhiṇyai namaḥ |
oṃ sūkṣmarūpiṇyai namaḥ |
oṃ vajreśvaryai namaḥ |
oṃ vāmadevyai namaḥ |
oṃ vayo‌உvasthāvivarjitāyai namaḥ | 470
oṃ siddheśvaryai namaḥ |
oṃ siddhavidyāyai namaḥ |
oṃ siddhamātre namaḥ |
oṃ yaśasvinyai namaḥ |
oṃ oṃ viśuddhicakranilayāyai namaḥ |
oṃ āraktavarṇāyai namaḥ |
oṃ trilocanāyai namaḥ |
oṃ khaṭvāṅgādipraharaṇāyai namaḥ |
oṃ vadanaikasamanvitāyai namaḥ |
oṃ pāyasānnapriyāyai namaḥ | 480
oṃ tvaksthāyai namaḥ |
oṃ paśulokabhayaṅkaryai namaḥ |
oṃ amṛtādimahāśaktisaṃvṛtāyai namaḥ |
oṃ ḍākinīśvaryai namaḥ |
oṃ anāhatābjanilayāyai namaḥ |
oṃ śyāmābhāyai namaḥ |
oṃ vadanadvayāyai namaḥ |
oṃ daṃṣṭrojvalāyai namaḥ |
oṃ akṣamālādidharāyai namaḥ |
oṃ rudhirasaṃsthitāyai namaḥ | 490
oṃ kālarātryādiśaktyaughavṛtāyai namaḥ |
oṃ snigdhaudanapriyāyai namaḥ |
oṃ mahāvīrendravaradāyai namaḥ |
oṃ rākiṇyambāsvarūpiṇyai namaḥ |
oṃ maṇipūrābjanilayāyai namaḥ |
oṃ oṃ vadanatrayasaṃyutāyai namaḥ |
oṃ vajrādhikāyudhopetāyai namaḥ |
oṃ ḍāmaryādibhirāvṛtāyai namaḥ |
oṃ raktavarṇāyai namaḥ |
oṃ māṃsaniṣṭhāyai namaḥ | 500
501. guḍānnaprītamānasāyai namaḥ |
oṃ samastabhaktasukhadāyai namaḥ |
oṃ lākinyambāsvarūpiṇyai namaḥ |
oṃ svādhiṣṭānāmbujagatāyai namaḥ |
oṃ caturvaktramanoharāyai namaḥ |
oṃ śūlādyāyudhasampannāyai namaḥ |
oṃ pītavarṇāyai namaḥ |
oṃ atigarvitāyai namaḥ |
oṃ medoniṣṭhāyai namaḥ |
oṃ madhuprītāyai namaḥ | 510
oṃ bandinyādisamanvitāyai namaḥ |
oṃ dadhyannāsaktahṛdayāyai namaḥ |
oṃ kākinīrūpadhāriṇyai namaḥ |
oṃ mūlādhārāmbujārūḍhāyai namaḥ |
oṃ pañcavaktrāyai namaḥ |
oṃ asthisaṃsthitāyai namaḥ |
oṃ aṅkuśādipraharaṇāyai namaḥ |
oṃ oṃ varadādi niṣevitāyai namaḥ |
oṃ mudgaudanāsaktacittāyai namaḥ |
oṃ sākinyambāsvarūpiṇyai namaḥ | 520
oṃ āṅñācakrābjanilāyai namaḥ |
oṃ śuklavarṇāyai namaḥ |
oṃ ṣaḍānanāyai namaḥ |
oṃ majjāsaṃsthāyai namaḥ |
oṃ haṃsavatīmukhyaśaktisamanvitāyai namaḥ |
oṃ haridrānnaikarasikāyai namaḥ |
oṃ hākinīrūpadhāriṇyai namaḥ |
oṃ sahasradalapadmasthāyai namaḥ |
oṃ sarvavarṇopaśobhitāyai namaḥ |
oṃ sarvāyudhadharāyai namaḥ | 530
oṃ śuklasaṃsthitāyai namaḥ |
oṃ sarvatomukhyai namaḥ |
oṃ sarvaudanaprītacittāyai namaḥ |
oṃ yākinyambāsvarūpiṇyai namaḥ |
oṃ svāhāyai namaḥ |
oṃ svadhāyai namaḥ |
oṃ amatyai namaḥ |
oṃ medhāyai namaḥ |
oṃ oṃ śrutyai namaḥ |
oṃ smṛtyai namaḥ | 540
oṃ anuttamāyai namaḥ |
oṃ puṇyakīrtyai namaḥ |
oṃ puṇyalabhyāyai namaḥ |
oṃ puṇyaśravaṇakīrtanāyai namaḥ |
oṃ pulomajārcitāyai namaḥ |
oṃ bandhamocanyai namaḥ |
oṃ barbarālakāyai namaḥ |
oṃ vimarśarūpiṇyai namaḥ |
oṃ vidyāyai namaḥ |
oṃ viyadādijagatprasuve namaḥ | 550
oṃ sarva vyādhipraśamanyai namaḥ |
oṃ sarva mṛtyunivāriṇyai namaḥ |
oṃ agragaṇyāyai namaḥ |
oṃ acintyarūpāyai namaḥ |
oṃ kalikalmaṣanāśinyai namaḥ |
oṃ kātyāyanyai namaḥ |
oṃ kālahantryai namaḥ |
oṃ kamalākṣaniṣevitāyai namaḥ |
oṃ tāmbūlapūritamukhyai namaḥ |
oṃ dāḍimīkusumaprabhāyai namaḥ | 560
oṃ oṃ mṛgākṣyai namaḥ |
oṃ mohinyai namaḥ |
oṃ mukhyāyai namaḥ |
oṃ mṛḍānyai namaḥ |
oṃ mitrarūpiṇyai namaḥ |
oṃ nityatṛptāyai namaḥ |
oṃ bhaktanidhaye namaḥ |
oṃ niyantryai namaḥ |
oṃ nikhileśvaryai namaḥ |
oṃ maitryādivāsanālabhyāyai namaḥ | 570
oṃ mahāpralayasākṣiṇyai namaḥ |
oṃ parāśaktyai namaḥ |
oṃ parāniṣṭhāyai namaḥ |
oṃ praṅñānaghanarūpiṇyai namaḥ |
oṃ mādhvīpānālasāyai namaḥ |
oṃ mattāyai namaḥ |
oṃ mātṛkāvarṇa rūpiṇyai namaḥ |
oṃ mahākailāsanilayāyai namaḥ |
oṃ mṛṇālamṛdudorlatāyai namaḥ |
oṃ mahanīyāyai namaḥ | 580
oṃ dayāmūrtyai namaḥ |
oṃ mahāsāmrājyaśālinyai namaḥ |
oṃ oṃ ātmavidyāyai namaḥ |
oṃ mahāvidyāyai namaḥ |
oṃ śrīvidyāyai namaḥ |
oṃ kāmasevitāyai namaḥ |
oṃ śrīṣoḍaśākṣarīvidyāyai namaḥ |
oṃ trikūṭāyai namaḥ |
oṃ kāmakoṭikāyai namaḥ |
oṃ kaṭākṣakiṅkarībhūtakamalākoṭisevitāyai namaḥ | 590
oṃ śiraḥsthitāyai namaḥ |
oṃ candranibhāyai namaḥ |
oṃ bhālasthāyai–ai namaḥ |
oṃ indradhanuḥprabhāyai namaḥ |
oṃ hṛdayasthāyai namaḥ |
oṃ raviprakhyāyai namaḥ |
oṃ trikoṇāntaradīpikāyai namaḥ |
oṃ dākṣāyaṇyai namaḥ |
oṃ daityahantryai namaḥ |
oṃ dakṣayaṅñavināśinyai namaḥ | 600
oṃ darāndolitadīrghākṣyai namaḥ |
oṃ darahāsojjvalanmukhyai namaḥ |
oṃ gurūmūrtyai namaḥ |
oṃ oṃ guṇanidhaye namaḥ |
oṃ gomātre namaḥ |
oṃ guhajanmabhuve namaḥ |
oṃ deveśyai namaḥ |
oṃ daṇḍanītisthāyai namaḥ |
oṃ daharākāśarūpiṇyai namaḥ |
oṃ pratipanmukhyarākāntatithimaṇḍalapūjitāyai namaḥ | 610
oṃ kalātmikāyai namaḥ |
oṃ kalānāthāyai namaḥ |
oṃ kāvyālāpavimodinyai namaḥ |
oṃ sacāmararamāvāṇīsavyadakṣiṇasevitāyai namaḥ |
oṃ ādiśaktayai namaḥ |
oṃ ameyāyai namaḥ |
oṃ ātmane namaḥ |
oṃ paramāyai namaḥ |
oṃ pāvanākṛtaye namaḥ |
oṃ anekakoṭibrahmāṇḍajananyai namaḥ | 620
oṃ divyavigrahāyai namaḥ |
oṃ klīṅkāryai namaḥ |
oṃ kevalāyai namaḥ |
oṃ oṃ guhyāyai namaḥ |
oṃ kaivalyapadadāyinyai namaḥ |
oṃ tripurāyai namaḥ |
oṃ trijagadvandyāyai namaḥ |
oṃ trimūrtyai namaḥ |
oṃ tridaśeśvaryai namaḥ |
oṃ tryakṣaryai namaḥ | 630
oṃ divyagandhāḍhyāyai namaḥ |
oṃ sindūratilakāñcitāyai namaḥ |
oṃ umāyai namaḥ |
oṃ śailendratanayāyai namaḥ |
oṃ gauryai namaḥ |
oṃ gandharvasevitāyai namaḥ |
oṃ viśvagarbhāyai namaḥ |
oṃ svarṇagarbhāyai namaḥ |
oṃ avaradāyai namaḥ |
oṃ vāgadhīśvaryai namaḥ | 640
oṃ dhyānagamyāyai namaḥ |
oṃ aparicchedyāyai namaḥ |
oṃ ṅñānadāyai namaḥ |
oṃ ṅñānavigrahāyai namaḥ |
oṃ sarvavedāntasaṃvedyāyai namaḥ |
oṃ oṃ satyānandasvarūpiṇyai namaḥ |
oṃ lopāmudrārcitāyai namaḥ |
oṃ līlāklṛptabrahmāṇḍamaṇḍalāyai namaḥ |
oṃ adṛśyāyai namaḥ |
oṃ dṛśyarahitāyai namaḥ | 650
oṃ viṅñātryai namaḥ |
oṃ vedyavarjitāyai namaḥ |
oṃ yoginyai namaḥ |
oṃ yogadāyai namaḥ |
oṃ yogyāyai namaḥ |
oṃ yogānandāyai namaḥ |
oṃ yugandharāyai namaḥ |
oṃ icchāśaktiṅñānaśaktikriyāśaktisvarūpiṇyai namaḥ |
oṃ sarvādhārāyai namaḥ |
oṃ supratiṣṭhāyai namaḥ | 660
oṃ sadasadrūpadhāriṇyai namaḥ |
oṃ aṣṭamūrtyai namaḥ |
oṃ ajājaitryai namaḥ |
oṃ lokayātrāvidhāyinyai namaḥ |
oṃ ekākinyai namaḥ |
oṃ oṃ bhūmarūpāyai namaḥ |
oṃ nidvaitāyai namaḥ |
oṃ dvaitavarjitāyai namaḥ |
oṃ annadāyai namaḥ |
oṃ vasudāyai namaḥ | 670
oṃ vṛddhāyai namaḥ |
oṃ brahmātmaikyasvarūpiṇyai namaḥ |
oṃ bṛhatyai namaḥ |
oṃ brāhmaṇyai namaḥ |
oṃ brāhmayai namaḥ |
oṃ brahmānandāyai namaḥ |
oṃ balipriyāyai namaḥ |
oṃ bhāṣārūpāyai namaḥ |
oṃ bṛhatsenāyai namaḥ |
oṃ bhāvābhāvavirjitāyai namaḥ | 680
oṃ sukhārādhyāyai namaḥ |
oṃ śubhakaryai namaḥ |
oṃ śobhanāsulabhāgatyai namaḥ |
oṃ rājarājeśvaryai namaḥ |
oṃ rājyadāyinyai namaḥ |
oṃ rājyavallabhāyai namaḥ |
oṃ rājatkṛpāyai namaḥ |
oṃ oṃ rājapīṭhaniveśitanijāśritāyai namaḥ |
oṃ rājyalakṣmyai namaḥ |
oṃ kośanāthāyai namaḥ | 690
oṃ caturaṅgabaleśvaryai namaḥ |
oṃ sāmrājyadāyinyai namaḥ |
oṃ satyasandhāyai namaḥ |
oṃ sāgaramekhalāyai namaḥ |
oṃ dīkṣitāyai namaḥ |
oṃ daityaśamanyai namaḥ |
oṃ sarvalokavaṃśakaryai namaḥ |
oṃ sarvārthadātryai namaḥ |
oṃ sāvitryai namaḥ |
oṃ saccidānandarūpiṇyai namaḥ | 700
oṃ deśakālāparicchinnāyai namaḥ |
oṃ sarvagāyai namaḥ |
oṃ sarvamohinyai namaḥ |
oṃ sarasvatyai namaḥ |
oṃ śāstramayyai namaḥ |
oṃ guhāmbāyai namaḥ |
oṃ guhyarūpiṇyai namaḥ |
oṃ sarvopādhivinirmuktāyai namaḥ |
oṃ oṃ sadāśivapativratāyai namaḥ |
oṃ sampradāyeśvaryai namaḥ | 710
oṃ sādhune namaḥ |
oṃ yai namaḥ |
oṃ gurūmaṇḍalarūpiṇyai namaḥ |
oṃ kulottīrṇāyai namaḥ |
oṃ bhagārādhyāyai namaḥ |
oṃ māyāyai namaḥ |
oṃ madhumatyai namaḥ |
oṃ mahyai namaḥ |
oṃ gaṇāmbāyai namaḥ |
oṃ guhyakārādhyāyai namaḥ | 720
oṃ komalāṅgyai namaḥ |
oṃ gurupriyāyai namaḥ |
oṃ svatantrāyai namaḥ |
oṃ sarvatantreśyai namaḥ |
oṃ dakṣiṇāmūrtirūpiṇyai namaḥ |
oṃ sanakādisamārādhyāyai namaḥ |
oṃ śivaṅñānapradāyinyai namaḥ |
oṃ citkalāyai namaḥ |
oṃ ānandakalikāyai namaḥ |
oṃ premarūpāyai namaḥ | 730
oṃ oṃ priyaṅkaryai namaḥ |
oṃ nāmapārāyaṇaprītāyai namaḥ |
oṃ nandividyāyai namaḥ |
oṃ naṭeśvaryai namaḥ |
oṃ mithyājagadadhiṣṭhānāyai namaḥ |
oṃ muktidāyai namaḥ |
oṃ muktirūpiṇyai namaḥ |
oṃ lāsyapriyāyai namaḥ |
oṃ layakaryai namaḥ |
oṃ lajjāyai namaḥ | 740
oṃ rambhādivanditāyai namaḥ |
oṃ bhavadāvasudhāvṛṣṭyai namaḥ |
oṃ pāpāraṇyadavānalāyai namaḥ |
oṃ daurbhāgyatūlavātūlāyai namaḥ |
oṃ jarādhvāntaraviprabhāyai namaḥ |
oṃ bhāgyābdhicandrikāyai namaḥ |
oṃ bhaktacittakekighanāghanāyai namaḥ |
oṃ rogaparvatadambholaye namaḥ |
oṃ mṛtyudārukuṭhārikāyai namaḥ |
oṃ maheśvaryai namaḥ | 750
oṃ mahākālyai namaḥ |
oṃ mahāgrāsāyai namaḥ |
oṃ mahāśanāyai namaḥ |
oṃ aparṇāyai namaḥ |
oṃ oṃ caṇḍikāyai namaḥ |
oṃ caṇḍamuṇḍāsuraniṣūdinyai namaḥ |
oṃ kṣarākṣarātmikāyai namaḥ |
oṃ sarvalokeśyai namaḥ |
oṃ viśvadhāriṇyai namaḥ |
oṃ trivargadātryai namaḥ | 760
oṃ subhagāyai namaḥ |
oṃ tryambakāyai namaḥ |
oṃ triguṇātmikāyai namaḥ |
oṃ svargāpavargadāyai namaḥ |
oṃ śuddhāyai namaḥ |
oṃ japāpuṣpanibhākṛtaye namaḥ |
oṃ ojovatyai namaḥ |
oṃ dyutidharāyai namaḥ |
oṃ yaṅñarūpāyai namaḥ |
oṃ priyavratāyai namaḥ | 770
oṃ durārādhyāyai namaḥ |
oṃ durādharṣāyai namaḥ |
oṃ pāṭalīkusumapriyāyai namaḥ |
oṃ mahatyai namaḥ |
oṃ merunilayāyai namaḥ |
oṃ mandārakusumapriyāyai namaḥ |
oṃ oṃ vīrārādhyāyai namaḥ |
oṃ virāḍrūpāyai namaḥ |
oṃ virajase namaḥ |
oṃ viśvatomukhyai namaḥ | 780
oṃ pratyagrūpāyai namaḥ |
oṃ parākāśāyai namaḥ |
oṃ prāṇadāyai namaḥ |
oṃ prāṇarūpiṇyai namaḥ |
oṃ mārtāṇḍabhairavārādhyāyai namaḥ |
oṃ mantriṇīnyastarājyadhure namaḥ |
oṃ tripureśyai namaḥ |
oṃ jayatsenāyai namaḥ |
oṃ nistraiguṇyāyai namaḥ |
oṃ parāparāyai namaḥ | 790
oṃ satyaṅñānānandarūpāyai namaḥ |
oṃ sāmarasyaparāyaṇāyai namaḥ |
oṃ kapardinyai namaḥ |
oṃ kalāmālāyai namaḥ |
oṃ kāmadughe namaḥ |
oṃ kāmarūpiṇyai namaḥ |
oṃ kalānidhaye namaḥ |
oṃ kāvyakalāyai namaḥ |
oṃ oṃ rasaṅñāyai namaḥ |
oṃ rasaśevadhaye namaḥ | 800
oṃ puṣṭāyai namaḥ |
oṃ purātanāyai namaḥ |
oṃ pūjyāyai namaḥ |
oṃ puṣkarāyai namaḥ |
oṃ puṣkarekṣaṇāyai namaḥ |
oṃ parasmai jyotiṣe namaḥ |
oṃ parasmai dhāmne namaḥ |
oṃ paramāṇave namaḥ |
oṃ parātparāyai namaḥ |
oṃ pāśahastāyai namaḥ | 810
oṃ pāśahantryai namaḥ |
oṃ paramantravibhedinyai namaḥ |
oṃ mūrtāyai namaḥ |
oṃ amūrtāyai namaḥ |
oṃ anityatṛptāyai namaḥ |
oṃ munimānasahaṃsikāyai namaḥ |
oṃ satyavratāyai namaḥ |
oṃ satyarūpāyai namaḥ |
oṃ sarvāntaryāmiṇyai namaḥ |
oṃ satyai namaḥ | 820
oṃ oṃ brahmāṇyai namaḥ |
oṃ brahmaṇe namaḥ |
oṃ jananyai namaḥ |
oṃ bahurūpāyai namaḥ |
oṃ budhārcitāyai namaḥ |
oṃ prasavitryai namaḥ |
oṃ pracaṇḍāyai namaḥ |
oṃ āṅñāyai namaḥ |
oṃ pratiṣṭhāyai namaḥ |
oṃ prakaṭākṛtaye namaḥ | 830
oṃ prāṇeśvaryai namaḥ |
oṃ prāṇadātryai namaḥ |
oṃ pañcāśatpīṭharūpiṇyai namaḥ |
oṃ viśrṛṅkhalāyai namaḥ |
oṃ viviktasthāyai namaḥ |
oṃ vīramātre namaḥ |
oṃ viyatprasuve namaḥ |
oṃ mukundāyai namaḥ |
oṃ muktinilayāyai namaḥ |
oṃ mūlavigraharūpiṇyai namaḥ | 840
oṃ bhāvaṅñāyai namaḥ |
oṃ bhavarogadhnyai namaḥ |
oṃ oṃ bhavacakrapravartinyai namaḥ |
oṃ chandaḥsārāyai namaḥ |
oṃ śāstrasārāyai namaḥ |
oṃ mantrasārāyai namaḥ |
oṃ talodaryai namaḥ |
oṃ udārakīrtaye namaḥ |
oṃ uddāmavaibhavāyai namaḥ |
oṃ varṇarūpiṇyai namaḥ | 850
oṃ janmamṛtyujarātaptajana
viśrāntidāyinyai namaḥ |
oṃ sarvopaniṣadud ghuṣṭāyai namaḥ |
oṃ śāntyatītakalātmikāyai namaḥ |
oṃ gambhīrāyai namaḥ |
oṃ gaganāntaḥsthāyai namaḥ |
oṃ garvitāyai namaḥ |
oṃ gānalolupāyai namaḥ |
oṃ kalpanārahitāyai namaḥ |
oṃ kāṣṭhāyai namaḥ |
oṃ akāntāyai namaḥ | 860
oṃ kāntārdhavigrahāyai namaḥ |
oṃ kāryakāraṇanirmuktāyai namaḥ |
oṃ kāmakelitaraṅgitāyai namaḥ |
oṃ kanatkanakatāṭaṅkāyai namaḥ |
oṃ līlāvigrahadhāriṇyai namaḥ |
oṃ ajāyai namaḥ |
oṃ kṣayavinirmuktāyai namaḥ |
oṃ mugdhāyai namaḥ |
oṃ kṣipraprasādinyai namaḥ |
oṃ antarmukhasamārādhyāyai namaḥ | 870
oṃ bahirmukhasudurlabhāyai namaḥ |
oṃ trayyai namaḥ |
oṃ trivarganilayāyai namaḥ |
oṃ tristhāyai namaḥ |
oṃ tripuramālinyai namaḥ |
oṃ nirāmayāyai namaḥ |
oṃ nirālambāyai namaḥ |
oṃ svātmārāmāyai namaḥ |
oṃ sudhāsṛtyai namaḥ |
oṃ saṃsārapaṅkanirmagna
samuddharaṇapaṇḍitāyai namaḥ | 880
oṃ yaṅñapriyāyai namaḥ |
oṃ yaṅñakartryai namaḥ |
oṃ yajamānasvarūpiṇyai namaḥ |
oṃ dharmādhārāyai namaḥ |
oṃ oṃ dhanādhyakṣāyai namaḥ |
oṃ dhanadhānyavivardhinyai namaḥ |
oṃ viprapriyāyai namaḥ |
oṃ viprarūpāyai namaḥ |
oṃ viśvabhramaṇakāriṇyai namaḥ |
oṃ viśvagrāsāyai namaḥ | 890
oṃ vidrumābhāyai namaḥ |
oṃ vaiṣṇavyai namaḥ |
oṃ viṣṇurūpiṇyai namaḥ |
oṃ ayonyai namaḥ var ayonaye
oṃ yoninilayāyai namaḥ |
oṃ kūṭasthāyai namaḥ |
oṃ kularūpiṇyai namaḥ |
oṃ vīragoṣṭhīpriyāyai namaḥ |
oṃ vīrāyai namaḥ |
oṃ naiṣkarmyāyai namaḥ | 900
oṃ nādarūpiṇyai namaḥ |
oṃ viṅñānakalanāyai namaḥ |
oṃ kalyāyai namaḥ |
oṃ vidagdhāyai namaḥ |
oṃ baindavāsanāyai namaḥ |
oṃ tatvādhikāyai namaḥ |
oṃ oṃ tatvamayyai namaḥ |
oṃ tatvamarthasvarūpiṇyai namaḥ |
oṃ sāmagānapriyāyai namaḥ |
oṃ saumyāyai namaḥ | 910
oṃ sadāśivakuṭumbinyai namaḥ |
oṃ savyāpasavyamārgasthāyai namaḥ |
oṃ sarvāpadvinivāriṇyai namaḥ |
oṃ svasthāyai namaḥ |
oṃ svabhāvamadhurāyai namaḥ |
oṃ dhīrāyai namaḥ |
oṃ dhīrasamarcitāyai namaḥ |
oṃ caitanyārghyasamārādhyāyai namaḥ |
oṃ caitanyakusumapriyāyai namaḥ |
oṃ sadoditāyai namaḥ | 920
oṃ sadātuṣṭhāyai namaḥ |
oṃ taruṇādityapāṭalāyai namaḥ |
oṃ dakṣiṇādakṣiṇārādhyāyai namaḥ |
oṃ darasmeramukhāmbujāyai namaḥ |
oṃ kaulinīkevalāyai namaḥ |
oṃ anardhya kaivalyapadadāyinyai namaḥ |
oṃ stotrapriyāyai namaḥ |
oṃ stutimatyai namaḥ |
oṃ oṃ śrutisaṃstutavaibhavāyai namaḥ |
oṃ manasvinyai namaḥ | 930
oṃ mānavatyai namaḥ |
oṃ maheśyai namaḥ |
oṃ maṅgalākṛtye namaḥ |
oṃ viśvamātre namaḥ |
oṃ jagaddhātryai namaḥ |
oṃ viśālākṣyai namaḥ |
oṃ virāgiṇyai namaḥ |
oṃ pragalbhāyai namaḥ |
oṃ paramodārāyai namaḥ |
oṃ parāmodāyai namaḥ | 940
oṃ manomayyai namaḥ |
oṃ vyomakeśyai namaḥ |
oṃ vimānasthāyai namaḥ |
oṃ vajriṇyai namaḥ |
oṃ vāmakeśvaryai namaḥ |
oṃ pañcayaṅñapriyāyai namaḥ |
oṃ pañcapretamañcādhiśāyinyai namaḥ |
oṃ pañcamyai namaḥ |
oṃ pañcabhūteśyai namaḥ |
oṃ pañcasaṅkhyopacāriṇyai namaḥ | 950
oṃ oṃ śāśvatyai namaḥ |
oṃ śāśvataiśvaryāyai namaḥ |
oṃ śarmadāyai namaḥ |
oṃ śambhumohinyai namaḥ |
oṃ dharāyai namaḥ |
oṃ dharasutāyai namaḥ |
oṃ dhanyāyai namaḥ |
oṃ dharmiṇyai namaḥ |
oṃ dharmavardhinyai namaḥ |
oṃ lokātītāyai namaḥ | 960
oṃ guṇātītāyai namaḥ |
oṃ sarvātītāyai namaḥ |
oṃ śāmātmikāyai namaḥ |
oṃ bandhūkakusumaprakhyāyai namaḥ |
oṃ bālāyai namaḥ |
oṃ līlāvinodinyai namaḥ |
oṃ sumaṅgalyai namaḥ |
oṃ sukhakaryai namaḥ |
oṃ suveṣāḍhyāyai namaḥ |
oṃ suvāsinyai namaḥ | 970
oṃ suvāsinyarcanaprītāyai namaḥ |
oṃ āśobhanāyai namaḥ |
oṃ oṃ śuddhamānasāyai nama
oṃ bindutarpaṇasantuṣṭāyai namaḥ |
oṃ pūrvajāyai namaḥ |
oṃ tripurāmbikāyai namaḥ |
oṃ daśamudrāsamārādhyāyai namaḥ |
oṃ tripurāśrīvaśaṅkaryai namaḥ |
oṃ ṅñānamudrāyai namaḥ |
oṃ ṅñānagamyāyai namaḥ | 980
oṃ ṅñānaṅñeyasvarūpiṇyai namaḥ |
oṃ yonimudrāyai namaḥ |
oṃ trikhaṇḍeśyai namaḥ |
oṃ triguṇāyai namaḥ |
oṃ ambāyai namaḥ |
oṃ trikoṇagāyai namaḥ |
oṃ anaghāyai namaḥ |
oṃ adbhutacāritrāyai namaḥ |
oṃ vāñchitārthapradāyinyai namaḥ |
oṃ abhyāsātiśayaṅñātāyai namaḥ | 990
oṃ ṣaḍadhvātītarūpiṇyai namaḥ |
oṃ avyājakaruṇāmūrtaye namaḥ |
oṃ aṅñānadhvāntadīpikāyai namaḥ |
oṃ ābālagopaviditāyai namaḥ |
oṃ oṃ sarvānullaṅghyaśāsanāyai namaḥ |
oṃ śrīcakrarājanilayāyai namaḥ |
oṃ śrīmattripurasundaryai namaḥ |
oṃ oṃ śrīśivāyai namaḥ |
oṃ śivaśaktyaikyarūpiṇyai namaḥ |
oṃ lalitāmbikāyai namaḥ | 1000
||oṃ tatsat brahmārpaṇamastu ||
||iti śrīlalitasahasranāmāvaliḥ sampūrṇā ||

Advertisements

vinayagar chathurthi

Ganesha is the Lord who is first worshipped before any holy occasion or puja.Ganesh Chaturthi also known as ‘Vinayak Chaturthi’ or ‘Vinayaka Chavithi’ is celebrated by Hindus all around the world as the birthday of Lord Ganesha. It is observed during the Hindu month of Bhadra in Hindi /Avani in Tamil (mid-August to mid-September). He is revered as the preserver of all good things and prevents Vigna (meaning obstruction/bad omen). His motto is Shubh-Laabh (good prospect and good prosperity).Generally Ganesh Chaturthi preparations commence from almost a month before the festival. The celebrations last for around ten days (from Bhadrapad Shudh Chaturthi to Ananta Chaturdashi).On the 11th day, the idol is taken through the streets in a procession and immersed in a river or the sea symbolizing a ritual see-off of the Lord in his journey towards his abode in Kailash while taking away with him the misfortunes of all the people.

At home, Ganesha pooja starts from bringing or making a clay idol of Lord Ganesha. Various special food items are cooked for offering/Neivedyam (bhog). Although there are a large number of sweets offered to Lord Ganesha during the pooja, Modak is known to be the lord`s favorite sweet and is therefore one of the main dishes made on this day. Other dishes include Karanji, laddu, barfi, peda, vada, sundal and appam. The idol is given a bath(Abishek) with scented water and then decorated with flowers. Jyoti is lit and then the aarti begins. People read Ganesh Chaturthi story after pooja. Various bhajans and mantras are chanted at this time. It is believed that chanting the mantras with complete devotion brings life to the idol. It is also believed that during this period, Ganesha visits the home of his devotees and bring prosperity and good fortune with him.  He removes all the obstacles that you experience on the spiritual path.Along with Ganesha, Gouri idol is also placed in South Indian families and worshipped. Gouri Vrata is performed as “Mangala Gauri” by women for good life and prosperity.

Below images tells about the Pooja Procedure

Here is our idol with his  prasads.

Goddess – Ashtalakshmi ashtrotham

அஷ்டலட்சுமி அஷ்டோத்திர சத நாமாவளி
ஓம் அகில லட்சுமியை நம:
ஓம் அன்ன லட்சுமியை நம:
ஓம் அலங்கார லட்சுமியை நம:
ஓம் அஷ்ட லட்சுமியை நம:
ஓம் அமிர்த லட்சுமியை நம:
ஓம் அமர லட்சுமியை நம:
ஓம் அம்ச லட்சுமியை நம:
ஓம் அபூர்வ லட்சுமியை நம:
ஓம் ஆதி லட்சுமியை நம:
ஓம் ஆத்ம லட்சுமியை நம:

ஓம் ஆனந்த லட்சுமியை நம:
ஓம் இஷ்ட லட்சுமியை நம:
ஓம் இன்ப லட்சுமியை நம:
ஓம் இதய லட்சுமியை நம:
ஓம் ஈஸ்வர்ய லட்சுமியை நம:
ஓம் ஈகை லட்சுமியை நம:
ஓம் உண்மை லட்சுமியை நம:
ஓம் உதய லட்சுமியை நம:
ஓம் உத்தம லட்சுமியை நம:
ஓம் உபாசன லட்சுமியை நம:

ஓம் ஊர்ஜித லட்சுமியை நம:
ஓம் எட்டு லட்சுமியை நம:
ஓம் ஏக லட்சுமியை நம:
ஓம் ஐஸ்வர்ய லட்சுமியை நம:
ஓம் ஒற்றுமை லட்சுமியை நம:
ஓம் ஒளிப்பிரகாச லட்சுமியை நம:
ஓம் ஓங்கார லட்சுமியை நம:
ஓம் ஒளதர்ய லட்சுமியை நம:
ஓம் ஒளஷத லட்சுமியை நம:
ஓம் ஒளபாஷன லட்சுமியை நம:

ஓம் கருணை லட்சுமியை நம:
ஓம் கனக லட்சுமியை நம:
ஓம் கபில லட்சுமியை நம:
ஓம் கந்த லட்சுமியை நம:
ஓம் கஸ்தூரி லட்சுமியை நம:
ஓம் சந்தான லட்சுமியை நம:
ஓம் சங்கு லட்சுமியை நம:
ஓம் சக்கர லட்சுமியை நம:
ஓம் சந்தோஷ லட்சுமியை நம:
ஓம் செல்வ லட்சுமியை நம:

ஓம் சரச லட்சுமியை நம:
ஓம் சகல லட்சுமியை நம:
ஓம் ஞான லட்சுமியை நம:
ஓம் தர்ம லட்சுமியை நம:
ஓம் தன லட்சுமியை நம:
ஓம் தவ லட்சுமியை நம:
ஓம் நவ லட்சுமியை நம:
ஓம் தான லட்சுமியை நம:
ஓம் வைர லட்சுமியை நம:
ஓம் நீல லட்சுமியை நம:

ஓம் முத்து லட்சுமியை நம:
ஓம் பவள லட்சுமியை நம:
ஓம் மாணிக்க லட்சுமியை நம:
ஓம் மரகத லட்சுமியை நம:
ஓம் கோமேதக லட்சுமியை நம:
ஓம் பதுமராக லட்சுமியை நம:
ஓம் வைடூர்ய லட்சுமியை நம:
ஓம் பிரம்ம லட்சுமியை நம:
ஓம் விஷ்ணு லட்சுமியை நம:
ஓம் சங்கர லட்சுமியை நம:

ஓம் சிவ லட்சுமியை நம:
ஓம் ஜோதி லட்சுமியை நம:
ஓம் தீப லட்சுமியை நம:
ஓம் தீன லட்சுமியை நம:
ஓம் தீர்த்த லட்சுமியை நம:
ஓம் திவ்விய லட்சுமியை நம:
ஓம் தான்ய லட்சுமியை நம:
ஓம் வீரலெட்சுமியை நம:
ஓம் வித்யா லட்சுமியை நம:
ஓம் புவ லட்சுமியை நம:

ஓம் விஜய லட்சுமியை நம:
ஓம் விபுல லட்சுமியை நம:
ஓம் விமல லட்சுமியை நம:
ஓம் ஜெய லட்சுமியை நம:
ஓம் கெஜ லட்சுமியை நம:
ஓம் வர லட்சுமியை நம:
ஓம் மஹா லட்சுமியை நம:
ஓம் வேணு லட்சுமியை நம:
ஓம் பாக்கிய லட்சுமியை நம:
ஓம் பால லட்சுமியை நம:

ஓம் பக்த லட்சுமியை நம:
ஓம் பாமா லட்சுமியை நம:
ஓம் புவன லட்சுமியை நம:
ஓம் புனித லட்சுமியை நம:
ஓம் புண்ணிய லட்சுமியை நம:
ஓம் பூமி லட்சுமியை நம:
ஓம் சோபித லட்சுமியை நம:
ஓம் ராம லட்சுமியை நம:
ஓம் சீதா லட்சுமியை நம:
ஓம் ஜெய லட்சுமியை நம:

ஓம் சித்த லட்சுமியை நம:
ஓம் சிங்கார லட்சுமியை நம:
ஓம் ஸ்வர்ண லட்சுமியை நம:
ஓம் நாக லட்சுமியை நம:
ஓம் யோக லட்சுமியை நம:
ஓம் போக லட்சுமியை நம:
ஓம் புவன லட்சுமியை நம:
ஓம் கோமள லட்சுமியை நம:
ஓம் மாத லட்சுமியை நம:
ஓம் பிதா லட்சுமியை நம:

ஓம் வைபவ லட்சுமியை நம:
ஓம் குரு லட்சுமியை நம:
ஓம் தெய்வ லட்சுமியை நம:
ஓம் தாமரை லட்சுமியை நம:
ஓம் நித்திய லட்சுமியை நம:
ஓம் சாந்த லட்சுமியை நம:
ஓம் பிரசன்ன லட்சுமியை நம:
ஓம் மங்கள லட்சுமியை

Gayathri Amman pooja

Gayathri matha is the Goddess of Vedas and Mantras praying her will give our life a Peace and Wisdom.

Procedure for the Pooja is

Read the below given sloka about gayathri matha and offer flowers and  sweet or nuts to God

 

No
Name Mantra
English Name Mantra
1.
ॐ श्री गायत्र्यै नमः।
Om Shri Gayatryai Namah।
2.
ॐ जगन्मात्रे नमः।
Om Jaganmatre Namah।
3.
ॐ परब्रह्मस्वरूपिण्यै नमः।
Om Parabrahmasvarupinyai Namah।
4.
ॐ परमार्थप्रदायै नमः।
Om Paramarthapradayai Namah।
5.
ॐ जप्यायै नमः।
Om Japyayai Namah।
6.
ॐ ब्रह्मतेजोविवर्धिन्यै नमः।
Om Brahmatejovivardhinyai Namah।
7.
ॐ ब्रह्मास्त्ररूपिण्यै नमः।
Om Brahmastrarupinyai Namah।
8.
ॐ भव्यायै नमः।
Om Bhavyayai Namah।
9.
ॐ त्रिकालध्येयरूपिण्यै नमः।
Om Trikaladhyeyarupinyai Namah।
10.
ॐ त्रिमूर्तिरूपायै नमः।
Om Trimurtirupayai Namah।
11.
ॐ सर्वज्ञायै नमः।
Om Sarvagyayai Namah।
12.
ॐ वेदमात्रे नमः।
Om Vedamatre Namah।
13.
ॐ मनोन्मन्यै नमः।
Om Manonmanyai Namah।
14.
ॐ बालिकायै नमः।
Om Balikayai Namah।
15.
ॐ तरुण्यै नमः।
Om Tarunyai Namah।
16.
ॐ वृद्धायै नमः।
Om Vriddhayai Namah।
17.
ॐ सूर्यमण्डलवासिन्यै नमः।
Om Suryamandalavasinyai Namah।
18.
ॐ मन्देहदानवध्वंसकारिण्यै नमः।
Om Mandehadanavadhvansakarinyai Namah।
19.
ॐ सर्वकारणायै नमः।
Om Sarvakaranayai Namah।
20.
ॐ हंसारूढायै नमः।
Om Hansarudhayai Namah।
21.
ॐ गरुडारूढायै नमः।
Om Garudarudhayai Namah।
22.
ॐ वृषभारूढायै नमः।
Om Vrishabharudhayai Namah।
23.
ॐ शुभायै नमः।
Om Shubhayai Namah।
24.
ॐ षट्कुक्षिण्यै नमः।
Om Shatkukshinyai Namah।
25.
ॐ त्रिपदायै नमः।
Om Tripadayai Namah।
26.
ॐ शुद्धायै नमः।
Om Shuddhayai Namah।
27.
ॐ पञ्चशीर्षायै नमः।
Om Panchashirshayai Namah।
28.
ॐ त्रिलोचनायै नमः।
Om Trilochanayai Namah।
29.
ॐ त्रिवेदरूपायै नमः।
Om Trivedarupayai Namah।
30.
ॐ त्रिविधायै नमः।
Om Trividhayai Namah।
31.
ॐ त्रिवर्गफलदायिन्यै नमः।
Om Trivargaphaladayinyai Namah।
32.
ॐ दशहस्तायै नमः।
Om Dashahastayai Namah।
33.
ॐ चन्द्रवर्णायै नमः।
Om Chandravarnayai Namah।
34.
ॐ विश्वामित्रवरप्रदायै नमः।
Om Vishvamitravarapradayai Namah।
35.
ॐ दशायुधधरायै नमः।
Om Dashayudhadharayai Namah।
36.
ॐ नित्यायै नमः।
Om Nityayai Namah।
37.
ॐ सन्तुष्टायै नमः।
Om Santushtayai Namah।
38.
ॐ ब्रह्मपूजितायै नमः।
Om Brahmapujitayai Namah।
39.
ॐ आदिशक्त्यै नमः।
Om Adishaktyai Namah।
40.
ॐ महाविद्यायै नमः।
Om Mahavidyayai Namah।
41.
ॐ सुषुम्नाख्यायै नमः।
Om Sushumnakhyayai Namah।
42.
ॐ सरस्वत्यै नमः।
Om Saraswatyai Namah।
43.
ॐ चतुर्विंशत्यक्षराढ्यायै नमः।
Om Chaturvinshatyaksharadhyayai Namah।
44.
ॐ सावित्र्यै नमः।
Om Savitryai Namah।
45.
ॐ सत्यवत्सलायै नमः।
Om Satyavatsalayai Namah।
46.
ॐ सन्ध्यायै नमः।
Om Sandhyayai Namah।
47.
ॐ रात्र्यै नमः।
Om Ratryai Namah।
48.
ॐ प्रभाताख्यायै नमः।
Om Prabhatakhyayai Namah।
49.
ॐ सांख्यायनकुलोद्भवायै नमः।
Om Sankhyayanakulodbhavayai Namah।
50.
ॐ सर्वेश्वर्यै नमः।
Om Sarveshvaryai Namah।
51.
ॐ सर्वविद्यायै नमः।
Om Sarvavidyayai Namah।
52.
ॐ सर्वमन्त्राद्यै नमः।
Om Sarvamantradyai Namah।
53.
ॐ अव्ययायै नमः।
Om Avyayayai Namah।
54.
ॐ शुद्धवस्त्रायै नमः।
Om Shuddhavastrayai Namah।
55.
ॐ शुद्धविद्यायै नमः।
Om Shuddhavidyayai Namah।
56.
ॐ शुक्लमाल्यानुलेपनायै नमः।
Om Shuklamalyanulepanayai Namah।
57.
ॐ सुरसिन्धुसमायै नमः।
Om Surasindhusamayai Namah।
58.
ॐ सौम्यायै नमः।
Om Saumyayai Namah।
59.
ॐ ब्रह्मलोकनिवासिन्यै नमः।
Om Brahmalokanivasinyai Namah।
60.
ॐ प्रणवप्रतिपाद्यार्थायै नमः।
Om Pranavapratipadyarthayai Namah।
61.
ॐ प्रणतोद्धरणक्षमायै नमः।
Om Pranatoddharanakshamayai Namah।
62.
ॐ जलाञ्जलिसुसन्तुष्टायै नमः।
Om Jalanjalisusantushtayai Namah।
63.
ॐ जलगर्भायै नमः।
Om Jalagarbhayai Namah।
64.
ॐ जलप्रियायै नमः।
Om Jalapriyayai Namah।
65.
ॐ स्वाहायै नमः।
Om Svahayai Namah।
66.
ॐ स्वधायै नमः।
Om Svadhayai Namah।
67.
ॐ सुधासंस्थायै नमः।
Om Sudhasansthayai Namah।
68.
ॐ श्रौषट्वौषट्वषट्क्रियायै नमः।
Om Shraushatvaushatvashatkriyayai Namah।
69.
ॐ सुरभ्यै नमः।
Om Surabhyai Namah।
70.
ॐ षोडशकलायै नमः।
Om Shodashakalayai Namah।
71.
ॐ मुनिबृन्दनिषेवितायै नमः।
Om Munibrindanishevitayai Namah।
72.
ॐ यज्ञप्रियायै नमः।
Om Yagyapriyayai Namah।
73.
ॐ यज्ञमूर्त्यै नमः।
Om Yagyamurtyai Namah।
74.
ॐ स्रुक्स्रुवाज्यस्वरूपिण्यै नमः।
Om Sruksruvajyasvarupinyai Namah।
75.
ॐ अक्षमालाधरायै नमः।
Om Akshamaladharayai Namah।
76.
ॐ अक्षमालासंस्थायै नमः।
Om Akshamalasansthayai Namah।
77.
ॐ अक्षराकृत्यै नमः।
Om Aksharakrityai Namah।
78.
ॐ मधुछन्दसे नमः।
Om Madhuchhandase Namah।
79.
ॐ ऋषिप्रीतायै नमः।
Om Rishipritayai Namah।
80.
ॐ स्वच्छन्दायै नमः।
Om Svachchhandayai Namah।
81.
ॐ छन्दसांनिधये नमः।
Om Chhandasannidhaye Namah।
82.
ॐ अङ्गुलीपर्वसंस्थानायै नमः।
Om Anguliparvasansthanayai Namah।
83.
ॐ चतुर्विंशतिमुद्रिकायै नमः।
Om Chaturvinshatimudrikayai Namah।
84.
ॐ ब्रह्ममूर्त्यै नमः।
Om Brahmamurtyai Namah।
85.
ॐ रुद्रशिखायै नमः।
Om Rudrashikhayai Namah।
86.
ॐ सहस्रपरमाम्बिकायै नमः।
Om Sahasraparamambikayai Namah।
87.
ॐ विष्णुहृदयायै नमः।
Om Vishnuhridayayai Namah।
88.
ॐ अग्निमुख्यै नमः।
Om Agnimukhyai Namah।
89.
ॐ शतमध्यायै नमः।
Om Shatamadhyayai Namah।
90.
ॐ दशावरणायै नमः।
Om Dashavaranayai Namah।
91.
ॐ सहस्रदलपद्मस्थायै नमः।
Om Sahasradalapadmasthayai Namah।
92.
ॐ हंसरूपायै नमः।
Om Hansarupayai Namah।
93.
ॐ निरञ्जनायै नमः।
Om Niranjanayai Namah।
94.
ॐ चराचरस्थायै नमः।
Om Characharasthayai Namah।
95.
ॐ चतुरायै नमः।
Om Chaturayai Namah।
96.
ॐ सूर्यकोटिसमप्रभायै नमः।
Om Suryakotisamaprabhayai Namah।
97.
ॐ पञ्चवर्णमुख्यै नमः।
Om Panchavarnamukhyai Namah।
98.
ॐ धात्र्यै नमः।
Om Dhatryai Namah।
99.
ॐ चन्द्रकोटिशुचिस्मितायै नमः।
Om Chandrakotishuchismitayai Namah।
100.
ॐ महामायायै नमः।
Om Mahamayayai Namah।
101.
ॐ विचित्राङ्ग्यै नमः।
Om Vichitrangyai Namah।
102.
ॐ मायाबीजनिवासिन्यै नमः।
Om Mayabijanivasinyai Namah।
103.
ॐ सर्वयन्त्रात्मिकायै नमः।
Om Sarvayantratmikayai Namah।
104.
ॐ सर्वतन्त्ररूपायै नमः।
Om Sarvatantrarupayai Namah।
105.
ॐ जगद्धितायै नमः।
Om Jagaddhitayai Namah।
106.
ॐ मर्यादापालिकायै नमः।
Om Maryadapalikayai Namah।
107.
ॐ मान्यायै नमः।
Om Manyayai Namah।
108.
ॐ महामन्त्रफलप्रदायै नमः।
Om Mahamantraphalapradayai Namah।

Tamil version is there in this picture

 

You can also reside Gayathri Mantra for about 24 or 108 times

om bhūr bhuvaḥ svaḥtát savitúr váreṇ(i)yaṃbhárgo devásya dhīmahidhíyo yó naḥ prachodayāt

 

 

 

 

Mahalakshmi pooja

Mahalakshmi Pooja is done for Goddess Lakshmi seeking her blessing of  wealth in life

The Procedure for pooja is to read the below mentioned sloka and offer flowers or kumkum , Sweet or Nuts to God.

No
Name
Name Mantra
Name Meaning
1.
प्रकृति
Prakriti
ॐ प्रकृत्यै नमः।
Om Prakrityai Namah।
Nature
2.
विकृति
Vikriti
ॐ विकृत्यै नमः।
Om Vikrityai Namah।
Multi-Faceted Nature
3.
विद्या
Vidya
ॐ विद्यायै नमः।
Om Vidyayai Namah।
Wisdom
4.
सर्वभूतहितप्रदा
Sarvabhutahitaprada
ॐ सर्वभूतहितप्रदायै नमः।
Om Sarvabhutahitapradayai Namah।
Granter of Universal Niceties
5.
श्रद्धा
Shraddha
ॐ श्रद्धायै नमः।
Om Shraddhayai Namah।
Devoted
6.
विभूति
Vibhuti
ॐ विभूत्यै नमः।
Om Vibhutyai Namah।
Wealth
7.
सुरभि
Surabhi
ॐ सुरभ्यै नमः।
Om Surabhyai Namah।
Celestial Being
8.
परमात्मिका
Paramatmika
ॐ परमात्मिकायै नमः।
Om Paramatmikayai Namah।
Omnipresence
9.
वाचि
Vachi
ॐ वाचे नमः।
Om Vache Namah।
Nectar-Like Speech
10.
पद्मलया
Padmalaya
ॐ पद्मालयायै नमः।
Om Padmalayayai Namah।
Residing On The Lotus
11.
पद्मा
Padma
ॐ पद्मायै नमः।
Om Padmayai Namah।
Lotus
12.
शुचि
Shuchi
ॐ शुचये नमः।
Om Shuchaye Namah।
Embodiment of Purity
13.
स्वाहा
Swaha
ॐ स्वाहायै नमः।
Om Swahayai Namah।
Shape of Swahadevi (Auspicious)
14.
स्वधा
Swadha
ॐ स्वधायै नमः।
Om Swadhayai Namah।
Shape of Swadhadevi
15.
सुधा
Sudha
ॐ सुधायै नमः।
Om Sudhayai Namah।
Nectar
16.
धन्या
Dhanya
ॐ धन्यायै नमः।
Om Dhanyayai Namah।
Personification of Gratitude
17.
हिरण्मयी
Hiranmayi
ॐ हिरण्मय्यै नमः।
Om Hiranmayyai Namah।
Golden Appearance
18.
लक्ष्मी
Lakshmi
ॐ लक्ष्म्यै नमः।
Om Lakshmyai Namah।
Goddess of Wealth
19.
नित्यपुष्टा
NityaPushta
ॐ नित्यपुष्टायै नमः।
Om NityaPushtayai Namah।
Gaining strength Day By Day
20.
विभा
Vibha
ॐ विभावर्यै नमः।
Om Vibhavaryai Namah।
Radiant
21.
आदित्य
Aditya
ॐ अदित्यै नमः।
Om Adityai Namah।
Radiant Like The Sun
22.
दित्य
Ditya
ॐ दित्ये नमः।
Om Dityai Namah।
Answer Of Prayers
23.
दीपायै
Dipa
ॐ दीपायै नमः।
Om Dipayai Namah।
Flame-Like
24.
वसुधा
Vasudha
ॐ वसुधायै नमः।
Om Vasudhayai Namah।
Earth
25.
वसुधारिणी
Vasudharini
ॐ वसुधारिण्यै नमः।
Om Vasudharinyai Namah।
Bearing the the Burden of Earth
26.
कमला
Kamala
ॐ कमलायै नमः।
Om Kamalayai Namah।
Emanating from the Lotus
27.
कान्ता
Kanta
ॐ कान्तायै नमः।
Om Kantayai Namah।
Consort of Vishnu
28.
कामाक्षी
Kamakshi
ॐ कामाक्ष्यै नमः।
Om Kamakshyai Namah।
One with Attractive Eyes
29.
क्ष्रीरोधसंभवा
क्रोधसंभवा
Kshirodhasambhava
Krodhasambhava
ॐ क्ष्रीरोधसंभवाम् नमः।
ॐ क्रोधसंभवायै नमः।
Om Kshirodhasambhavam Namah।
Om Krodhasambhavayai Namah।
30.
अनुग्रहप्रदा
Anugrahaprada
ॐ अनुग्रहप्रदायै नमः।
Om Anugrahapradayai Namah।
Granter of Good Wishes
31.
बुध्दि
Buddhi
ॐ बुद्धये नमः।
Om Buddhaye Namah।
Wisdom
32.
अनघा
Anagha
ॐ अनघायै नमः।
Om Anaghayai Namah।
Sinless
33.
हरिवल्लभि
Harivallabhi
ॐ हरिवल्लभायै नमः।
Om Harivallabhyai Namah।
Consort of Lord Hari
34.
अशोका
Ashoka
ॐ अशोकायै नमः।
Om Ashokayai Namah।
Dispeller of Sorrows
35.
अमृता
Amrita
ॐ अमृतायै नमः।
Om Amritayai Namah।
Nectar
36.
दीप्ता
Dipta
ॐ दीप्तायै नमः।
Om Diptayai Namah।
Radiant
37.
लोकशोकविनाशि
Lokashokavinashini
ॐ लोकशोकविनाशिन्यै नमः।
Om Lokashokavinashinyai Namah।
Remover of Universal Agonies
38.
धर्मनिलया
Dharmanilaya
ॐ धर्मनिलयायै नमः।
Om Dharmanilayayai Namah।
Establisher of Eternal Law
39.
करुणा
Karuna
ॐ करुणायै नमः।
Om Karunayai Namah।
Compassionate
40.
लोकमात्रि
Lokamatri
ॐ लोकमात्रे नमः।
Om Lokamatre Namah।
Mother of the Universe
41.
पद्मप्रिया
Padmapriya
ॐ पद्मप्रियायै नमः।
Om Padmapriyayai Namah।
Lover of Lotus
42.
पद्महस्ता
Padmahasta
ॐ पद्महस्तायै नमः।
Om Padmahastayai Namah।
Having Lotus-Like Hands
43.
पद्माक्ष्या
Padmakshya
ॐ पद्माक्ष्यै नमः।
Om Padmakshyai Namah।
Lotus-eyed
44.
पद्मसुन्दरी
Padmasundari
ॐ पद्मसुन्दर्यै नमः।
Om Padmasundaryai Namah।
Beautiful Like the Lotus
45.
पद्मोद्भवा
Padmodbhava
ॐ पद्मोद्भवायै नमः।
Om Padmodbhavayai Namah।
One Who Emerged Out of the Lotus
46.
पद्ममुखी
Padmamukhi
ॐ पद्ममुख्यै नमः।
Om Padmamukhyai Namah।
Lotus-Faced
47.
पद्मनाभाप्रिया
Padmanabhapriya
ॐ पद्मनाभप्रियायै नमः।
Om Padmanabhapriyayai Namah।
Beloved of Padmanabha
48.
रमा
Rama
ॐ रमायै नमः।
Om Ramayai Namah।
Pleaser of the Lord
49.
पद्ममालाधरा
Padmamaladhara
ॐ पद्ममालाधरायै नमः।
Om Padmamaladharayai Namah।
Wearer of Lotus Garland
50.
देवी
Devi
ॐ देव्यै नमः।
Om Devyai Namah।
Goddess
51.
पद्मिनी
Padmini
ॐ पद्मिन्यै नमः।
Om Padminyai Namah।
Lotus
52.
पद्मगन्धिनी
Padmagandhini
ॐ पद्मगन्धिन्यै नमः।
Om Padmagandhinyai Namah।
Having the Fragrance of Lotus
53.
पुण्यगन्धा
Punyagandha
ॐ पुण्यगन्धायै नमः।
Om Punyagandhayai Namah।
Having Divine Perfume
54.
सुप्रसन्ना
Suprasanna
ॐ सुप्रसन्नायै नमः।
Om Suprasannayai Namah।
Ever Cheerful and Beaming
55.
प्रसादाभिमुखी
Prasadabhimukhi
ॐ प्रसादाभिमुख्यै नमः।
Om Prasadabhimukhyai Namah।
Emerging to Grant Boons
56.
प्रभा
Prabha
ॐ प्रभायै नमः।
Om Prabhayai Namah।
Radiant Like the Sun
57.
चन्द्रवदना
Chandravadana
ॐ चन्द्रवदनायै नमः।
Om Chandravadanayai Namah।
Moon-Faced
58.
चन्द्रा
Chandra
ॐ चन्द्रायै नमः।
Om Chandrayai Namah।
Cool Like the moon
59.
चन्द्रसहोदरी
Chandrasahodari
ॐ चन्द्रसहोदर्यै नमः।
Om Chandrasahodaryai Namah।
Sister of the Moon
60.
चतुर्भुजा
Chaturbhuja
ॐ चतुर्भुजायै नमः।
Om Chaturbhujayai Namah।
with four arms
61.
चन्द्ररूपा
Chandrarupa
ॐ चन्द्ररूपायै नमः।
Om Chandrarupayai Namah।
Moon-Faced
62.
इन्दिरा
Indira
ॐ इन्दिरायै नमः।
Om Indirayai Namah।
Radiant like the Sun
63.
इन्दुशीतला
Indusheetala
ॐ इन्दुशीतलायै नमः।
Om Indushitalayai Namah।
Cool like the Moon
64.
आह्लादजननी
Ahladajanani
ॐ आह्लादजनन्यै नमः।
Om Ahladajananyai Namah।
Source of Happiness
65.
पुष्टि
Pushti
ॐ पुष्टयै नमः।
Om Pushtayai Namah।
Healthy
66.
शिवा
Shiva
ॐ शिवायै नमः।
Om Shivayai Namah।
Auspicious
67.
शिवकरी
Shivakari
ॐ शिवकर्यै नमः।
Om Shivakaryai Namah।
Source of Auspicious Things
68.
सत्या
Satya
ॐ सत्यै नमः।
Om Satyai Namah।
All Truth
69.
विमला
Vimala
ॐ विमलायै नमः।
Om Vimalayai Namah।
Pure
70.
विश्वजननी
Vishwajanani
ॐ विश्वजनन्यै नमः।
Om Vishwajananyai Namah।
Mother of the Universe
71.
तुष्टि
Tushti
ॐ तुष्टयै नमः।
Om Tushtayai Namah।
Possessor of All Wealth
72.
दारिद्र्यनाशिनी
Daridryanashini
ॐ दारिद्र्यनाशिन्यै नमः।
Om Daridryanashinyai Namah।
Remover of Poverty
73.
प्रीतिपुष्करिणी
Pritipushkarini
ॐ प्रीतिपुष्करिण्यै नमः।
Om Pritipushkarinyai Namah।
One with Pleasing Eyes
74.
शान्ता
Shanta
ॐ शान्तायै नमः।
Om Shantayai Namah।
Full with peace or Calm
75.
शुक्लमाल्यांबरा
Shuklamalyambara
ॐ शुक्लमाल्यांबरायै नमः।
Om Shuklamalyambarayai Namah।
Wearer of White Garland and Attire
76.
श्री
Shri
ॐ श्रियै नमः।
Om Shriyai Namah।
Goddess of fortune
77.
भस्करि
Bhaskari
ॐ भास्कर्यै नमः।
Om Bhaskaryai Namah।
Radiant like the Sun
78.
बिल्वनिलया
Bilvanilaya
ॐ बिल्वनिलयायै नमः।
Om Bilvanilayayai Namah।
Resider Under Bilva Tree
79.
वरारोहा
Vararoha
ॐ वरारोहायै नमः।
Om Vararohayai Namah।
Ready to Offer Boons
80.
यशस्विनी
Yashaswini
ॐ यशस्विन्यै नमः।
Om Yashaswinyai Namah।
Reputed
81.
वसुन्धरा
Vasundhara
ॐ वसुन्धरायै नमः।
Om Vasundharayai Namah।
Daughter of the Earth
82.
उदाराङ्गा
Udaranga
ॐ उदारांगायै नमः।
Om Udarangayai Namah।
Endowed with a Beautiful Body
83.
हरिणी
Harini
ॐ हरिण्यै नमः।
Om Harinyai Namah।
Deer-Like
84.
हेममालिनी
Hemamalini
ॐ हेममालिन्यै नमः।
Om Hemamalinyai Namah।
Having Golden Garlands
85.
धनधान्यकी
Dhanadhanyaki
ॐ धनधान्यकर्ये नमः।
Om Dhanadhanyakaryai Namah।
Bestower of Wealth and Foodgrains
86.
सिध्दि
Siddhi
ॐ सिद्धये नमः।
Om Siddhaye Namah।
Ever Ready to Protect Straina
87.
स्त्रैणसौम्या
Strainasoumya
ॐ स्त्रैणसौम्यायै नमः।
Om Strainasoumyayai Namah।
Showering Goodness on Women
88.
शुभप्रदा
Shubhaprada
ॐ शुभप्रदाये नमः।
Om Shubhapradayai Namah।
Granter of Auspicious Things
89.
नृपवेश्मगतानन्दा
Nripaveshmagatananda
ॐ नृपवेश्मगतानन्दायै नमः।
Om Nripaveshmagatanandayai Namah।
Loves to Live in Palaces
90.
वरलक्ष्मी
Varalakshmi
ॐ वरलक्ष्म्यै नमः।
Om Varalakshmyai Namah।
Granter of Bounty
91.
वसुप्रदा
Vasuprada
ॐ वसुप्रदायै नमः।
Om Vasupradayai Namah।
Bestower of Wealth
92.
शुभा
Shubha
ॐ शुभायै नमः।
Om Shubhayai Namah।
Auspicious
93.
हिरण्यप्राकारा
Hiranyaprakara
ॐ हिरण्यप्राकारायै नमः।
Om Hiranyaprakarayai Namah।
Amidst Gold
94.
समुद्रतनया
Samudratanaya
ॐ समुद्रतनयायै नमः।
Om Samudratanayayai Namah।
Beloved Daughter of the Ocean of Milk
95.
जया
Jaya
ॐ जयायै नमः।
Om Jayayai Namah।
Goddess of Victory
96.
मङ्गला देवी
Mangala Devi
ॐ मंगळा देव्यै नमः।
Om Mangala Devyai Namah।
Most Auspicious
97.
विष्णुवक्षस्स्थलस्थिता
Vishnuvakshassthalasthita
ॐ विष्णुवक्षस्स्थलस्थितायै नमः।
Om Vishnuvakshassthalasthitayai Namah।
Residing in Vishnu’s Chest
98.
विष्णुपत्नी
Vishnupatni
ॐ विष्णुपत्न्यै नमः।
Om Vishnupatnyai Namah।
Consort of Vishnu
99.
प्रसन्नाक्षी
Prasannakshi
ॐ प्रसन्नाक्ष्यै नमः।
Om Prasannakshyai Namah।
Lively-Eyed
100.
नारायणसमाश्रिता
Narayanasamashrita
ॐ नारायणसमाश्रितायै नमः।
Om Narayanasamashritayai Namah।
Sought Refuge in Narayana
101.
दारिद्र्यध्वंसिनी
Daridryadhwamsini
ॐ दारिद्र्यध्वंसिन्यै नमः।
Om Daridryadhwamsinyai Namah।
Destroyer of Poverty
102.
देवी
Devi
ॐ देव्यै नमः।
Om Devyai Namah।
Goddess
103.
सर्वोपद्रव वारिणी
Sarvopadrava Varini
ॐ सर्वोपद्रव वारिण्यै नमः।
Om Sarvopadrava Varinyai Namah।
Dispeller of all Distresses
104.
नवदुर्गा
Navadurga
ॐ नवदुर्गायै नमः।
Om Navadurgayai Namah।
All Nine Forms of Durga
105.
महाकाली
Mahakali
ॐ महाकाल्यै नमः।
Om Mahakalyai Namah।
A Form of Kali
106.
ब्रह्माविष्णुशिवात्मिका
Brahmavishnushivatmika
ॐ ब्रह्माविष्णुशिवात्मिकायै नमः।
Om Brahmavishnushivatmikayai Namah।
Trinity of Brahma-Vishnu-Shiva
107.
त्रिकालज्ञानसम्पन्ना
Trikalajnanasampanna
ॐ त्रिकालज्ञानसंपन्नायै नमः।
Om Trikalajnanasampannayai Namah।
Aware of all Past, Present and Future
108.
भुवनेश्वरी
Bhuvaneshwari
ॐ भुवनेश्वर्यै नमः।
Om Bhuvaneshwaryai Namah।
Supreme Deity

 

 

Tamil Version is available in this  Picture